Palakasin ang rebolusyonaryong hanay, Paigtingin ang Pakikidigmang Gerilya, at sumulong sa mas mataas na antas ng Digmang Bayan!

Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Rehiyong Ilokos-Kordilyera
sa ika-43rd Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2011


Download PDF
Lipos ng kagalakang ipinagbubunyi ang pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayong araw, ng buong rebolusyonaryong hanay at mga kaibigan ng rebolusyong Pilipino sa rehiyong Ilokos-Kordilyera. Tinatanaw natin ang panibagong hakbang pasulong ng rebolusyonaryong mga tagumpay sa susunod na mga taon.

Sa nakaraang isa’t kalahating taon, makabuluhang mga tagumpay at pagsulong ang natamo ng pambansa-demokratikong rebolusyon ng patuloy at masigabong lagablab ng digmang bayan at mga pakikibakang masa na binuwisan ng buhay, dugo, pawis ng mga kasama at masa ng sambayanan sa pagharap sa rehimeng US-Aquino II, bilang pumalit na pangunahing kinatawan ng mga naghaharing uri at pangunahing papet ng imperyalismong US sa bansa. Pinakamataas na pagpupugay ang ating ipinagkakaloob sa mga bayaning martir ng rebolusyon. Nagpupugay rin tayo sa mga buhay na bayaning patuloy na nagpupursige sa pag-abante ng Rebolusyong Pilipino sa kabila ng marami at mabibigat na sakripisyo.

Ang patuloy na lumalalang krisis sa bansa at sa rehiyon ng lokal na naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal at ng malubhang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista ay mahahalagang salik na pumapabor sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong pakikibaka sa bansa. Samantala, nagsisilbing indirektang suporta naman itong demokratikong rebolusyon sa bansa sa iba pang rebolusyonaryong kilusang masa sa iba pang bansa laban sa imperyalismo at iba pang reaksyon.

Signipikanteng nakapag-aambag ang ating rehiyon at patuloy na nagpupursige sa makabuluhang pagsusulong ng matagalang digmang bayan sa bansa. Ito ay sa kabila ng ilang mga kakulangan at kahinaan pa sa iba’t ibang larangan ng gawain sa ideolohiya, pulitika-militar at ekonomiya.

Pinakamakabuluhang paraan ng pagdiriwang sa anibersaryo ng muling-pagbubuo ng Partido ang ubos-kayang pagsisikap na maisulong ito tungo sa mas mataas na yugto ng matagalang digmang bayan, ang yugto ng estratehikong patas na programa ng Partido Komunista ng Pilipinas, na tutungo sa pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.

Samantalahin ang paborableng kalagayang pambansa at sa rehiyon sa pagsulong

Araw-araw patuloy ang papabilis na paglala ng krisis sa pulitika at ekonomiya ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal sa bansa at sa rehiyon. Malinaw na pagpapakita ito ng kawalang kakayahan ng paghaharing malalaking panginoong maylupa at kumprador-burgesyang lutasin ang mga batayang suliraning panlipunan sa bansa at sa rehiyon. Samantala, ang maigting na burges na paksyunal na tunggaliang nagaganap sa loob ng tatlong sangay ng gubyernong Aquino II ay ekspresyon lamang ng patuloy na pagkabulok ng sistemang pampulitika at pang-ekonomiya sa bansa. Malinaw ring pagpapakita ito ng tumatalas na kontradiksyon sa pagitan ng nakararaming mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan at mga uring mapang-api at mapagsamantala. Nasasalamin din ang ganitong kalagayan sa rehiyon sa pamamagitan ng mga naghaharing kakutsabang lokal na paksyong burges na dinastiyang pulitikal.

Patuloy ang paglala ng kagutuman, kahirapan at kalagayang pangkabuhayan ng nakararaming sektor ng lipunan sa bansa at sa rehiyon. Mas maraming pamilya ngayon ang nakararanas ng kagutuman, sa kabila ng pagmamanipula ng rehimeng US-Aquino II sa estadistika. Mas maraming bilang ang walang trabaho o sapat na trabaho, habang patuloy ang pag-impis ng sahod na tinatanggap ng mga manggagawa at mga empleyado. Patuloy rin ang pagtaas ng presyo ng mga batayang bilihin na lalong nagpapalala sa hirap na hirap na ngang mas malaking bilang ng mga nagdarahop na mga mamamayan na patuloy na pinalala ng papataas na sinisingil na buwis. Pangunahing kinopo rin ng iilang naghaharing uring lokal sa rehiyon ang mga interes na pang-ekonomiya sa rehiyon at maging sa labas nito ang mga yamang bunga ng pawis at dugo ng mga manggagawa at magsasaka; at gayundin ang monopolyo nila sa natural na yamang mineral mula sa kabundukan tungo sa karagatan.

