Papigsaen ti Rebolusyonaryo nga Intar, Pairtengen ti Pannakigubat a Gerilya, ken Dumur-as iti Nangatngato a Tukad ti Gubat ti Umili!

Pablaak ti Komiteng Tagapagpaganap ti Rehiyon Ilocos-Cordillera
Iti Maika-43 Anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas
26 Disyembre 2011


Download PDF
Napnuan ragsak a padpadayawan ti sibubukel a rebolusyonaryo nga intar ken dagiti gagayyem ti rebolusyon a Pilipino iti rehiyon Ilocos-Cordillera ti panangrambak iti maika-43 anibersaryo ti pannakaibangon-manen ti Partido Komunista ti Pilipinas itatta nga aldaw. Tantan-awan tayo ti baro nga addang paabante dagiti rebolusyonaryo a balligi kadagiti sumaruno a tawtawen.

Iti napalabas a maysa ket kagudua a tawen, napapateg a balligi ken panagdur-as ti nagunodan ti nailian-demokratiko a rebolusyon (NDR) iti agtultuloy ken nabara a gil-ayab ti gubat ti umili ken dagiti dangadang a masa a nagbuisan ti biag, dara, ken ling-et dagiti kakadua ken masa iti panangsango iti rehimen nga US-Aquino2. Isu ti simmukat a kangrunaan a mangibagbagi kadagiti agarari a dasig ken kangrunaan nga aso-aso ti imperyalismo nga US iti pagilian. Kangatuan a pammadayaw ti ipaay tayo kadagiti bannuar ti rebolusyon. Padayawan tayo met laeng dagiti sibibiag a bannuar nga agtultuloy nga agpurpursige tapno iyabante ti Rebolusyon a Pilipino iti laksid ti adu ken nadadagsen a sakripisyo.

Ti agtultuloy a kumarkaro a krisis ti lokal nga agar-ari a sistema a malakolonyal ken malapyudal iti pagilian ken iti rehiyon, ken ti nakaro a krisis ti sangalubongan a kapitalista a sistema ket napapateg a salik a pumabpabor iti panagdur-as ti nailiandemokratiko a pannakidangadang iti pagilian. Kabayatan na, ti NDR iti pagilian ket agserserbi met a saan a direkta a suporta iti dadduma pay a rebolusyonaryo a tignayan a masa iti dadduma pay a pagilian laban iti imperyalismo ken dadduma pay a reaksyon.

Napateg a makaam-ambag ti rehiyon tayo ken agtultuloy nga agpurpursige iti signipikante a panangpadur-as iti naunday a gubat ti umili (NGU) iti pagilian. Daytoy ket iti laksid ti sumagmamano a pagkurangan ken pagkapuyan pay iti nadumaduma a tay-ak ti trabaho iti ideolohiya, politika-militar ken ekonomya.

Kapapatgan a wagas ti panangrambak iti anibersaryo ti pannakaibangon-manen ti Partido ti ingga’t-kabaelan a panangikagumaan a mapaduras daytoy agturong iti nangatngato a tukad ti NGU, ti tukad ti estratehiko a patas a programa ti Partido Komunista ti Pilipinas, nga agturong iti panagballigi ti NDR nga addaan sosyalista a perspektiba.

Gundawayan ti paborable a kasasaad ti pagilian ken rehiyon para iti panagdur-as!

Agtultuloy a pumarpardas ti panagkaro ti krisis iti politika ken ekonomya ti agar-ari a malakolonyal ken malapyudal a sistema ti pagilian ken rehiyon. Nalawag nga ipakpakita daytoy ti kinaawankabaelan ti agar-ari a dasig a risuten dagiti batayan a panggimong a problema iti pagilian ken iti rehiyon. Kabayatan na, ti nairteng a burgis a risiris a mapaspasamak iti uneg ti tallo a sanga ti gobyerno nga Aquino2 ket pakakitaan laeng ti agtultuloy a mabulbulok a pangpolitika ken pang-ekonomya a sistema ti pagilian. Maisarming met daytoy a kasasaad iti rehiyon babaen kadagiti kakumplot a lokal nga agar-ari a burgis a paksyon a politikal a dinastiya. Nalawag met a panangipakita daytoy iti tumadtadem a kontradiksyon iti baet dagiti ad-adu nga umili a maidaddadanes ken magunggundawayan ken dagiti managidadanes ken managgundaway a dasig.

