1002nd Bde, protektor ni Danding Cojuangco sa Malita, Davao del Sur

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Ang 1002nd Brigade ng Philippine Army ang protektor ng malaking burges komprador na si Eduardo “Danding” Cojuangco sa bayan ng Malita, Davao del Sur. Kasapakat ni Cojuangco sa paghahasik ng lagim at pagkakamal ng malaking salapi mula sa iba’t ibang negosyo sa Malita ang meyor ng bayan na si Franklin Bautista.

Daan-daang ektaryang plantasyon na ng saging ang pagmamay-ari ng mga Cojuangco sa Malita at ganundin ang mga Bautista. Patuloy silang nagpapalawak ng kanilang plantasyon sa pamamagitan ng panlilinlang o kaya’y marahas na pang-aagaw ng lupa ng mga magsasaka. Ang pangunahing instrumentong ginagamit nila ngayon sa pangangamkam ng malalawak na lupain ay ang 39th IB at 73rd IB ng 1002nd Brigade.

Dahas ang tatak ng mga Cojuangco at Bautista sa pangangamkam ng lupa. Pito ang napaslang at daan-daan ang nasugatan sa Tarlac nang pagbabarilin ng mga armadong galamay ng mga Cojuangco ang nagwewelgang mga magbubukid noong 2004. Mahigit 20 katao naman ang pinagpapatay ng mga Bautista nitong nagdaang mga taon sa bayan ng Malita.

Ang kabundukan ng Malita at karatig na mga bayan ay target ng pagmimina. Isa sa mga kumpanyang mayroong aplikasyon sa pagmimina ang Looc Mining na pagmamay-ari rin ng mga Cojuangco.

Sa pamamagitan ng makapal na presensyang militar at ng peace and development initiatives ng AFP, ang Malita ay nagmistulang garison ng militar. Batas militar ang pinaiiral ng AFP rito sa pamamagitan ng pamamaslang, pagpapatupad ng mga food blockade, tsekpoynt, curfew, pagroronda, pagtatakda ng limitadong oras ng pagtatrabaho at dami ng baong pagkain ng mga magsasakang pumupunta sa kanilang sakahan, mga interogasyon at paulit-ulit na pananakot at pandarahas sa mga sibilyan.

Noong 2011, apat ang pinatay ng 39th IB at 73rd IB sa Malita at dalawa sa mga biktima ay pinaslang sa napakabrutal na paraan. Ibinitin sila sa punong kahoy, pinagtataga, sinaksak at tinadtad ng bala. Bantog ang dalawang batalyong ito sa mga paglabag sa karapatang-tao. Ang kanilang mga krimen ay tahasang paglabag sa mga probisyon ng pandaigdigang makataong batas at sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Kaakibat ng pandarahas ang panlilinlang sa mamamayan sa balangkas ng Oplan Bayanihan (OPB). Sa ilalim ng OPB ay nagsasagawa ng mga peace building seminar and rally na ang pinakahuli ay ginanap noong Pebrero 25-27. Dito’y ipinarada sa publiko ang humigit-kumulang 200 tao na “naligaw ng landas” at ngayon ay nagbalik-loob na raw sa reaksyunaryong gubyerno bilang mga surenderi. Ang totoo, ang sinasabing mga nagsisuko ay mga sibilyang hinakot ng militar mula sa limang interyor na barangay ng Malita.

Nagbigay din si Bautista at ang 1002nd Bde ng P200,000 at ilang kambing sa mga surenderi bilang pabuya raw sa kanilang pagbabalik-loob sa gubyerno.

Suklam na suklam ang mamamayan ng Malita sa mga mapang-insultong hakbang na ito ng lokal na reaksyunaryong gubyerno at ng 1002nd Brigade. Dahil sa Oplan Bayanihan, lalong tumindi ang kahirapan, karahasan at kawalan ng demokrasya sa bayan ng Malita. Kaya ang mga mamamayan dito ay lalong nahihikayat na lumahok at sumuporta sa digmang bayan.

Download PDF here