Ang mga batayang serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pampublikong impraistrukturang obligasyong ipagkaloob ng estado sa mamamayang Pilipino ay patuloy na naipagkakait at pasama nang pasama ang katangian. Sinisikil ang badyet nito, nagsisilbi lamang na gatasan ng mga bulok na pulitiko at mas nailalaan ang pondo sa kontra-produktibong mga proyekto o ahensya ng gubyerno katulad ng inutil na Programang Pantawid Pamilyang Pilipino at sa AFP at PNP; habang pangunahing pinaglalaanan ang pambayad sa patuloy na lumolobong dayuhang utang. Nagsisilbi lamang sa rehiyon ang limitadong na ngang pondong nakalaan para sa serbisyong publiko, nagsisilbi lamang itong panlinlang sa mamamayan at gatasan ng magnanakaw at tiwaling mga pulitiko sa lokal na gubyerno.

Walang matatawag na pag-unlad sa kabuhayan ng nakararaming mamamayan, laluna ng mga manggagawa at magsasaka at iba pang sektor na nagdarahop. Patuloy na nakapakong pangako lamang ang pagtupad sa mga batayang kahilingan sa nakabubuhay na sahod at iba pang benepisyo ng mga manggagawa at mala-manggagawa. Patuloy na nalalabag ang mga demokratiko at batayang kahilingan, karapatan at hustisya ng mga magsasaka sa lupa, habang patuloy silang dinarahas ng estado sa kanilang pakikibaka sa layong baguhin ang kanilang abang kalagayan.

Ang mga petiburgesiyang lunsod at iba pang gitnang sektor na relatibong nakakaangat ang buhay ay hindi rin ligtas sa pangkalahatang paglubha ng kalagayang pangkabuhayan at naitutulak na mangibang-bansa sa paghahanap ng mas nakabubuhay na sahod para sa kanilang pamilya.

Ang mga pambansang burgesya ay patuloy na iniipit ng mga kontra-nasyunal na patakarang liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon ng industriya at kapital sa bansa na mas pumapabor sa dayuhang korporasyon at sa imperyalismo. Dulot ng mga ito, namatay na ang makabuluhang mga industriyang Pilipino at nasaid ang kapital para sa pambansang industriyalisasyon. Ganap nang nasa ilalim ito ng dayuhan at imperyalistang imposisyon. Walang anumang matatawag na industriyang manupaktura sa rehiyon. Ang ipinagyayabang na manupaktura ay pawang mga industriyang low-value added na nakasalig sa inangkat na materyales at mga ekstraktibong industriya ng pagmimina sa baybay-dagat at sa mga kabundukang bahagi.

Sa sabwatan ng lokal na naghaharing uring malaking panginoong-maylupa at kumprador-burgesya, pangunahin na sa imperyalismong US, patuloy at ibayong tumaas ang tantos ng pagsasamantala at pang-aapi sa mga uring anakpawis at gitnang sektor ng lipunang Pilipino. Nangahulugan ito ng higit na higpit ng pagpiga sa mga yamang natural at rekursong mamamayan ng bansa. Nangahulugan ito ng ibayong paglubog sa kahirapan ng lubos na nakararaming mamamayan sa bansa at sa rehiyon. Larawan ito ng bansa at rehiyong lugmok sa kumunoy ng kaapihan at pagdarahop.

Lalong nagiging paborable ang krisis na kalagayan sa bansa at sa rehiyon para sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa malawak na mamamayan sa mga demokratikong pakikibaka at sa pagpapalahok sa kanila sa matagalang digmang bayan.

Samantalahin ang paborableng kalagayang internasyunal sa pagsulong

Nasa depresyon ang pandaigdigang sistemang kapitalista. Napapatunayang hindi kapitalismo ang katapusan ng kasaysayan ng mundo.

Sa pangunguna ng US, ang lahat ng mga pangunahing kapitalistang ekonomiya ng daigdig ay dumaranas ng pagtumal at paglubog ng pag-unlad o depresyon. Ang krisis ng labis na produksyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagtulak ng tendensya ng pagbagsak ng tantos ng tubo. Sa kanilang pagkukumahog na mas pumiga ng labis na halaga mula sa paggawa ng manggagawa at ng mga mamamayan, dumudulo ito sa kani-kanilang tinatamasang krisis ng labis na produksyon sa kani-kanilang bansa at kaakibat na pagbagsak ng ekonomiya.

