Labanan ti Panangdadael ti Manangallilaw nga Oplan Bayanihan iti Nainsigudan nga Istruktura a Sosyo-Politikal!

DANGADANG
Nobyembre-Disyembre 2011


Download PDF
Sipud pay idi, us-usaren ti reaksyonaryo a gobyerno ken militar dagiti tradisyunal a kaugalian ken istruktura wenno ti maaw-awagan a Nainsigudan nga Istruktura a Sosyo-Politikal (NISP) nga agraraira iti Kordilyera ken sumagmamano a paset iti Ilocos. Daytoy ket narugit a taktika iti pananggudua-gudua ken panagari tapno maitultuloy ti nailian a panangidadanes iti umili a nailian a minorya (NM).

Idi panawen pay laeng ti diktadura nga US-Marcos, naidisenyo ti napinget a panagrekrut kadagiti NM tapno agkameng iti Presidential Guard Battalion (PGB), espesyal a yunit a guardia ti Malacañang. Maysa a Coy nga organic unit ti PGB a bukbuklen ti puro nga Igorot ti naideploy kadagiti lugar a saklaw ti Cellophil Resources Corporation, nalawa a logging concession ni Herminio Disini, maysa kadagiti nasinged a kroni ni Marcos. Ti Presidential Assistant for National Minorities (PANAMIN) ti instrumento a nausar iti panangarmas kadagiti sumagmamano a tribu tapno marubroban ti tribal war. Binukel pay ti PANAMIN ti Kalinga Special Development Region (KSDR) tapno lapdan ti pumigpigsa a panagsupyat dagiti umili iti Chico River Dam Project ken dadaelen dagiti sigud nga urnos dagiti agkakabangibang a tribu.

Further strengthen the Party to advance the people's war

Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2011
Download PDF

We celebrate today with boundless happiness the 43rd anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines (CPP) under the guidance of Marxism-Leninism-Maoism and all the victories that we have won since then in the Filipino people's democratic revolution against US imperialism and the local exploiting classes of big compradors and landlords.

We salute and honor all Party cadres and members, all the revolutionary forces and the entire people for all their efforts and sacrifices in bringing about victories in the revolution. Let us fervently extol and emulate our revolutionary martyrs and outstanding heroes.

Since last year, we have seen significant achievements in our ideological, political and organizational work. We have scored major successes in fulfilling the political requirements for realizing the plan to advance from strategic defensive to strategic stalemate. We have strengthened the political foundation for intensifying the people's war.

Pahayag ng RCTU-ST sa ika-43 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Revolutionary Council of Trade Unions (Southern Tagalog)
24 Disyembre 2011

Kataas-taasang pagpupugay ang ipinapaabot ng rebolusyonaryong kilusang manggagawa sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST) sa pagdiriwang ng ika-43 taong anibersaryo ng taliba ng proletaryado -- ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

503rd Brigade ends 2011 violating their SOMO and committing more human rights violations

Saulo Lumadao Front, NPA South-Central Abra
Agustin Begnalen Command
24 December 2011

The Agustin Begnalen Command-Saulo Lumadao Front condemns the violations of the 503rd brigade in Abra of the GPH and AFP’s declaration of Suspension of Offensive Military Operation (SOMO) from December 16 to January 2, 2012.

As early as November, the 503rd brigade conducted combat operations in the municipality of Sallapadan, Bucloc, and Daguioman. More than three companies of the 41st IB and the 50th IB are scattered in the barrios of BuDaBoSa and Licuan-Baay where the troops are encamped inside the barrios despite protests of the residents.

Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Cagayan Valley sa ika-43 na anibersaryo ng PKP

December 26, 2011

Ipinagmamalaki ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mabungang taon ng 2011. Kasama ang rehiyon sa kilusan sa buong bansa sa pagsulong sa pagkakamit ng mga rekisito hanggang sa pag-abot sa estratehikong patas ng digmang bayan.

Tularan si Ka Efi, Tumangan ng Armas at Ipagwagi ang Digmang Bayan

Parangal kay Kasamang Daniel Imperial, manggagawang pangkultura, kadre ng Partido Komunista at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan:
Tularan si Ka Efi, Tumangan ng Armas at Ipagwagi ang Digmang Bayan

Partido Komunista ng Pilipinas Hilagang-Silangang Luzon
November 2, 2011

Nagdadalamhati ang buong rebolusyonaryong puwersa sa Cagayan Valley sa pagpanaw ni Kasamang Daniel "Ka Efi" Imperial at tatlo pang kasama na nagbuwis ng buhay sa isang labanan sa Barangay San Miguel, Baggao, Cagayan noong madaling araw ng Oktubre 27, 2011. Nakapugay ang ating mga sandata at nakataas ang ating mga kamao para kay Ka Efi—mahusay na kabataang kadre ng Partido Komunista, mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, mahal na kaibigan at kapanalig ng mga masang magsasaka.

