Masaker, militarisasyon at malawakang paglabag sa karapatang pantao ng pasistang AFP-PNP-CAFGU-CAA sa Laguna

Magdalena Kalayaan
Nilo Hatol Command, NPA-Laguna
Pebrero 18, 2012

Mariing kinokondena ng NILO HATOL COMMAND ng NEW PEOPLE’S ARMY(NPA) at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa Laguna ang MASAKER, karahasan at malawakang paglabag sa karapatang pantao ng rehimeng US-AQUINO 2 sa pag- uumpisa ng taong 2012 sa lalawigan.

Pebrero 16, alas- dos ng madaling araw nang pagbabarilin hanggang mapatay sina Jessie Perez, 35 taong gulang at Christian Royo Noceto, 15 taong gulang samantalang malubhang nasugatan sina Geno Banez, 15 taong gulang at Francis Abanilla , 18 taong gulang habang nangangaso sa kagubatan ng Brgy. Atingay, bayan ng Magdalena. Pinagsanib na lakas ng 1st Special Forces Battalion, 1st Infantry Battalion, mga CAFGU-CAA at 59th IB forces, na mga pwersa ng 202nd Infantry Brigade na nasa ilalim ng 2nd Infantry Division ng PA ang may kagagawan nito. Karagdagan ito sa mahaba ng listahan ng utang na dugo sa mamamayan at rebolusyunaryong kilusan ng mga berdugong militar at pasista.

Mangangaso mula Brgy. Suba, Majayjay ang mga biktima. Hawak ng mga kaaway si Francis Abanilla at Geno Banez na kasalukuyang nasa V. Luna Hospital. Gamit ang kanilang airgun, habang namamaril ng hayop para sa pagkain ng pamilya, nang walang habas silang pagbabarilin ng mga sundalo.

Kinabukasan, Pebrero. 17, 2012, dinukot at nawawala pa hanggang ngayon si Edwin Robles, taga Brgy. Buo, bayan ng Magdalena. Sinasabing mga militar na bahagi ng Special Warfare Group ng Philippine Army(SWAG) na nagpanggap na New People's Army (NPA) ang umaaligid sa baryo at may kagagawan nito.

Samantala, sa Liliw, noong Pebrero 14, kinulata at binugbog ng mga elemento ng 1st Infantry Battalion ng 202nd Infantry Brigade si Imo Mirania ng Brgy Bungkol at sa Brgy Olla, Majayjay, ang mag-amang Romeo Guyala na isang barangay tanod) at Romeo Jr (Omie).

Sina Lt. Somsoyata, Lt. Samaniara, Lt. Lacosa, at M/Sgt Galvez ng 1st IB ang ilan sa nakikilalang nananakot sa taumbaryo habang pinagbibintangan silang mga NPA. Mas nakilala sila at marami pa nilang kasamahan sa 202nd Infantry Battalion na hindi lang sa pandurukot at sa pambubugbog sangkot maging sa paglalasing, pambababae at panggugulo habang naglulunsad ng Civilian-Military Operations (CMO) para raw “sa kapayapaan, para sa kaularan at hindi digmaan.”

BUHAY NA BUHAY ANG TRADISYON AT PAMANA NG TASK FORCE BANAHAW NI PALPARAN.

Mahigit na isang dekada ng wala ang Task Force Banahaw sa Laguna, pero buhay na buhay ang tradisyon at pamana ng berdugo at teror ng Laguna na si General Jovito Palparan sa AFP-PNP-CAA sa lalawigan at sa rehiyon. Sa panahon ng OPLAN BANTAY LAYA I at II, kinupkop at pinadami ng AFP-PNP-CAFGU- CAA ang mga sindikatong kriminal, sa droga at ang mga CAFGU na nangunguna sa pagnanakaw ng mga hayop at ari-arian ng magsasaka at mamamayan sa Magdalena, Liliw, Pagsanjan at Santa Cruz, naghahasik ng karahasan, pamamaslang at pagkawasak ng mga kabuhayan, kabataan, buhay at ari-arian ng mahihirap na mamamayan.

Patuloy na pinahaba ang listahan ng mga paglabag at paghuhuli sa mga walang- labang lider ng mga legal na samahan at organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao, lumalaban para sa pagkakamit ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon, laban sa kahirapan at pambubusabos ng mga imperyalista, burukrata kapitalista at ng mga panginoong maylupa.

Ang pagkakaso, ang paglalabas ng mga Warrant Of Arrest(WOA) na nakabatay sa mga gawa-gawang kaso, ang panghuhuli ng mga sibilyan at lider-masa ng walang mandamyento de aresto(WOA), ang malawakang operasyong militar, pananakot at panggigipit sa mga pinaghihinalaang may kaugnayan sa NPA para maging ahente ng militar ang karaniwang pangyayari sa lalawigan.