Sa pangunguna pa rin ng US na pangunahing ekonomiya sa mundo, papabilis ang pagkasira at pag-aaksaya sa mga natural at likhang- yaman ng mga bansa at sa mundo sa pagsisikap na manatiling numero unong superpower sa militar. Dahil din dito, mismong ang mga mamamayan ng US ay biktima ng imperyalismo sa kanilang bansa at dumaranas ang lumalaking porsyento ng populasyon ng kahirapan, kawalan o kakulangan ng trabaho, pagkabaon sa utang, kawalang-matitirhang bahay, gutom, pagbagsak ng serbisyong publiko ng kanilang pamahalaan at iba pang suliraning pangkabuhayan. Patuloy ring naaagnas ang tinatawag na gitnang uri at napabibilang na sa mga naghihikahos na mamamayan.

Sa iba pang mga bansa, alinsunod sa batas ng pag-iral ng kapitalistang sistema ng internal na kumpetisyon at di-pantay na proseso sa pagtungo sa yugto ng imperyalismo, may pag-igting ng pang-ekonomiyang kumpetisyon na dumudulo sa mga gerang mapandambong ng mga nag-aalyansang imperyalistang bansa laban sa mga maliliit na bansa; at sa paggigirian din ng mga malalaki at bloke ng mga imperyalistang bansa. Numero uno ang imperyalismong US gamit ang jingoismo at unilateralismo sa pang-uupat at paglulunsad ng mga pandirigma at atakeng militar sa mga mahihina subalit may likas na yamang bansa. Sa ngayon, wala pang lantarang digmaan sa pagitan ng mga pangunahing imperyalistang bansa o pangunahing ekonomiya sa mundo.

Gayunpaman, ligalig ang mundo sa maraming relatibong maliliit na gerang agresyon at pandarambong sa pangunguna ng mga magkakasabwat na imperyalistang bansa, sa pangunguna ng US. Sa patuloy na paglala ng pandaigdigang krisis ng kapitalismo, patuloy ang kanilang pandarambong sa natural na yaman at yamang likha ng mamamayan, walang ibang masusulingan ang mga bansa at mamamayan kundi ang magtanggol at lumaban.

Nasasaksihan na ang nagpapanimulang paglaban ng mga mamamayan sa pag-usbong ng iba pang mga digmang mapagpalaya, bukod sa ating bansa, sa India, Columbia atbp.

Nasasaksihan din ang mga demokratikong pagkilos ng dumaraming mamamayan sa mismong mga pangunahing kapitalista at ekonomiya sa mundo, katulad ng US, sa European Union, sa Japan, atbp.

Paborable ang internasyunal na kalagayan sa paglawak pa ng anti-imperyalistang nagkakaisang prente at pakikibaka ng mga mamamayan upang ihiwalay at unti-unti itong pahinain. Nakakatulong din ito sa pag-iinternasyunalisa sa paglaban sa pangunahing kaaway ng bansang Pilipinas, ang imperyalismong US.

Ang ating mga makabuluhang natamo at mga kahinaan pa sa mga rebolusyonaryong gawain sa loob ng pag-iral ng rehimeng US-Aquino II

Nananatiling buo at nakapamumuno ang panrehiyong pamunuan at nakakapagpalaki ang panrehiyong organisasyon ng Partido, nakapanatili ang mga larangang gerilya , mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika at mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa kabila ng mabangis na paghambalos ng anim-na-buwang pinalawig na OBL2 at ng unang taon ng pagpapatupad ng kontra-rebolusyonaryong kampanyang Oplan Bayanihan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino II. Mataas ang kapasyahan at pagkakaisa sa ideolohiya, pulitika- militar at organisasyon sa pagpupursige sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Gayunpaman, nakapagtamo rin tayo ng ilang magkakaibang bigat na kapinsalaan sa mga larangang gerilya at sa iba’t ibang antas ng organisasyon ng Partido, hukbong bayan at mga rebolusyonaryong organisasyong masa.

