New Year's greetings to the Filipino people in 2012

Communist Party of the Philippines
January 1, 2012

The leadership and the entire membership of the Communist Party of the Philippines (CPP), the Red fighters of the New People's Army (NPA) and all the revolutionary forces greet the entire Filipino nation on the eve of 2012, the New Year.

In the face of the US-Aquino regime's intransigence in perpetuating its worn-out pro-imperialist, pro-landlord and onerous policies, the coming year will surely be marked by worsened economic and living conditions of the people. The much-vaunted “straight road of righteousness” is a straight and fast one only for big businessmen, foreign big capitalists and bureaucrat capitalists in Aquino's government. For the people, Aquino's “road” is no different from the path well-trodden by past reactionary regimes in the last 30 years.

Aquino's claims that our lives will be changing for the better in the coming year is pure deception, since he has in fact changed nothing about existing laws and policies. What changes will Aquino bring in 2012? More burdensome tax. Higher prices of gasoline, medicines, transport fare, education, health services and other basic needs. Reductions in the real wages of workers and ordinary employees. More demolitions to give way to the projects of Aquino's big businessman-friends. An even bigger external debt. Worsened poverty in the countryside due to the absence of land reform. More foreign companies plundering the environment and extracting our natural resources. Big businessman-friends of Aquino growing even wealthier and the Filipino people sinking ever deeper in the quagmire of poverty.

This new year, let us anticipate the great struggles that we need to wage in the coming year. Let us unit the broad masses against the US-Aquino regime and its anti-people undertakings. In particular, let us unite against the US-Aquino regime's "chacha" scheme to amend the reactionary 1987 constitution. This is one of the biggest measures planned by Aquino in compliance with the dictates of his imperialist masters. This aim to completely surrender the Philippines' economic sovereignty and patrimony.

Let us also prepare to launch major struggles against demolitions, mass layoffs, new tax burdens, increasing electricity and water rates, gasoline prices and others. The workers must struggle for higher wages. They must fight for national industrialization. Let us unite the peasant masses across the country to intensify the struggle for land reform. The minority people must unite with the rest of the people to intensify the struggle against the plunderous foreign mining corporations and plantations.

This coming year, let us thoroughly expose and resist bureaucrat capitalism under the US-Aquino regime, especially the latter's use of state power to favor Aquino's friends in big business and their foreign corporate cohorts. Let us be ready to struggle against intensified US military intervention. The people must steel their courage in waging allout resistance to Oplan Bayanihan and the AFP's brutality this year and in the coming years.

The Red fighters of the New People's Army and all NPA units and commands are pulling all stops to gain more strength and raise their capability to launch more and bigger tactical offensives this year. The NPA will not allow AFP units to rest and will take advantage of all opportunities to deal blows on the fascists in order to stop them from ravaging and meting cruel blows on the people. This 2012, the NPA will be in a position to seize more weapons than ever before to arm ever bigger numbers of recruits. The US-Aquino regime will reel from the bigger tactical offensives and the body and head blows inflicted by the NPA on the enemy's fascist machinery.

Let us welcome the New Year with renewed determination to advance along the path of revolutionary struggle. Let us brace ourselves for advancing the people's revolutionary movement in an unprcedented way. Let us give our all in bringing the people's war to a new and higher stage.

_____________________


Pagbati sa sambayanang Pilipino sa Bagong Taon 2012

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 1, 2012

Ipinaaabot ng pamunuan at buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang pagbati sa buong sambayanang Pilipino sa pagpasok ng bagong taong 2012.

Sa harap ng pagmamatigas ng rehimeng US-Aquino na ipagpatuloy ang pinaglumaan nang mga patakarang maka-dayuhan, maka-asendero at pabigat sa bayan, ang darating na taong 2012 ay tiyak na katatangian ng lalo pang paglubha ng kabuhayan at kalagayan ng mamamayan. Ang ipinamamaraling "tuwid na daan" ni Benigno Aquino III ay tuwid lamang para sa malalaking negosyante, dayuhang malalaking kapitalista at mga burukrata kapitalista sa kanyang gubyerno. Para sa bayan, walang pinagkaiba ang daan ni Aquino sa landas na binagtas ng mga dating reaksyunaryong rehimen nitong nagdaang 30 taon.

