Bagong mapaniil na batas sa US, kinundena

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Kinundena ng International League of Peoples' Struggle (ILPS) ang pagsasabatas sa US noong Disyembre 31 ng National Defense Authorization Act (NDAA). Kabilang sa mga probisyon ng batas na ito ang pagpapahintulot sa militar ng US na mang-aresto at magdetine ng mga mamamayan ng US nang hindi sumusunod sa nararapat na proseso.

Anang ILPS, ang kamuhi-muhing anti-demokratikong batas na ito ay hakbang palapit sa lubos na pagpapairal ng pasismo ng naghaharing sistema ng US. Lalo nitong hinuhulma ang imprastrukturang ligal para sa pasismo, na dati nang nailatag ng USA PATRIOT Act of 2001. Ang monopolyo burgesya ng US at pangunahing mga ahenteng pampulitika nito mula kay Bush hanggang kay Obama ay lumilikha ng anti-teroristang isterya para bigyang-matwid ang imperyalistang pandarambong at gera at pagsupil sa mga kalayaang sibil sa US at iba pang mga bansa.

Dagdag ng ILPS, sinusupil ng US ang mga batayang karapatan at kalayaan ng mamamayang Amerikano upang masupil ang lumalaki nilang mga protesta laban sa lumalakas na kasakiman at kalupitan ng kapitalistang sistemang batbat ng krisis at mapakawalan nang walang pakundangan at walang pananagutan ang imperyalistang pandarambong at gerang agresyon.

Mula noong 2001 ay malisyoso nang ginamit ng US ang halos 3,000 kataong napatay sa mga atakeng 9/11 bilang sangkalan para sa mga imperyalistang gerang agresyon. Sa proseso ay ibinunsod nito ang marahas na kamatayan ng libu-libong tropa ng US, daan-daan libong sibilyan sa Afghanistan at di bababa sa 1.5 milyon katao sa Iraq at mahigit 100,000 sa Libya.

Naglaan ang NDAA ng US$662 bilyon para sa militar ng US. Nagtutulak din ito ng matitinding parusa sa Iran at Central Bank nito, partikular dahil sa pagpigil nito sa pag-eeksport at pagbayad sa langis. Dahilan umano nito ang pagsawata sa programa ng Iran sa nukleyar na pananaliksik. Sa katunayan, layunin nitong mang-upat ng gera bilang bahagi ng iskema ng US at Israel para maibagsak ang mga rehimeng tulad ng Syria at Iran, na masugid na sumusuporta sa makatarungang mithiin ng mamamayang Palestinian.

Dahil sa patuloy na paglala ng krisis ng kapitalistang sistema sa US at buong daigdig at pagpapairal ng pasismo ng naghaharing sistema sa US, nakikinita ng ILPS ang paglala ng imperyalistang pandarambong at gera at lalong pag-usbong ng terorismo ng estado sa pandaigdigang saklaw.

Hinimok ng ILPS ang mamamayan ng daigdig na pataasin ang antas ng kanilang mga anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka upang makamit ang mas malawak na kalayaan, demokrasya, kaunlaran, katarungang panlipunan at pandaigdigang kapayapaan.