Pahayag ng RCTU-ST sa ika-43 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Revolutionary Council of Trade Unions (Southern Tagalog)
24 Disyembre 2011

Kataas-taasang pagpupugay ang ipinapaabot ng rebolusyonaryong kilusang manggagawa sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST) sa pagdiriwang ng ika-43 taong anibersaryo ng taliba ng proletaryado -- ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Sa nakalipas na 43 taon, hindi matatawaran ang subok-sa-panahon at mayamang karanasang nilandas ng ating pinakamamahal na Partido. Tanglaw ng pinakasulong na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, inani ng PKP ang prestihiyong pinanday ng masikhay at mga sakripisyo ng rebolusyonaryong praktika sa Pilipinas. Ipinakita ng PKP ang walang-sawang komitment sa pagsusulong ng adhikain ng sambayanan at determinasyong ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon at itaguyod sa malapit na hinaharap ang sosyalistang konstruksyon.

Sa patuloy na pagkabangkarote ng pandaigdigang krisis ng sistemang kapitalista, malubhang apektado at lansakang inaatake nito ang maraming manggagawa at mamamayan sa daigdig lalo na sa mga kolonya at malakolonyang bansa tulad ng Pilipinas. Kasabay ding binabawi sa mga manggagawa ang kanila nang mga napagtagumpayan na ilang daantaong pinagbuwisan ng pawis at dugo ng uri. Patuloy na nakapako at dumadausdos ang halaga ng sahod, minamasaker ang regular na trabaho, at sinusupil ang mga demokratikong karapatan tulad ng pag-uunyon at pagwewelga.

Sa kabila ng mga hagupit na ito, nagpapatuloy ang manggagawang Pilipino sa pagtataguyod ng unyon bilang kanilang batayang organisasyong masa. Subalit sa ipinapakita ng obhetibong sitwasyon, hindi na nakasasapat ang unyon ng manggagawa upang tunay at sustenidong maitaguyod ang kanilang kagalingan, sampu ng mamamayan.

Naniniwala ang RCTU-ST na hinog na ang sitwasyon upang iguhit at tanganan ng manggagawang Pilipino ang wastong linya sa ideolohiya, pulitika, at organisasyon lampas sa bakuran ng tradisyunal na pag-uunyon. Walang ibang masusulingan kundi itaguyod ang kanilang rebolusyonaryong unyon at tahakin ang wastong landas na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas -- ang bukod tanging rebolusyonaryong organisasyon ng mulat-sa-uring manggagawa.

Sa itinakdang 5-taong plano ng PKP, buong pagsisikap ang rebolusyonaryong kilusang manggagawa sa Timog Katagalugan upang tupdin ang mga rekisitos mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas, hanggang sa lubusin ang tagumpay ng digmang bayan sa pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika at maibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo.

_____________
Reference:
Fortunato Magtanggol
Tagapagsalita, RCTU-ST
rctu.st@gmail.com