Niloloko lamang tayo ni Aquino sa pagsabi niyang bubuti ang ating kalagayan sa taong darating samantalang wala naman siyang binago sa mga patakaran at batas ng nakaraan. Anong pagbabago ang ihahatid ni Aquino sa 2012? Dagdag na pasaning buwis. Pagtaas ng presyo ng gasolina, gamot, pamasahe, edukasyon at serbisyong pangkalusugan at iba pang batayang pangangailangan. Pagbaba ng tunay na halaga ng kita ng mga manggagawa at karaniwang kawani. Mas maraming demolisyon upang bigyang-daan ang mga proyekto ng mga kaibigan niyang malalaking negosyante. Paglaki pang lalo ng panlabas na utang. Paglubha ng kahirapan sa kanayunan dulot ng kawalan ng tunay na reporma sa lupa. Pagdami ng mga dayuhang kumpanyang dumadambong sa kapaligiran at humuhuthot ng ating likas na yaman. Pagyaman pang lalo ng malalaking negosyanteng kaibigan ni Aquino. Paglalim ng kumunoy ng kahirapang kinalulugmukan ng sambayanan.

Sa pagsapit ng bagong taong, tanawin natin ang malalaking pakikibaka na kailangan nating harapin sa susunod na taon. Pagkaisahin natin ang malawak na sambayanan laban sa rehimeng US-Aquino at mga hakbangin nitong anti-mamamayan. Sa partikular, magkaisa tayo laban sa balak ng rehimeng US-Aquino na "chacha" o pagbabago sa reaksyunaryong Konstitusyon ng 1987. Isa ito sa pinakamalalaking hakbanging nais ipatupad ni Aquino alinsunod sa utos ng kanyang imperyalistang amo. Layunin nitong tuluyang isuko sa mga dayuhan ang kasarinlang pang-ekonomya at patrimonya ng Pilipinas.

Maghanda rin tayo sa malalaking pakikibaka laban sa mga demolisyon, tanggalan sa trabaho, sa bagong mga buwis, pagtaas ng mga singil sa kuryente at tubig at presyo ng gasolina at iba pa. Dapat makibaka ang masang manggagawa para sa karagdagang sweldo. Dapat ipaglaban ang pambansang industriyalisasyon. Pagkaisahin natin ang malawak na masang magsasaka sa buong bansa para sa pagpapaigting ng pakikibaka para sa reporma sa lupa. Dapat manindigan ang masang minoryang mamamayan kaisa ng buong bayan upang paigtingin ang pakikibaka laban sa pandarambong ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at mga plantasyon.

Sa taong darating ay puspusan nating ilantad at labanan ang burukrata kapitalismo sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, laluna ang paggamit nito ng kapangyarihan ng estado para paburan ang malalaking negosyanteng kaibigan ni Aquino at kasapakat ng mga dayuhang korporasyon. Maghanda tayo sa mga pakikibaka laban sa papalaking panghihimasok-militar ng US. Dapat pag-ibayuhin ng bayan ang tapang upang puspusang labanan ang Oplan Bayanihan, ang karahasan at terorismo ng AFP ngayong taon at mga darating na panahon.

Ang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan at lahat ng yunit at kumand nito ay puspusang nagpapalakas at itinataas ang kakayahan para makapaglunsad ng paparami at papalaking mga taktikal na opensiba ngayong taon. Hindi pagpapahingahin ng BHB ang mga yunit ng AFP at gagamitin ang lahat ng pagkakataon na bigwasan ang mga pasista upang hadlangan ang mga ito at pigilan sa kanilang pananalasa at pandarahas sa mamamayan. Itong 2012, nasa katayuan ang BHB na sumamsam ng higit na mas maraming sandata kumpara noong nakaraang mga taon upang armasan ang papalaking bilang ng mga rekrut. Yayanigin ang rehimeng US-Aquino ng papalaking mga taktikal na opensiba, ang mga suntok sa katawan at bigwas sa ulo ng pasistang makinarya nito.

