Nananawagan ang PKP para sa malalaking pagsulong sa armadong pakikibaka at paglaban ng masa sa 2013

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 31, 2012

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at sa mga rebolusyonaryong pwersa na magpunyagi para sa malaking pagsulong sa armadong pakikibaka at paglaban ng masa sa 2013 bilang tugon sa mga patakaran ng rehimeng Aquino na nagpapalala sa mga kundisyong sosyo-ekonomiko ng sambayanang Pilipino at ibayong pagbubuyangyang ng bansa sa interbensyon ng gubyernong US at dayuhang dominasyong pang-ekonomya.

CPP calls for big advance in armed struggle and mass resistance in 2013


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 31, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people and their revolutionary forces to strive for a big advance in armed struggle and mass resistance in 2013 in response to the Aquino regime's policies that exacerbate the socio-economic conditions of the Filipino people and further open up the country to US government intervention and foreign economic domination.

PKP sa AFP: Tigilan ang pagsisilbi sa mga kumpanya sa pagmimina bilang pribadong hukbo


Kawanihan sa Impormas
Prtido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 30, 2012

Translation: CPP to AFP: Stop serving as private armies of mining companies 

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagkaipokrito ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Philippine Army sa paghamon sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na magdeklara ng tigil-putukan sa mga lugar na mapanganib sa mga natural na kalamidad at inakusahan ang AFP ng pakikipagsabwatann sa malalaking kumpanya sa pagmimina, pagtotroso at malalaking plantasyon na malaon nang pumipinsala sa kapalgiran at nagsasapeligro sa buhay ng taumbayan.

CPP to AFP: Stop serving as private armies of mining companies

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 30, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the hypocrisy of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine Army in challenging the New People's Army (NPA) to declare a ceasefire in all geo-hazard areas and charged the AFP of complicity with the big mining companies, loggers and big plantations that have long been ravaging the environment and putting the lives of people at risk.

Increased risk of nuke accident in Subic with frequent US sub dockings--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 29, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the docking of the USS Bremerton (USS-698) at Subic Bay as an affront against Philippine sovereignty and raised concerns on the risk of a nuclear accident with the increasingly frequent dockings of US nuclear-powered and -capable warships in Subic and other parts of the Philippines.

The CPP cited a secret memorandum issued by the Ministry of Defense of the United Kingdom after the Fukushima Daiichi nuclear disaster in March 2011 which pointed out that nuclear-powered submarines are highly vulnerable to a core-meltdown similar to the Fukushima meltdown.

Eastmincom-AFP ceasefire violations further expose AFP's rabid fascism, fake 'Bayanihan' for Pablo victims

Rubi del Mundo
National Democratic Front of the Philippines Southern Mindanao
29 December 2012

As the New People’s Army in Southern Mindanao upholds the CPP declaration of a 27-day long nationwide ceasefire effective last December 20, the Eastern Mindanao Command-AFP is grossly violating its own suspension of military/police offensive operations in the light of the continuing numerous AFP combat and psychological warfare operations in the region. The National Democratic Front-Southern Mindanao condemns these patent ceasefire violations that mock the spirit by which the ceasefire declarations were made: to pave the way for the resumption of GPH-NDFP peace negotiations and to give time for the relief and rehabilitation of Typhoon Pablo devastated provinces.

PKP kay Aquino: Dapat maglabas ng katugong kautusan sa tigil-putukan, kung hindi...

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 27, 2012

Translation: CPP to Aquino: Issue reciprocal ceasefire order, or else...

Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na dapat maglabas ang rehimeng Aquino ng kagyat na kautusan para sa pagpapalawig ng kanyang naunang deklarasyon sa tigil-putukan upang maging katugon ng naunang inilabas ng Komite Sentral ng PKP noong nakaraang linggo ayon sa nagpagkasunduan sa isang pulong noong Disyembre 17-18 sa The Hague, The Netherlands sa pagitan ng mga espesyal na kinatawan ng gubyernong Aquino at ng mga espesyal na kinatawan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Accelerate the Increase of the New People’s Army, the Communist Party of the Philippines and Its Organizations; Frustrate the Reinforced Attacks by the Us-Aquino Regime and its Roxas Minion!!

Message of the Regional Party Committee,
CPP-Panay

26 December 2012

We join in celebration the 44th year of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines. We congratulate all Party cadres and members for scoring gains in the struggle against the US-Aquino regime. We salute with highest respect and inspiration our revolutionary heroes and martyrs.

Recently, the US-Aquino regime through its surrogate, the Department of Interior and Local Government Secretary Mar Roxas, deployed the 6th Special Action Force (SAF) Battalion in various areas of Panay to reinforce its more than one brigade anti-insurgency force. An additional objective is, of course, to repress rivals in the bourgeois opposition in order to impose its dominant position of power in the island especially in the light of the forthcoming local elections.

CPP to Aquino: Issue reciprocal ceasefire order, or else...


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 27, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today demanded that the Aquino regime immediately order an extension of his earlier ceasefire declaration to reciprocate the one issued by the CPP Central Committee a week ago, in accordance with an agreement forged in a meeting on December 17-18 in The Hague, The Netherlands between special representatives from the Aquino government and special representatives of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Seize the initiative in all forms of struggle and intensify the offensive against the enemy

Message of the Central Committee
of the Communist Party of the Philippines

December 26, 2012

Download PDF
With utmost joy, we celebrate the 44th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines on the theoretical foundation of Marxism-Leninism-Maoism and the resumption of the people's democratic revolution under the correct leadership of the Party against US imperialism and the local exploiting classes of big compradors and landlords.

We salute and commend all Party cadres and members for their hard work, militant struggle and sacrifices. We congratulate them for contributing to the victories that the Party and the people have won in the revolutionary struggle. We render the highest tribute to our martyrs and heroes and we thank them deeply for their selfless service and everlasting inspiration.

Panghawakan ang inisyatiba sa lahat ng anyo ng pakikibaka at paigtingin ang opensiba laban sa kaaway

Mensahe ng Komite Sentral
ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2012

Download PDF
Lipos nang kagalakang ipinagdiriwang natin ang ika-44 na anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikong pundasyon ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at pagsisimulang muli ng demokratikong rebolusyong bayan sa wastong pamumuno ng Partido laban sa imperyalismong US at lokal na naghaharing uri ng malalaking komprador at mga panginoong maylupa.

Nagpupugay at pinupuri namin ang lahat ng kadre at kasapi ng Partido sa kanilang puspusang paggawa, militanteng pakikibaka at mga sakripisyo. Binabati namin sila sa pag-ambag sa mga tagumpay ng Partido at mamamayan na nakamit sa rebolusyonaryong pakikibaka. Pinakamataas na parangal ang ibinibigay namin sa ating mga martir at bayani at lubos natin silang pinasasalamatan sa kanilang walang pag-iimbot na mga sakripisyo at habampanahong inspirasyon.

Nakapagtipon tayo ng mga tagumpay sa pagtatayo ng Partido sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Napangibabawan natin ang mayor na mga pagkakamali at pagkukulang sa naunang kasaysayan ng Partido sa pamamagitan ng Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong katapusan ng dekada 1960 at noong dekada 1980 at unang bahagi ng dekada 1990 sa pamamagitan ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong kalakhan ng dekada 1990.

Lalong Paigtingin ang Pakikidigmang Gerilya, Higit na Palakasin ang Rebolusyonaryong Hanay at Pursigidong Sumulong sa Mas Mataas na Antas ng Digmang Bayan!

Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Rehiyong Ilokos-Kordilyera
sa ika-44na Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2012

Taas-kamao nating binabati ang buong pambansang organisasyon ng Partido at nag-uumapaw ang ating kagalakang ipinagdiriwang ang araw na ito ng ika-44 na taon ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa pagpasok nito sa susunod na taon ng pamumuno sa puspusan at buhay-at-kamatayang dalawang-yugtong Rebolusyong Pilipino, humahakbang ito sa panibagong yugto ng mga matatamong rebolusyonaryong tagumpay tungo sa mas maunlad na antas ng matagalang digmang bayan sa buong kapuluan.

Paigtingin ang Paglaban sa Papet na Rehimeng US-Aquino, Ilantad at Labanan ang Interbensyong Militar ng US sa Pilipinas, Patuloy na Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan at Biguin ang Oplan Bayanihan!


Pahayag ng Kalihiman ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan para sa
Ika-44 na Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas—Marxismo-Leninismo-Maoismo

Disyembre 26, 2012


Salubungin natin ng nag-iibayong rebolusyonaryong optimismo ang ika-44 na Anibersaryo ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas—Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa dakilang araw na ito, taas-kamaong nagpupugay ang Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan (KRTK) sa lahat ng kadre’t kasapi ng Partido, sa Bagong Hukbong Bayan at sa mga kasapi ng rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa buong kapuluan.

Ibigay natin ang mapulang pagsaludo sa alaala ng mga rebolusyonaryong bayani’t martir na walang-pag-iimbot na nag-alay ng kanilang buhay para itaguyod ang malaon nang hinahangad ng sambayanang Pilipino na lumaya sa kaapihan at pagsasamantala mula sa kuko ng imperyalismong US, katutubong pyudalismo at burukrata-kapitalismo.  Gawin nating inspirasyon ang kanilang buhay at pakikibaka, tularan ang kanilang halimbawa at suklian ang kanilang sakripisyo ng ibayong katapatan sa Partido at pagpupunyagi sa demokratikong rebolusyon ng bayan.

