Mga tagumpay na nakamit noong 2011

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Ipinagdiwang ng buong Partido at lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa ang ika-43 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nitong Disyembre 26. Itinanghal ng PKP ang maraming mga tagumpay na nakamit nitong nagdaang taon sa pagpupunyagi ng sambayanang Pilipino na isulong ang kanilang digmang bayan tungo sa bagong antas ng estratehikong pagkapatas. Sumusunod ang panimulang ulat ng ilang rehiyon at sektor kaugnay ng nagdaang anibersaryo.

*Sa Mindanao.* Masayang ibinalita ni Jorge "Ka Oris" Madlos, tagapagsalita ng National Democratic Front-Mindanao ang pag-unlad ng rebolusyonaryong kilusan sa isla noong nakaraang taon. Nakapaglunsad ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng 350 taktikal na opensiba sa isla at naisagawa ang rebolusyong agraryo sa malalawak na lugar. Lumaki nang 15% ang bilang ng mga Pulang mandirigma ng BHB at kanilang mga armas. Umabot naman sa 30% ang paglawak ng kasapian ng Partido habang lumawak nang 20% ang bilang ng mga organisasyong masa.

Sa kabilang banda, nakiramay ang NDF-Mindanao sa mga pamilya at kaibigan ng mga nasawi sa bagyong Sendong. Ipinahayag nila na gagawin nila ang lahat para maparusahan ang mga mapaminsalang dayuhang kumpanya at lumalabag sa mga patakaran at batas ng rebolusyonaryong gubyerno hinggil sa pagdambong sa mga likas na kayamanan at pangangalaga sa kapaligiran at upang maibigay ang hustisya sa mga biktima. (Tingnan ang kaugnay na artikulo.)

*Sa Cagayan Valley.* Nitong nagdaang taon ay lumaki nang 50% ang kasapian ng Partido at dumami ang bilang ng mga sangay at grupo ng Partido sa mga organisasyong masa. Pinalakas ang paglahok ng mga komiteng seksyon sa iba't ibang aktibidad at patuloy na lumalakas ang mga komite ng Partido sa iba't ibang antas. Bagamat tinamaan din ng kaaway ang isang bahagi ng isang larangan, dito rin dumami ang mga kadre at sumulong ang mga gawain. Nakapagkonsolida ang mga komite, kadre at kasapi ng Partido sa pag-aaral ng mga batayan at espesyal na kurso. Masigla rin ang gawaing propaganda sa pamamagitan ng regular na paglalabas ng pahayagang masa sa rehiyon at mga pahayag sa midya hinggil sa napapanahong mga isyu.

Tampok din sa naging mga tagumpay ng rehiyon ang muling paglakas ng mga antipyudal na pakikibaka tulad ng kampanyang pagpapababa ng interes sa pautang. Masigla rin ang mga pakikibaka laban sa dayuhang pagmimina at hinadlangan ang pang-aagaw ng mga komersyante, usurero at iba pang mangangamkam sa lupa ng mga magsasaka. Nakapaglunsad rin ng mas maraming mga koordinadong kilos-masa hanggang antas-bayan at prubinsya. Naitayo ang mga bagong organisasyon at dumami ang mga aktibista at organisasyong masa.

Sa larangan ng armadong pakikibaka ay dumami ang mga Pulang mandirigma at milisyang bayan at lumawak ang mga kinikilusang bayan kung saan naabot ang ilang matataong lugar. Nagpapalakas ang BHB upang kayanin nito ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba sa mas malalawak na lugar. Nakapaglunsad rin ng mga aksyong pamarusa ang BHB sa mga sagadsaring kaaway at despotikong malalaking negosyante.

*Sa Rizal.* Sa lalawigang ito ng Southern Tagalog na karugtong lamang ng Metro Manila ay matagumpay na naidaos ang selebrasyon ng ika-43 anibersaryo ng Partido noong Disyembre 26 sa kabila ng paglulunsad ng operasyong militar ng AFP at PNP. May 200 piling mamamayan ang dumalo sa selebrasyon ng Partido. Nagbigay naman ng pagbati sa PKP ang Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-ST) at Makabagong Kilusan ng Malayang Kababaihan (MAKIBAKA-Southern Tagalog).

Sa Panay. Ibinwelo ng Partido sa mas mataas na antas ang mga gawain nito sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Binuo ang mga makinarya at sistema para mabilis na makonsolida ang kasapian ng Partido, hukbong bayan at organisasyong masa. Lumaki nang 20% ang bilang ng mga Pulang mandirigma at 18% ang mga kasapi ng milisyang bayan. Nakapaglunsad ng 28 taktikal na opensiba ang BHB, kabilang ang tampok na mga ambus sa Capiz at Antique na bumulabog sa konsentrasyon ng kaaway.

Tampok din sa rehiyon ang patuloy na pagsigla ng kilusang protesta. Sunud-sunod ang protestang walkout ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan, ang dalawang araw na tigil-pasada ng mga drayber sa buong isla kung saan 10,000 sasakyan ang nakiisa at ang caravan ng mga Tumanduk para sa kanilang lupang ninuno at kontra-militarisasyon. Binatikos din ng mga progresibong lider sa midya ang militar sa paninira nito sa kanila at pagpapahamak sa mga kababaihan at bata gamit ang kanilang "peace and development teams" at "rolling stations".

*Sa Ilocos-Cordillera.* Matagumpay na nakapaglunsad ng mga taktikal na opensiba ang BHB laluna sa pagpasok ng unang taon ng Oplan Bayanihan. Sa kabuuan ay 58 tropa ng militar ang napatay, 22 ang nasugatan at 11 armas ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma. Sa kabilang banda, matinding pinuntirya ng mga operasyong militar ng AFP ang mga prubinsya ng Abra at Ilocos Sur kung saan malaki-laking bilang ng mga Pulang mandirigma ang brutal na pinaslang at nilapastangan ang mga bangkay. Gayunpaman, napangibabawan ng masa at mga kasama ang gayong pananalasa ng AFP at mariing kinundena ang kaaway sa paglabag sa mga alintuntunin sa digma.

Naibwelo rin sa buong rehiyon ang mga pakikibakang masa laban sa pangangamkam ng mga mapangwasak na minahan at mga higanteng dam at geothermal plant sa mga lupang ninuno. Napasigla rin ang mga pakikibakang masa laban sa militarisasyon.