We greet the New Year with revolutionary optimism!

Jorge KA ORIS Madlos
NDFP-Mindanao
01 January 2012

The NDFP-Mindanao welcomes the New Year with mixed feelings of sadness, happiness and hope. Yes, we are deeply saddened by the unimaginable suffering and damage to human lives and properties brought about by typhoon Sendong. There is however, so much reason to be happy and hopeful for the future, because our revolutionary victories in the past few years have inspiringly challenged us to advance our people’s revolutionary war into the stalemate stage in the next few years.

Once again, we extend our sympathy to all those who lost their loved ones as well as their properties in the latest calamity. The Communist Party of the Philippines, the NDFP-Mindanao, and the New People’s Army have been and are mobilizing the whole revolutionary forces in Mindanao to help in the effort for relief and the rehabilitation.

Again, we echo the call of the Communist Party asking all revolutionary forces to celebrate the New Year with simplicity and frugality, and give what they can save for the victims of the recent tragedy. We thank all the people who responded positively to our call for financial and material contributions, including some of the big companies of logging, mining and agri-business.

Despite the worst year of 2010 and still a bleak year ahead in 2012 under the US-Aquino regime, we are happy to inform the people of Mindanao and the whole country that in the year 2011, we have achieved resounding victories in Mindanao worth celebrating. The New People’s Army grew both in number of personnel and armed strength by 15%; the Communist Party membership increased by 30%; the number of organized masses rose by 20%; and, our tactical offensives increased from a total of 250 launched in the whole year of 2010 to 350 in the whole year of 2011. Furthermore, our land reform in the countryside is becoming more intense and is covering wider areas. Indeed, the future of our struggle for national freedom and democracy is bright.

To all the families and friends of the victims of typhoon Sendong, we will do our best to render justice for all the victims; investigate its root causes, and find out who should be held liable for this man-made catastrophe. We shall launch mass campaigns and military actions against these environmentally-destructive multinational companies and against the reactionary government that allow them to operate and protect them. To the people of Mindanao and the whole country, we shall double our commitment and effort to achieve bigger revolutionary victories that shall usher forward the revolutionary movement to a higher stage in the next few years, giving us more capability to stop and punish the culprits who induce such disasters, help rehabilitate our environment, and avert future catastrophes.

Long live the National Democratic Revolution in the year 2012, and beyond!

_____________________________________________________

Timbayaon nato ang Bag-Ong Tuig uban sa rebolusyonaryong pagkamalaumon!

Jorge KA ORIS Madlos
NDFP-Mindanao
01 January 2012

Sugaton sa NDFP-Mindanao ang Bag-ong Tuig inubanan sa nagsagol nga pagbati - sa kasubo, kalipay ug paglaum. Tinuod, masub-anon kita sa dili mahulagway nga pag-antus ug kadaut sa kinabuhi ug kabtangan dulot sa bagyong Sendong. Hinuon, daku usab kaayo ang rason nga magmaya ug malaumon alang sa umaabot, tungod kay ang mga rebolusyonaryong kadaugan sa milabay’ng katuigan madasigong naghagit kanato pagpaasdang sa atong rebolusyonaryong gubat ngadto sa yugto sa estratehikong panagpatas sa mosunod nga pipila ka tuig.

Sa makausa pa, ipadangat namo ang pagduyog sa kasub-anan sa tanang nawad-an sa ilang mga minahal sa kinabuhi ug kabtangan niining pinakaulahing kalamidad. Ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), ang NDFP-Mindanao, ug ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) nagmobilisa na ug padayon pang magmobilisa sa tibuok rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao sa paningkamot paghatag og hinabang ug rehabilitasyon.

Sa pagsubli, among ipalanog ang panawagan sa Partido Komunista paghangyo sa tanang rebolusyonaryong pwersa pagsaulog sa Bag-ong Tuig nga yano ug magdaginot, ug pagtunol sa ilang matigom ngadto sa mga biktima sa bag-ohay pa lang nahitabo nga trahedya. Among gipasalamatan ang tanang katawhan nga positibong nagtubag sa among panawagan alang sa pinansyal ug materyal nga mga kontribusyon, lakip na ang pipila ka dagkung kumpanya sa logging, mining ug agri-business companies.

Bisan pa sa pinakagrabeng tuig sa 2010 ug sa kadulom pa gihapon sa moabotay nga tuig 2012 ubos sa rehimeng US-Aquino, malipayon kaming mopahibalo sa katawhan sa Mindanao ug sa tibuok nasud nga niadtong tuig 2011, nakaangkon kita og malanog nga mga kadaugan sa Mindanao nga angayang saulogon. Ang Bagong Hukbong Bayan mitubo sa ihap sa ginsakpan ug armadong kusog nga mikabat og 15%; sa ginsakpan sa Partido Komunista nga mitubo ngadto sa 30%; sa usbaw sa ihap sa mga organisadong masa nga mikabat og 20%; ug sa pagdaghan sa nalunsad natong mga taktikal nga opensiba gikan sa total nga 250 niadtong 2010 ngadto sa 350 sa tibuok tuig sa 2011. Dugang pa, ang atong reporma sa yuta sa kabukiran nagkasubsub ug nagkalapad ang nalangkuban. Tinuod, ang kaugmaon sa atong pakigbisog alang sa nasudnong pagpalingkawas ug demokrasya masanag.

Alang sa tanang pamilya ug kahigalaan sa mga biktima sa bagyong Sendong, paningkamutan namo kutob sa mahimo paghatag og hustisya alang sa tanang biktima; pag-imbistigar sa gamot-hinungdan niini, ug pagsubay kinsa ang angay manubag niining binuhatan-sa-tawo nga katalagman. Kinahanglang ilunsad nato ang mga kampanya ug aksyong militar batok niadtong nagaguba-sa-kinaiyahan nga mga multinational companies ug batok sa reaksyunaryong gobyerno nga nagtugot kanila pag-opereyt ug paghatag kanila og proteksyon. Ngadto sa katawhan sa Mindanao ug sa tibuok nasud, angayang doblehon nato ang atong kaakuhan ug paningkamot pagkab-ot og mga rebolusyonaryong kadaugan nga modala sa rebolusyonaryong kalihukan paabante ngadto sa mas taas nga yugto sa gubat sa katawhan sa mosunod nga pipila ka tuig, paghatag kanato og dugang katakus pagpakgang ug pagsilot sa mga makasasala nga nagpahamtang sa maong mga katalagman, pagtabang pagpahiuli sa atong kinaiyahan, ug pagpugong sa umaabot pang mga katalagman.

Mabuhi ang Nasudnon Demokratikong Rebolusyon sa tuig 2012, ug sa mosunod pang katuigan!