Nakapaglunsad tayo ng ilang matatagumpay na taktikal na opensibang militar laban sa mga armadong tropa ng AFP sa iba’t ibang larangang gerilya, laluna sa unang buwan pa lamang ng pag-upo ng papet na pangulong Aquino II at maging sa loob ng unang taon ng pag-iral ng OpBay. Nakalipol tayo ng kabuuang 58 tropa ng AFP at nakasugat ng 22 sa loob ng panahon. Nakasamsam rin tayo ng kabuuang 11 HPR at mga lohistika. Samantala, nakalasap tayo ng ilang mabigat na pinsala, laluna ang aksyong depensiba sa Caganayan, Tineg noong Oktubre 10 na kung saan 8 kasama ang nagbuwis ng buhay at pagkawala ng kanilang armas. Ang kanilang mga bangkay ay napagmalupitan o dinurog pa na garapalan at malaubhang paglabag sa mga internasyunal na tuntunin ng digma at ng CARHRIHL. Ito na ang pinakamapaminsalang aksyong depensiba sa kasaysayan ng rehiyon.

Sa kabila ng ilang aksyong depensiba, nananatiling buo ang mga komiteng larangan, ang saklaw na larangang gerilya at pinamumunuang pwersa ng hukbong bayan sa erya. Ito ay sa kabila rin ng walang patlang at mabangis na kampanyang militar na paglulunsad ng operasyong Triad ng sabayang pagpapatupad ng mga operasyong kombat, paniktik at CMO-CPDT sa ilalim ng OpBay na sabayan ding ipinatutupad sa lahat ng mga larangang gerilya sa rehiyon.

Gayunpaman, pleksibleng naisasakatuparan pa rin sa mga larangang gerilya ang mga gawaing pampulitika sa hanay ng masa at ang gawain sa pagpapalawak at ang mga paghahanda sa pagbubukas ng sonang gerilya sa kabila ng pambubulabog at panghahalihaw ng mga operasyong militar ng kaaway.

Isang antas na nakakasuporta ang mga gawaing urban at puting purok sa mga gawain sa pagsusulong ng pakikidigmang gerilya sa pamamagitan ng pagsusulong sa rebolusyonaryong kilusang masa at alyansa sa konteksto at ng katangian ng lugar; at ng direktang suportang kadre at pwersa na kinakailangan sa mga gawain sa kanayunan at mga larangang gerilya. Nagsisikap din itong mapalawak at mapalalim ang kilusang lihim upang lalong maisulong ang partikular na gawain sa lugar at suporta sa digmang bayan.

Isang antas na muling naibubuwelo at naikokoordina ang mga pakikibakang masa ng Kordilyera sa mga larangang gerilya at sa urban at puting purok sa pagtatanggol sa lupaing ninuno sa anyo ng paglaban sa mga mapanira at mapandambong na proyekto ng malakihan at malawakang pagmimina at ang pagtatayo ng mga higanteng dam at mga plantang geothermal. Samantala, naipagpapatuloy ang iba’t ibang proyektong sosyo-ekonomiko na nagsisilbing pampagaan sa pang-ekonomiyang bigat ng kabuhayan ng mga masa bilang suporta sa mga pakikibakang masang magsasaka, pangunahin na sa mga larangang gerilya.

Isang antas ring naibubuwelo ang mga pakikibakang magsasaka sa sonang gerilya at puting purok ng subrehiyong Ilokos sa kabila ng pambubulabog ng mga tropa ng kaaway sa mga gawaing masa ng hukbong bayan at ng mga demokratikong pwersa. Sa konteksto ng rebolusyong agraryo, napalalalim ang baseng masa at suporta ng masa sa hukbong bayan.

Sa kabuuan, nailalatag na natin ang mga saligang salik para sa tuloy-tuloy at pursigidong pagsulong ng mga gawain sa mga larangang gerilya at sa mga urban at puting purok. Dangan nga lamang, kinakailangang mas mapahigpit sa ating hanay ang pagkakaisa at praktika sa ideolohiya, pulitika-militar at organisasyon sa wastong direksyon ng pagsulong, ang kapursigehan at koordinasyon ng buong panrehiyong organisasyon ng Partido sa pagkakamit ng mas makabuluhan pang mga tagumpay sa bahaging ito ng bansa para sa pambansa-demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan tungo sa mas maunlad na yugto nitong estratehikong patas.