A Victorious Decade of People's War in Mindanao


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - MIndanao
December 26, 2012

Together with all revolutionaries and the the people of Mindanao and the entire nation, the NDFP-Mindanao wishes to express its warmest congratulations and highest tribute to the Communist Party of the Philippines (MLM) on the 44th anniversary of its re-establishment. Through the Party's leadership, the National Democratic Revolution has advanced to its current phase despite the relentless counterrevolutionary attacks of US imperialism and the local ruling class. We also proudly salute all our revolutionary martyrs who have heroically offered their lives for the revolution.

As we celebrate this auspicious day, our deepest sympathies and concern go out to the families and friends of the victims of typhoons Sendong and Pablo. In line with this, we call upon all revolutionary forces in the island to be modest and simple yet meaningful and militant in their celebrations of the Party's 44th anniversary. To help facilitate relief and retrieval operations, NDFP-Mindanao has declared a 29 day ceasefire in all areas affected by Typhoon Pablo. We also call on the people to unite and join in the collective and long term rehabilitation of the people's livelihood and continue to help preserve and protect the environment.

Mensahe ng RCTU-NDFP sa ika-44 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas


Revolutionary Council of Trade Unions
National Democratic Front of the Philippines
December 26, 2012

Ibayong palakasin ang Partido, abutin ang pagkapatas!
Manggagawa, isulong ang digmang bayan, sumapi sa NPA!
Mensahe ng RCTU-NDFP sa ika-44 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front of the Philippines ang pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng yunit, kasapi at kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagdiriwang nito ng ika-44 anibersaryo ng pagkakatatag. Nagpupugay kami sa masa ng manggagawa at sambayanan na nag-iibayo ang pagsuporta sa Partido, gayundin sa napakaraming martir ng Partido na nagbuwis ng buhay para sa malaya at demokratikong hinaharap ng sambayanan at uri.

Mapangahasong moasdang, ipatuman ang mga tahas



Ka.  Norsen Manggubat
NDFP-Northcentral Mindanao
Disyembre 26, 2012

Saulugon nato ang mga kadaugan nga nakab-ot  dinhi sa atong rehiyon atol niining ika-44 nga kasumaran sa pagkatukod-balik sa Partido Komunista ng Pilipinas sa hugot nga pagsanong sa panawagan sa Komite Sentral karong tuiga sa dugang pagpalig-on sa Partido sa pagpaasdang sa malungtarong gubat.  Gisaluduhan nato ang mga kadre ug mga membro sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa sa ilang mga sakripisyo sa mapangahasong pagpatuman sa tahas  sa paspas nga pagpalapad ug pagpalig-on sa organisasyon sa Partido ug pagpahugot sa pagpangulo sa tanang ang-ang.

Arrest, torture of five accused NPA members in Quezon, brazen disregard of ceasefire--CPP


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 25, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the Armed Forces of the Philippines (AFP) for carrying out the arrest, torture and detention of five accused members of the New People's Army (NPA) in Mulanay, Quezon just before midnight last Friday. Elements of the 74th IB took into custody Dennis Quidor of Macalelon, Quezon, Eliseo Lopez of San Francisco, Quezon and Rodrigo Guevarra of San Andres, Quezon with two other unnamed residents of San Francisco. The five were flagged down at one of the highway checkpoints set up by the AFP in Quezon.

Handa nang gunitain ng mga rebolusyonaryong pwersa ang ika-44 na anibersaryo ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 24, 2012

Translation: Revolutionary forces are all set to mark CPP's 44th anniversary

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na nakahanda na ang mga rebolusyonaryong pwersa sa buong Pilipinas na gunitain ang ika-44 na anibersasryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Disyembre 26.

Tulad ng dati, magkakaroon ng daan-daang maliliit at malalaking asembliyang masa sa mahigit 110 larangang gerilya sa buong bansa, maging ng mga pagtitipon at mga pulong pag-aaral sa mga paaralan, maralitang komunidad, upisina, liwasan, bahayan at iba pang lugar upang konsolidahin ang hanay ng PKP at mga aktibistang masa sa pamamagitan pagtataya sa kasalukuyang kalagayan at pagtukoy sa mga tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan.

Pagka-ipokrito ni Aquino tungkol sa batas sa sin taxes, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 21, 2012

Translation: CPP blasts Aquino hypocrisy over sin tax law

Binatikos ngayon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa pagiging ipokrito kaugnay ng pagsasabatas ng tinaguriang batas sa Sin Tax na sinasabing isang malaking tulak sa badyet ng gubyerno para serbisyong pangkalusugan sa panahon na isinusulong nito ang programang korporatisasyon at pribatisasyon ng pampublikong sistemang pangkalusugan. Nilagdaan kahapon ni Aquino ang Sin Tax Law.

Pahayag ng PKM-NDF Timog Katagalugan kaugnay sa paglabag ng AFP sa SOMO

Eduardo Labrador
PKM-TK
Disyembre 24

Sinasaluduhan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Timog Katagalugan (PKM-TK) ang magiting na pagtatanggol ng ating mga Pulang kumander at mandirigma sa rebolusyonaryong masa sa bayan ng Tagkawayan, Quezon laban sa operasyong paniktik ng AFP. Habang ipinamamalita ni Lt. Col.Dennis Perez, tagapagsalita ng 74th IBPA sa South Quezon-Bondoc Peninsula na “ampaw na propaganda” ng NDF ang pagdami ng NPA dito, aligaga naman ang may walong batalyong pwersa ng AFP/PNP/CAA dahil sa dalawang operasyong pamarusa na bumulabog ng kanilang makinaryang paniktik sa erya. Nabawasan ang tainga at mata ng mga pasista kaya walang tamang ulat na nakakarating kay Lt. Col.

Dalawang magkasunod na espesyal na operasyon, matagumpay na nailunsad! Tatlong sagad-saring kontra-rebolusyonaryo, naparusahan!

Armando Catapia Command
NPA-Camarines Norte

December 20, 2012

Matagumpay na nailunsad ng isang yunit ng Armando Catapia Command ang dalawang magkasunod na espesyal na operasyon noong ika-18 at ika-19 ng Disyembre, 2012 sa Baranggay Busigon at Baranggay Casispalan, pareho sa bayan ng Tagkawayan, lalawigan ng Quezon.

74th IBPA, nilabag ang sariling deklarasyon ng SOMO sa Quezon

Armine de Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
December 23, 2012

*Lima katao, inaresto ng mga ito at tinortyur sa Bondoc Peninsula, Quezon!
Kaagad na palayain ang 5 inaresto!
Panagutin ang mga opisyal at kawal ng 74th IBPA!*

Muli na namang ipinakita ng mersenaryong Armed Forces of the Philippines ang kawalang katotohanan sa mga pahayag at unilateral na deklarasyon nito kaugnay sa diumano'y suspension of military operation (SOMO) mula Disyembre 16, 2012 hanggang Enero 6, 2013.

[VIDEO] ANG BAYAN, 21 December 2012

ANG BAYAN video, 21 December 2012


View from youtube

Revolutionary forces are all set to mark CPP's 44th anniversary

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 24, 2012

http://www.philippinerevolution.net/statements/revolutionary-forces-are-all-set-to-mark-cpp-s-44th-anniversary

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said revolutionary forces across the Philippines are all set to mark the 44th anniversary of the re-establishment of the Communist Party of the Philippines (CPP) on December 26.

Condemn the negligence of the US-Aquino regime

Editorial, ANG BAYAN, 21 December 2012
CPP (Ang Bayan)



Download PDF
Two and a half weeks have passed since a powerful storm ripped through southern and northeastern Mindanao and parts of the Visayas, leaving more than a thousand dead, hundreds missing and millions without sources of livelihood.


Read ANG BAYAN from PRWC

Afraid of its Own Misdeeds and with the Intention to Deceive the People, The AFP Declares a Bogus Unilateral Truce

Patnubay de Guia
NDF-Southern Tagalog Region
December 20, 2012

This is the Armed Forces of the Philippines (AFP) being hypocritical. As if peace has a seasonal quality to them, the AFP’s 16-day unilateral yuletide truce that takes effect from December 16, 2012 until January 2, 2013 purports to be the military’s commitment, sincerity and resolve to achieve peace.

The military has been declaring its suspension of offensive military operations (SOMO) against the New People’s Army (NPA) annually, which is according to them, an opportunity for soldiers and villagers to celebrate the Christmas season peacefully. And every year, the truce never fails to turn out as a rebuttal of itself.

Kundenahin ang kapabayaan ng rehimeng US-Aquino


Editoryal
Ang Bayan
December 21, 2012

Download PDF Here

Dalawa't kalahating linggo na ang nakalilipas mula nang hambalusin ng malakas na unos ang timog at hilaga-silangang Mindanao at ilang bahagi ng Kabisayaan. Nakitil ang buhay ng mahigit 1,000 katao, daan-daan pa ang nawawala at pinangangambahang patay na at milyun-milyon ang nawalan ng kabuhayan.

Hindi masukat ang paghihirap ng mga biktimang walang makain, walang masilungan at walang panggamot sa kanilang mga tinamong sugat at dumapong karamdaman.

Sa kabila ng kalunus-lunos na kalagayan ng mamamayan sa mga sinalantang lugar, sukdulan at kriminal ang pagpapabaya sa kanila ng rehimeng US-Aquino. Usad pagong ang pagpapaabot ng tulong at pamamahagi ng relief. Walang katulad ang kakuparan ng gubyerno para abutin ang pinakamalalayong barangay.

CPP blasts Aquino hypocrisy over sin tax law


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 21, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today blasted the Aquino regime for its hypocrisy over the enactment of the so-called Sin Tax law which is being billed as a boost to the government's budget for health services when at the same time it is moving forward with its program of corporatization and privatization of public health care. The Sin Tax Law was signed yesterday by Aquino.