Salubungin natin ang bagong taon na may bagong determinasyon para sumulong sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Ihanda natin ang ating mga sarili para isulong ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamamayan nang walang katulad sa nakaraan. Iambag natin ang lahat upang dalhin ang digmang bayan sa bagong yugto ng pagsulong.

---------------------

Hiligaynon Version

Pagtamyaw sa pumuluyong Pilipino sa Bag-ong Tuig 2012

Partido Komunista sang Pilipinas
Enero 1, 2012

Ginapalab-ot sang pamunuan kag bug-os nga katapuan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), mga Pulang hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa ang pagtamyaw sa bilog nga pumuluyong Pilipino sa pagsulod sang bag-ong tuig 2012.

Sa atubang sang pagpakatig-a sang rehimeng US-Aquino nga padayunon ang daan na nga mga polisiya nga maki-dumuluong, maki-asendero kag pabug-at sa banwa, ang maabot nga tuig 2012 pat-ud nga kinaiyahan sang labi pa nga paglala sang pangabuhian kag kahimtangan sang pumuluyo. Ang ginapabugal nga “tadlong nga dalan” ni Benigno Aquino III tadlong lang para sa dalagku nga negosyante, dumuluong nga dalagku nga kapitalista kag mga burukrata kapitalista sa iya gubyerno. Para sa banwa, wala sang kinatuhay ang dalan ni Aquino sa banas nga gin-agyan sang mga daan nga reaksyunaryong rehimen sa nagtaliwan nga 30 tuig.

Ginatonto lamang kita ni Aquino sa pagsiling niya nga magaayo ang aton kahimtangan tuga sang mga pagbag-o sa tuig nga maabot samtang wala naman siya sang ginbag-o sa mga polisiya kag layi sa nagligad. Ano nga pagbag-o ang igadul-ong ni Aquino sa 2012? Dugang nga palas-anon nga buhis. Pagtaas sang presyo sang gasolina, bulong, pamasahe, edukasyon kag serbisyo sa ikaayong lawas kag iban pa nga basehang kinahanglanon. Pagnubo sang tunay nga balor sang kita sang mga mamumugon kag ordinaryong empleyado. Mas madamo nga demolisyon agud hatagan-dalan ang mga proyekto sang mga abyan niya nga dalagku nga negosyante. Pagdaku pa gid sang utang pangluwas. Paglala sang kaimulon sa kaumhan tuga sang kawad-on sang tunay nga reporma sa duta. Pagdamo sang mga dumuluong nga kumpanya nga nagadambong sa kapalibutan kag nagahukhok sang aton dunang manggad. Pagmanggaran pa gid sang dalagku nga negosyante nga abyan ni Aquino. Pagdalom sang kamunoy sang kaimulon nga ginahamtangan sang kadam-an sa aton.

Sa bag-ong tuig 2012, lantawon naton ang dalagku nga kinahanglan naton nga atubangon. Isahon ang malapad nga pumuluyo batuk sa rehimeng US-Aquino kag mga tikang sini nga kontra-pumuluyo. Sa partikular, maghiliusa kita batuk sa plano sang rehimeng US-Aquino nga “cha-cha” o pagbag-o sa reaksyunaryong konstitusyon sang 1987. Isa ini sa pinakadaku nga tikang nga gusto ipatuman ni Aquino santo sa mandu sang iya imperyalistang amo. Tuyo sini nga dalayon nga isurender sa mga dumuluong ang kahilwayan pang-ekonomya kag patrimonya sang Pilipinas.

Maghanda kita sa dalagku nga paghimakas batuk sa mga demolisyon, pagpahalin sa trabaho, sa mga bag-ong buhis, pagtaas sang mga sukot sa kuryente kag tubig kag presyo sang gasolina kag iban pa. Dapat maghimakas ang masang mamumugon para sa dugang nga sweldo. Dapat ipakigbato ang industriyalisasyon agud makapatuhaw sang lokal nga empleyo. Isahon naton ang malapad nga masang mangunguma sa bilog nga pungsod para sa pagpasingki sang paghimakas para sa reporma sa duta. Dapat manindugan ang masang minorya nga pumuluyo upod ang bug-os nga banwa agud pasingkion ang paghimakas batuk sa pagpandambong sang mga dumuluong nga kumpanya sa pagmina kag mga plantasyon.