Oplan Bayanihan: NASASAM-IT A SARITA, NARUNGSOT A GERA

Baringkuas
July-September, 2011


Download PDF
Nasurok pay laeng a makatawen, nalawag a ti Oplan Bayanihan (OPB) ket oplan a pagdaksan ti umili iti Cagayan Valley.

Nairussuat sipud nagtugaw ti apo’t daga a Presidente Aquino, panggep ti OPB a gibusan ti rebolusyonaryo a panaglaban ti umili babaen iti narungsot a gera ken nasasam-it a sarita. Katinnulong na kadaytoy a panggep ti amin nga ahensya ti gobyerno. Itultuloy ti OPB dagiti panagranggas ti immuna nga Oplan Bantay Laya ti rehimen nga Arroyo. Ngem tuso nga arpawan na daytoy ti panaginkukuna a respetaren da ti karbengan tao babaen kadagiti ipatakder nga ubbaw nga organisasyon, bayat nga awan-sarday ti pananglikmut dagiti operasyon a kombat kadagiti baryo ken il-ili.

Kompanya ng logging, pinarusahan ng NPA

Delio Baladon
Benito Tesorio Command, NPA Cagayan Valley
December 7, 2011

Dahil sa paglabag sa mga patakaran ng rebolusyonaryong gobyerno na nagbabawal sa walang-habas na pagsira ng kalikasan at pangaagaw ng lupa mula sa mga magsasaka, pinarusahan ng Benito Tesorio Command-NPA ang dambuhalang logging company na Monte Alto Timber Resources Corporation (MATRC).

About the New People'S Army and THPAL-Sumitomo

Interview with Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant,
NDFP Panel in Peace Negotiations with GPH

By Kenji Matsuura
Reporter, Daily Manila Shimbun
December 23, 2011

This is the Daily Manila Shimbun, Japanese newspaper. My name is Kenji Matsuura, Japanese reporter. I would like to ask you about the NPA and THPAL-Sumitomo in Surigao del Norte.

I went to Claver Surigao del Norte from October 4 to 6 and I saw the destroyed environment and low-wage workers in that place. The wages of mining workers I interviewed were about P250 a day. The residents told me that they could not send their children to school because of poverty.

ILPS expresses sympathy for flood victims in the Philippines and praises the work of retrieval, relief and rehabilation

Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
December 22, 2011

We, the International League of Peoples' Struggle, express most heartfelt sympathy to the great number of flood victims in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, and the provinces of Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Norte. Lanao del Sur , Bukidnon and part of Caraga in Mindanao, Philippines.

NDFP conveys heartfelt condolences to families of floor victims, exposes roots of tragedy

LUIS G. JALANDONI
Member, NDFP National Executive Committee
23 December 2011

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its most heartfelt condolences to the families and relatives of all those who lost their dear ones in the massive and devastating floods last week. We are at a loss to express in words the deep sorrow we feel at the loss of more than a thousand lives with many still missing. We also wish to express our feelings of unity with all those who have lost their homes and all their belongings, have been displaced and have to endure in cramped evacuation centers without sufficient potable water, food, clothing, toilet facilities, and other necessities.

Ibuylo ang rebolusyonaryo nga paghimakas pakadto sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa.

Concha Araneta
PKP-Panay
December 23, 2011

Pahayag sa ika-43 nga Anibersaryo sang PKP

Sa ika-43 nga kaadlawan sang Partido Komunista sang Pilipinas, nagapanginbulahan ang pangrehiyon nga organisasyon sang Partido sa Panay sa tanan nga mga kadre kag katapu sang Partido, sa mga pulang kumander kag pulang hangaway sang NPA, kag sa rebolusyonaryong masa nga hugot nga naghiliusa kag bug-os sa tagipusuon nga nagpursiger sa pagsulong sang rebolusyonaryong paghimakas.

