Patuloy na nakakulong si Ka Bart

ANG BAYAN
21 Enero 2012


Download PDF
Lampas isang taon nang nakakulong si Tirso “Ka Bart” Alcantara. Ito ay sa kabila ng mga pangako ng rehimeng US-Aquino na palalayain na ang mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Inaresto si Ka Bart noong Enero 3, 2011, labag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Sa pakikipagnegosasyon ng NDFP, tatlong ulit na binitawan ang naturang pangako, dalawa sa pirmadong mga kasunduan noong Enero at Pebrero 2011, at minsan sa pakikipagkonsultasyon noong Setyembre 2011 sa gubyernong Norwegian, ang nagsisilbing tagapamagitan sa usapang pangkapayapaan.

Dapat palayain muna ng GPH sina Ka Bart at lahat ng mga konsultant para umusad ang negosasyong pangkapayapaan. Ang kabiguang ipatupad ng rehimeng US-Aquino ang pangakong mapalaya sina Ka Bart at iba pang konsultant ng NDFP ay nagpapatunay na walang interes ang rehimen na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Interesado lamang itong gamitin ang usapang pangkapayapaan bilang instrumento para pasukuin at patahimikin ang mga rebolusyonaryong pwersa sa loob ng balangkas ng mapaniniil na gerang Oplan Bayanihan.