Paborito ng militar ang panghuhuli sa mga checkpoint tulad noong Enero at Oktubre 2010 na hanggang sa kasalukuyan ay mga nakakulong pa. Ang panghuhuli sa dalawang sibilyang taga-Magdalena noong Enero 30, 2011 at ang paghuli sa dalawang lider ng maralita sa Bae, Laguna nitong Pebrero 7, 2012 ay patunay ng kanilang kakayahan.

PATUNAY NG KABIGUAN NG OPLAN BANTAY-LAYA NI ARROYO AT NG OPLAN BAYANIHAN NG REHIMENG US-AQUINO

Bigo ang rehimeng US-ARROYO na maideklarang walang NPA sa LAGUNA sa unang hati ng taong 2010 at nagkukumahog at bigo ang rehimeng US-AQUINO mula maluklok ito sa poder ng ikalawang hati ng taong 2010 hanggang sa kasalukuyan na maihandog sa mga imperyalista, mga panginoong maylupa at burgesya komprador ang lalawigan bilang isang paraiso para sa malayang kalakalan, pamumuhunan at kaunlaran. Ang paglipol sa NPA o ang pagpapalayas dito ang garantiya ng Kapayapaan at Kaunlaran para sa rehimeng US-AQUINO.

Binigo ito ng magiting na pakikipagpatintero sa kaaway ng mga yunit ng BHB at mamamayan, ng mahusay na paglaban at pagtatanggol sa dalawang depensibang aksyon ng taong 2010 sa Liliw at Pagsanjan at ang nakapaglunsad ng dalawang maliit na taktikal na opensiba noong Mayo at Disyembre 2010.

Lalong bigo ang AFP-PNP-CAA ng rehimeng US-AQUINO. Ang mahusay na pagdedepensa sa isang depensibang labanan noong Enero 11, 2011 sa bayan ng Liliw, ang matunog na taktikal na opensiba noong Marso sa Santa Maria sa isang kumpanya at sa korporasyong DOLe Philippines sa Magdalena (Banana Plantation na matagal na inilingid sa kaalaman ng publiko at ang pagpaparusa sa isang kagawad ng Death Squad ni Palparan na Security Guard- Goons din ng Kumpanya. Nauna dito, noong Enero 2011, pinarusahan ang isang lokal na ahente ng kaaway sa Pangil, Laguna.

Pinakamahalagang salik sa pagbigo sa mga OPLAN BAYANIHAN ang nairehistrong pagsigla ng baseng masa sa kanayunan ng lalawigan sa taong 2010 at 2011. Ang NPA ang pangunahing organisasyon ng mamamayan na magiting sa paglaban, paggagawaing masa, paglahok sa produksyon at gawaing pangkultura. Malinaw sa mamamayan ang mga tagumpay ng pagsanib ng armadong pakikibaka sa pagtatayo ng baseng masa at ang mga tagumpay ng rebolusyong agraryo na patuloy na pinakikinabangan ng mamamayan sa Banahaw at Sierra Madre. Nilalabanan ng masa ang mga atake ng AFP-PNP-CAA sa kanilang kabuhayan at karapatan sa abot ng kanilang kinakayang paraan. Naggigiit sila ng pagsusulong ng kampanya sa paglutas ng nakawan at masasamang bisyo, ng pagpapaunlad sa produksyon at iba pang ikabubuhay.

Ninanais nilang lalo pang sumulong ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan at sa kalunsuran, ang mga pakikibakang masa ng mga manggagawa, mga magsasaka, mangingisda, malaproletaryado, kabataan, at iba pang mamamayan, ang panibagong pagsulong ng rebolusyong agraryo at ng armadong pakikibaka sa lalawigan. Patunay nito ang pagdami ng mga nagpapahayag ng pagsampa sa BHB at narerekluta sa BHB at ang mainit na pagtanggap at pagtataguyod ng mamamayan sa kanayunan at sa kalunsuran sa Hukbo at armadong pakikibaka.

PATULOY NA BIBIGUIN NG BHB AT BUONG REBOLUSYONARYONG KILUSAN ANG TEROR AT KARAHASANG PAMANA NG REHIMENG ARROYO NA HIGIT PANG PINALALA NG REHIMENG US-AQUINO.

Sa balangkas ng OPLAN BAYANIHAN, ang nagaganap na malawakang operasyong militar, masaker at mga paglabag sa karapatang pantao na inilulunsad sa BUNDOK BANAHAW at iba pang bayan ng Laguna sa paanan ng SIERRA MADRE gayundin ang nagpapatuloy na White Area Operations sa mga sentrong bayan at kalunsuran. Sa buong taon ng 2010 at 2011, at sa pagsisimula ng taong 2012 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na pinalawak at pinalakas ng AFP- PNP-CAA ang opensibang militar. At sa bawat kabiguan nila, ibinabaling sa mga sibilyang tahimik na naghahanap-buhay ang kanilang kabiguang palayasin at lipulin ang BHB sa lalawigan. Pinanghihinalaan at winasak ang mga pagsisikap ng maralita na magpaunlad sa produksyon habang pinalalaganap ang mga patayan, nakawan, droga na lalong tumatampok sa bawat panahong may operasyong militar sa mga baryo.


