CPP laughs off AFP claims of "liberated" provinces

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 31, 2011


The Communist Party of the Philippines (CPP) today dismissed as "annual year-end empty bragging" pronouncements made a few days ago by the Armed Forces of the Philippines (AFP) that they have succeeded in "liberating" 23 provinces of New People's Army (NPA).

"The AFP has been known to make such claims, only to be slapped in the face after a few days by NPA offensives," said the CPP.

Aquino is setting stage for Arroyo's pardon "on the cheap"--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 29, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today slammed Benigno Aquino "for setting the stage for an Arroyo pardon on the cheap."

While asserting that "it is too early" to discuss the pardon of Gloria Macapagal-Arroyo, Aquino pointed out that she should, first of all, "express remorse". This most recent statement by Aquino is an apparent downgear-shift to slow down the factional strife among the rival camps of the ruling classes.

Aquino regime must be held accountable for criminal neglect over failure to heed flood warnings--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 28, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the Filipino people should hold the Aquino regime responsible for criminal neglect over its failure to heed warnings as early as last year by several sectors that Cagayan de Oro was bound to suffer Ondoy-like floods. Such negligence resulted in the Aquino regime’s failure to put into place necessary preparations to prevent the loss of close to two thousand lives.

Cagayan-Iligan Disaster: Dire Warning for Xstrata-SMI

Ka EFREN
NDF-FarSouth Mindanao Region
28 December 2011

The recent environmental disaster in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, which took the lives of more than a thousand people and rendered tens of thousands homeless, carries a most important and urgent message for all of us: Logging and large scale mining is dangerous and destructive. It will bring landslides and floods and kill a lot of people and destroy their livelihood.

RPA-ABB funds are like bombs dropped by the US-Aquino Regime against the people of Negros

Ka Frank Fernandez
NDF-Negros Spokesperson
December 28, 2011

2012 is a year for the consolidation of the US-Aquino regime nationwide. The P31 million alloted by Aquino (P-Noy) for the RPA mean the escalation of abuses by this mercenary armed group against the people of Negros. Murders, robbery, illegal drugs will worsen as the RPA-ABB attacks the peasants, farm workers and other exploited sectors fighting for social change.

Despite GPH ceasefire declaration, military operations continue in the mining areas of XStrata-SMI

Ka EFREN
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT FarSouth Mindanao Region
27 December 2011

Contrary to the GPH pronouncement of a ceasefire from December 16 – January 2, government troops of the 27th IB, CAFGUs and the Task Force Kitaco continue to mount a relentless military operation in the municipalities of Tampakan, South Cotabato, Columbio, Sultan Kudarat and in Kiblawan, Davao del Sur. These are the mining areas of the multinational giant Xstrata-SMI which will soon operate a gold and copper open pit mine in the quadriboundaries of FarSouth Mindanao.

Pahalipay gikan sa NDFP-NEMR sa lampos nga pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP ug pagsimpatiya niini sa mga biktima sa kalamidad

Pamahayag atol sa ika-43 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas
Pahalipay gikan sa NDFP-NEMR sa lampos nga pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP ug pagsimpatiya niini sa mga biktima sa kalamidad

Ka Maria Malaya
NDF-NEMR
Disyembre 26, 2011

Mga pahalipay sa tanan mga yunit sa BHB, komite sa teritoryo, mga organisasyong masa sa malamposon nga paglunsad og mga kulturanhong programa isip pagsaulog sa Ika-43 nga anibersaryo sa pagkatukod-balik sa Partido Komunista sa Pilipinas-MLM. Namatikdan nga walay dayag, daku nga kulturanhong programa sa NEMR karong tuiga. Ang tanan yunit sa BHB ug mga komite sa teritoryo nagsaulog pinaagi sa sekreto ug simpleng programa uban sa pipila ka piniling bisita.

Iabante ang mga Tagumpay ng Demokratikong Rebolusyon sa mas Mataas na Antas! Pagbati sa Ika-43 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Veronica Makabayan
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Timog Katagalugan
Disyembre 26, 2011

Pinakamataas na pulang pagpupugay sa Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)!

Labis na karangalan at pagpupugay ang ipinahahatid ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Timog Katagalugan sa ika-43 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas - Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa apatnapu't tatlong taong singkad, ipinamalas ng Partido ang wagas at buong katatagang pamumuno sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Kinikilala ang PKP-MLM bilang isa sa pinakamatandang Partido Komunista sa buong mundo na patuloy na nagpupunyagi sa liko at ikot ng kasaysayan upang sa wakas ay palayain ang lahat ng mamamayang api sa kamay ng imperyalismo, katutubong pyudalismo at burukrata kapitalismo nang sa gayon ay magkaroon ng katotohanan ang mithi ng pagpawi sa pagsasamantala at pang-aapi.

