Marahas na demolisyon sa San Juan

ANG BAYAN
21 Enero 2012


Download PDF
Marahas na dinemolis ang mga tirahan ng mga maralitang pamilya sa komunidad ng Corazon de Jesus (CDJ) sa San Juan City noong Enero 12. Umabot sa 20 ang iligal na inaresto at 31 ang nasugatang mga residente (dalawa ang malala) matapos pwersahang pasukin ng mahigit 600 pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police (PNP) at demolition team ang Narciso Street kung saan nakatayo ang barikada ng mga maralita.

Walang armas ang mga residente, at sa gayon ay ginamit lamang nila ang mga materyal na nasa loob ng kanilang komunidad para aktibong depensahan ang kanilang mga tirahan. Bago pa man ang demolisyon, tuluy-tuloy na ang pandarahas at saywar ng mga pwersa ng estado. Nagpakat ito ng mga pwersang militar sa loob ng komunidad, naglunsad ng operasyong paniktik sa hanay ng kabataang kasapi ng mga progresibong organisasyon at nagsampa ng mga gawa-gawang kaso at arbitraryong nang-aresto ng mga lider.

Umabot sa 400 pamilya ang napalayas noong 2010 at sa ngayon ay may dagdag pang mahigit 100 pamilya ang apektado. Ginamitan ng water cannon at tirgas ang mga nagbabarikada para sapilitan silang palayasin. Dahil sa brutalidad ng mga pulis, napasok nila ang komunidad at winasak ang mga bahay doon. Sa tulong ng simbahan, karamihan sa mga residente ay pansamantalang nakatira ngayon sa mga barung-barong sa loob ng Corazon de Jesus. Nananatili sila sa lugar at handa silang labanan ang kasunod na hakbang ng lokal na pamahalaan. Sa harap ng mas matinding kaapihan, ibinabangon nila ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng puspusan at militanteng paglaban.

Dalawang beses nang ipinagkaloob sa mga residente rito ang lupa sa ilalim ng nagdaang rehimen. Nang magmatigas ang lokal na pamahalaan ng San Juan, hiniling na lamang nila na huwag sila itapon sa malayong relocation site at mismong sa syudad na lamang sila ilipat kasabay ng pagpapaunlad ng kanilang kalagayan. Pero hindi ito pinansin ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni San Juan Mayor Guia Gomez at ng angkang Estrada.

Plano ng mga Estrada na itayo ang magarbong City Hall sa mahigit isang ektaryang lupaing kinatitirikan ng mga dinemolis na bahay. May itatayo rin ditong condominium, mga komersyal na tindahan at parking lot. Kasosyo ng mga Estrada ang isang malaking burukratang kilala sa pagtatayo ng mga mall. Ang kabuuang plano ay nakabalangkas sa programang Public-Private-Partnership (PPP) ng rehimeng Aquino. Katulad ng ibang proyektong PPP sa Metro Manila, ang proyektong ito ay nagsisilbi ring pambayad sa utang na loob ni Aquino sa malalaking burukrata-kapitalista at alyado sa pulitika na nagluklok sa kanya sa poder. Ganito rin ang nasa likod ng mga nakaambang demolisyon sa mga komunidad ng North Triangle, Pangarap Village, Welfareville, Freedom Island at iba pa.

Sa loob lamang ng mahigit isang taon, tatak na ng rehimeng Aquino ang mararahas at di makataong mga demolisyon na nagdudulot ng matinding kahirapan at pang-aapi sa mga maralita. Hindi ito kaiba sa brutalidad ng pamilyang Aquino laban sa mga magsasakang nakikibaka para sa tunay na repormang agraryo sa kanayunan.

Binatikos ng mga progresibong organisasyon, mga makabayang sektor at ng simbahan ang marahas na demolisyon. Hiniling nila sa Kongreso na imbestigahan ang marahas na pangyayari.

Binigyang-pugay ng Kabataang Makabayan at National Democratic Front ng National Capital Region ang mga residente, laluna ang mga kabataang tumindig at nagtanggol sa kanilang kabuhayan at mga karapatan sa Corazon de Jesus. Pinuri naman ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paglaban ng mga residente ng CDJ. Nagpakita sila ng katapangan at determinasyon at kolektibo nilang hinarap ang plano ng rehimeng Aquino na palayasin sila sa kanilang mga tahanan, anang PKP. Marami pang magaganap na mga pang-aatake ng rehimen sa mga maralita dahil sa patuloy na proyekto nitong PPP. Gayunman, patuloy na mag-oorganisa at kikilos ang mamamayan para labanan ito, dagdag pa ng PKP.