No genuine ceasefire in Aquino’s truce; no genuine peace offering in Sara's surrender call

Rigoberto F.Sanchez
Merardo Arce Command, NPA Southern Mindanao Regional Operations Command
December 23, 2011

Peace cannot be anywhere nearer in the minds of the US-Aquino regime when it announced a ceasefire this year. Peace is also not anywhere close to the mind of GPH Davao City Mayor Sara Duterte who tried to defend her earlier surrender calls to Ka Parago and Ka Oda of the New People’s Army as conciliatory and peacemaking. Stung when her surrender overture was called stupid, she rose to defence by calling the NPA’s response as rabid and vile, and then she went as far as to muddle peace by, again, portraying the NPA as peace haters.

Use CPP anniversary to mobilize resources for rehabilitation efforts in Mindanao--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 23, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on all revolutionary forces to mark the upcoming 43rd anniversary of the CPP by mobilizing resources to help in the rehabilitation efforts in Mindanao areas devastated recently by the floodings.

"The CPP calls on all Party committees and branches, all units of the New People's Army (NPA) and revolutionary mass organizations to use the activities to mark the CPP anniversary to seek donations and contributions and channel these to the relief and rehabilitation efforts being carried out by the local revolutionary forces and other legitimate people's organizations," said the CPP.

Take advantage of the conflicts within the ruling classes

Editorial
Ang Bayan
December 21, 2011

The ruling system is currently being shaken by a political crisis wrought by a series of attacks and counter-attacks launched againt each other by rival reactionary cliques. The people and the revolutionary forces must take advantage of such disarray.

The latest maneuverings concern the impeachment of Supreme Court Chief Justice Renato Corona by allies of Benigno Aquino III in Congress. Corona is a lackey of Gloria Arroyo who she appointed as Supreme Court chief justice just days before the end of her term as president. This was to ensure that she would have a defender within the highest court should she be prosecuted for her grave crimes against the people.

The people must join hands in the retrieval, relief and rehabilitation of the victims of typhoon Sendong!

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
22 December 2011

The enormity of the damage to lives and property in Northern Mindanao as seen in the aftermath of tropical storm Sendong is a clear call for the people to take immediate and decisive action, especially in undertaking retrieval, relief and rehabilitation operations.

The death toll stands at over a thousand and is still rising, hundreds remain missing, thousands, especially those in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, and in the provinces of Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao and part of Caraga, are displaced. The devastation wreaked upon property, infrastructure, and agriculture is estimated to reach billions of pesos. Aside from experiencing heavy shortage in safe shelter, food, and potable water, the psychological trauma and emotional stress afflicting the survivors of one of the worst disasters ever to hit Mindanao are becoming prevalent.

NDF-NCMR sympathizes with flood victims

Ka Cesar Renerio
NDF-North Central Mindanao
December 20, 2011

Several hundred people in Cagayan de Oro, Iligan City and a number of towns in Misamis Oriental and Bukidnon would have been looking forward to the traditional Christmas celebrations. Sadly, hundreds of families would instead be gathering for funerals these following days. Worse, others would spend their Christmas still looking for missing family members and loved ones in the aftermath of the worst natural disaster to hit the region in several years.

CPP-NCMR declares local suspension of NPA tactical offensives

Ka Norsen Mangubat
CPP-North Central Mindanao
December 19, 2011

The Communist Party of the Philippines-North Central Mindanao (CPP-NCMR) expresses sympathy for the families and loved ones of the victims of tropical storm Sendong, which hit the region December 16, 2011.

Grief and sympathy to the victims of Sendong

Ka Norsen Mangubat
CPP-North Central Mindanao
December 19, 2011

Once again, the Communist Party of the Philippines-North Central Mindanao (CPP-NCMR) expresses grief and sympathy to the more than 45,000 families in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, and the provinces of Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur and Bukidnon, who were affected by the flashfloods brought about by the tropical storm Sendong, and who, for the moment are still recovering from the staggering damage wrought by the tragedy.

Maghiusa alang sa rebolusyonaryong pagbag-o ilalom sa Partido Komunista Sa Pilipinas!

Kabataang Makabayan
Southern Mindanao Region
December 22, 2011

Mensahe sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao sa ika-43 nga Anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas

Ginatimbaya sa Kabataang Makabayan (KM) sa Habagatang Mindanao ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa tibuok nasud hilabina ang tanang miyembro sa KM gikan sa sektor sa estudyante ug kabatan-onan, mag-uumang kabatan-onan, mamumuong kabatan-onan, ug satibuok katawhang nilupigan.

