Pakikiisa sa mga biktima ng Sendong

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Nagpahayag ng matinding kalungkutan at pakikiramay ang Partido Komunista ng Pilipinas, National Democratic Front of the Philippines at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa sinapit ng mga residente ng Cagayan de Oro, Iligan at iba pang bahagi ng Mindanao at Visayas.

Bilang tulong sa mga nasalanta, iniutos nila ang pagsama ng mga Pulang mandirigma sa mga operasyong relief at rehabilitation sa mga apektadong lugar. Idineklara ang tigil-putukan sa Northcentral Mindanao. Sa Northeast Mindanao, naglikom ang rebolusyonaryong kilusan ng suportang pinansyal at materyal mula sa sariling kasapian, mga alyado at kaibigan. Inobliga nito ang mga kumpanya sa pagmimina, plantasyon at iba pang negosyante na mag-ambag ng pondo para sa kagyat na pag-ayuda sa mga nasalanta bilang pagpapanagot sa kanila sa kanilang pagwasak sa kapaligiran.

Kinundena nito ang kriminal na kapabayaan ng rehimeng Aquino. Anito, dapat singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na kapabayaan nitong maghanda para sa mga sakuna at kainutilan nito para sa kagyat na pag-ahon ng mga tao at rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta.

Dapat singilin ang rehimen sa patuloy na pagpapatupad ng mga patakarang nagdudulot ng malawakang pagbaha at pinsala. Dapat ding singilin ang mga multinasyunal na mga korporasyon sa kanilang papel sa pagkasira ng kapaligiran. Higit pa rito, dapat nang itigil ang ekspansyon ng naturang mga kumpanya, at sa halip ay ipatupad ang tunay na reporma sa lupa, baklasin ang sistema ng monocropping (pagtatanim ng iisang produkto) sa libu-libong ektarya ng lupang agrikultural at sa halip ay muling palaganapin ang pagtatanim ng batayang pagkain sa mga plantasyon.

Dapat ding itigil na ng malalaking agri-korporasyon ang paggamit ng mga pestisidyo, pataba at iba pang kemikal na sumisira sa lupa at nagdudulot ng sakit at iba pang masasamang epekto sa mamamayan.

Kailangang parusahan ang lahat ng mapandambong na kumpanyang nangamkam ng lupa at nagpalayas sa milyun-milyong mamamayan sa kanilang mga lupaing ninuno at sakahan at panagutin ang mga ito sa ilalim ng mga patakaran ng rebolusyonaryong gubyernong bayan.