Agtultuloy ti panagkaro ti bisin, kinakurapay ken kasasaad a pangkabiagan ti ad-adu a sektor ti kagimongan iti pagilian ken iti rehiyon. Adadu a pamilya ita ti agsagsagaba ti bisin, iti laksid ti namanipula nga estadistika ti rehimen nga US-Aquino2. Ad-adu ti bilang dagiti awanan panggedan ken kurang ti panggedan, kabayatan nga agtultuloy a bumabbaba ti balor ti pastrek nga aw-awaten dagiti mangmangged ken empleyado. Agtultuloy met ti panagngato ti presyo dagiti batayan a kasapulan a lallalo a mangparparigat iti dakdakkel a bilang dagiti nakurapay nga umili. Nayon pay a mangpakaro iti kinarigat da ti ngumatngato a masingsingir a buis. Dagiti kinabaknang a bunga ti ling-et ken dara dagiti mangmangged ken mannalon ket kangrunaan a bukbukodan met ti manmano a lokal nga agarari a dasig nga addaan pang-ekonomya nga interes iti uneg ken ruar ti rehiyon; ken kasta met ti monopolyo da iti natural a gameng a mineral manipud iti kabambantayan agturong iti baybay.

Dagiti batayan a serbisyo a pangsalun-at, edukasyon ken pangpubliko nga imprastruktura nga obligasyon ti estado a pagserbien kadagiti umili a Pilipino ket agtultuloy a maipapaidam. Kasta met a dumakdakes ti kalidad na. Maip-ipit pay ti badyet dagitoy, ken agserserbi laeng a pagkurakutan dagiti politiko ken lallalo a mailatlatang ti pondo kadagiti kontra-produktibo a proyekto a kas iti ubbaw a Programang Pantawid Pamilyang Pilipino wenno ahensya ti gobyerno a kas iti AFP ken PNP; bayat a kangrunaan a mailatlatangan ti pagbayad iti agtultuloy a dumakdakkel a ganggannaet nga utang. Ti pondo iti rehiyon a nakalatang para kadagiti pangpubliko a serbisyo a limitado la ngaruden ket agserserbi laeng a pangallilaw iti umili ken pagkuartaan dagiti korap ken umalingasaw a politiko iti lokal a gobyerno. Awan ti maaw-awagan a panagdur-as iti kabiagan ti ad-adu a bilang dagiti umili, aglalo dagiti mangmangged ken mannalon ken dadduma pay a sektor a marigrigat. Agtaltalinaed a nakalansa laeng dagiti kari ti panangtungpal kadagiti batayan a kiddaw iti makaanay a pastrek ken dadduma pay a benepisyo dagiti mangmangged ken mala-mangmangged. Agtultuloy a malablabsing dagiti demokratiko ken batayan a kadawatan ken karbengan dagiti mannalon para iti daga, ken hustisya iti agtultuloy a panangranggas ti estado gapu iti pannakidangadang da.

Dagiti petiburgesya iti syudad ken dadduma pay nga akintengnga a sektor a relatibo a nangatngato ti saad ti biag ket saan met a mailaksid iti kabuklan a panagkaro ti kasasaad ti kabiagan ken maidurduron da nga ag-abrod para iti nangatngato a sueldo a makaanay iti kasapulan dagiti pamilya da.

Dagiti nailian a burgesya ket agtultuloy a maipipit kadagiti kontra-nasyonal a pagannurotan a liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon, ken denasyonalisasyon ti industriya ken kapital iti pagilian a mas pumabpabor kadagiti ganggannaet a korporasyon ken iti imperyalismo. Gapu kadagitoy, napunasen dagiti napapateg nga industriya a Pilipino ken naibusen ti kapital para iti nailian nga industriyalisasyon. Daytoy ket naan-anayen nga adda iti kontrol ti ganggannaet ken imperyalista a panangidiktar. Awan ti ania man a makuna a manupaktura nga industriya iti rehiyon. Ti ipampannakkel da a manupaktura ket dagiti laeng industriya a low-value added a nakasanggir kadagiti imported a materyales ken dagiti ekstraktibo nga industriya ti panagminas iti igid ti baybay ken kabambantayan a paset.