Lalong dumami ang nag-NPA ngayong 2012 - NDF


Eduardo Labrador
PKM-Southern Tagalog
Disyembre 21, 2012

MENDIOLA - Kakambal ng balitang pagkagunaw ng mundo ngayong araw, Disyembre 21, ang prediksyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na mauubos na ang New People's Army (NPA) sa pagtatapos ng taong 2012 sa South Quezon at Bondoc Peninsula (SQBP).

Matatandaang nagpahayag si Gen. Eduardo Año noong Hunyo na 'zero NPA at insurgent-free'  na ang buong probinsya ng Quezon bago magsara ang taon at diumano'y matagal nang nasa 'christmas wishlist' ng reaksyunaryong gobyerno ito.

Masobra sa 2 ka militar ang napatay, masobra sa 4 man sini ang mga napilasan (Dec 13)

Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command, NPA-Negros

December 20, 2012

Mga pahayag sang militar lunsay palusot kag kabutigan! Kadalag-an sa hanay sang NPA, mga armas sang militar nakumpiskar!
Sadtong Disyembre 13, 2012 desaysibo nga gin-atubang sg yunit sg NPA sa idalum sg Leonardo Panaligan Command, Central Negros ang nagahara-hara kag daw mga liyon nga gutom nga mga katapu sg AFP, composite sg 11th IBPA, Scout Rangers kag 79th IBPA sa idalum sg 302nd Bde PA sa pagpamuno ni Col. Francisco Patrimonio. Tuyo sg military nga i-reyd kag pulbuson ang gamay nga yunit sg NPA nga nakakampo sa Sitio Hiniwaan, Barangay San Agustin, Isabela, Negros Occidental nga sa diin dira natabu ang kapin sa 30 minutos nga linukpanay kag inaway sa tunga sg AFP kag NPA nga nagsugod pasado alas 8:00 sg aga.

Deklarasyon ng tigil-putukan mula 20 Disyembre 2012 hanggang 15 Enero 2013

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
20 Disyembre 2012

Sa rekomendasyon ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), idinedeklara ngayon ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga milisyang bayan ang kautusan para sa tigil-putukan na iiral mula 00:00H ng 20 Disyembre 2012 hanggang 23:59 ng 15 Enero 2013.

Declaration of Ceasefire from 20 December 2012 to 15 January 2013

Central Committee
Communist Party of the Philippines
20 December 2012

Upon the recommendation of the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), the Central Committee of the Communist Party of the Philippines hereby declares to all commands and units of the New People's Army (NPA) and the people's militias a ceasefire order that will take effect from 00:00H of 20 December 2012 to 23:59 of 15 January 2013.

Mga espesyal na kinatawan sa usapang pangkapayapaan, nagpulong; NDFP, nagbabala laban sa di pagtalima sa mga kasunduan

NDFP International Information Office
19 Disyembre 2012

Nagpahayag ng pagkalugod si Luis G. Jalandoni, tagapangulo ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDF) sa unang pagpupulong ng Espesyal na mga Kinatawan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng NDFP sa The Hague noong Disyembre 17 at 18, 2012. Naging punong abala at nagpadaloy ng pulong ang Royal Norwegian Government.

Special Representatives on peace talks meet, NDFP warns against non-compliance with agreements


NDFP International Information Office
19 December 2012

Luis G. Jalandoni, Chairperson of the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), expressed appreciation for the first meeting of the Special Representatives of the Government of the Philippines (GPH) and the NDFP in The Hague on 17 and 18 December 2012. The Royal Norwegian Government hosted and facilitated the meeting.

Typhoon Pablo, a far more disastrous repeat of typhoon Sendong


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
17 December 2012

It has already been a year since typhoon Sendong struck and brutally lashed against Northern Mindanao, especially against the cities of Cagayan de Oro and Iligan where about two thousand died due to flashfloods and landslides. The pain and the effects of the devastation wrought by one of the worst storms last year, however, continue to linger, because the victims continue to wallow in dire conditions despite the reactionary government’s promise of both housing and livelihood.  Still, many of the families and individuals who survived Sendong’s wrath have neither decent homes nor livelihood that can sustain them.

ST workers call for Baldoz’s ouster


Fortunato Magtanggol
RCTU-Southern Tagalog
December 16, 2012 

Workers from Southern Tagalog claimed DOLE Secretary Rosalinda Dimapilis-Baldoz accountable for the “continuing and intensifying trade union repression” under.  This December 10, workers called for the ouster the labor secretary.

The police remained helpless when militant workers from Southern Tagalog forced their way through their ranks and barricades to hold a program and air their demands in front of the labor office in Intramuros, Manila in the morning of December 10, International Human Rights Day.

Dayuhang Pagmimina, Kumpanya ni Danding Cojuangco at kasapakat nitong V.I.L. Mines Inc. at Macro Asia pinarusahan ng Bagong Hukbong Bayan!

Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan
Disyembre 13, 2012

Dayuhan at Malalaking Pagmimina sa Bundok Cadig, Pinalalayas!

Matagumpay na pinarusahan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Armando Catapia Command ang kumpanya sa pagmimina ni Danding Cojuanco na VIL Mines Corp. o Veronica Iñiguez Lee Mines Corporation at Macro Asia bandang alas:400 ng hapon, araw ng Martes ika-11 ng Disyembre, 2012 sa Brgy. Sta Monica, saklaw ng bayan ng Tagkawayan. Sinunog ang tatlong malaking makina na ginagamit sa paghuhukay at sinira ang mahigit sa P5.1 milyong pisong kagamitan ng kumpanya. Kinumpiska rin ang ilang kagamitang pangkomunikasyon at pistola ng kumpanya. Sa proseso ng pamamarusa ay wastong pinakitunguhan ang mga manggagawa ng kumpanya na may kalahok na pitong kagawad ng CAFGU.

Ang gibungat ni Aquino nga paglabong kunohay sa ekonomiya, kirigkirig na lamang sa dunot nga sistemang ekonomikanhon

Communist Party of the Philippines
December 05, 2012

Gibudyong ni Benigno Aquino III, kasamtangang pangulong ehekutibong opisyal sa nagpinal nga semikolonyal ug semipyudal sa sistema sa Pilipinas, ang 7.1% nga paglabong sa Gross DomesticPproduct (kinatibuk-ang lokal nga produkto o GDP) alang sa ikatulo nga kwarter nga gireport sa iyang mga teknokrata niadtong Nobembre 28.

Nakikiramay ang PKP sa mga biktima ng pamamarail sa eskwelahan sa US


Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 16, 2012

Translation: CPP condoles with victims of US school shooting

Ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas ang taimtim na pakikiramay nito sa mga pamilya at kaibigan ng mga biktima ng maramihang pamamaril sa 26 katao, kabilang ang 20 batang mag-aaral at guro sa isang paaralang pang-elementarya sa Newton, Connecticut, USA noong Byernes.

Nagpapaalala ang pamamaril sa paaralan sa Connecticut sa kahalintulad na insidente sa US kabilang ang maramihang pagpatay sa 13 katao noong 1999 sa isang mataas na paaralan sa Columbine, Colorado, sa pagpatay sa 23 katao sa kampus ng Virginia Tech sa Blacksburg, Virginia noong 2007, sa karumal-dumal na pamamaril sa isang sinehan sa Colorado noong buwan ng Hulyo kung saan 12 ang namatay at 52 ang nasugatan at sa pamamaril sa anim na katao sa isang relihiyosong  templo sa Wisconsin noong Agosto.

"Nakikiisa ang PKP sa mamamayang Amerikano sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng mga inosenteng tao, laluna ang mga bata. Nakikiisa ang PKP sa uring manggagagawa ng US sa paggigiit ng mapagpasyang aksyong pampulitika upang wakasan ang serye ng maramihang pagpatay na kinakaharap ng lipunang US sa mga nakaraang taon."

SULAT PAMAHAYAG sa NDF-NCMR atol sa 1 ka-tuig nga anibersaryo sa 'Sendong':
Magpursigi sa pakigbisog alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan!


Cesar Renerio
NDF North Central Mindanao Chapter
December 16, 2012

Usa ka tuig karon human sa trahedya nga dulot sa Bagyong Sendong, gihinumdum nato ang hitabo nga nag-usab sa dagan sa kinabuhi sa daghang katawhan sa mga syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan ug sa mga probinsya sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Lanao. Higayon kini sa pagbalik-lantaw sa atong hinugpong nga paningkamot sa pag-atubang sa katalagman, pagdinuyugay nga makabarug-balik gikan sa dili tiaw nga kadaut, pagkamalaumon sa umaabot ug sa pagsaad nga dili na kita magpabiktima pa sa laing Sendong.

Sa pakikidalamhati at pagsimpatya sa mga biktima ng bagyong Pablo, ang NDFP-Mindanao ay nagdedeklara ng 29-araw na unilateral na tigil-putukan


Jorge Madlos (Ka Oris)
NDF Mindanao Chapter
December 05, 2012

Translation: In deference to the victims of typhoon Pablo NDFP-Mindanao declares a 29-day unilateral ceasefire; condemns imperialism, local ruling elite for environmental plunder and climate change

Nakikidalamhati ang NDF-Mindanao kapwa sa mga pamilya ng mga biktima at mga nakaligtas sa bagyong Pablo, laluna ang mamamayan na pinakamatinding tinamaan sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Oriental, Compostela Valley, Surigao del Sur, at malaking bahagi ng Mindanao, kabilang din ang Palawan at bahagi ng Kabisayaan. Nais din naming ipaabot ang aming pakikisimpatya sa mga nagdadalamhating pamilya at kaibigan ng mga sundalo ng AFP na namatay nang maanod sila sa maputik na baha sa New Bataan sa prubinsya ng Compostela Valley.

