Bagong Subic, nais itayo para sa militar ng US

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Nangangailangan ang imperyalistang US ng isang ala-Subic Naval Base o pasilidad militar para sa regular na pagpapadaong ng mga barko-de-gera, paglalapagan ng kanilang mga spy plane at pagpapahingahan at paglilibangan ng libu-libong tropang Amerikano na nakatakdang maglibot sa iba't ibang mga bansa sa Asia-Pacific sa darating na mga taon.

Mahihinuha sa isang pahayag ni US Defense Secretary Leon Panetta sa isang pagdinig ng US Senate Armed Forces Committee kamakailan na binubuo ng gubyernong Obama at Aquino ang isang kasunduan para sa akomodasyon ng mga tropa at kagamitang militar ng US. Nais ng US na ipadron ang kasunduan sa pinirmahan kamakailan sa Australia kung saan pinahihintulutan ang regular na pagdaong ng mga barko-de-gera ng US sa Darwin City at pagmamantini rito ng 2,500 tropa ng US Marines.

Ang regular na pagpapadaong ng mga barko-de-gera ng US ay bahagi ng plano ng US na gamitin ang Pilipinas bilang plataporma o lunsaran ng mga operasyon nito ng pagpapakitang-gilas ng kanilang kapangyarihan, pagpigil sa pagpapalawak at paglakas ng China at para sa kanilang interbensyunistang mga operasyon sa rehiyon ng Asia-Pacific.

Bago ang pagdinig na ito sa US Senate, naging adyenda na ng mga upisyal ng gubyernong Obama at gubyernong Aquino ang pagtatayo ng mga pasilidad militar para sa US sa Pilipinas sa isinagawang Strategic Defense Dialogue (SDD) noong Enero. Nabunyag ang pag-uusap na ito sa pahayagang Washington Post sa kabila ng unang paglilihim dito. Ayon sa mga upisyal ng US, hinihintay na lamang nila ang kongkretong mga plano na imumungkahi ng gubyernong Aquino. Asal-tuta naman ang tugon ng gubyernong Aquino sa pahayag nitong inihahanda na ang gayong mga plano. Lubusan nitong ibinubukas sa among imperyalista ang lahat ng kinakailangang mga pasilidad sa bansa para sa mga tropa ng US. Inaasahang paparito ang matataas na upisyal ng US para pirmahan ang kasunduan oras na mabuo ito.

Inianunsyo noon ng mga upisyal ng US na balak nilang ilipat ang kanilang 8,000 sundalo na nakabase sa Okinawa, Japan patungo sa base nito sa Guam, na isang teritoryo ng US. (Ang balak na ito ay tulak ng malawakang pagtutol ng mga taga-Okinawa sa pananatili ng mga abusadong tropang Amerikano at pagnanais na maibsan ang mga gastusing militar ng gubyernong Obama na batbat sa krisis sa ekonomya at pinansya). Ngunit nitong huli ay ibinasura ng US ang nauna nitong plano. Balak na lamang nitong ilipat ang 4,700 tropa lamang sa Guam at ang natitirang mahigit 3,300 tropa ay "maglilibot" sa Australia, Pilipinas, Singapore at Hawaii.

Ang planong pagtatayo ng mga bagong pasilidad para sa regular na pagdadaong ng mga barko-de-gera ng US ay sumasariwa sa mapait na mga karanasang dulot ng mga base militar sa Pilipinas. Ang presenya ng mga sundalong US ay kakambal ng pang-aabuso sa mga kababaihan kabilang na ang prostitusyon at karahasan sa mga bata. Sariwa pa sa isipan ng mamamayan ang kasong panggagahasa ni Lance Corporal Daniel Smith kay "Nicole" noong 2005 at ang nagawang pag-iwas nito sa pagkakulong sa Pilipinas.

Tiyak na magpapaalab sa kilusang patriyotiko ang paglalabas-masok ng mga sundalong Amerikano sa bansa at paggamit sa Pilipinas bilang lunsaran ng mga operasyong militar at pagsisikap na pairalin ang kapangyarihan nito sa Asia-Pacific. Ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan ay lalong titingkad sa harap ng panghihimasok ng US at pagpapakapapet ng rehimeng Aquino.