Papigsaen ti Rebolusyonaryo nga Intar, Pairtengen ti Pannakigubat a Gerilya, ken Dumur-as iti Nangatngato a Tukad ti Gubat ti Umili!

Pablaak ti Komiteng Tagapagpaganap ti Rehiyon Ilocos-Cordillera
Iti Maika-43 Anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas
26 Disyembre 2011


Download PDF
Napnuan ragsak a padpadayawan ti sibubukel a rebolusyonaryo nga intar ken dagiti gagayyem ti rebolusyon a Pilipino iti rehiyon Ilocos-Cordillera ti panangrambak iti maika-43 anibersaryo ti pannakaibangon-manen ti Partido Komunista ti Pilipinas itatta nga aldaw. Tantan-awan tayo ti baro nga addang paabante dagiti rebolusyonaryo a balligi kadagiti sumaruno a tawtawen.

Iti napalabas a maysa ket kagudua a tawen, napapateg a balligi ken panagdur-as ti nagunodan ti nailian-demokratiko a rebolusyon (NDR) iti agtultuloy ken nabara a gil-ayab ti gubat ti umili ken dagiti dangadang a masa a nagbuisan ti biag, dara, ken ling-et dagiti kakadua ken masa iti panangsango iti rehimen nga US-Aquino2. Isu ti simmukat a kangrunaan a mangibagbagi kadagiti agarari a dasig ken kangrunaan nga aso-aso ti imperyalismo nga US iti pagilian. Kangatuan a pammadayaw ti ipaay tayo kadagiti bannuar ti rebolusyon. Padayawan tayo met laeng dagiti sibibiag a bannuar nga agtultuloy nga agpurpursige tapno iyabante ti Rebolusyon a Pilipino iti laksid ti adu ken nadadagsen a sakripisyo.

Palakasin ang rebolusyonaryong hanay, Paigtingin ang Pakikidigmang Gerilya, at sumulong sa mas mataas na antas ng Digmang Bayan!

Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Rehiyong Ilokos-Kordilyera
sa ika-43rd Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2011


Download PDF
Lipos ng kagalakang ipinagbubunyi ang pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayong araw, ng buong rebolusyonaryong hanay at mga kaibigan ng rebolusyong Pilipino sa rehiyong Ilokos-Kordilyera. Tinatanaw natin ang panibagong hakbang pasulong ng rebolusyonaryong mga tagumpay sa susunod na mga taon.

CPP slams Aquino ceasefire violations

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 26, 2011

Citing initial reports from the New People's Army (NPA), the Communist Party of the Philippines (CPP) today slammed the Aquino regime for violating its own ceasefire declaration as its armed forces continue to wage its Oplan Bayanihan war of suppression against the people.

Solidarity Message of Japan Communist League for the 43rd anniversary of the CPP

Jun Sugiyama
International Secretary
Japan Communist League (JCL)

Dear comrades,

We 'd like you to forward the message below to the comrades of CPP.
We feel honored to send a message to the 43rd anniversary of the CPP.
Thank you in advance.

With comradely greetings,

Jun Sugiyama
International Secretary
Japan Communist League (JCL)


To: The Central Committee of the Communist Party of the Philippines

Dear comrades,

We, the Central Committee of Japan Communist League (JCL) would like to extend our revolutionary congratulations to all the comrades of the Communist Party of the Philippines (CPP) on the occasion of the 43rd anniversary of the reestablishment of CPP.

Revolutionary Tribute to Atty. William “Billy” Claver

Simon Naogsan (Ka Filiw)
Cordillera People's Democratic Front
December 24, 2011

The Cordillera People’s Democratic Front expresses its deepest condolences to the family, friends, colleagues and kakailians of the late Atty. William “Billy” Claver who passed away last December 15.

An Igorot lawyer worthy of emulation, the courage and heroism of Atty. Claver was fully tested during the darkest years of martial law. He stood up together with a handful of fellow human rights lawyers then, alongside the oppressed people in opposing the US-Marcos dictatorship. As a civil libertarian, Claver took the path less taken and fraught with dangers where others dared not tread, taking up the cudgels of the victims of martial law.

Ibayong palakasin ang Partido at isulong ang digmang bayan

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2011
I-download ang PDF

Walang hanggang kagalakang ipinagdiriwang natin ngayong araw ang ika-43 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at lahat ng mga napagtagumpayan natin mula noon sa demokraratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalismong US at lokal na mga nagsasamantalang uring malalaking komprador at panginoong maylupa.

Nagbibigay-pugay at parangal tayo sa lahat ng kadre at kasapi ng Partido at sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa at buong sambayanan para sa lahat ng pagpupunyagi at sakripisyo nila sa pagkakamit ng mga tagumpay ng rebolusyon. Maalab nating purihin at pamarisan ang ating mga rebolusyonaryong martir at katangi-tanging mga bayani.