Iti panagkukumplot dagiti lokal nga agarari a dasig a dakkel nga apo’t daga ken burgesya komprador , kangrunaanen iti imperyalismo nga US, agtultuloy ken lallalo pay a ngumatngato ti tantos ti pananggundaway ken panangidadanes kadagiti dasig nga anak ling-et ken akintengnga a sektor ti gimong a Pilipino. Ti kaipapanan daytoy ket ti nair-irut a panangpespes kadagiti natural a kinabaknang ken kinalaing ken kasanayan dagiti umili ti pagilian. Ti kaipapanan daytoy ket ti lallalo a pannakailumlom iti kinarigat ti di amang nga adadu nga umili iti pagilian ken iti rehiyon. Ladawan daytoy ti pagilian ken rehiyon a nailumlom iti gayong-gayong ti pannakaidadanes ken kinakurapay.

Lallalo nga agbalbalin a paborable ti krisis a kasasaad iti pagilian ken iti rehiyon para iti panangmulat, panangorganisa ken panangpatignay iti naruay nga umili kadagiti demokratiko a dangadang ken iti panangpalaok kadakuada iti naunday a gubat ti umili.

Gundawayan ti paborable a kasasaad ti sangalubongan para iti panagdur-as!

Adda iti depresyon ti sangalubongan a sistema a kapitalista. Mapampaneknekan a saan a kapitalismo ti gibus ti pakasaritaan ti lubong.

Iti panangiyun-una ti US, amin dagiti kangrunaan a kapitalista nga ekonomya ti lubong ket agsagsagaba ti panagbuntog ken panagsuwek ti panagdur-as wenno depresyon. Ti krisis ti sobra a produksyon kadagiti produkto ken serbisyo ket nangiduron ti tendensya iti panagsuwek ti tantos ti ganansya. Iti panagkamkamakam da a mangpespes iti sobra a balor (surplus value) manipud iti tegged ti mangmangged ken dagiti umili, agmurmurdong daytoy iti sagsagabaen da a bukod a krisis iti sobra a produksyon iti pagpagilian da ken ti kagiddan a panagbagsak ti ekonomya.

Iti panangiyun-una pay latta ti US nga isu’t kadadakkelan nga ekonomya iti lubong, pumarpardas ti pannakadadael ken nabarayuboy a pannakausar kadagiti natural ken partuat a kinabaknang dagiti pagilian ken iti lubong iti panagpanggep nga agtalinaed a numero uno a superpower iti militar. Gapu met laeng ditoy, dagiti umili ti US mismo ket biktima ti imperyalismo iti pagilian da ken agbakbaklay ti dumakdakkel a porsyento ti populasyon iti kinarigat, kinaawan wenno kinakurang ti panggedan, pannakailumlom iti utang, kinaawan pagtaengan, bisin, panagbagsak ti pangpubliko a serbisyo ti gobyerno da ken dadduma pay a problema a pangkabiagan. Agtultuloy met nga agruprupsa ti aw-awagan da nga akintengnga a dasig a maibilbilangen kadagiti agrigrigat nga umili.

Iti dadduma pay a pagilian, segun iti linteg ti panagraira ti kapitalista a sistema ti internal a kompetisyon ken saan nga agpada a proseso iti panagturong iti tukad ti imperyalismo, adda panagirteng ti pangekonomya a kompetisyon nga agmurmurdong kadagiti managgamgam a gubat dagiti agaalyado nga imperyalista a pagilian laban kadagiti babassit a pagilian; ken iti panagkikinnarit met dagiti dadakkel ken bloke dagiti imperyalista a pagilian. Numero uno ti imperyalismo nga US nga agus-usar ti jingoismo wenno agresibo a pannakilaban ken unilateralismo iti panangsugsog ken panangisayangkat kadagiti gubat ken pangmilitar nga atake kadagiti babassit ngem addaan natural a kinabaknang a pagilian. Itatta, awan pay ti nalatak a panaggugubat iti baet dagiti kangrunaan nga imperyalista a pagilian wenno kangrunaan nga ekonomya iti lubong.

Numan pay kasta, nariribuk ti lubong kadagiti adu a relatibo a babassit a gubat nga agresyon ken pananggamgam iti panangiyun-una dagiti agkakakumplot nga imperyalista a pagilian, iti panangiyun-una ti imperyalista nga US. Iti agtultuloy a panagkaro ti sangalubongan a krisis ti kapitalismo, agtultuloy ti panaggamgam da kadagiti natural a kinabaknang ken kinabaknang a partuat dagiti umili, awan sabali a turongen dagiti pagilian ken umili no di agdepensa ken lumaban.