CPP condoles with victims of US school shooting

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 16, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today expressed its profound sympathies to the family and friends of the victims of the mass shooting of 26 people, including 20 young school children and teachers in an elementary school in Newtown, Connecticut, USA last Friday.

CPP condoles with victims of US school shooting

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 16, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today expressed its profound sympathies to the family and friends of the victims of the mass shooting of 26 people, including 20 young school children and teachers in an elementary school in Newtown, Connecticut, USA last Friday.

The Connecticut school shooting brings back memories of similar incidents in the US, including the 1999 mass killing of 13 people in a high school in Columbine, Colorado, the killing of 32 people at the Virginia Tech campus in Blacksburg, Virginia in 2007, the July carnage at a movie house in Colorado where 12 people died and 52 were wounded and the shooting of six people in a religious temple in Wisconsin last August.

"The CPP joins the American people in mourning the deaths of innocent people, especially the young children. The CPP joins the working class people of the US in demanding decisive political action to put an end to the spate of mass killings that has haunted US society over the past several years."

Davao region-wide NPA ceasefire to address the State of Acute Crisis in Comval, Dav Or, Caraga boundaries


Rigoberto F. Sanchez
Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao Region
December 15, 2012

In the light of the National Democratic Front Mindanao's decision to declare a 29-day unilateral ceasefire in the aftermath of typhoon Pablo, the Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command New People's Army will undertake a suspension of offensive military operations against the AFP/PNP/Paramilitary forces covering the provinces of Davao Oriental, Compostela Valley, Davao City, Davao del Norte, Lingig in Surigao del Sur, and the towns of Trento, Veruela, Loreto, and Sta. Josefa in Agusan del Sur. The NPA Southern Mindanao's ceasefire coverage is extended to other parts of the region not directly hit by the December 4 tragedy to enable its NPA units to muster all efforts in addressing the State of Acute Crisis afflicting the peasants, Lumads, workers and poor residents of affected areas.

Papalaking pagkasangkot ng US sa Oplan Bayanihan, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 14, 2012

Translation: CPP denounces US increasing involvement in Oplan Bayanihan

Binatikos ng Partido Kumista ng Pilipinas (PKP) ang papalaking interbensyong militar ng US sa lokal na mga operasyong "counter-insurgency" na nilaman ng mga kasunduang nilagdaan kahapon ng mga upisyal ng Pilipinas at US military.

Nilagdaan ang limang bagong kasunduan nina General Jessie Dellosa, chief of staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Admiral Samuel James Locklear, kumander ng US Pacific Command sa isang serye ng pagpupulong ng Philippine-US Mutual Defense Board and Security Engagement Board noong mga nakaraang araw.

In deference to the victims of typhoon Pablo NDFP-Mindanao declares a 29-day unilateral ceasefire; condemns imperialism, local ruling elite for environmental plunder and climate change

Ka Oris 
NDFP-Mindanao 
December 05, 2012

The NDFP-Mindanao extends its sympathies to all victims and survivors of typhoon Pablo, especially the people hardest hit by flash floods and landslides in Davao Oriental, Compostela Valley, Surigao del Sur, Davao del Norte and most parts of Mindanao, including Palawan and certain areas in the Visayas.  We would also like to sympathize with the bereaved families of AFP soldiers whose lives were taken by raging mudflow in New Bataan, Compostela Valley.

NPA refutes abduction claim

Ka Boyet Makatindog
Davao-Agusan Command (Front 34), NPA-
Southern Mindanao
13 December 2012

This is to clarify the twisted pronouncement made by the AFP regarding the purported abduction by the New People’s Army of two children, December 9.

Red fighters of the Guerilla Front 34 Operations Command were busy repairing the houses of peasant masses -- who were affected by typhoon Pablo -- when they were alerted by a passing motorcycle bearing three passengers and one driver.  The driver suddenly stopped, alighted, and left the two children and the woman as he ran away.  Finding his behavior suspicious, the Red fighters tried to stop him and gave chase for about two to three kilometers.  When the man threw them a grenade -- which failed to explode -- it was then that the Red fighters realized that he was an active AFP soldier.  In defense, the Red fighters fired three shots.  The man threw them a grenade the second time, hitting and seriously injuring one Red fighter.

CPP denounces US increasing involvement in Oplan Bayanihan

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 14, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the increasing US military intervention in local counterinsurgency operations as indicated in the agreements signed yesterday by officials of the Philippine and US military.

Sa pagbangotan ug pagsimpatiya sa mga biktima sa bagyong Pablo, ang NDFP-Mindanao nag-deklara og 29 ka adlaw nga kaugalingong ceasefire; mikondena sa imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong sa pagpangawkaw sa kinaiyahan ug kausaban sa klima sa kalibutan

Ka Oris
NDFP-Mindanao 
05 Disyembre 2012

Ang NDFP-Mindanao nagpadangat sa pahasubo sa mga pamilya sa mga biktima ug mga nakalingkawas sa bagyong Pablo, ilabi na ang katawhan nga pinakagrabeng naigo sa kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa Davao Oriental, Compostela Valley, Surigao del Sur, ug dakung bahin sa Mindanao, apil ang Palawan ug kabahin sa Kabisay-an.  Buot usab namong ipadangat ang among simpatiya sa mga nagbangutang mga pamilya ug kahigalaan sa mga sundalo sa AFP nga namatay dihang naanod sa lapukon nga baha sa  New Bataan, probinsya sa Compostela Valley.

PKP nanawagan sa mga biktima mag-alsa laban sa malamayang tugon ni Aquino sa kalamidad

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 11, 2012

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa daan libong biktima ng kamakailang bagyong Pablo na mag-alsa laban sa "malamya at makupad na pagtugon ng rehimeng Aquino sa malaking sakuna na nagdulot ng pagkamatay ng kulang sa isang libo, lubusang pagkawasak ng mga impraistruktura at ganap na dislokasyon ng kabuhayan ng mamamayan."

Ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan, parusahan ang mga pasimuno ng pasistang krimen--PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 10, 2012

Nananawagan ngayon ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa na ipagtanggol ang mga karapatang sibil at pulitikal ng sambayanang Pilipino at parusahan ang mga pasimuno ng pasistang krimeng ng mga armadong pwersa at organisayon ng pulisya ng estado sa proseso ng pagpapatupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ni Aquino.

CPP calls on storm victims to rise up against Aquino's mediocre response


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 11, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the hundreds of thousands of victims of recent tropical storm Pablo to rise up in protest against the Aquino regime's "mediocre and slothful response to the great disaster that has caused resulted in close to a thousand deaths, total destruction of infrastructure and complete displacement of the people's livelihood."

1 killed, another wounded in a sniping-harassment operation of the NPA


Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada Jr. Command - NPA-Central Panay
December 10, 2012

A unit of the New People’s Army under the Jose Percival Estocada Jr. Command (JPEC) harassed the 18-man PDT unit of the 61st IB based in Barangay Acuña, Tapaz, Capiz last November 29, 2012.  The NPA unit positioned around 4am at an advantage position and conducted the sniping-harassment when a definite target showed himself around 8am.  According to the populace, one was killed and was immediately transported out of the area.  But in their statement to the media, the military command only admitted that one Pfc Arthur Etiong was wounded.

The brutality behind the gimmickry

Editorial, ANG BAYAN, 
7 December 2012


Download PDF
Two weeks before marking International Human Rights Day, Benigno Aquino III unleashed a new round of gimmickry when he formed on November 27 an inter-agency committee (IAC) that would allegedly look into cases of extrajudicial killings, abductions, torture and other forms of human rights violations, particularly those committed by the previous regime.


Read ANG BAYAN in Pilipino

The formation of this superbody is a desperate attempt by the Aquino regime to cover up its accountability for worsening violations of human rights throughout the country. Aquino is using it to shore up his credibility with regard to human rights in the face of widespread abuses and brutalities perpetrated by armed state agents.

VIDEO: Ang Bayan, 7 Disyembre 2012

[VIDEO] ANG BAYAN
7 Disyembre 2012


Click here to view on youtube.

Militarization behind sugar-coated promises of “peace and development”

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
Dis. 10, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas joined the people today in observing International Human Rights Day and said militarization remains rampant in the region amidst the Aquino regime's lip service to human rights and the sugar-coated promises of “peace and development.” “The military still holds sway with its impunity for human rights violations through Oplan Bayanihan,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “In fact, the worst is yet to come because the Aquino regime is unleashing state brutality against the people in lieu of peace talks to discuss the root causes of the armed conflict. The people must stand up for their rights because the regime is bound to become more vicious and desperate as the last half of Aquino's term of office shapes up.”

Defend the people's rights, punish the perpetrators of fascist crimes--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 10, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on all revolutionary forces to defend the Filipino people's civil and political rights and punish the perpetrators of fascist crimes perpetrated by the state armed forces and police organization in the course of implementing Aquino's Oplan Bayanihan war of suppression.

Dalawang Taktikal na Opensiba ng NPA Batangas, Tagumpay!

Apolinario Matienza
Eduardo Dagli Command (NPA - Batangas)
Ika-10 ng Disyembre 2012

Matagumpay na inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan – Batangas sa ilalim ng Eduardo Dagli Command ang isang isnayp at isang reyd-na-walang-putok nito lamang ika-21 ng Nobyembre at ika-9 ng Disyembre sa bayan ng Nasugbu.

Ika-21 ng Nobyembre. Pinarusahan ng kamatayan ang isang hired killer, tulak ng shabu, at manyakis na si Henry Silva, residente ng barangay Utod. Ganap na alas-otso ng umaga, inisnayp ng mga magigiting na Pulang Mandirigma si Silva sa harap mismo ng kanyang bahay na walang nadadamay na inosenteng sibilyan.

