AFP suffers 22 casualties in NPA inter-front operations in Bukidnon

Rigoberto F. Sanchez
Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao
20 January 2012

Six elements of the Armed Forces of the Philippines were killed and 16 others were wounded in two separate ambushes by the New People’s Army Red fighters January 18 in Barangay Kitaotao, Bukidnon. The inter-front operations against the 23rd Infantry Battalion and the 8th Infantry Battalion which was directed by the NPA’s Regional Operations Command, was aimed in shoring up the local peasants’ clamor against the atrocious military combat operations.

At about 6 AM in Barangay Sinuda, Kitaotao town, a platoon unit of the Front Guerilla Unit of NPA Guerilla Front 55 and 56 ambushed a private vehicle bearing members of the 23rd IB. In that ambush two AFP troops were killed while four were wounded. Three hours later, in Kitaotao’s Barangay Palakapaw, a commando team belonging to the NPA’s Guerilla Front 53 ambushed a convoy of 8th IB troops aboard a 6x6 truck and an amphibian. The NPA set off a command detonated explosive which blasted the 6x6 truck, killing four AFP troops and wounding 12 others.

Along the Davao-Bukidnon national highway, roadblock was set up until 2 PM, as air support and reinforcement comprising of two Huey helicopters, two bomber helicopter and two bomber planes came. Reinforcing AFP troops also made sure to hide the fatalities, a standard operating procedure for the fascist troops as it downplays casualties in the field.

The successful military action by the Red fighters contradicts earlier claims by Major Jacob Thaddeus Obligado, chief of the 10th Infantry Division’s Civil Military Operation Battalion who bragged about growing NPA losses. Obligado has estimated a total of 316 rebels neutralized in 2011, a lie in the face of forced surrenders of civilians and former NPA guerillas.

The 10th ID-Eastern Mindanao Command is daydreaming when it crows over its supposed accomplishments. For over a year, it tries to change skin through the deceptive Oplan Bayanihan to win over civilians and chase off Red fighters. And for over a year, it fails miserably, again and again, to shed off its fascist fangs and to sway the masses to ignore the exploitation, landgrabbing and the human rights abuses.

______________________________________________

Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People’s Army

Sulat Pamahayag
20 Enero 2012

AFP nakahiagom og 22 ka kaswalti sa NPA inter-front operations sa Bukidnon

Unom ka elemento sa Armadong Pwersa sa Pilipinas ang patay ug 16 ang samdan sa duha ka managlahing ambus nga gipasiugda sa mga Pulang manggugubat sa New People’s Army niadtong Enero 18 sa Barangay Kitaotao, Bukidnon. Ang maong inter-front nga operisyon nga gidirekta sa NPA Regional Operations Command ngadto sa 23rd Infantry Battalion ug 8th Infantry Battalion gilunsad agig suporta sa panawagan sa mga pisante batok sa bangis nga kombat operesyong militar sa AFP.

Mga alas 6 sa buntag sa Barangay Sinuda, sa munisipalidad sa Kitaotao, giambus sa usa ka platun sa Front Guerilla Unit sa NPA Guerilla Front 55 ug 56 ang usa ka pribado nga sakyanan nga gisakyan sa mga myembro sa 23rd IB-AFP. Sa maong ambus, duha ka tropa sa AFP ang patay samtang upat ang samdan. Human ang tulo ka oras, didto sa Barangay Palakapaw, giambus sa usa ka komando nga team sa Guerilla Front 53 sa NPA ang convoy sa tropa sa 8th IB-AFP nga sakay sa 6x6 truck ug usa ka amphibian. Giigo sa NPA og command detonated explosive ang usa ka 6x6 trak nga mipatay sa upat ka tropa sa AFP ug niangol sa laing 12 pa.

Sa Davao-Bukidnon national highway, nagbutang og harang ang mga tropa sa AFP hangtud alas 2 sa hapon samtang ang air support ug reinforcement niini nga duha ka Huey helicopter, duha ka bomber helicopter ug duha ka bomber nga mga eroplano niabot. Gisiguro sa mga tropa sa AFP nga taguan ang ilang mga patay, usa ka pamaagi nga naandan o standard operating procedure sa mga pasistang tropa arun itago ang ilang mga kaswalidad.

Ang malampusong aksyong militar sa mga Pulang manggugubat misukwahi sa mga gipanghinambug bag-ohay lang ni Major Jacob Thaddeus Obligado, hepe sa 10th Infantry Division sa Civil Military Operation Battalion nga nagkadaghan na kuno ang kapildihan sa NPA. Si Obligado nagbuot-buot og bana-bana nga dunay 316 na kuno ka mga rebelde ang nanyutralisa na niini sa tuig 2011, usa ka dakong bakak luyo sa mga pwersadong pagpasurender og mga sibilyan ug kanhi mga gerilyang NPA nga gihimo sa AFP.

Nagdamgo sa adlaw ang 10th ID-Eastern Mindanao Command sa pagpanghinambog niini nga kunohay daghan silang nakab-ot nga mga kadaugan. Sulod sobra usa ka tuig, gisulayan niini pag-ilis ang iyang maskara pinaagi sa malinglahon nga Oplan Bayanihan arun agnihon ang mga sibilyan ug abugon ang mga Pulang Manggugubat. Ug sulod sa sobra usa na ka tuig, pakyas kini, sa makadaghan, nga itago ang iyang mga pasistang pangil ug patuohon ang masa arun ilimod ang pagpahimulos, pagpangilog og yuta ug ang mga pagpangabuso sa tawhanong katungod nga nahiaguman niini.


(SGD.) RIGOBERTO F. SANCHEZ
Tigpamaba
Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People’s Army