Pakikiisa sa Campout sa Mendiola

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 7, 2011

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa ilanlibong mga kabataan at manggagawang kasalukuyang nagsasagawa ng demonstrasyon sa Plaza Miranda upang ipahayag ang kanilang protesta laban sa kabulukan ng naghaharing sistema at sa mga patakaran ng rehimeng US-Aquino na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino.

Saludo ang PKP, ang Bagong Hukbong Bayan at mga rebolusyonaryong pwersa sa ipinamamalas na tapang ng mga kabataan at manggagawa na magmartsa at magtayo ng kampo sa Mendiola sa kabila ng paggamit ng rehimeng US-Aquino ng karahasan para pigilan ang kanilang pagkilos.

Kinukundena ng PKP ang ginawang marahas na pagbuwag ng mga tauhan ng pulis gamit ang mga batuta at pagbomba ng tubig sa mga demonstrador na nagmamartsa sa Recto Avenue patungo sa tulay ng Mendiola. Ipinakikita ng rehimeng US-Aquino na hindi ito handang makinig sa hinaing ng mamamayang dumaranas ng ibayong kahirapan bunga ng mga patakaran ng kanyang rehimen.

Ang determinasyon ng rehimeng US-Aquino na supilin ang mga kilos-protesta ng mamamayan ay tiyak na tatapatan ng higit pang determinasyon ng bayan na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at interes. Ang panunupil ng rehimeng US-Aquino ay mag-uudyok lamang ng papalaking mga pagkilos sa hinaharap.

Habang pinasisidhi ni Aquino ang pagsupil sa mga demokratikong karapatan, lalo lamang niyang binibigyang-linaw ang kawastuhan ng pangangailangan para sa armadong paglaban upang wakasan ang naghaharing bulok na sistema.