Kamtin ang malalaking tagumpay ngayong taon

Editoryal
Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Ang patuloy na paglubha ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa ilalim ng rehimeng US-Aquino at ng panlipunan at pambansang pang-aapi, pagsasamantala at paghihirap ng mamamayang Pilipino ay nagtutulak sa kanila sa landas ng rebolusyonaryong paglaban. Ngayong taon, tanawin natin ang malalaking pakikibakang haharapin ng mamamayan. Kamtin natin ang malalaking pagsulong at tagumpay sa mga pakikibakang masa at armadong rebolusyon.

Buuin natin ang malawak na pagkakaisa ng sambayanan laban sa rehimeng US-Aquino at sa makadayuhan at anti-mamamayang mga hakbangin at patakaran nito.

Dapat maghanda ang mamamayang Pilipino sa malalaking pakikibaka laban sa bagong mga buwis, pagtaas ng mga singil sa kuryente at tubig at presyo ng gasolina at iba pa. Malalaking paglaban ang haharapin ng mga manggagawa at maralitang lunsod laban sa demolisyon. Dapat paigtingin ng masang manggagawa ang pakikibaka laban sa mga tanggalan at para sa karagdagang sahod. Dapat nilang paigtingin ang pakikibaka para sa pambansang industriyalisasyon at ipaglaban ang mga patakaran para sa pag-unlad ng mga salik ng lokal na ekonomya.

Dapat nating iluwal ang malawak at maigting na mga pakikibaka para sa reporma sa lupa ng masang magsasaka sa buong bansa. Paglagablabin natin ang malawak na kanayunan sa mga pakikibakang antipyudal, anti-imperyalista at antipasista. Isulong natin ang minimum na programa ng reporma sa lupa at ipatupad ang maksimum na programa ng pamamahagi ng lupa kung saan ito posible. Dapat buuin ang malawak na pagkakaisa ng bayan na sumusuporta sa mga pakikibakang antipyudal sa kanayunan.
Dapat manindigan ang mga minoryang mamamayan kaisa ng buong bayan upang ipagtanggol ang kanilang mga lupang ninuno at paigtingin ang pakikibaka laban sa pangangamkam at pandarambong ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at pagtotroso at malalaking plantasyon.

Ilantad natin ang malaking buladas ng "matuwid na daan" ni Aquino at ang ginagawa niyang panloloko sa taumbayan. Ilantad natin ang tunay na kalagayan ng mamamayan, ang malawak na kahirapan, kawalan ng empleyo, ang mababang sahod, ang nagtataasang presyo ng gasolina, pagkain, mga serbisyo at iba pang saligang pangangailangan.

Puspusan nating ilantad at labanan ang burukrata kapitalismo ng rehimeng US-Aquino, laluna ang paggamit nito ng kapangyarihan ng estado para paburan ang malalaking negosyanteng kaibigan ni Aquino at kasapakat na mga dayuhang korporasyon. Ilantad ang korapsyon sa pagbubuo ng bagong mga kontratang pabor sa mga kaibigan at kamag-anak ni Aquino.

Maghanda tayo sa mga pakikibaka laban sa papalaking panghihimasok-militar ng US. Igiit natin ang pagwawakas ng mga tagibang na tratadong militar. Batikusin natin ang pagdaong ng mga barkong nukleyar ng US. Singilin natin ang imperyalismong US sa daan-daan libong Pilipinong pinatay sa pagsakop sa Pilipinas, ang lihim na pagtatago nito ng mga armas nukleyar sa bansa pati na sa maraming iba pang krimen nito laban sa mamamayang Pilipino nitong nagdaang mahigit dantaon.

Dapat pag-ibayuhin ng bayan ang tapang upang puspusang labanan ang Oplan Bayanihan, ang karahasan at terorismo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ngayong taon at mga darating na panahon. Itaas natin ang kamulatan ng mamamayan tungkol sa kanilang mga karapatang-tao at sa pandaigdigang makataong batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga sibilyan sa panahon ng digmaan. Palaganapin natin ang pag-aaral ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa mga organisasyong masa, laluna sa kanayunan.

Dahil nagbibigay-diin ang AFP sa mga tinagurian nitong "civil-military operations", dapat ihanda natin ang isip at determinasyon ng mamamayan na ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa ginagawang pagkakampo ng mga sundalo sa kanilang mga komunidad, laluna sa tabi ng mga paaralan at sa mga sentrong baryo, laban sa ginagawang panggigipit at pagpapataw ng curfew, iligal na panghahalughog, pananakot, pambubugbog, iligal na pag-aresto, pagdukot at pamamaslang. Dapat sama-samang tumindig ang mamamayan laban sa terorismo ng AFP.

