Red Salute to Comrade Red, Revolutionary Martyr!

Maria Malaya
NDF-Northeast Mindanao Region
January 4, 2012

Red salute to Comrade Red who gave his precious life last January 3, 2011 in Brgy. San Antonio, RTR, Agusan del Norte. Comrade Red died during the attack of the NPA in Front 21 under the Pulang Diwata Command against the 23rd IBPA/CAA detachment in said barrio.

The NPA-Front 21 intended but failed to control said detachment, confiscate arms and gradually destroy/drive out army/CAA detachments from barrios. In the midst of failure, it gained lessons for future tactical offensives. The NPA confiscated one M14 from a CAFGU, but an M203 was left behind by the NPA.

We apologize to the civilians hit by said offensive, and we will shoulder all expenses incurred for their treatment. This is yet another bitter lesson and warning to all residents, barangay captains and the army to adhere to the laws on the setting up of army/CAA detachments and military camps. The army build detachments because of the on-going civil war in the Philippines, revolutionary forces are launching a protracted people’s war. But, first and foremost the military must keep away from populated areas to prevent civilians from being caught in the crossfire.

Barrio residents can justifiably petition the Commission on Human Rights for the removal of camps and detachments set up in the midst of residential areas.

There are many more detachments and military camps in Caraga built in the populated areas of the barrios which endanger civilians during clashes. It seems that the military intentionally put themselves in the midst of the barrio to use the residents as shields.

Here is the initial list of detachments and military camps set up in the populated areas of barrios.

Agusan del Norte:

1. Mahaba, Cabadbaran
2. Antikala, Butuan City
3. PutingBato, Cabadbaran City
4. BNHQ SF NB anaa sa tunga sa Pirada, Del Pilar, Tubay


Agusan del Sur:

1. San Juan, Bayugan City
2. Villangit, Sibagat
3. Manat, Trento
4. Maligaya, Rosario


Surigao del Sur:

1. Pong-on, San Agustin
2. Tagasaka, Hinatuan
3. Greenfield, Santa Juana, Tagbina
4. BNHQ 75th IBPA anaa sa tunga sa Brgy. Maharlika.


Surigao del Norte:

1. Lahi, Gigaquit
2. Taytay, Cagtinae, Malimono
3. Mayag, Sison
4. BNHQ 30 IBPA Santa Cruz, Placer


The attack of the San Antonio detachment is a concrete step in the NPA’s perseverance to slowly annihilate the people’s enemy - the armed forces of the reactionary US-Aquino government.

The NPA attack in San Antonio, RTR is again used by the 41IDPA spokesperson as basis to say that the NPA do not want peace talks. But even before this, they have been announcing that they are launching tactical offensives against the NPA. They were just pre-empted by the NPA when it launched its tactical offensive although victory was not achieved.

In truth, the revolutionary forces want peace so hunger/poverty will end and a national economy will be established which will truly answer the needs of the people. The US-Aquino government do not want peace because until now it refuses to fulfil its obligation to release all detained NDFP consultants. The release of the NDFP consultants is an important step to start the peace negotiations.

We give encouragement to the comrades that attacked the army/CAA detachment. Use the lessons acquired for the next military actions. Make the life offered by Comrade Red for the people be a challenge to further advance.signed)
Ka Maria Malaya
Spokesperson, NDF-NEMR
January 4, 2012

--------------

Bisaya Version

PULANG PAGSALUDO KANG KASAMANG RED, REBOLUSYONARYONG MARTIR!

Mapulang pagsaludo alang kang Kasamang Red nga naghalad sa iyang bililhong kinabuhi niadtong Enero 3, 2012, sa Brgy. San Antonio, RTR, Agusan del Norte. Namatay si Kasamang Red panahon sa pagsulong sa BHB Front21 ubos sa Pulang Diwata Command-BHB sa usa ka 23rd IBPA/CAA detatsment sa maong baryo.