Kabilang sa mga pinatay ni Silva ay sina Vicente Cortiñas, isang magsasakang aktibong sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan noong 1997, at kapwa nitong taga-Utod na si Elmer Distresa na konsehal ng barangay na iniupa ni Teofilo Alonso dahil sa tunggalian sa pulitika noon namang Marso 2011, at si Jason Alajar na taga barangay Bunducan na nakursunadahan kaya’t pinatay nito lamang 2012.

Sa taon ding ito, may tangkang panggagahasa si Silva sa isang kababaihan na nagngangalang Tessie, residente ng barangay Utod, ngunit nabigo dahil sa nanlaban ang biktima.

Ika-9 ng Disyembre. Ganap na alas-singko ng umaga, mabilis na napasok at nakontrol ng BHB ang manukan at babuyan na binabantayan ni Teofilo Alonso at ng kanyang mga anak at kapatid. Matagumpay na dinis-armahan ang mga bantay na walang nagaganap na labanan. Nasamsam ang isang M16 armalayt, isang M1 karbin, at dalawang kalibre .45 na pistola. Ang farm ay pag-aari ni Kapitan Boy Esguerra ng Barangay Uno.

Malakas ang panawagan at kahilingan ng mamamayan na parusahan sina Esguerra at Alonso na kilalang mga barako at naghahari-harian sa baryo. Tinututulan ng taumbaryo ang pagtatayo ng manukan at babuyan dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Walang kaukulang permit sa barangay at DENR. Umaabot sa animnapung (60) pamilya ng Sityo Gulod, Barangay Utod, ang apektado sa pagkawala ng right-of-way (daanan ng tao) at polusyon sa hangin at kapaligiran. Ipinagbabawal ang pagpasok sa farm at babarilin ang sinumang papasok dito.

Inaabuso ni Teofilo Alonso ang kanyang kapangyarihan bilang Hepe ng Barangay Police ng Utod. Nambubugbog, nanunutok ng baril, at nagpapataw ng mabibigat na kaso sa mga menor na paglabag ng mga mamamayan. Miyembro ng Community Based Security System (CBSS – front ng Provincial Police Mobile Group ng District 1 o PPMG sa gawaing paniktik)  si Alonso at ang kanyang mga anak at kapatid. Bilang Team Leader ng CBSS, aktibo si Alonso na nagrereport sa hanay ng kaaway at nagmomonitor ng pagkilos ng masa at NPA sa baryo, kaya naman nagkakaroon dito ng mga operasyong militar.

Ang tagumpay ng isnayp at reyd ay pagtatagumpay sa larangan ng pulitika at militar. Dahil dito, nagdiriwang ang mga mamamayan kaya’t patuloy na umaani tayo ng suporta mula sa kanila. Ito ang nagsisilbing patunay na natutugunan ng BHB ang demokratikong mithiin at interes ng mamamayan. Muli nating naipakita na sa mahigpit na pagkakaisa ng hukbo at ng masa tiyak na magagapi natin ang kaaway.

Sa kabila ng masinsing operasyong isinasagawa ng militar upang tugisin ang BHB, ligtas na nakaatras ang mga hukbo. Kasabay ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang-Tao, ngayong ika-10 ng Disyembre, mariing kinukondena ng mamamayan ang panggigipit,  pananakot, at pandarahas na patuloy na ginagawa ng kaaway.

Susi sa tagumpay na ito ang mahusay na pagpaplano, paghawak ng inisyatiba, paggamit ng pleksibilidad, at mataas na konsolidasyon ng yunit ng BHB na mahigpit na tumatalima sa CARHRIHL, internasyunal na makataong batas ng digma, at bahagi ng pagtugon na magparami ng armas para sa hukbo ng mamamayan.

Mabuhay ang NPA – Batangas!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Nakikidalamhati ang PKP sa mga biktima ng bagyong Pablo


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 06, 2012

Translation:

Inilabas ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ngayong araw ang sumusunod na pahayag:

Ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang taus-pusong pakikiramay sa daan libong biktima ng kamakailang bagyong Pablo. Ang mga maralitang magsasaka sa Davao Oriental at Compostela Valley, maging ang iba pa sa Southern at Northcentral Mindanao, Leyte, Cebu at Southern Negros ang kabilang sa mga pinakasinalanta ng malalakas na hangin, ulan at ng kaakibat na pagbaha at nawalan ng mga tahanan at kabuhayan.

Pagpatay sa mag-asawang matanda sa ISabela, kinundena ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partdio Komunista ng Pilipinas
Disyembre 6, 2012

Translation:

(Ang pahayag na ito ay susog sa unang inilabas kahapon upang idagdag ang detalye ng pangyayari na nakuha ng isang Fact Finding Mission na inilunsad ng grupong Karapatan. Ang unang pahayag na nakabatay sa paunang ulat na nakuha ng National Democratic Front (NDF)-Cagayan Valley.)

Kaisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mariing pagkundena ng sambayanang Pilipino sa mga pasistang tropa ng 86th Infantry Battalion sa karumal-dumal na pagpatay ng mga ito sa mag-asawang matanda na sina Vicente at Rosario Valenzuela ng sityo Calabbagin, Barangay San Miguel, Echague, Isabela noong Nobyembre 23 ng madaling-araw.

Pangingisay lamang ng bulok sistemang pang-ekonomya ang "paglago sa ekonomya" ni Aquino


Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 05, 2012

Translation:

Itinatambol ni Benigno Aquino III, kasalukuyang punong ehekutibong upisyal ng naghihingalong malakolonyal at malapyudal sa sistema ng Pilipinas, ang 7.1% paglago ng gross domestic product ng Pilipinas para sa ikatlong kwarto na iniulat ng kanyang mga teknokrata noong Nobyembre 28.

Sa gitna ng lumalalang kundisyong sosyo-ekonomiko ng mamamayan, pinagsisikapang mabuti ni Aquino na papaniwalain ang mamamayan na ang ipinangako niyang "inclusive growth" (o ang pakikinabang umano ng mamamayan sa paglago ng ekonomya) ay abot-tanaw na sa layong ibsan ang galit ng mamamayan at masansala ang kanilang paglaban. Gayunpaman, palpak ang estadistika ng paglago ni Aquino upang buhayin ang mamamayan. Walang-walang indikasyon ng pag-unlad sa ekonomya.

Brutalidad sa likod ng mga pasiklab


Editoryal
Ang Bayan
Disyembre 7, 2012

Download PDF here

Dalawang linggo bago ang paggunita ng International Human Rights Day, muling nagpasiklab si Benigno Aquino III nang buuin niya nitong Nobyembre 27 ang isang inter-agency committee (IAC). Aasikaso raw ito sa mga kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, pagdukot, tortyur at iba pang anyo ng paglabag sa karapatang-tao, partikular sa mga kaso ng nakaraang rehimen.

Ang pagkakabuo ng superbody na ito ay isang desperadong hakbang para takpan ang pananagutan ng kanyang rehimen sa lumalalang mga paglabag sa karapatang-tao sa bansa. Ginagamit ito ni Aquino para isalba ang kanyang kredibilidad sa usapin ng karapatang-tao sa harap ng malawak na pang-aabuso at brutalidad ng mga armadong tauhan ng estado.

Dahil kabilang sa IAC ang mga hepe ng AFP at PNP, tiyak nawala itong ibang patutunguhan kundi ang pag-abswelto sa mga upisyal ng militar at pulisya na sangkot sa mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao. Wala itong pinagkaiba sa Task Force on Political Violence ng rehimeng Arroyo, na binuo noong 2007 sa kasagsagan ng mga paglabag sa karapatang-tao.

CPP condemns killing of elderly couple in Isabela


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 06, 2012

(This statement was updated from the earlier one released yesterday in order to include details of the incident resulting from the Fact Finding Mission carried out by human rights group Karapatan. The earlier statement was based on initial reports provided by the National Democratic Front (NDF)-Cagayan Valley.)

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in condemning in the strongest terms possible the fascist troops of the 86th Infantry Battalion for carrying out the heinous murder of elderly couple Vicente and Rosario Valenzuela in Sitio Calabbagin, Barangay San Miguel, Echague, Isabela in the early morning hours of November 23.

Mag-asawang matanda, pinaslang ng mga tropa ng 86th IB sa Isabela


Logo.ndfp
NDF-Cagayan Valley (Northeast Luzon)
December 05, 2012
Lubos na nahubaran ang mga pagpapanggap ng 5th Infantry Division ng Philippine Army na ito daw ay tagapagtaguyod na ng mga karapatang tao at sumusunod sa “rules of engagement” nang pagbabarilin ng mga tropa ng Alpha Company ng 86th Infantry Battalion sa pamumuno ng isang 2nd Lt. Bernardino ang dalawang matandang mag-asawa sa sitio Calatbagin, Brgy San Miguel, Echague, Isabela noong alas tres ng madaling araw ng Nobyembre 23.

NDF calls for relief, rehabilitation for Pablo victims

Rubi Del Mundo
NDFP-Southern Mindanao
December 6, 2012

The National Democratic Front Southern Mindanao commiserates with the victims of supertyphoon Pablo and calls for the massive rescue, relief and rehabilitation assistance to the more than 160,000 people affected by the December 4 tragedy. The NDF has also urged its allied revolutionary organizations to raise funds, seek donations and contributions for the victims.