Ang diin ng ating mga tungkulin sa rehiyon sa taong 2012

1) Kumprehensibong isulong ang malawak at masisinsing pakikidigmang gerilya sa iba’t ibang sulok ng ating rehiyon. Upang maisakatuparan ito, kinakailangan ang mas mabilis na pagpapalaki at pagbubuo ng mga pormasyong platun at kumpanyang pwersa sa mga larangang gerilya at mapagpasyang likhain ang mga kinakailangang kundisyon at lutasin ang mga suliraning nakakasagka dito. Isa na dito ang pangangailangang buuin ang mga lokal na pwersang gerilya na binubuo ng mga pambaryong yunit sa pagtatanggol sa sarili, mga yunit ng milisyang bayan sa mga baryo at mga kor sa depensa-sa-sarili sa mga rebolusyonaryong masa. Antas-antas at koordinadong inilulunsad ang mga planado at kakayaning mga taktikal na opensiba, pangunahin sa mga pwersa at pormasyon ng mga larangang gerilya at segundaryo, sa mga mahihinang target maging sa labas ng mga larangang gerilya sa mga sentrong bayan at syudad. Lubos na ginagabayan tayo ng mga batayang prinsipyo sa pakikidigmang gerilya, ng pagtatakda ng mga labanang nakatitiyak tayo sa tagumpay, ng pagpapasuntok sa kaaway sa hangin at ng mga partikular na taktikang gerilyang angkop sa kalupaang sosyal at pisikal sa lugar at panahon at mga operasyong militar na umaalinsunod sa kapabilidad.

2) Kumprehensibong palawakin at palalimin ang baseng masa ng mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika at mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa ating rehiyon. Upang maisakatuparan ito, kinakailangang: a) mapanlikhang mapag-aralan at mabuuan ng angkop na plano ang malawak-lawak at partikular na kalagayan ng target na lugar sa ekspansyon at konsolidasyon ang mga sosyal at pisikal na kalupaan; b) wastong itakda ang mga pampulitikang taktikang laman ng gawaing ekspansyon at konsolidasyon; at c) matamang iangkop ang mga taktikang militar sa maniobra ng pagkilos at sa taktikal na opensiba at depensiba sa mga lugar. Kaakibat nito kinakailangan ang mga paghahandang pang-ideolohiya, pulitika-militar at organisasyon sa mga namumunong komite at organong Partido na mamumuno sa yunit ng hukbong bayan sa partikular na saklaw. Kaakibat rin nito ang pagbubuo ng mga sistema ng suportang pangkagipitan para sa mga yunit ng hukbong bayan mula sa mga lokal na pwersang gerilya at mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Kabilang na rito ang paglulunsad ng mga pakikibakang masang may katangiang pampulitika upang suportahan at igiit ang karapatang pantao sa pagrekober sa mga sugatan o mga kaswalti sa mga labanan.

3) Ibwelo ang mga panrehiyong koordinadong pakikibakang masang nagtatanggol sa mga likas na yaman at kapaligiran (laluna laban sa mapandambong na mga malakihang pagmimina) at pagtatangolsa mga karapatang-tao sa mga sona at baseng gerilya ng hukbong bayan at sa mga urban at kabayanan. Ang lansakang pagbebenta ng rehimeng Aquino III sa likas na yaman ng bansa (at sa rehiyon) at pangangayupapa na kasapakat pangunahin na ang imperyalismong US ay mataas na yugto ng kataksilan sa soberaniya ng bansa at sa sambayanang Pilipino. Upang maisakatuparan ang kontra-mamamayang kainutilang ito ng rehimen, buong kauululang pinapakawalan ang kalupitan at karahasan ng buong armadong pwersa ng estado upang supilin ang paglaban ng sambayanan, habang isinasagawa ang lahat ng kakayaning panlilinlang. Kinanailangan ang mahigpit na sapulin ng mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon ang diyalektikal na relasyon at tungkulin ng ng mga lugar, ang prinsipal na kahalagahan ng pagsusulong ng pakikidigmang gerilya, ang dalawang pangunahing responsibilitad ng urban at ang tatlong puntong oryentasyon ng mga sentrong bayan ng rehiyon. Ang pagpapasigla ng mga kilusan at pakikibakang masa kinakailangang mailunsad ay kapwa may mga katangiang pampulitika at pang-ekonomiya sa mga sona at baseng gerilya, sa urban at puting purok ay magluluwal ng mga organisado at aktibista masa na balon ng pagrerekluta sa Partido at hukbong bayan.

4) Patuloy na isulong ang rebolusyong agraryo kapwa sa konteksto ng subrehiyong Ilokos at subrehiyong Kordilyera at pakilusin ang uring magsasaka at mga subsektor nito upang ipaglaban ang kanilang mga demokratikong karapatan, hustisya at ang pagtatanggol sa lupaing ninuno. Upang maisakatuparan ito, mahigpit na sapulin na ang susing kawing sa gawain masa sa kanayunan ang pakikibakang anti-pyudal. At, upang mapukaw, maorganisa at mapakilos ang masang magsasaka, bilang pangunahing pwersa ng demokratikong rebolusyon, kinakailangang maisulong ang rebolusyong agraryo sa kanayunan ng rehiyon na tutugon sa mga suliranin at kahilingan ng uring magsasaka.

