The Hague Joint Declaration, gustong baklasin ng GPH

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Hindi lamang ang JASIG ang pilit na binabaklas ng GPH. Inaatake rin nito ang iba pang susing mga kasunduan, katulad ng The Hague Joint Declaration (THJD) na pinirmahan ng dalawang panig noong 1992.

Noong Pebrero 2011, nagkunwari ang GPH na kinikilala at pinanghahawakan nito ang 12 nauna nang mga kasunduan sa pagitan nito at ng NDFP na produkto ng ilang dekadang negosasyon. Pero noon ding panahong iyon ay idineklara nito ang THJD bilang "pamamaraan lamang" at hindi dokumentong nagsisilbing pundasyon ng buong usapan.

Taliwas ito sa aktwal na kabuluhan at lugar ng THJD. Lahat ng mga kasunduang pinirmahan ng NDFP at GPH nitong nagdaang halos 20 taon ng pag-uusap ay binuo sa batayan ng THJD. Susing kasunduan ang THJD dahil ito ang naglalatag ng balangkas kung papaanong makakapag-usap ang dalawang panig na kumakatawan sa magkakasalungat na mga interes. Iginiit ng THJD na ang negosasyong pangkapayapaan ay dapat isagawa alinsunod sa mga prinsipyong katanggap-tanggap sa magkabilang panig, kabilang ang pambansang soberanya, demokrasya at katarungang panlipunan at walang anumang kundisyong ilalatag na kokontra sa likas na katangian at layunin ng usapang pangkapayapaan.

Sa pagtangging kilalanin ang pagiging pundamental na kasunduan ng THJD, tusong layunin ng GPH na alisan ng bisa ang lahat ng iba pang kasunduan na binuo sa batayan nito, kabilang ang JASIG at ang CARHRIHL. Nais nitong balewalain ang lahat ng tagumpay sa usapang pangkapayapaan sa loob ng nagdaang dalawang dekada at dalhin ito sa panibagong pundasyon kung saan ang layunin lamang ay isuko ng mga rebolusyonaryong pwersa ang kanilang mga sandata at lumuhod sa harap ng mga reaksyunaryo.