CPP condoles with victims of Pablo

Logo.cpp
Communist Party of the Philippines
December 06, 2012
The Communist Party of the Philippines (CPP) today issued the following statement:

The Communist Party of the Philippines (CPP) and all revolutionary forces express their deepest sympathies for the hundreds of thousands of victims of the recent tropical storm Pablo. Among the hardest hit by the strong winds, rains and resulting floods are the poor peasants especially in Davao Oriental and Compostela Valley, as well as others in Southern, Northcentral and Northeastern Mindanao, and Leyte, Cebu and southern Negros who lost their homes and livelihood.

CPP condemns Isabela massacre of elderly couple

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

December 06, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in condemning in the strongest terms possible the fascist troops of the 86th Infantry Battalion for carrying out the heinous murder of elderly couple Vicente and Rosario Valenzuela in Sitio Calatbagin, Barangay San Miguel, Echague, Isabela in the early morning hours of November 23.

Mag-asawang matanda, pinaslang ng mga tropa ng 86th IB sa Isabela


Logo.ndfp
NDF-Cagayan Valley (Northeast Luzon)
December 05, 2012
 
Lubos na nahubaran ang mga pagpapanggap ng 5th Infantry Division ng Philippine Army na ito daw ay tagapagtaguyod na ng mga karapatang tao at sumusunod sa “rules of engagement” nang pagbabarilin ng mga tropa ng Alpha Company ng 86th Infantry Battalion sa pamumuno ng isang 2nd Lt. Bernardino ang dalawang matandang mag-asawa sa sitio Calatbagin, Brgy San Miguel, Echague, Isabela noong alas tres ng madaling araw ng Nobyembre 23.

Matatagumpay na taktikal na opensiba sa Isabela

Logo.bhb
NPA Cagayan Valley (Northeast Luzon) 
(Fortunato Camus Command)
December 05, 2012
 
Pinalalabas ng mga opisyal ng 5th Infantry Division ng Philippine Army na ang naganap na tambang ng NPA sa mga tropa nila sa Mabbayad, Echague, Isabela noong Nobyembre 17 ang pangalawa sa dinanas nilang pagkatalo sa hilagang Luzon nitong 2012. Pinakamatindi diumano nilang pagkatalo ang tambang ng NPA sa mga pasistang tropa sa Tinoc, Ifugao noong Abril, na kung saan nasawi ang 11 tauhan ng 85th Infantry Battalion.

Aquino's "economic growth" stats are nothing but spasms of a moribund economic system


Communist Party of the Philippines
December 05, 2012

The current chief executive officer of the moribund Philippine semicolonial and semifeudal system, Benigno Aquino III, is thumping his chest, proud of the 7.1% third quarter growth in the Philippine gross domestic product (GDP) reported by his technocrats last November 28.

Amid the worsening socio-economic conditions of the people, Aquino is working hard to make the people believe that his promise of so-called "inclusive growth" is just around the corner in hopes of placating the people's anger and staving off their resistance. Aquino's growth statistics, however, fall flat in raising the people's enthusiasm. There is zero indication of an economic u-turn.

NPA ambush punishes 78th IB for human rights violations

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
December 4, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas today commended the Mt. Amandewin Command for a successful ambush on 78th IB troops last Nov. 30 in Albuera, Leyte. “The NPA ambush on Bonifacio Day is a symbolic victory showing the revolution continues and disproves the 8th Infantry Division's announcement that the NPA is finished in Leyte,” said Fr. Santiago Salas, NDF-EV spokesperson. “According to the latest report from the Mt. Amandewin Command, six 78th IB soldiers were killed in action, not just one, identified in media reports as Pfc. Richard Abines. Other soldiers were also wounded in action. The fascist troops were returning to their camp onboard a 6x6 truck after military operations in Brgy. Liberty, Ormoc City, when they were ambushed by the Red fighters in Sitio Calingatnan, Brgy. San Pedro, Albuera.”

NPA thwarts fascist Army brigade-wide clearing operation for Japanese banana firm in Magpet

Isabel Santiago
Herminio Alfonso Command, NPA-Southern Mindanao
December 4, 2012

The Guerilla Front 53 Herminio Alfonso Operations Command staved off a platoon of the 57th Infantry Battalion in a counter-defensive ambush that killed one fascist troop and wounded several others, December 3, 11:40 am at Mt. Makaindos, Brgy. Amabel, Magpet, North Cotabato.  After the hour-long battle, the AFP troops fled and left on the scene their medical supplies; later their casualties were met by four ambulance units at Brgy. Amabel. It was the second counter-defensive NPA action after its November 26 encounter with members of the 10th Special Forces Company (SFC)-Philippine Army. Three AFP troops were killed and six others wounded in that earlier battle which lasted for about 30 minutes at 9:30 in the morning, contrary to the military's propaganda of no reported casualties. 

On the 10th ID-Phil Army's Alsa Lumad Campaign

Logo.bhb
Simon Santiago, Political Director
NPA Southern Mindanao (Merardo Arce Command)
December 03, 2012
 
The 10th Infantry Division-Eastern Mindanao Command AFP has instigated Matigsalog tribal chieftains Datu Balaw Esdang and Datu Trecio in a blatant attempt to resurrect the notorious paramilitary Alsa Lumad in Paquibato and Marilog districts, Davao City. Both Datus peddled the outrageous lie that they were harassed, threatened to be killed by Ka Parago and the New People’s Army’s 1st Pulang Bagani Company, thus forcing them to flee from sitio Alon and Km 23 in Brgy. Malabog in Paquibato district.

Human rights "superbody" ni Aquino, binatikos ng PKP na pakulo lamang

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Disyembre 01, 2012

Translation of "CPP blasts Aquino's human rights "superbody" as publicity gimmick"

Minaliit ng Partido Komunista ng Pilipinas ang pagbubuo ng rehimeng Aquino ng tinaguriang "human rights superbody" na anito'y "walang iba kundi isang pakulo lamang para palabasing seryoso ito sa pagtatanggol sa karapatang-tao habang patuloy na ang mga armadong ahente ng estado sa walang-habas at papalupit na paglapastangan sa karapatang-tao."

2 fascist soldiers killed in an encounter with the NPA

Ka Tipon Gil-ayab
Lejo Cawilan Command, NPA - Kalinga
December 2, 2012

At 9 o’clock in the morning of November 30, an encounter ensued in Inumbog, Bagtayan, Pasil between two platoon-sized columns of the anti-people Philippine Army from the 21st IB and an undersized platoon of the NPA.  Instantly killed were two fascist soldiers.  Immediately after, the NPA retreated to a safe place without any casualty.  In the afternoon of the same day, two helicopters dropped bombs indiscriminately in the forest areas between Inumbog, Bagtayan, Pasil and Gaang, Talalang, Balbalan.

CPP blasts Aquino's human rights "superbody" as publicity gimmick


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 01, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today dismissed the Aquino regime’s formation of the so-called “human rights superbody” as “nothing more than a publicity stunt to pretend that it is serious in defending human rights while its armed state agents continue to trample on human rights with impunity and increasing brutality.”

Paggamit ni Aquino kay Bonifacio upang tabingan ang pangangayupapa sa imperyalismong US, binatikos ng PKP


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 30, 2012

Translation:

CPP denounces Aquino for using Bonifiacio's name to hide his servility to US imperialism


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Benigno Aquino III "sa paggamit ng pangalan ni Andres Bonifacio at sa pamana nito upang tabingan ang pangangayupapa nito sa gubyerno ng US at pagtakpan ang nagpapatuloy na neokolonyal na dominasyon ng imperyalismong US sa pamamagitan ng papet na republika nito."

Paigtingin ang digmang bayan at ipagdiwang ang malalaking tagumpay sa ika-150 kaarawan ni Andres Bonifacio


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 29, 2012

Translation:

Intensify the people's war and celebrate great victories on the 150th birth anniversary of Andres Bonifacio


Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-149 kaarawan ng bayani ng uring manggagawang si Andres Bonifacio sa Nobyembre 30. Salubungin  natin ng malalaking rebolusyonaryong tagumpay ang kanyang ika-150 kaarawan sa Nobyembre 30, 2013. Sa susunod na isang taon, tinatanaw ng PKP at mga rebolusyonaryong pwersa ang ibayong pagpapaigting ng digmang bayan sa buong bansa at lalong pagtataas ng pulang bandila ng pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura.

Further Advance the People’s Democratic War Against US Imperialism and All Reaction!


Patnubay de Guia
Spokesperson, NDF-Southern Tagalog Region

November 29, 2012


The United States (US) imperialist has a long list of crimes to the Filipino people. It continues to exploit the natural resources of the country and the people all for its own self-serving interest. Through the Visiting Forces Agreement (VFA), its military troops continue to operate military bases in the country, being involved in criminal cases such as brutality, rape, torture and murder. And now what enrages the country are the toxic wastes dumped on Philippine waters by Glenn Defense Marine Asia (GDMA), a Malaysian shipping firm that has a contract with United States (US) ships involved in the US-RP joint military exercises.

Kabataan, lumahok sa armadong rebolusyon!

Pahayag para sa Ika-48 na Anibersaryo ng KABATAANG MAKABAYAN
Logo.km
Kabataang Makabayan
November 30, 2012
 
“Dapat naman ninyong mabatid na ang kadahilanan ng ating paggugugol ng lalong mahalaga sa loob at sampu ng ingat na buhay ay nang upang tamuhin at kamtan yaong nilalayong Kalayaan ng ating Bayang tinubuan na siyang magbibigay ng buong kaginhawahan at magbabangon ng ating kapurihan na inilugmok ng kaalipinan sa hukay ng kadustaang walang makatulad.”
(Mararahas na Anak ng Bayan, Deklarasyon ni Gat Andres Bonifacio circa Marso 1897)

Rebolusyonaryong pagbati sa mga tunay na anak ng bayan, mga kasapi at lider ng mga balangay ng rebolusyonaryong Kabataang Makabayan (KM) sa ika-48 na pagdiriwang ng anibersaryo ng KM sa buong kapuluan.


