Mamamayang Mindoreňo, Magpunyagi sa Paglaban para sa Karapatang Pantao!

MA. PATRICIA ANDAL
NDF-Mindoro
03 Enero 2012

Isang Peace Pilgrimage ang inilunsad ng mga mamamayan ng Mindoro noong Diyembre 13-15, 2011 bilang paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao. Ang multisektoral na aktibidad ay dinaluhan ng mga magsasaka, katutubo, taong simbahan, mga propesyunal, kamag-anak at kaibigan ng mga bilanggong pulitikal at iba pang biktima ng paglabag ng karapatang pantao sa Mindoro.

Ang Peace Pilgrimage ay tugon ng mamamayang Mindoreno sa dumaraming bilang ng bilanggong pulitikal at ekstrahudisyal na pamamaslang sa buong isla. May 12 na bilanggong pulitikal sa isla ng Mindoro. Bukod pa dito ang 4 na Mindorenong bilanggong pulitikal na nakahabla sa mga kasong kriminal sa labas ng isla at ang tatlo [3] sa Mamburao 6- mga magsasakang may laban sa lupa subalit naipit sa banggaan ng mga local na mga panginoong maylupa cum burukrata at nahatulan sa kasong pagpatay sa magkapatid na Quintos. Karamihan sa mga bilanggong ito ay mga magsasaka at katutubo na pinaratangan lamang ng mga kasong kriminal upang itago ang makatarungang kahilingan sa mga usapin may panlipunang kabuluhan tulad ng karapatan sa lupa at sa lupaing ninuno. Karamihan din sa kanila ay nabilanggo noong panahon pa ng rehimeng Arroyo o sa nauna pang rehimen subalit kahit sa kasalukuyang rehimen ni Pnoy ay wala pang katiyakan na mapapalaya sila o mapawalang bisa ang mga gawa-gawang kaso.

Sa gitna ng mga aktibidad ng paggunita sa Linggo ng Karapatang Pantao, isa na namang biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang ang ibinuwal ng karahasan ng estado nang paslangin si Guillermo Castillo ng mga operatiba ng 80th IB noong Disyembre 13, 2011 sa Brgy Tayamaan, Mamburao, Occidental Mindoro. Siya ang pang-66 na biktima ng EJK sa ilalim ng rehimeng Pnoy. Kapatid siya ni Eulogio ‘Eli’ Castillo, isa sa Morong 43 na nakakulong pa ngayon sa Mamburao Provincial Jail sa kabila ng paglaya ng ibang kasamahan niya. Isa itong patunay na ang mga kamag-anak ng mga bilanggong pulitikal at sinumang kumikilos para sa kanyang karapatan ay itinuturing ng kaaway ng estado – isang paratang na katumbas ng paggawad ng “death warrant” na isang maruming gawi ng mga pasistang rehimen.

Tunay ngang malayo pa ang tatahakin ng mga Mindoreno bago tamasahin ang tunay na katarungan at karapatang pantao.

Kung babalikan, hindi lamang paggunita ng Araw ng Karapatang Pantao ang panandang okasyon upang ilantad ang malalang sitwasyon ng karapatang pantao sa Mindoro. Sariwa pa sa alaala ng mamamayan ang terror na inihasik ng gobyernong Arroyo nang ipataw sa isla ang madugong Oplan Habol Tamaraw o OHT [2001-2006]. Dinanas ng Mindoreno ang sunud-sunod na ekstrahudisyal na pamamaslang, masaker, pagdukot, pagsalbeyds, at pagpapalikas ng libu-libong mamamayan nang itakdang pambansang prayoridad ng programang kontra –insurhensiya sa Mindoro sa ilalim ng Oplan Bantay Laya [OBL] ng rehimeng US- Arroyo. Sa OHT, bilang prototype ng OBL, unang ginamit ang “shock and terror formula” ng berdugong si Jovito Palparan na nagbigay sa kanya ng notoryus na titulong “Butcher of Mindoro”.

Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nakaaalpas ang Mindoreno sa bangungot ng OHT/OBL. Hindi pa napananagot ang mga salarin sa mahabang lista ng karahasan ng berdugong militar at ang utak sa likod nito na walang iba kundi ang pangkating US-Arroyo. Wala rin namang mapagpasyang nagagawa ang kasalukuyang rehimen ni Pnoy para sa katarungan ng mga biktima ng karahasan. Patuloy na nagdurusa sa kulungan ang mga bilanggong pulitikal. At sa kasamaang palad, patuloy pang nadaragdagan ang biktima ng ekstra hudisyal na pamamaslang, iligal na pag-aresto at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng rehimen na ito.

Katarungan na ba para sa bayan ang pagkakapiit kay Gng Gloria Arroyo? Pagkakapiit na nga bang maituturing ang ginawang paglagay sa kanya sa VMMC? Kung papansinin, hindi siya naikulong dahil sa kaso ng marder, masaker, ekstrahudisyal na pamamaslang, pandurukot, tortyur, pagpapalikas at marami pang krimen sa mamamayan na dapat niyang panagutan. Huwag nang banggitin pa ang malalaking kaso ng pandarambong bukod pa sa lansakang pandaraya sa eleksyon. Napakagaan ng kasong isinampa sa kanya ng mga tagapag-usig ni Pangulong Aquino. Sa dami at bigat ng kasong dapat harapin ni Gng Arroyo, napaka- ispesyal pa ng pagtrato sa kanya ng kasalukuyang rehimen kung ikukumpara sa iba pang bilanggo. Kahit si Jovito Palparan, kung sakaling abutin man ng batas at maikulong ay hindi lamang sa kaso ng pagdukot kina kasamang Karen Empeno et al ang dapat niyang panagutan kundi ang mala-henosidyong pamamaslang na pinakawalan niya hindi lamang sa Mindoro kundi sa iba pang panig ng bansa na pinagtalagahan sa kanya ni GMA.

Kapos at pakunwari ang mga hakbangin ng rehimen ni Pinoy sa pag-usig sa mga pagkakasala ng dating pangulong si GMA at ang berdugong si Palparan. Sabagay, ano pa ba ang aasahan natin sa isang rehimen na walang pinagkaiba sa mga nauna sa kanya? Ang huling mga kaganapan sa bansa ay naglalantad lamang sa tunay na katangian ng rehimen ni Pnoy – na wala itong pinagkaiba sa rehimen ni GMA. Na ipinagpapatuloy lamang ni Pnoy ang anti-mamamayan, pasista, makadayuhang patakaran at sistemang ipinatupad ni GMA. Ang magaan na pagtrato sa mga krimen ng dating pangulo at sa berdugong si Palparan ay sa esensya pagliligtas ni Pnoy sa kanyang sarili at sa mga berdugong military at pulis na kinakanlong niya upang ipatupad ang Oplan Bayanihan [OPB] na nakaangkla sa diumano’y matatagumpay na pormulang kontra-insurhensiya ng nagdaang rehimen.

Nanawagan tayo sa mamamayang Mindoreno na higit na magpursige sa landas ng tunay na pagbabago. Patuloy na ipaglaban at ipagtanggol ang karapatang pantao. Sama-samang kumilos upang wakasan na ang lansakang karahasan ng estado laban sa mamamayan.

Napakalaking balakid at panganib ang hinaharap ng sinumang kumikilos upang mailagay ang karapatang pantao sa unahan ng adyenda ng mga usaping pambayan. Kaya kinikilala natin ang mga pagsisikap at pagkilos ng lahat ng sector at indibidwal upang patuloy na ipaglaban ang karapatang pantao sa particular na kalagayan ng mamamayang Mindoreno kakapitbisig ang buong sambayan.

Isulong natin ang pambansa-demokratikong programa na isang katiyakan upang makamit ng bayan ang tunay na pagbabago at panlipunang hustisya na hanggang ngayon ay patuloy na ipinagkakait at patuloy na niyuyurakan.

Magpunyagi sa landas ng pagbabago, isulong ang pambansa-demokratikong programa!

Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa mas mataas na antas!

Ipagtagumpay ang Demokratikong Gobyernong Bayan sa buong bansa at kamtin ang hustisyang panlipunan!