Pagtatagumpay laban sa militarisasyon sa Central Panay

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Sa ilalim ng digmang mapanupil na Oplan Bayanihan (OPB) ng Armed Forces of the Philippines (AFP), isinasagawa ng mga pasistang sundalo ang tinaguriang mga civil-military operation (CMO) para umano "makuha ang tiwala" ng mamamayan. Sa ilalim ng programang ito, pinananatili ng mga pasistang sundalo ang presensya nila sa mga sentro ng paninirahan ng masa.

Nagtatayo ang AFP ng mga detatsment sa gitna ng mga komunidad o tabi ng mga paaralan, kapilya, klinika at iba pang pasilidad na pansibilyan, labag sa mga probisyon ng pandaigdigang makataong batas at ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Layunin ng gayong militarisasyon ng mga komunidad ang papaghariin ang takot, pairalin at hikayatin ang krimen at mga gawaing antisosyal, pinsalain ang kabuhayan ng masa, yurakan ang kanilang karapatang-tao, paluhurin sila sa kapangyarihan ng militar at supilin ang kanilang mga paglaban.

Subalit taliwas sa layunin ng AFP at ng rehimeng US-Aquino, tumitindig at lumalaban ang mamamayang Pilipino sa buong bansa kontra sa militarisasyon at ipinagtatanggol ang kanilang mga demokratikong karapatan. Sa Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo, di nagpaawat ang mamamayan at determinadong nilabanan ang terorismo ng 61st IB noong Hunyo hanggang Oktubre 2011.

Mahaba ang madugong rekord ng 61st IB sa paglabag sa karapatang-tao sa Negros. Dahil sa mga paglaban ng mamamayan sa Negros, napilitang ilipat ng 3rd ID ang berdugong batalyon na ito sa Panay noong katapusan ng 2010. Hanggang sa Panay, dala-dala ng 61st IB ang talamak na rekord. Pero kinumpronta sila ng mamamayan sa Tapaz at Calinog.

Sa Barangay Katipunan, Tapaz, dalawang ulit na hinarap ng taumbaryo ang mga sundalo at iginiit ang pagpapaalis sa kanila. Lumahok sa pakikipagkumprontasyon sa militar ang mga kagawad ng barangay, lider-masa at iba pang tagabaryo. Umabot sa 50 ang dumalo sa Barangay Lahug kung saan binigyan nila ng dalawang linggong taning ang mga pasistang sundalo para umalis sa kanilang barangay. Sa Barangay Tacayan, pinangunahan din ng mga upisyal ng barangay ang pagharap at pagpapalayas sa militar. Tumindig din ang mga residente ng Sityo Laugan, Barangay Aglinab at iginiit ang pag-alis ng mga sundalo ng AFP.

Upang bigyang-diin ang kanilang paninindigan laban sa militarisasyon, nagpetisyon ang mamamayan laban sa pagkakampo ng militar sa sentro ng baryo at pinaikot ito sa pitong barangay noong Hunyo hanggang Hulyo. Pagkatapos ng kampanyang paglagda, isinumite nila ito sa upisina ng alkalde ng Tapaz at inakyat hanggang sa upisina ng gubernador ng Capiz noong Hulyo.

Ipinagpatuloy at pinalawak pa nila ang kanilang petition-signing hanggang sa mabundok na mga barangay. Dinala nila ang usaping ito sa Ikawalong Asembliya ng TUMANDUK (Tumanduk nga mga Mangunguma nga Nagapangapin sa Duta kag Kabuhi) noong Oktubre sa bayan ng Calinog. Bago ito, naglunsad sila ng martsa-rali sa sentrong bayan ng Calinog na nilahukan ng 1,000 katutubo at mga tagasuporta nila.

Bunga nito, napilitang umalis ang mga tropa ng militar sa mga sentro ng baryo ng Katipunan, Lahug, at Tacayan. Gayunman, nananatili ang militar sa sentro ng baryo sa ibang barangay. Kaya nagpapatuloy pa rin ang pakikibaka ng mamamayan laban sa pagkakampo ng militar sa sentro ng iba pang baryo at terorismo nito.

Ipinagdiriwang ng mamamayan ng Central Panay ang kanilang mga tagumpay laban sa militarisasyon. Ipinamalas nila ang tapang sa puspusang paglaban sa militarisasyon, sa karahasan at terorismo ng AFP at inilulunsad nitong gerang OPB. Ipinakita nila na dapat maging handa ang mamamayan na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ipinamalas nila ang pangangailangan na itaas ang kamulatan ng mamamayan tungkol sa karapatang-tao at sa pandaigdigang makataong batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga sibilyan sa panahon ng digma.