Masaksaksianen ti agrugrugi a panaglaban dagiti umili iti panagrusing ti dadduma pay a manangwayawaya a gubat , malaksid pay iti pagilian tayo, iti India, Columbia, kdpy.

Masaksaksian met dagiti demokratiko a panagtignay ti umad-adu nga umili kadagiti mismo a kangrunaan a kapitalista ken ekonomya iti lubong, kas iti US, European Union, Japan, kdpy.

Paborable ti internasyonal a kasasaad iti panaglawa pay ti anti-imperyalista a nagkaykaysa a prente ken pannakidangadang dagiti umili tapno isina ken in-inut a pakapsuten daytoy. Makatultulong met daytoy iti panag-internasyonalisa iti panaglaban iti kangrunaan a kabusor ti pagilian a Pilipinas, ti imperyalismo nga US.

Dagiti napapateg a nagun-odan tayo ken dagiti pagkapuyan pay kadagiti rebolusyonaryo a trabaho manipud nagtugaw ti rehimen nga US-Aquino2

Agtaltalinaed a sibubukel ken makaidadaulo ti pangrehiyon a liderato ken makapadpadakkel ti pangrehiyon nga organisasyon ti Partido, napatalinaed dagiti larangan a gerilya (LaGer), dagiti organo ti demokratiko a bileg pangpolitika (ODBP) ken dagiti rebolusyonaryo nga organisasyong masa (ROM) iti laksid ti narungsot a panagiyablat ti innema-bulan a napaatiddog nga OBL2 ken ti umuna a tawen a panangipatungpal iti kontra-rebolusyonaryo a kampanya nga Oplan Bayanihan (OpBay) iti uneg ti rehimen nga US-Aquino2. Nangato ti pangngeddeng ken panagkaykaysa iti ideolohiya, politika-militar ken organisasyon iti panagpursige iti panangpaduras iti nailian-demokratiko a rebolusyon babaen iti naunday a gubat ti umili.

Nakaisayangkat tayo kadagiti sumagmamano a naimballigian a taktikal nga opensiba a militar laban kadagiti armado a tropa ti AFP iti nadumaduma a LaGer, aglalo iti umuna a bulan pay laeng ti panagtugaw ti aso-aso a presidente a ni Aquino III ken uray iti uneg ti umuna a tawen a panagraira ti OpBay. Iti kabuklan, 58 tropa ti AFP ti napapatay ken nasugatan ti 22 iti dayta a panawen. Nakasamsam tayo met ti kabuklan nga 11 HPR ken dagiti lohistika.

Iti bangir na, naglak-am tayo met ti sumagmamano nga agduduma iti kadagsen a dadael kadagiti LaGer ken iti nadumaduma a tukad ti organisasyon ti Partido, NPA, ken dagiti ROM—kas ti napasamak a depensiba idiay Caganayan, Tineg, idi Oktubre 10. Numan pay kasta, agtaltalinaed a sibubukel dagiti komite ti larangan, ti sakup a LaGer ken idadauluan a puersa ti hukbo ti umili iti erya. Nadagsen met a kinondenar dagiti umili ken ti intero a rebolusyonaryo a tignayan ti panangranggas ken panangbastos dagiti berdugo nga AFP kadagiti bangkay dagiti Nalabaga a mannakigubat a namartir idiay Cervantes, Ilocos Sur, ken Tineg. Dagitoy ket nakaro a pananglabsing ti AFP kadagiti internasyonal nga annuroten iti gubat ken ti CARHRIHL.

Awan sarday ken narungsot nga isaysayangkat ti AFP ti Triad nga operasyon wenno ti aggigiddan a panagipatungpal kadagiti operasyon a kombat, panagtiktik ken CMO-CPDT iti uneg ti OpBay nga aggigiddan met a maipatpatungpal kadagiti amin a LaGer iti rehiyon. Numan pay kasta, pleksible latta pay a maipatpatungpal kadagiti LaGer dagiti politikal a trabaho iti intar ti masa ken ti trabaho iti panagpalawa ken dagiti panagsagana iti pananglukat ti sona a gerilya iti laksid ti panangbulbulabog ken panangsawsawar dagiti pangmilitar nga operasyon ti kabusor. Maysa a tukad a makasupsuporta dagiti trabaho iti urban ken puting purok kadagiti trabaho iti panangidur-as ti pannakidangadang a gerilya babaen iti panangiyabante iti rebolusyonaryo a tignayan a masa ken alyansa iti konteksto ken galad ti lugar; ken ti direkta a suporta a kadre ken puersa a masapul kadagiti trabaho iti kaaw-awayan ken dagiti LaGer. Ikagkagumaan met daytoy a mapalawa ken mapauneg ti limed a tignayan tapno lallalo a maiyabante ti partikular a trabaho iti lugar ken suporta iti gubat ti umili.