Habang patuloy na idinedeklara ng mga tagapagsalita ng sandatahang lakas ng rehimeng US-AQUINO na wala ng NPA sa Laguna sa isang banda, malawakan at katulad ng asong-ulol ang mga elemento ng AFP-PNP-CAA sa pananakot at pamamaslang. Ito ang tunay na mukha ng rehimeng nagpapabango, nagbabagong- bihis at ang kanyang mersenaryong militar na nagbabalat-kayong maamo, para sa kapayapaan at kaunlaran. Ang mga operasyong CMO at COPD ay nagpakita na ng tunay na kulay at katangian.

Madami ng utang na dugo at karahasan ng pasistang militar sa bawat OPLAN ng bawat rehimeng nangako ng KASAGANAAN AT KAPAYAPAAN sa mamamayan. Nanariwa ang mga utang na dugo ng pasista at berdugong militar. Nag-uumalpas ang poot at tapang sa kalooban ng mamamayan. Humihiyaw ng katarungan ang lahat ng biktima ng Masaker, pamamaslang, pandurukot, pambubugbog at paglabag sa karapatang pantao. Kapayapaang nakabatay sa kalutasan ng mga suliranin sa lupa, trabaho, karapatan at kagalingang panlipunan ang sigaw ng mamamayan ng Banahaw, ng Sierra Madre at ng buong lalawigan.

Magpapatuloy ng BHB sa pagpupunyagi sa armadong pakikibaka at pagsusulong ng rebolusyong agraryo. Damang-dama ng masa at ipinagbubunyi ng mamamayan ang patuloy ng paglawak, pagsigla ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan at sa kalunsuran, ang rebolusyong agraryo at armadong pakikibaka sa taong 2011 at sa taong 2012, ibayong pagsulong at tagumpay ang irerehistro ng rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan.

Sa pagsahol ng karahasan, karalitaan, imperyalistang pandarambong, kawalan ng tunay na reporma sa lupa, kawalan ng trabaho at kabuhayan, lalong lumilinaw ang kawastuan ng Digmang Bayan at armadong pakikibaka bilang tanging solusyon para ibagsak ang estadong maka-imperyalista, maka- hasyendero, bulok, at nanlilimahid sa karahasan. Higit na bumibilis ang pagpanig ang sambayanan at bahagi sila sa mga nakatayong bagong demokratikong gubyernong bayan sa mga baryo at bayan sa lalawigan ng Laguna at buong bansa, sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo).

PANATA NG NILO HATOL COMMAND SISINGILIN NG BAGONG HUKBONG BAYAN ANG MGA UTANG NG DUGO NG BERDUGONG MILITAR NG REHIMENG US-ARROYO AT NG KASALUKUYANG REHIMENG US- AQUINO.

PAPANAGUTIN NG BAGONG HUKBONG BAYAN ANG MGA UTAK AT SANGKOT SA MGA MASAKER, PAMAMASLANG, PANDURUKOT, PAMBUBUGBOG AT PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO SA LALAWIGAN.

PARURUSAHAN NG BAGONG HUKBONG BAYAN ANG 1ST IB, 59TH IB AT MGA CAFGU NA HAWAK NITO, 1st SPECIAL FORCES BATALION, 202nd Infantry Brigade, ang mga pwersa ng Division Recon Coy(DRC) ng 2nd Infantry Division

BIBIGUIN ANG OPLAN BAYANIHAN, PRO-IMPERYALISTA, PARA SA PANGINOONG MAYLUPA AT MGA ASENDERO AT BURUKRATA-KAPITALISTA.

LALABANAN AT LILIPULIN ANG CIVIL MILITARY OPERATION(CMO) AT SPECIAL WARFARE GROUP(SWAG) !

ISUSULONG ANG ARMADONG PAKIKIBAKA, REBOLUSYONG AGRARYO AT IBAYONG PALAWAKIN AT PALALIMIN ANG REBOLUSYONARYONG BASENG MASA SA KANAYUNAN AT SA KALUNSURAN.

MAGIGING BAHAGI ANG NILO HATOL COMMAND SA PAGKAKAMIT NG PAG-ANGAT NG DIGMANG BAYAN SA ESTRATEHIKONG PAGKAKAPATAS. AT SA PAGPAPALAKAS AT PAGPAPALAWAK NG NATIONAL DEMOCRATIC FRONT AT ANG PAMBANSANG NAGKAKAISANG PRENTE SA LALAWIGAN.