PKP, nakiramay sa pagkamatay ni Kim Jong Il

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Nakiramay ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Democratic People's Republic of Korea (DPRK) sa pagpanaw ni Kim Jong Il, pinuno ng Korean Worker's Party at kumander ng Korean People's Army.

Namatay si Kim Jong Il noong Disyember 19 sa edad na 69. Ayon sa upisyal na pahayag ng DPRK, inatake siya sa puso dulot ng pisikal at mental na pagod na dala ng sobrang pagtatrabaho nitong nakaraang mga buwan.

Sinalubong ng mamamayan sa DPRK ang kanyang pagkamatay ng marubdob na pagdadalamhati at kalungkutan. Sa kabila ng matinding nyebe, milyun-milyon ang bumuhos sa mga lansangan para ipakita ang kanilang pagluluksa. Inilibing si Kim noong Disyembre 28.

Nag-iwan si Kim Jong Il ng maningning na tradisyon ng patriyotismo at anti-imperyalismo. Sa kanyang 17 taong pamumuno, nanindigan siya para sa pambansang kalayaan sa harap ng imperyalistang agresyon at diplomatikong pambabraso ng US.

Dagdag ng PKP, gaya ng kanyang ama na si Kim Il Sung, naging inspirasyon si Kim Jong Il sa patriyotismo ng kanyang mga kababayan para pagtibayin ang kanilang determinasyon na labanan ang imperyalistang agresyon at panunupil. Labis na ikinainis ng imperyalismong US ang determinado at kolektibong kapasyahan ng uring manggagawa at mamamayan ng DPRK sa pagtatanggol sa soberanya ng kanilang bansa, pagpursigeng isulong ang sosyalismo at pagtangging lumuhod sa neoliberal na mga patakaran ng "malayang pamilihang" globalisasyon.

Sa kabila ng mahigit anim na dekada ng blokeyong pang-ekonomya na ipinataw ng mga imperyalista, nagtagumpay ang DPRK hindi lamang sa pagtatanggol ng pambansang kalayaan, kundi maging sa malalaking pagsulong sa iba't ibang larangan. Sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong Il, nakipag-alyansa ang DPRK sa iba pang mga estado na nagdedepensa sa pambansang kalayaan at lumalaban sa imperyalistang panghihimasok at panunupil.

Malaking kawalan para sa sambayanang Korean ang pagpanaw ni Kim Jong Il. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ng Korean Worker's Party, tiyak na magpapatuloy sila sa pagbagtas sa daan ng pambansang kalayaan at sa pagpapatatag sa Korea bilang moderno, progresibo at demokratikong sistema sa ilalim ng bandila ng sosyalismo.