Maysa a tukad a maibuelbuelo ken maikokoordina manen dagiti pannakidangadang a masa ti Kordilyera kadagiti LaGer ken iti urban ken puting purok iti panangsalaknib iti ansestral a daga iti porma ti pananglaban kadagiti manangdadael ken mananggamrud a proyekto ti dakkel ken nalawa a panagminas ken ti panangitakder kadagiti higante a dam ken geothermal a planta. Kabayatan na, maitultuloy dagiti nadumaduma a sosyo-ekonomiko a proyekto nga agserserbi a pangpalag-an iti pangekonomya a dagsen ti pangkabiagan dagiti masa kas suporta kadagiti pannakidangadang ti masa a mannalon, kangrunaanen kadagiti LaGer.

Maysa met a tukad a maibuelbuelo dagiti pannakidangadang ti mannalon iti sona a gerilya ken puting purok ti subrehiyon Ilocos iti laksid ti panangbulbulabog dagiti tropa ti kabusor kadagiti gawaing masa ti hukbo ti umili ken dagiti demokratiko a puersa. Iti konteksto ti agraryo a rebolusyon, mapapauneg ti base a masa ken suporta ti masa iti hukbo ti umili.

Iti kabuklan, mailatlatag tayon dagiti pundamental a salik para iti tuloy-tuloy ken pursigido a panagdur-as dagiti trabaho kadagiti LaGer, urban, ken puting purok. Masapul a mas mapairut iti intar tayo ti panagkaykaysa ken praktika iti ideolohiya, politika-militar, ken organisasyon iti husto a direksyon ti panagdur-as, ti kinapursige ken koordinasyon ti intero a pangrehiyon nga organisasyon ti Partido iti pananggun-od kadagiti mas signipikante pay a balligi iti daytoy a paset ti pagilian para iti nailiandemokratiko a rebolusyon babaen iti naunday a gubat ti umili agturong iti nadurdur-as a tukad, ti estratehiko a patas.

Ti talmeg dagiti rebbengen tayo iti rehiyon iti tawen a 2012:

1. Komprehensibo nga iyabante ti nalawa ken nasagedsed a pannakidangadang a gerilya iti nadumaduma a suli ti rehiyon tayo. Tapno maipatungpal daytoy, masapul ti naparpartak a panagpadakkel ken panagbukel kadagiti pormasyon a platun ken kompanya a puersa kadagiti LaGer ken mapangngeddeng a parnuayen dagiti kasapulan a kondisyon ken risuten dagiti problema a makalapped kadaytoy. Maysa ditoyen ti panagkasapulan a buklen dagiti lokal a gerilya a puersa a bukbuklen dagiti pangbaryo a yunit iti depensa-iti-bukod a bagi, dagiti yunit ti milisyang bayan kadagiti baryo ken dagiti kor iti depensa-iti-bukod a bagi kadagiti ROM. Tukad-tukad ken koordinado nga isaysayangkat dagiti planado ken kabaelan a taktikal nga opensiba, kangrunaan kadagiti puersa ken pormasyon dagiti LaGer ken sekondaryo, kadagiti nakakapsut a target uray iti ruar dagiti LaGer kadagiti sentrong bayan ken syudad. Naan-anay a tartarabayan datayo dagiti batayan a prinsipyo iti pannakidangadang a gerilya (PaGer), ti panangikeddeng kadagiti labanan a sigurado a maipagballigi, ti panangpadanog iti kabusor iti angin ken dagiti partikular a gerilya a taktika nga umannatup iti sosyal ken pisikal a kadagaan iti lugar ken panawen, ken dagiti pangmilitar nga operasyon a segun iti kapabilidad.