NDFP-NCMR unites with the struggle of the workers in PACCO in Tagoloan, Mis. Or.

Cesar Renerio
NDFP-North Central Mindanao Region
November 29, 2012

The National Democratic Front – North Central Mindanao Region resolutely unites with the struggle of the workers of Pacific Activated Carbon Co. Inc. (PACCO) in Gracia, Tagoloan, Misamis Oriental. Amidst the severe exploitation and oppression of the company against the workers, the latter have resorted to their last legal means—the strike.

Serve the people, set ablaze the fire and daringness of the Kabataang Makabayan

Ka Oris 
NDFP-Mindanao
30 November 2012

With the great joy, the NDFP-Mindanao congratulates all leading cadres and members of the  Kabataang Makabayan (KM) who, upon its 48th founding anniversary today, have vowed to carry  forward the blazing torch of the militant and revolutionary youth movement in the  Philippines towards the victory of the people’s war. With great pride, we salute all members  of the KM who, since the dark days of the Marcos dictatorship, have heroically offered their  lives for the revolution, as well as to all those who persevere until now.

CPP denounces Aquino for using Bonifiacio's name to hide his servility to US imperialism

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 30, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced Benigno Aquino III "for using Andres Bonifiacio's name and legacy to camouflage his servility to the US government and conceal continuing neocolonial domination by US imperialism through its puppet republic."

Intensify the people's war and celebrate great victories on the 150th birth anniversary of Andres Bonifacio

Communist Party of the Philippines
November 29, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in marking the 149th birth anniversary of working class hero Andres Bonifacio on November 30. Let us usher in celebrations of his 150th year on November 30, 2013 with great revolutionary victories. In the course of the next year, the CPP and the revolutionary forces look forward to further intensifying the people's war nationwide and raising higher the red banner of the national democratic cultural revolution.

Military backing for Dazas smacks of impunity enjoyed by the Ampatuans


FR. Santiago 'Sanny' Salas
NDFP-Eastern Visayas
November 26, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas today warned that the 8th Infantry Division's expression of support for the Daza political dynasty in Northern Samar is similar to the impunity enjoyed by the Ampatuans. “The media and the people should beware of the 8th ID's expression of support for the Dazas, because political dynasties and impunity go together, as shown by the third commemoration last Nov. 23 of the Maguindanao massacre linked to the Ampatuans,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “The continuing human rights violations under the military's Oplan Bayanihan and the Dazas' capacity for political violence have combined to create a climate of impunity in Northern Samar.”

Ang Bayan, November 21, 2012 issue... in VIDEO!


Fleeting Rewards Will Not Lure The Filipino People; The Attainment of Revolutionary Justice is Priceless


Patnubay de Guia
NDFP-Southern Tagalog
November 22, 2012

Last November 13, 2012 the newly-appointed Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Mar Roxas declared that in the government’s brand of earnestly upholding justice and accountability, he approved the increase of the bounty reward for the capture of the top fugitives of the land, and co-signed two joint orders between the Department of National Defense (DND) and DILG which contains the updated detailed rewards for CPP-NPA-NDF and Abu Sayyaf Group leaders.

Opensiba ng BHB sa Katimugang Panay


Napoleon Tumagtang Command
NPA-Southern Panay
Nobyembre 22, 2012

Original Hiligaynon Statement:

Opensiba sang BHB sa Nabagatnang Panay



Dalawa ang napatay at apat ang nasugatan nang tambangan ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan  sa ilalim ng Napoleon Tumagtang Command (NTC-BHB) ang isang kolum ng Bravo Coy ng 82nd IB sa Sityo Tabionan, Brgy. Bucari, Leon, Iloilo noong Oktubre 27, mga alas-7:30 ng umaga. Isa sa dalawang napatay ay si PFC John Philip Durana na taga-Jaena Sur, Jamindan, Capiz.

Pagbangon ug paglumpag sa Pasistang Diktaduryang Marcos: Mga hinungdan ug epekto niini taman sa kasamtangan

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulong Nagpundar, Partido Komunista sa Pilipinas
Hepeng Pangpolitikang Konsultant, NDFP Negotiating Panel
Septyembre 11, 2012

Translation:

Rise and fall of Marcos fascist dictatorship: causes and consequences up to the present



Septembre 21, ang petsa sa pormal nga deklarasyon sa balaud militar 40 ka tuig na ang nangagi, nagpahinumdum kanato sa pasistang diktaduryang Marcos nga 14 ka tuig nga gi-antus sa katawhang Pilipino taman 1986. Sa himuonon nato nga paghinumdum, pasidunggan nato ang katawhan ug tanan nga martir ug bayani sa ilang determinado ug mapangahason nga pakigbisog batok sa diktadurya. Magmalandong kita mahitungod sa pagbangon ug paglumpag niining diktadurya ug ang mga hinungdan ug epekto niini taman sa kasamtangan, aron mahibaw-an ang mga nakab-ot nato isip nasud ug unsa pa ang kinahanglan aron hingpiton ang pangmasang pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.

Papanagutin ang berdugong 48th IB sa kanilang malalalang paglabag sa karapatang-tao sa mamamayan ng Nueva Ecija at Aurora

Ka Rowena Cervantes 
Domingo Erlano Command, BHB-Aurora
23 November 2012

Tinambangan ng isang platun ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ilalim ng Domingo Erlano Command ang convoy ng mga sundalo ng 48th Infantry Battalion, Philippine Army kahapon sa hangganan ng Barangay Villa, Maria Aurora, Aurora at Barangay Labi, Bongabon, Nueva Ecija. Pinakatan ng ambus ang inaasahang pagsaklolo ng militar sa kontratistang Angel P. Palacios Constructions na ginawaran ng parusa dahil sa paglabag sa mga patakaran ng rebolusyonaryong kilusan kaugnay sa pagnenegosyo sa loob ng mga larangang gerilya. 

Taktikal na Opensiba sa Isabela, inspirasyon para sa mamamayan



Patnubay de Guia
NDFP-Southern Tagalog
Novermber 21, 2012

Binabati ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan ang Benito Tesorio Command-Bagong Hukbong Bayan Isabela sa matagumpay na taktikal na opensibang inilunsad laban sa 52nd Division Reconnaissance Company, nito lamang ika-17 ng Nobyembre, 2012.  Sa nasabing labanan, nasamsam ng BHB ang apat (4) na machine gun, apat (4) na ripleng M-16 at mga kagamitang militar.  Napaslang naman ang pitong (7) pasistang sundalo at nasugatan ang siyam (9) na iba pa.

Opensiba sang BHB sa Nabagatnang Panay

Napoleon Tumangtang Command
NPA-Southern Panay
November 22, 2012

Duha ang patay kag apat ang pilason sang gin-ambusan sang isa ka yunit sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) sa idalom sang Napoleon Tumagtang Command (NTC) ang isa ka kolum sang Bravo Coy sang 82ndIB sa sityo Tabionan, Brgy. Bucari, Leon Iloilo sadtong Oktubre 27, mga alas 7:30 sang aga. Isa sa mga patay amo si John Philip Durana nga taga-Jaena Sur, Jamindan, Capiz.

Without the people’s vigilance, the “Trial of the Century” may end up as “The Farce of the Century”

Ka Oris
NDFP-Mindanao
Nov 22, 2012

Now on its third year, justice still remains elusive for the families and friends of the victims of the Ampatuan massacre, the most brutal carnage in recent history.  Under the Aquino government, the court case against the Ampatuan clan has become even more tortuous and is turning into a farce.  Since the case opened, the legal procedure, swamped with motions filed by the litigators for and in behalf of the Ampatuan accused, is almost at a standstill.  Justice delayed is justice denied.

Nagpapatuloy ang armadong rebolusyon ni Andres Bonifacio


Editoryal
Ang Bayan
Nobyembre 21, 2012

Download PDF here

Sa Nobyembre 30, gugunitain ng sambayanan ang araw ng kapanganakan ni Andres Bonifacio, supremo ng Katipunan. Makabuluhan ang okasyong ito hindi lamang dahil paghahanda ito sa kanyang ika-150 kaarawan sa darating na taon, kundi dahil gugunitain ito sa harap ng tumitinding paghigpit ng kontrol ng imperyalismong US sa Pilipinas at ganap na pagtataksil ng bagong mga ilustradong kumukontrol sa papet na gubyerno.

Tulad sa nakaraan, gagamitin ng naghaharing uri ang araw na ito para kunwa'y purihin si Bonifacio, habang minamaliit ang kanyang kabuluhan sa kasalukuyan. Iiwasan nilang banggitin ang kanyang natatanging kontribusyon bilang lider ng uring manggagawa at tagapamuno ng pinakaunang armadong kilusan sa Asia. Para sa kanila, mapanganib ang mga konseptong itinaguyod ni Bonifacio at wala na itong lugar sa kasalukuyan.

Suportahan ang mamamayang Palestinian sa paggigiit para itigil ang pambobomba at blokeyong pang-ekonomya sa Gaza


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 20, 2012

Original Statement:

Rally behind the Palestinian people's demand for an end to the bombing and economic blockade against Gaza


Mariing kinukondena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang brutal at barbarikong pambobomba sa mga bahayan at pampublikong imprastruktura sa Gaza, teritoryo ng Palestine, na nagpapakita ng lubos na kawalang-pakundangan sa buhay ng mga sibilyan. Nagresulta ang serye ng pambobomba na nagsimula pa noong Nobyembre 14 sa pagkamatay ng mahigit ng isandaang katao, kabilang ang buu-buong pamilya, mga bata at mga sanggol at sumugat sa kulang sa isanlibong iba pa.

