Militant and widespread People's Movement the most effective way to Punish Gloria Arroyo and all her hold-overs, including Corona

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDF-Mindanao
January 20, 2012

The current attempt of the Aquino ruling clique to punish and remove the Chief Justice of the Arroyo Supreme Court Renato Corona through impeachment for his role in protecting Arroyo and her minions and for upsetting the Cojuangco-Aquino landlords in the Hacienda Luisita land dispute, only shows the irreconcilable conflict of self-interest within the ruling class, and furthermore exposes just how deep and barefaced bureaucrat-capitalism has rapaciously divested from the Filipino people.

While the Aquino government uses the impeachment trial to project its dogged intention to follow the “righteous path,” it cannot however dupe the Filipino people into believing that by it the reactionary government will totally rid itself of graft and corruption.

Clearly, the henchmen and high-stakes rollers loyal to Arroyo, such as Corona who remain in government, are forcibly weeded-out so that the Aquino ruling clique can consolidate its hold on power not only to emasculate the Arroyos but above all to foist its economic and political interest vis-à-vis the general interest of the Filipino masses.

It is only necessary and just for Gloria Arroyo and her minions, including Corona, to be punished for their plunder and crimes against the people during the bloody rule of the US-Arroyo regime for nearly a decade, which was characterized by ever worsening impoverishment and the murders with impunity of hundreds of activists and dissenters, including lawyers, church people, and media persons.

But, as is irrefutably proven in the country’s political history, the most effective way of removing from office a rabid reactionary is NOT through an impeachment trial, but through militant mass movement. If one recalls, it was the people’s massive protests that removed Estrada from office in 2001, and ousted the dictator Marcos by way of an uprising in 1986.

Thus, while the impeachment trial against Corona continues to unravel, the NDFP-Mindanao calls on the people to fortify its ranks in widespread militant protest in order to make certain that Gloria Arroyo and her toadies, such as Corona, are eventually punished. #

(Sgd.)
Ka Oris
Spokesperson
NDFP-Mindanao

--------------------------
Bisaya Version

Press statement
20 January 2012

MILITANTE UG KAYLAP NGA KALIHUKAN SA KATAWHAN LABING EPEKTIBONG PAMAAGI ARON SILOTAN SI GLORIA ARROYO UG TANAN NIYANG ITOY NGA NAGPABILIN PA SA GAHUM, APIL SI CORONA

Ang kasamtangang pagsulay sa nagharing pundok Aquino aron silotan ug tangtangon ang Punong Mahistrado sa Arroyo nga Korte Suprema nga si Renato Corona pinaagi sa impeachment tungod sa iyang papel sa pagpanalipod kang Arroyo ug iyang mga itoy ug sa pagpadismaya sa mga agalong yutaang Cojuangco-Aquino atol sa bangi sa yuta sa Hacienda Luisita, nagpakita lang sa dili na masulbad nga panagbangi sa makikaugalingong interes sulod sa nagharing hut-ong, ug dugang pang nagbutyag kung unsa ka lalom ug way kaulaw ang burukrata-kapitalismo sa pagpangawkaw nini sa katawhang Pilipino.

Samtang gigamit sa gubyernong Aquino ang impeachment trial aron ipasundayag ang iyang pursigidong tinguha nga subayon ang “tul-id nga dalan,” dili niini mahimong linglahon ang katawhang Pilipino nga pinaagi niini hingpit malimpyohan sa reaksyunaryong gubyerno sa pagpanghukhok ug korapsyon.

Sa tinuoray, ang mga itoy ug mga adunahang kakunsabo nga kapit-tuko kang Arroyo, sama ni Corona nga nagpabilin sa gubyerno, pugos nga ginapalagpot aron makonsolida sa nagharing pundok Aquino ang iyang pagkupot sa gahum, dili lang aron pahuyangon ang mga Arroyo kundili labaw sa tanan aron ipamugos ang ekonomikanhon ug pulitikanhong interes niini nga sukwahi sa pangkinatibuk-ang interes sa masa sa katawhang Pilipino.

Gikinahanglan ug makatarunganon lamang nga si Gloria Arroyo ug iyang mga itoy, lakip na si Corona, masilotan sa ilang pagpangawkaw ug mga krimen batok sa katawhan atol sa maduguong paghari sa rehimeng US-Arroyo sulod sa halos usa ka dekada, nga nabantog sa pagpasamot sa kalisod ug sa walay tulobagon nga pagpamatay sa gatusan ka mga aktibista ug mga nagasupak sa rehimen, lakip na ang mga abogado, relihiyoso ug taga-midya.

Apan sa napamatud-an na sa politikanhong kasaysayan sa nasud, DILI pinaagi sa impeachmet trial ang pinakaepektibong pamaagi sa pagtangtang sa katungdanan sa usa ka lunod-patay nga reaksyunaryo kundili pinaagi sa militanteng kalihukang masa. Kung atong mahinumduman, ang dinagkung kalihukang protesta sa katawhan mao ang nagtangtang kang Estrada kaniadtong 2001, ug nagpalagpot sa diktador Marcos pinaagi sa usa ka pag-alsa kaniadtong 1986.

Busa, samtang nagapadayon ang impeachment trial batok kang Corona,
giawhag sa NDFP-Mindanao ang katawhan nga palig-onon ang han-ay niini alang sa militanteng protesta aron segurohon nga masilotan si Gloria Arroyo ug iyang mga itoy sama ni Corona sa umaabot nga panahon.#

(Pinirmahan)
Ka Oris
Tigapamaba
NDFP-Mindanao