Sa tuig nga maabot lubos naton nga ibuyagyag kag pamatukan ang burukrata kapitalismo sa idalom sang rehimeng US-Aquino, labi na ang paggamit sini sang gahum sang estado para paburan ang dalagku nga negosyante nga abyan ni Aquino kag kahimbon sang mga dumuluong nga korporasyon. Maghanda kita sa mga paghimakas batuk sa nagapadaku nga interbensyon militar sang US. Dapat pasanyugon sang banwa ang kaisog agud determinado nga batuan ang Oplan Bayanihan, ang kalakasan kag terorismo sang AFP subong nga tuig kag mga maabot nga panahon.

Ang mga Pulang hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa kag tanan nga yunit kag kumand sini determinado nga nagapabaskog kag ginapataas ang ikasarang para makalunsar sang nagapadamo kag nagapadaku nga mga taktikal nga opensiba subong nga tuig. Indi pagpapahuwayon sang BHB ang mga yunit sang AFP kag pagagamiton ang tanan nga kahigayunan para bunalan ang mga pasista agud sablagan ang mga ini kag punggan sa ila pagpanghalit kag pagpamwersa sa pumuluyo. Ining 2012, ara sa pusisyon ang BHB nga mag-agaw sang dugang nga mas madamo nga armas kumparar sa nagligad nga mga tuig agud armasan ang nagapadaku nga numero sang mga rekrut. Tay-ugon ang rehimeng US-Aquino sang nagapadaku nga mga taktikal nga opensiba, ang mga sumbag sa lawas kag bunal sa ulo sang pasistang makinarya sini.

Sumalangon naton ang bag-ong tuig nga may bag-ong determinasyon para sa dalan sang rebolusyonaryong paghimakas. Ihanda naton ang aton mga kaugalingon para isulong ang rebolusyonaryong kahublagan sang pumuluyo nga wala sang kapares sa nagtaliwan. I-amot naton ang tanan agud dal-on ang inaway banwa sa bag-ong halintang sang pagsulong.

------------
Bisaya Version

Pagtambaya sa katawhang Pilipino sa bag-ong tuig 2012

Partido Komunista sa Pilipinas
Enero 1, 2012

Gipadangat sa pamunoan ug tibuok ginsakpan sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug tanang mga rebolusyonaryong pwersa ang pagtimbaya sa entero katawhang Pilipino sa pagsulod sa bag-ong tuig 2012.

Taliwala sa pagmagahi sa rehimeng US-Aquino nga ipadayon ang giagop-opan na nga mga palisiya nga maki-langyaw, maki-asendero ug pabug-at sa katawhan, ang moabotay nga tuig 2012 segurado nga magkinaiya sa labaw pang pagsamot sa panginabuhian ug kahimtang sa katawhan. Ang gipanghambog nga “tul-id nga dalan” ni Benigno Aquino III tul-id lamang alang sa dagkong negosyante, langyaw nga dagkong kapitalista ug mga burukrata kapitalista sa iyang gobyerno. Alang sa katawhan, walay kalahian ang dalan ni Aquino sa dalan nga gisubay sa daang mga reaksyonaryong rehimen niining nangaging 30 ka tuig.