2. Komprehensibo a palawaen ken paunegen ti base a masa dagiti ODBP ken ROM iti rehiyon tayo. Tapno maipatungpal daytoy, kasapulan dagiti sumaganad: a) managparnuay nga adalen ken mangbukel ti umannatup a plano ti nalawa ken partikular a kasasaad ti target a lugar iti ekspansyon ken konsolidasyon dagiti sosyal ken pisikal a kadagaan; b) husto nga ikeddeng dagiti pangpolitika a taktika a linaon ti ekspansyon ken konsolidasyon a trabaho; ken, c) naan-anay nga iyannatup dagiti pangmilitar a taktika iti maniobra ti panagtignay ken iti taktikal nga opensiba ken depensiba kadagiti lugar. Kagiddan daytoy, kasapulan dagiti panagsagana a pang-ideolohiya, politika-militar, ken organisasyon kadagiti mangidadaulo a komite ken organo ti Partido a mangidadaulo iti yunit ti hukbo ti umili iti partikular a saklaw. Kagiddan met daytoy ti panangbukel kadagiti sistema ti suporta iti panawen ti nalipit a kasasaad para kadagiti yunit ti hukbo ti umili manipud kadagiti lokal a gerilya a puersa ken dagiti ROM. Karaman ditoyen ti panagisayangkat kadagiti pannakidangadang a masa nga addaan ti pangpolitika a galad tapno suportaan ken irupir ti karbengantao iti panangrekober kadagiti nasugatan wenno dagiti kaswalti kadagiti labanan.

3. Ibuelo dagiti pang­ ehiyonakoordinado r a pannakidangadang a masa a mang­ salsalaknib kadagiti natural a kinabaknang ken aglawlaw (aglalo laban iti mananggamrud a dakkel ken saggaadu a panagminas) ken panangsalaknib kadagiti karbengan-tao kadagiti sona ken base a gerilya ti hukbo ti umili ken kadagiti urban ken ilili. Ti interamente a panangilako ti rehimen nga US-Aquino2 iti natural a kinabaknang ti pagilian (ken iti rehiyon) ken panagtulnog kangrunaan iti imperyalista nga US ket nangato a tukad ti panagtraydor iti soberanya ti pagilian ken iti umili a Pilipino. Tapno maipatungpal ti kontra-umili a kinainutil daytoy a rehimen, napalalo a minamauyong nga iyab-ablat na ti kinaulpit ken kinaranggas ti intero nga armado a puersa ti estado tapno lipiten ti panaglaban ti umili, bayat nga iyar-aramid na ti amin a panangallilaw a kabaelan na. Masapul a nairut nga amirisen dagiti rebolusyonaryo a puersa iti rehiyon ti diyalektikal a relasyon ken rebbengen dagiti lugar, ti prinsipal a kinapateg ti panangpaduras iti PaGer, ti dua a kangrunaan a responsibilidad ti urban ken ti tallo a punto nga oryentasyon dagiti sentrong bayan ti rehiyon. Ti panangparegta kadagiti tignayan ken pannakidangadang a masa a kasapulan a maisayangkat ket agpada nga addaan pangpolitika ken pang-ekonomya a galad kadagiti sona ken base a gerilya, iti urban ken puting purok ket mangiyanak kadagiti organisado ken aktibista a masa nga ubbog ti panagrekrut iti Partido ken hukbo ti umili.

4. Agtultuloy a padur-asen ti agraryo a rebolusyon agpada iti konteksto ti subrehiyon Ilocos ken subrehiyon Cordillera ken patignayen ti dasig a mannalon ken dagiti subsektor na tapno ilaban dagiti demokratiko a karbengan da, hustisya ken ti panangsalaknib iti ansestral a daga.Tapno maipatungpal daytoy, nairut nga agsepen a ti tulbek a silpo iti gawaing masa iti kaaw-awayan ket ti antipyudal a pannakidangadang. Ken, tapno mamulat, maorganisa, ken mapatignay ti masa a mannalon kas kangrunaan a puersa ti demokratiko a rebolusyon, kasapulan a mapadur-as ti agraryo a rebolusyon iti kaaw-awayan ti rehiyon a mangsungbat kadagiti parikut ken kadawatan ti dasig a mannalon.

