BHB sa Abra at Kalinga, pinuri ng CPDF

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Pinuri ng Cordillera People's Democratic Front (CPDF) ang dalawang kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Ilocos-Cordillera Region--ang Agustin Begnalen Command (ABC) ng Abra sa matagumpay nitong pagbigo sa atake ng militar at ang Lejo Cawilan Command (LCC) ng Kalinga sa paglunsad ng isang taktikal na opensiba sa detatsment ng 77th IB-CAA noong Pebrero 3.

Pinasinungalingan din ng CDPDF ang pahayag ng militar na nagtamo ng tatlong patay at isang sugatan ang BHB.

Ayon sa Saulo Lumadao Front ng South-Central Abra-BHB, dalawa sa mga tropa ng 52nd Division Reconnaissance Company (52nd DRC) ng 5th ID ang nasugatan nang tangkain nilang salakayin ang temporaryong pinaghihimpilan ng BHB sa Sityo Nagas-asan, Barangay Ud-udiao sa Sallapadan, Abra bandang alas-11 ng umaga noong Pebrero 3.

Sa araw ding iyon, binulabog ng isang pangkat ng BHB sa ilalim ng LCC ang detatsment ng 77th IB-CAFGU sa Cagaluan Gate, bayan ng Pasil, Kalinga. Nagtamo ang kaaway ng tatlong sugatan--dalawang sundalo ng 77th IB at isang elemento ng CAA.

Ang mga operasyong militar sa lugar ay may layuning supilin ang mga anti-minang paglaban ng mamamayan sa prubinsya.

Samantala, iniulat ng Jovito Ragay Command ng Bagong Hukbong Bayan sa prubinsya ng Samar na sampung kaaway (siyam na sundalo at isang elemento ng CAFGU) ang napatay sa magkasunod na labanan sa bayan ng Calbiga noong Enero 23 at 25. Alas-7 ng umaga nang matagumpay na magtanggol ang mga kasama laban sa reyd ng mga elemento ng 34th IB sa isang base ng BHB sa Barangay Ginbanga noong Enero 23. Dalawang regular na sundalo at ang paramilitar na si Luis Gacuma ang napatay sa labanang ito. Ligtas na nakaatras ang mga kasama na walang kaswalti.

Naglunsad ng kontra-opensiba ang BHB sa pag-atake ng kaaway. Alas-10 ng umaga ng Enero 25, hinaras ng BHB ang mga sundalo ng 34th IB sa Barangay Hubasan. Dahil sa sobrang demoralisasyon at kalituhan, nagka-misencounter ang mga sundalo at pito sa kanila ang napatay. Wala namang kaswalti sa panig ng BHB.

Sa sobrang kahihiyan, hindi inamin ng militar ang kanilang mga kaswalti at sinabi lamang sa midya na isang paramilitar ang napatay sa kanilang mga opensibang operasyon sa Calbiga.