Giilad lamang kita ni Aquino sa pagbungat niya nga moarang ang atong kahimtang sa tuig nga moabotay kay wala naman siyay gibag-o sa mga palisiya ug balaod sa miagi. Unsay mga pagbag-o ang ihatod ni Aquino sa 2012? Dugang nga palas-anong buhis. Pagsaka sa presyo sa gasolina, tambal, pletehan, edukasyon ug serbisyong panglawas ug uban pang batakang panginahanglan. Pagdaus-os sa tinuod nga bili sa kita sa mga mamumuo ug yanong empleyado. Mas daghang demolisyon aron hatagag dalan ang mga proyekto sa mga amigo niya nga dagkong negosyante. Labawng paglobo sa langyaw nga utang. Pagsamot sa kalisdanan sa kabanikanhan dulot sa kawalay tinuod nga reporma sa yuta. Pagdaghan sa mga langyawng kompanya nga nangawkaw sa kalikopan ug naghukhuk sa atong kinaiyanhong bahandi. Labaw pang pagdato sa dagkong negosyante nga amigo ni Aquino. Labawng paglalom sa huyonghuyong sa kalisdanan nga gikalusbogan sa kadaghanan sa katawhan.

Sa bag-ong tuig sa 2012, lantawon nato ang dagkong pakigbisog nga kinahanglan atubangon nato sa mosunod nga tuig. Hiusahon nato ang mabagang masa sa katawhan batok sa rehimeng US-Aquino ug mga lakang niini nga anti-katawhan. Sa partikular, magkahiusa kita batok sa plano sa rehimeng US-Aquino nga “chacha” o pag-usab sa reaksyonaryong konstitusyon sa 1987. Usa kini sa pinakadakong lakang nga buot ipatuman ni Aquino subay sa mando sa iyang imperyalistang agalon. Tumong niini nga dayonan nag isurender ngadto sa mga langyaw ang kaugalingnang pang-ekonomiya ug patrimonya sa Pilipinas.

Mangandam usab kita sa dagkong pakigbisog batok sa mga demolisyon, tinangtangay og trabaho, sa bag-ong mga buhis, pagsaka sa mga balayranan og kuryente ug presyo sa gasolina ug uban pa. Kinahanglan nga makigbisog ang masang mamumuo alang sa dugang suholan. Kinahanglan nga ipakigbatok ang industriyalisasyon aron makamugna og lokal nga panarbaho. Hiusahon nato ang lapad nga masang mag-uuma sa entero kapupud-an alang sa pagpakusog sa pakigbisog alang sa reporma sa yuta. Kinahanglan nga mobarog ang masang minoryang katawhan kahiusa sa tibuok katawhan aron pakusgon ang pakigbisog batok sa pagpangawkaw sa mga langyawng kompanya sa pagmina ug mga plantasyon.

Sa tuig nga taliabot, walay puas nato nga ibutyag ug batokan ang burukrata kapitalismo ubos sa rehimeng US-Aquino, ilabina ang paggamit niini og gahum sa estado aron pihigan ang dagkong negosyante nga amigo ni Aquino ug sagabay nga mga langyawng korporasyon. Mangandam kita sa mga pakigbisog batok sa nagkadakong pagpangilabot-militar sa US. Kinahanglan nga dugang pakusgon sa katawhan ang kaisog aron hingpit nga pakigbatokan ang Oplan Bayanihan, ang kabangis ug terorismo sa AFP karong tuiga ug sa moabotay pa nga panahon.

Ang mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan ug sa tanang mga yunit ug komand niini hingpit nga nagpakusog ug giisa ang katakos aron makalunsad og nagkadaghan ug nagkadako nga mga taktikal nga opensiba karong tuiga. Dili papahulayon sa BHB ang mga yunit sa AFP ug gamiton niini ang tanang kahigayonan aron laparohon ang mga pasista ug pugngan ang ilang pagpanggun-ob ug pagpanagmal sa katawhan. Kining 2012, ang BHB mangimbargo og labaw pang daghan nga armas itandi sa nangaging katuigan aron armasan ang nagkadaghang ihap sa mga rekrut. Matay-og ang rehimeng US-Aquino sa nagkadakong mga taktikal nga opensiba, mga suntok sa katawhan ug dabodabo sa ulo sa pasistang makinarya niini.

Sugaton nato ang bag-ong tuig nga adunay bag-ong determinasyon nga moasdang sa dalan sa rebolusyonaryong kalihokan sa katawhan nga dili katupngan sa nangagi. Itampo nato ang tanan aron dad-on ang gubat sa katawhan sa bag-ong yugto sa pag-abante.