5. Papigsaen dagiti sentro ti pamunuan ti Partido kadagiti LaGer ken sakup nga organisasyon, papigsaen ti pamunuan dagiti gerilya a platun, ken papigsaen ti kapasidad a paayen dagiti manangrebbek a politikal ken pangmilitar nga atake iti uneg ti OpBay. Tulbek iti produktibo a rebolusyonaryo a trabaho iti maysa a yunit ti hukbo ti umili wenno teritoryo ti husto ken epektibo a panangidaulo ti maysa a komite wenno organo ti Partido. Daytoy met ti mangtartarabay iti husto a trabaho ken panagtignay manipud iti pamunuan ti aniaman a yunit ti hukbo ti umili agingga kadagiti Nalabaga a mannakigubat iti pormasyon; ken iti komprehensibo a teritoryal a trabaho. Importante nga historikal nga adal ken uray iti kagyat a pasamak ti nadagsen a nakadadaelan ti organisasyon ti Partido ken hukbo ti umili iti rehiyon, ti saan a maisina a rekisito ti napigsa a sentro ti pamunuan ti Partido iti amin a yunit wenno sakup na a teritoryo. Ti kaipapanan ti napigsa a sentro ti pamunuan ti Partido ket ti nasalun-at a panaggana ti pang-Partido a biag; husto a wagas ti panagtrabaho ken panangidaulo iti uneg ti kolektibo ti Partido; ti husto ken naimpanawenan a panagtasa ken panaglagom na iti kasasaad ken kapadasan; ti panaggana ti demokratiko a sentralismo iti organisasyon ti Partido; ken, iti nasayaat a relasyon ti mangidadaulo ken dagiti idadauluan ken iti nababbaba ken nangatngato nga organo. Masapul a naan-anay nga iraira ti kolektibo a pigsa ken laing ti intero nga organisasyon ti Partido iti husto a panangsango kadagiti kumplikado a kasasaad, uray iti panangpaay iti OpBay a kampanya ti kabusor.

6. Ingato ti kapasidad iti panangpatalinaed ti panagsanggir-iti-bukod a bagi ti intero a rehiyon iti pinansya ken dagiti lohistika. Tapno komprehensibo a makapapigsa ti pangrehiyon nga organisasyon ti Partido ken hukbo ti umili tayo, saan a maiwalin ti kinapateg ti panagpapigsa na iti tay-ak ti ekonomya. Aglalo ta ti Partido ken hukbo ti umili tayo ket nakatipon mismo iti agdama a biag-ken-patay a pannakidangadang, kasapulan daytoy para iti panagabante tayo iti nadurdur-as a tukad ti gubat ti umili. Amin a paset ti organisasyon ti Partido iti rehiyon ket rumbeng nga agaramid kadagiti ingga’tkabaelan nga addang a pangpolitika-militar, pangekonomya, ken alyansa iti panagpataud kadagiti pinansya ken lohistika a nakalatang iti panangsusteni ti gubat ti umili.

7. Signipikante a pumaset iti panangbukel iti sangalubongan nga anti-imperyalista a prente iti uneg ken ruar ti rehiyon. Ammo tayo a ti kalaban ti pagilian ken ti rebolusyonaryo a tignayan ket ti numero uno a superpower ti lubong nga interamente a mangtartaraken iti aso-aso na a rehimen nga Aquino 2. Nairut nga amirisen tayo ti diyalektika ti panangsango iti imperyalismo nga US manipud iti pagilian tayo ken iti nalawlawa nga anti-imperyalista a nagkaykaysa a prente iti lubong. Tapno maipatungpal daytoy, makisinnilpo tayo babaen kadagiti relasyon nga umili iti umili, organisasyon iti organisasyon ken dagiti gagayyem ken kakailian nga adda iti abrod ken ti pannakirelasyon kadakuada ket rumbeng a nakabasar iti pananglaban iti imperyalismo nga US.

Pagkaykaysaen ti intar tayo ken aggigiddan nga agmartsa iti panangipatungpal kadagiti nailanad a kagyat a rebbengen. Ingga’t-kabaelan nga ipatungpal tayo ti talmeg dagitoy a rebbengen ken isagana dagiti bagbagi tayo kadagiti sakripisyo ken adu a karit para iti nailian-demokratiko a rebolusyon, iti masa nga umili a Pilipino ken iti ay-ayaten tayo a Partido.

Agbiag ti Partido Komunista ti Pilipinas!
Agbiag ti NPA!
Agbiag ti nailian-demokratiko a rebolusyon nga
addaan sosyalista a perspektiba!
Agbiag ti umili a Pilipino!
Agbiag ti sangalubongan a proletaryo a rebolusyon!

--------------