Malawakang protesta, sagot sa mga patakarang pahirap

ANG BAYAN
21 Enero 2012


Download PDF
Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mamamayang Pilipino sa pagkundena sa mga dayuhang kumpanya ng langis na apat na beses nang nagpapataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa loob lamang ng 20 araw. Dagdag ding pasanin ng mamamayan ang bagong pagtaas ng singil sa tubig ng P2.335 per cubic meter simula noong Enero 1 at pagtaas ng singil sa kuryente ng mga kumpanyang pag-aari ng malalaking kumprador burgesya gaya ng mga pamilyang Lopez at Aboitiz.

Kinukundena rin ng PKP ang rehimeng US-Aquino sa pagbibingi-bingihan nito sa kahirapan ng mamamayan at pagmamatigas na panatilihin ang 12% VAT sa mga produktong petrolyo at sa nagpapatuloy na pagpapatupad ng pribatisasyon at deregulasyon na dagdag pahirap sa mamamayang Pilipino. Sa partikular, lubhang pabigat sa sambayanan ang batas sa deregulasyon ng langis, ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 (R.A. 9136) o EPIRA na sanhi ng pagtaas ng singil sa kuryente, at ang batas na nagsapribado sa serbisyo ng tubig.

Sa harap ng walang tigil na pagpapahirap sa sambayanan, nananawagan ang PKP na labanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, tubig at kuryente sa pamamagitan ng malalawak na aksyong protesta ng mga unyon ng mga manggagawa at mga organisasyon ng mamamayan. Magandang tularan ang ginawa ng mamamayan ng Nigeria, na biktima rin ng halos 130% na pagtaas ng presyo ng langis matapos pawiin ng gubyerno ang subsidyo sa langis. Sama-samang inilunsad ng mamamayan ang mga welga, pagtigil sa trabaho at mga demonstrasyon. Pagkatapos ng isang linggong mga aksyong protesta, binabaan ng gubyernong Nigeria ang presyo ng mga produktong petrolyo nang 35%.

Sa Pilipinas, bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, sumugod sa upisina ng Pilipinas Shell sa Makati City noong Enero 11 ang Pagkakaisa ng Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) para kundenahin ang panibagong pagtaas ng presyo ng langis. Umaabot sa P1.50 kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel at P1.75 naman sa gasolina. Bago ito ay itinaas noong Enero 3 nang 30 sentimo ang presyo ng bawat litro ng diesel at 90 sentimo sa gasolina.

Ani George San Mateo, tagapangulo ng PISTON, sinasamantala ng mga dayuhang kartel sa langis ang mga kaguluhan umano sa Middle East para magpairal ng artipisyal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo kahit wala pang aktwal na nagaganap na gera roon at wala pang kakulangan sa suplay ng langis. Nakikinabang din dito ang rehimen sa ipinapataw nitong dagdag na buwis sa langis.