Buuin natin ang malawak na pagkakaisa ng bayan laban sa balak ng rehimeng US-Aquino na "cha-cha" o pagbabago sa reaksyunaryong konstitusyon ng 1987. Layunin nitong tuluyang isuko sa mga dayuhan ang kasarinlang pang-ekonomya at patrimonya ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamalalaking hakbanging nais ipatupad ni Aquino at mga kapwa niya tuta alinsunod sa utos ng kanilang imperyalistang amo. Isa rin ito sa pinakamalalaking laban na kakaharapin ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan at darating na mga taon. Buuin natin ang patriyotikong pagkakaisa ng bayan laban sa pakanang "cha-cha".

Dalawang taon mula nang unang ilabas ng Komite Sentral ng Partido ang panawagan para sa pagsusulong ng digmang bayan tungo sa estratehikong pagkapatas, nasa katayuan ngayon ang Bagong Hukbong Bayan at mga rebolusyonaryong pwersa na sumulong nang malaki ngayong taon. Abutin natin ang mas malaking rekrutment sa BHB at pagdami ng sandata nito nang higit pa sa nakaraan.

Dahil sa tuluy-tuloy na pagsigla ng mga pakikibakang antipyudal, patuloy na dumarami ang mga magsasaka, laluna ang mga kabataan sa kanayunan na nais sumapi sa BHB. Buuin, sanayin at pakilusin natin ang pinakamaraming yunit ng milisyang bayan. Ang paglaganap at pagsulong ng digmang bayan sa darating na mga taon ay katatangian ng malaganap na paglulunsad ng mga yunit ng milisyang bayan ng mga taktikal na opensiba, sa sarili nilang inisyatiba o sa kumand ng BHB, at aktibong paglahok ng masa sa armadong rebolusyon.

Umaalingawngaw ang sigaw ng digmang bayan hanggang kalunsuran. Hikayatin natin ang libu-libong mga komunista at aktibista sa hanay ng mga kabataan, manggagawa at iba pang sektor sa kalunsuran na sumapi sa BHB o magserbisyo sa kilusang antipyudal sa kanayunan.

Ang mga Pulang mandirigma at lahat ng yunit at kumand nito ay determinadong nagpapalakas at itinataas ang kakayahan para makapaglunsad ng paparami at papalaking mga taktikal na opensiba ngayong taon. Huwag nating pagpahingahin ang mga yunit ng AFP na pumapasok sa mga sonang gerilya. Huwag silang hayaang makapanghalihaw. Huwag silang bigyan ng layang makapandahas at makapanakot sa mamamayan. Dapat gamitin ng BHB ang lahat ng pagkakataon para bigwasan ang mga yunit ng AFP. Ikoordina ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba sa iba't ibang sulok ng larangang gerilya. Ilunsad ang mga koordinadong taktikal na opensibang inter-larangan hanggang inter-rehiyon. Yanigin ang rehimeng US-Aquino ng papalaking mga taktikal na opensiba, ng mga suntok sa katawan at bigwas sa ulo ng pasistang makinarya nito.

Gunitain natin ngayong taon ang ika-20 taon ng paglulunsad ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) sa pamamagitan ng puspusang pag-aaral at pagpapalaganap sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, sa kasaysayan at mga batayang prinsipyo ng ating Partido at pakikibaka nito laban sa modernong rebisyunismo.

Palaganapin natin ang pag-aaral sa Marxista-Leninistang pagsusuri sa mga ugat ng krisis ng kapitalismo at ng naghaharing malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas. Ilantad at bakahin ang mga mapanlinlang na kaisipang anti-komunista, modernong rebisyunista, kontra-rebolusyonaryo, maka-imperyalista at petiburges na repormista na naglalayo sa mamamayan sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Pagtibayin natin ang pagsusuri sa pangangailangang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan upang wakasan ang pang-aapi at pagsasamantala sa mamamayang Pilipino at likhain ang kundisyon para sa sosyalistang rebolusyon at pag-unlad sa bansa.

Palakasin natin ang ating Partido sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Kailangang-kailangan natin ng malakas na Partido sa lahat ng antas at sa lahat ng larangan upang pamunuan at magsilbing di magagaping moog ng mga pakikibakang masa, mga taktikal na opensiba, pagpapalakas ng mga organisasyong masa, pagsusulong ng rebolusyong agraryo, pagtatayo ng gubyernong bayan at iba pang tungkulin sa rebolusyon.

Puspusan nating balikatin ang lahat ng tungkulin sa pagsusulong ng digmang bayan. Ang malalaking mga tagumpay na ating makakamit ay magsisilbing malaking sikad para dalhin ang digmang bayan sa bago at mas mataas na antas sa di malayong hinaharap.