Wala makab-ot ang tumong sa BHB-Front21 nga ikontrol ang maong detatsment aron makuha ang mga armas ug anam-anam nga pagguba/pagpapahawa sa mga army/CAA detatsment sa kabaryohan. Taliwala sa maong kapakyasan adunay kini mga pagtulun-an alang sa umaabot pa nga mga taktikal nga opensiba. Bisan niini nakakuha ang BHB ug usa ka armas nga M14 gikan sa usa ka CAFGU. Apan nabilin usab ang usa M203 gikan sa BHB.

Alang sa mga sibilyan nga maigo sa maong banatan, mangayo kami og pasaylo ug tubagon namo ang tanan balayranan sa pagpatambal. Usa na usab kini ka mapait nga leksyon ug pahimangno sa tanan baryohanon, mga barangay kapitan ug mga army nga angay hugot nga ipatuman ang balaod sa pagtukod sa mga army/CAA detatsment ug mga kampo militar. Gitukod sa Army ang mga detatsment tungod kay dunay gubat sibil karon sa Pilipinas, dunay inyong kontra nga mga rebolusyonaryong hukbo nga naglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan. Busa, una sa tanan molikay kamo sa mga lumulopyo nga dili mapagan sa maong gubat.

Angay nagpetisyon ang mga baryohan ngadto sa opisina sa Commission on Human Rights aron mapabalhin kini nga mga kampo og detatsment nga nagpatunga sa mga kabalayan.

Daghan pang mga detatsment og kampo militar dinhi sa CARAGA nga anaa sa tunga sa baryo nga delikado ang mga sibilyan kung dunay mga banatan. Wala ba kaha ninyo gituyo nga magpatunga sa baryo aron mahimong taming ang mga baryohanon.

Niay inisyal nga listahan sa daghan mga detatsment ug kampo nga anaa sa tunga sa baryo.

Agusan del Norte:

1. Mahaba, Cabadbaran
2. Antikala, Butuan City
3. PutingBato, Cabadbaran City
4. BNHQ SF NB anaa sa tunga sa Pirada, Del Pilar, Tubay


Agusan del Sur:

1. San Juan, Bayugan City
2. Villangit, Sibagat
3. Manat, Trento
4. Maligaya, Rosario


Surigao del Sur:

1. Pong-on, San Agustin
2. Tagasaka, Hinatuan
3. Greenfield, Santa Juana, Tagbina
4. BNHQ 75th IBPA anaa sa tunga sa Brgy. Maharlika.


Surigao del Norte:

1. Lahi, Gigaquit
2. Taytay, Cagtinae, Malimono
3. Mayag, Sison
4. BNHQ 30 IBPA Santa Cruz, Placer


Ang pagsulong sa San Antonio detatsment usa ka kongkretong lakang sa kapursigido sa BHB sa anam-anam nga pagpuo sa kaaway sa katawhan nga mao ang tanan armadong pwersa sa reaksyonaryong gobernong US-Aquino.

Ang pagsulong sa BHB sa San Antonio, RTR gigamit na usab nga tungtonganan sa spokesperson sa 41DPA nga dili gusto sa peace talks ang BHB. Apan una sa tanan nagbandilyo na sila nga maglunsad sila og opensiba batok sa BHB. Sa tinuod naunhan lang sila sa BHB sa gilunsad nga taktikal nga opensiba niini, apan wala lang makab-ot ang kadaugan.

Sa tinuod ang mga rebolusyonaryong pwersa ang unang gusto og kalinaw. Aron nga mahunong ang kagutom/kawad-on ug mapundar ang nakinasudnong ekonomiya nga tinuod nagtubag sa panginahanglan sa katawhan. Ang gobernong US-Aquino ang dili gusto sa kalinaw kay hangtod karon wala pa gituman ang obligasyon niini nga buhian ang mga gidakop nga mga consultants sa NDFP. Ang pagbuhi sa mga NDFP consultants usa ka importanteng lakang aron masugdan ang panagsabot-sabot sa kalinaw.

Mga padasig sa mga kauban nga nagsulong sa army/CAA detatsment. Gamiton ang mga pagtulun-an alang sa mosunod nga banatan. Himoong hagit sa pag-asdang ang kinabuhing gihalad ni Kasamang Red alang sa katawhan.


(pinirmahan)
Ka Maria Malaya
Tigpamaba, NDF-NEMR
Enero 4, 2012