NPA to dismantle Dazas' private army, anti-people projects in Northern Samar

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
Nob. 20, 2012


The National Democratic Front-Eastern Visayas today said orders have been issued to all units under the Rodante Urtal Command of the New People's Army in Northern Samar to dismantle the Dazas' private army as well as their anti-people projects. “Cong. Raul Daza and his son, Northern Samar Gov. Paul Daza, are rabid supporters of the Aquino regime's Oplan Bayanihan to consolidate their political power,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “Gov. Daza, who also chairs the Regional Peace and Order Council, has been pushing for the setting up of Barangay Peacekeeping Action Teams (BPATs) in support of “counterinsurgency.” Moreover, the NPA has found the BPATs in Northern Samar to be actually a front for the Dazas' private army in recruiting goons for the 2013 elections. Even the local government units in the province also balk at setting up BPATs—about 400-strong already with more to be added—because they are obliged to spend for these though there are barangay tanods (village watchmen) and the paramilitary CAFGU doing the same functions.”

Rally behind the Palestinian people's demand for an end to the bombing and economic blockade against Gaza

Communist Party of the Philippines
November 20, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest possible terms the brutal and barbaric bombing of residential areas and public infrastructure in the Palestinian territory of Gaza in complete disregard for the lives of civilians. The bombing spree since November 14 has resulted in the deaths of more than a hundred people, including entire families, children and infants, and injuries to close to a thousand others.

Sinu-sino ang mga kriminal na dapat managot sa sambayanang Pilipino?

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
Nobyembre 18, 2012

Mariing kinukundena ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang rehimeng Aquino sa inilabas nitong pabuya na nagkakahalaga ng P466.88 milyon para sa ikadarakip ng diumanong 235 lider ng rebolusyonaryong kilusan. Isa na naman itong tahasang paglabag sa umiiral na bilateral na kasunduang pangkapayapaan na nagbibigay ng mga garantiya sa kaligtasan at imunidad sa mga sangkot sa usapang pangkapayapaan. Inilalantad nito ang lubos na pag-alipusta ng rehimeng Aquino sa usapang pangkapayapaan sa NDFP.

Who are the criminals who must answer to the Filipino people?

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
November 18, 2012

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel condemns in the strongest terms the Aquino regime for its bounty offer of P 466.88 million for 235 alleged leaders of the revolutionary movement. This is another flagrant violation of the binding bilateral peace agreement that provides safety and immunity guarantees to those involved in the peace negotiations. It exposes the Aquino regime's utter contempt for peace negotiations with the NDFP.

NPA Seizes Four Arms in Valencia City, Bukidnon

Ka. Mamerto Bagani
Mt. Kitanglad Sub-Regional Command, NPA-North Central Mindanao
November 17, 2012

November 15, at around 6 :30 in the morning— A platoon of the New People’s Army successfully raided the residence of a heinous  criminal leader and active asset of the Armed Forces of the Philippines in Sityo Kibalaog, Brgy. Lilingayon, Valencia City, Bukidnon. Conrado Zulita was killed in the incident.  The NPA unit seized one garand rifle, a carbine, a .45 pistol, a .38 revolver, three rifle grenades, bullets, clips and magazines.

Pakighiusa sa ika-8 ka anibersaryo sa masaker sa Hacienda Luisita

Partido Komunista sa Pilipinas
Nobyembre 16, 2012

Hugot nga nakighiusa ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa masang mag-uuma ug mamumuong panguma sa Hacienda Luisita sa paghinumdum karong adlawa sa ika-8 ka anibersaryo sa Masaker sa Hacienda Luisita. Nagpabiling lab-as sa panumduman sa tibuok katawhan ang linuug nga pagsumpo sa pag-alsa niadtong Nobembre 16, 2004 dihang paturagas nga girakrakan sa mga sundalo ang liboang mga nagprotesta sa mismong tugkaran sa hasyenda sa mando sa mga Aquino-Cojuangco. Pito ang napukan sa usa sa pinakamangtas nga yugto sa kasaysayan sa pakigbisog sa mag-uuma sa Pilipinas.

As the US-Aquino regime’s head-hunting gets more desperate, the revolutionary movement, undaunted, gets stronger

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
November 17, 2012

[Audio clip]In behalf of the NDFP-Mindanao, I wish to express my strongest condemnation with regard to the recent updated DND-DILG Joint Order No. 14-2012, which raises the amount of monetary reward for the capture of 235 alleged wanted communists to PHP466.88 million.  This is the second time this year that Malacanang announced bounty money for information that would lead to the capture of revolutionaries; the first was in August.

Grayson Naogsan's Illegal Arrest Shows Oplan Bayanihan’s Fascist Fangs


Simon “Ka Filiw”” Naogsan
Cordillera People's Democratic Front
15 November 2012

The Cordillera People's Democratic Front vehemently denounces the illegal arrest and detention of Grayson Naogsan, the eldest son of the CPDF spokesperson.

Clearly a sign of the desperation and failure of the US-Aquino regime's Oplan Bayanihan, the arbitrary arrest of Grayson shows that the military now targets unarmed civilians who are relatives of known revolutionaries. Grayson was arrested while enroute to his hometown to pay last respects to his grandfather. The elder Pablo Naogsan died last month in Butigue, Paracelis in Mountain Province. Earlier during the wake Lt. Col. Donald Hongitan of the 54th IBPA declared that “I will break protocols, we will not arrest manong Simon and his son if they come home to pay their last respects to their father and grandfather respectively ...”

P467M patong sa ulo ng mga lider ng PKP, pinagmumulan ng korapsyon at abusong militar

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 14, 2012

English:

P467M bounty against CPP leaders, source of military corruption and abuses--CPP


Mariing tinututulan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paglalabas ng P466.8 milyong pondong pabuya para sa ikadarakip ng 235 katao na itinuturing ng rehimeng Aquino na mga lider ng PKP na anito'y magbubunsod lamang ng ibayong korapsyon sa militar, iligal na pang-aaresto, tortyur at iba pang malalalang pang-aabuso sa mga karapatang-tao.

Pagpakig-isa sa ikawalo nga anibersaryo sang Masaker sa Hacienda Luisita

Communist Party of the Philippines
November 16, 2012

Hugot nga nagapakig-isa ang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sa masang mangunguma kag mamumugon sa uma sang Hacienda Luisita sa pagdumdom subong nga adlaw sang ika-8 anibersaryo sang Masaker sa Hacienda Luisita. Nagapabilin nga lab-as sa paminsaron sang bilog nga pumuluyo ang brutal nga pagtapna sang pag-alsa sadtong Nobyembre 16, 2004 sang wala kaluoy nga paulanan sang bala sang mga suldado ang linibo nga nagaprotesta sa mismo nga tarangkahan sang asyenda sa mandu sang mga Aquino-Cojuangco. Pito ang napukan sa isa ka labing mapintas nga bahin sang kasaysayan sang paghimakas sang mangunguma sa Pilipinas.

Pakikiisa sa ika-8 anibersaryo ng Masaker sa Hacienda Luisita

Partido Komunista ng Pilipinas
November 16, 2012

Mahigpit na nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa masang magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita sa paggunita ngayong araw ng ika-8 anibersaryo ng Masaker sa Hacienda Luisita. Nananatiling sariwa sa alaala ng buong sambayanan ang brutal na pagsupil ng pag-aaklas noong Nobyembre 16, 2004 nang walang habas na paulanan ng bala ng mga sundalo ang libu-libong mga nagpoprotesta sa mismong tarangkahan ng asyenda sa utos ng mga Aquino-Cojuangco. Pito ang tumimbuwal sa isa sa pinakamalulupit na kabanata sa kasaysayan ng pakikibakang magsasaka sa Pilipinas. 

Justice still elusive for Leonard Co as human rights violations remain widespread

Fr. Santiago 'Sanny' Salas
NDFP - Eastern Visayan
November 15, 2012


The National Democratic Front-Eastern Visayas today marked the second death anniversary of scientist Leonard Co who was murdered in Kananga, Leyte, and said that justice remains elusive for him because human rights violations have not been addressed but in fact continue under the Aquino regime's Oplan Bayanihan. “It is sad to note that two years after the massacre of Leonard Co and his companions in November 2010, not one of the perpetrators from the 19th IB have been brought to justice, and that is true of other rights violations as well,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “Government troops enjoy impunity on military offensives disguised as for “peace and development.” The military propagadists led by the chief of the 8th Infantry Division, Gen. Gerardo Layug, are bastardizing human rights and international humanitarian law in claiming to uphold these even as many civilians are affected by Oplan Bayanihan.”

P467M bounty against CPP leaders, source of military corruption and abuses--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 14, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today strongly protested the issuance of a P466.8 million bounty for the capture of 235 people whom the Aquino regime claims to be leaders of the CPP, saying this will only lead to more corruption in the military, illegal arrests, torture and other grave human rights abuses.

US military must be held equally liable for toxic waste dumping--CPP


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 13, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the US military should be held equally liable for the dumping at Subic Bay of toxic waste collected from US naval warships by its defense contractor Glenn Defense Marine Philippines last October.

Last week, investigations being conducted by the Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) were made public revealing that tankers owned by Glenn Defense Marine dumped off the coast of Subic Bay 189,500 liters of untreated human waste and 760 liters of bilge water (oil and grease) collected from US Navy Ship Emory Land at Subic Bay waters. Officials of Glenn Defense Marine claim that the toxic waste was dumped 37 kilometers off the shore of Subic, well within the territory of the Philippines. There are indicators, however, that the dumping was done even closer to shore.