Labaw pang ginasaludohan sa KM ang tanang miyembro s aPartido nga naggikan sa han-ay sa KM nga wala’y kahadlok ug tibuok kasing-kasing nga migampan sa mga tahas sa Partido prinsipal sa han-ay sa mga mag-uuma pinaagi sa pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan.

Greedy multinational corporations and the local ruling class are accountable for the recent calamity in Mindanao

Ka Oris
NDFP-Mindanao
20 December 2011

The NDFP-Mindanao is one with the people in grieving for the tragic demise of hundreds in the wake of tropical storm Sendong, and sympathizes with all the bereaved who now suffer this great loss. Even as multitudes face a bleak Yuletide season, we also stand side by side with the people in raising the strongest condemnation against the “man-made causes” – decades of unrestrained mining, logging, multinational agribusiness plantations and other environmentally–destructive big business operations.

Editoryal: Samantalahin ang alitan sa hanay ng mga naghaharing uri

Ang Bayan Articles
December 21, 2011

Download PDF here

Niyayanig ngayon ng pampulitikang krisis ang naghaharing sistema dulot ng sunud-sunod na bira at kontra-bira ng mga reaksyunaryong pangkatin. Dapat samantalahin ng mamamayan at rebolusyonaryong kilusan ang kaguluhang ito.

CPP condoles with DPRK over death of Kim Jong Il

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 20, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condoled with the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) over the death of its leader Kim Jong Il, head of the Korean Worker's Party and concurrent commander of the Korean People's Army.

"Kim Jong Il leaves behind a shining tradition of patriotism and anti-imperialism," said the CPP. "In his 17-year rule, he steadfastly stood for the DPRK's national independence in the face of US-led imperialist aggression and diplomatic pressure."

NDFP-Rizal, Supports Ceasefire!

Arman “Arms” Guerrero
NDFP-Rizal
December 21, 2011

The National Democratic Front of the Philippines in Rizal (NDFP-Rizal) and the whole revolutionary movement in Rizal province expresses its full support to the declaration of unilateral ceasefire of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP-MLM) and its Military Commission The ceasefire was issued in solidarity with the Filipino people's traditional celebrations of the Christmas and New Year holidays and to give opportunity to the revolutionary masses to join various activities to mark the CPP's 43rd foundation anniversary on December 26, 2011.

Palparan terror tactics continue under the Aquino regime

Communist Party of the Philippines
December 20, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) and the Filipino people's revolutionary forces welcome the filing of charges against Gen. Jovito Palparan and his cohorts Lt. Col. Felipe Anotado, M/Sgt. Rizal Hilario and S/Sgt. Edgardo in connection with the abduction, illegal detention, torture and disappearance of UP students Karen Empeño and Sherlyn Cadapan.

Declaration of ceasefire

Central Committee
Communist Party of the Philippines (CPP)
19 December 2011

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and its Military Commission hereby issue a ceasefire order to all commands and units of the New People's Army (NPA) and of the people's militia to take effect on

00:00 of 24 December 2011 to 23:59 of 26 December 2011;

and on

00:00 of 31 December 2011 to 23:59 of 2 January 2012.

During the indicated periods, all commands and units of the NPA and the people's militia shall cease and desist from carrying out offensive operations against the armed units and personnel of the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police and paramilitary forces of the Government of the Philippines (GPH).

CPP sympathizes with victims of Mindanao flooding

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 18, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today commiserated with the millions of people in Mindanao island who are suffering from the disastrous aftermath of the rains brought about by tropical storm Sendong.

More than 550 people have been reported killed, most of whom drowned in deep floods in Cagayan de Oro and Iligan cities. More than 20 people also died in Dumaguete City and other towns of Negros oriental. Most of the floods occurred from late Friday night to the early hours of Saturday.
Maria Malaya
NDF - Northeast Mindanao
December 18, 2011

Giplano gyud sa mga gerilyang yunit sa BHB sa Front 30 sa Surigao del Sur ang pag-atake sa usa ka team sa COPD/RSOT sa 36th IBPA sa unang adlaw sa pagdeklara sa ceasefire sa gobernong US-Aquino. Gihimo kini aron sa pagmatuod nga susama sa miaging mga ceasefire dili matinud-anon ang mga tropa sa AFP nga motuman sa ilang kaugalingong ceasefire kay nagpadayon sa mga military operasyon sama sa COPD/RSOT.