5) Palakasin ang mga sentro ng pamunuan ng Partido sa mga larangang gerilya at saklaw na organisasyon, palakasin ang pamunuan ng mga platung gerilya, at palakasin ang kapasidad na biguin ang mga mapandurog na atakeng militar at pulitikal sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Susi sa produktibong rebolusyonaryong gawain sa isang yunit ng hukbong bayan o teritoryo ang wasto at epektibong pamumuno ng isang komite o organo ng Partido. Ito rin ang gumagabay sa wastong gawain at pagkilos mula sa pamunuan ng anumang yunit ng hukbong bayan hanggang sa mga Pulang mandirigma sa pormasyon; at sa kumprehensibong gawaing teritoryal. Mahalagang istorikong aral at maging sa kagyat na kaganapan ang mabigat na napinsalaan ang organisasyon ng Partido at hukbong bayan sa rehiyon, ang hindi maihihiwalay na rekisitong ito ng malakas na sentro ng pamunuan ng Partido sa lahat ng mga yunit o saklaw nitong teritoryo. Ang malakas na sentro ng pamunuan ng Partido ay nangangahulugan ng malusog na paggana ng buhay-Partido; wastong estilo ng paggawa at pamumuno sa loob ng kolektibo ng Partido; ng wasto at napapanahong pagtatasa at paglalagom nito sa kalagayan at karanasan; ng paggana ng demokratikong sentralismo sa organisasyon ng Partido; at, sa mahusay na relasyon ng namumuno at mga pinamumunuan at sa nakabababa at nakatataas na organo.
Kinakailangang lubos na pairalin ang kolektibong lakas at talino ng buong organisasyon ng Partido sa wastong pagharap sa mga kumplikadong sitwasyon, maging sa pagbigo sa kampanyang OpBay ng kaaway.

6) Itaas ang kapasidad sa pagpapanatiling umaasa-sa-sarili ang buong rehiyon sa panustos at mga lohistika. Upang kumprehensibong makapagpalakas ang ating panrehiyong organisasyon ng
Partido at hukbong bayan, hindi maisansantabi ang kahalagayan ng pagpapalakas nito sa larangan ng ekonomiya. Laluna’t ang atin ay isang Partido at hukbong bayang mismong kalahok sa kasalukuyang buhay-at-kamatayang pakikibaka, kinakailangan ito para sa ating pagsulong sa mas maunlad na antas ng digmang bayan. Ang lahat ng bahagi ng organisasyon ng Partido sa rehiyon ay nararapat na gumawa ng ubos-kayang mga hakbang na pampulitika-militar, pang-ekonomiya at alyansa sa pagpapalitaw ng mga pinansya at lohistikang nakalaan sa pagsusustine ng digmang bayan.

7) Makabuluhang bumahagi sa pagbubuo ng pandaigdigang prenteng anti-imperyalista sa loob at labas ng rehiyon. Batid nating numero unong superpower ng mundo ang kalaban ng bansa at ng rebolusyonaryong kilusan at lubos na sinusuhayan nito ang papet nitong rehimeng Aquino II. Mahigpit na sapulin natin ang diyalektika ng pagharap sa imperyalismong US mula sa ating bansa at sa mas malawak na anti-imperyalistang nagkakaisang prente sa daigdig. Upang maisakatuparan ito, makipag-ugnayan tayo sa pamamagitan ng mga relasyong mamamayan sa mamamayan, organisasyon sa organisasyon at mga kaibigan at mga kababayan na nasa labas ng bansa at isagawa ang relasyon sa kanilang nakabatay sa paglaban sa imperyalismong US.

Mga Kasama, pagkaisahin ang ating hanay at sabay-sabay na magmartsa sa pagsasakatuparan ng nailahad na kagyat na mga tungkulin. Ubos-kayang isakatuparan natin diin ng mga tungkuling ito at ihanda ang ating sarili sa mga sakripisyo at maraming pagsubok alang-alang sa pambansa-demokratikong rebolusyon, sa masa ng sambayanang Pilipino at sa ating mahal na Partido.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyong may sosyalistang perspektiba!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang pandaigdigang proletaryong rebolusyon!