AFP at Gobyerno: Pinakamasahol na kriminal!

Ka Wigan Moncontad
Tagapagsalita, Nona Del Rosario Command
New People's Army--Ifugao

Noong umaga ng 26 Pebrero, hinoldap ng isang armadong grupo ang isang bus na bumabyahe sa kahabaan ng Tinoc-Kiangan road papuntang Lagawe. Malaking halaga ang nakuha ng armadong grupo sa mga masang pasahero.

Kasabay ng mariing pagtuligsa ng Nona Del Rosario Command, New People's Army -- Ifugao (NPA), sa kriminal na aktibidad na ito ay ang pagtuligsa din sa walang-batayang bintang ng 86th Infantry Batallion (IB) na ito'y kagagawan ng NPA. Hindi kailanman gagawa ng anumang porma ng kriminal o anti-sosyal na operasyon ang NPA. Ang paglalagay ng buhay o kabuhayan ng sinumang sibilyan sa peligro ay labag sa prinsipyo't disiplina ng Hukbo. Pangunahin at pangmalagiang tungkulin ng NPA ang kumilos para iangat ang antas ng kamalayan at kabuhayan ng mamamayan habang ipinagtatanggol sila laban sa patuloy na pagsasamantala. Ang pananakot at pagnanakaw ay direktang kabaliktaran ng mga prinsipyo at layunin ng rebolusyonaryong kilusan. Kung tutuusin, ang ganitong mga gawi ay mas malapit sa mga aktibidad ng reaksyunaryong militar gaya ng naipakita sa mga nakaraang panahon.

Puwang para sa Patuloy na Pang-aabuso ng Militar

Ang paninira ng AFP ay bahagi lamang ng iba't ibang taktika para ihiwalay ang masa sa nagliliyab nilang rebolusyonaryong diwa. Sa tuwing may anumang hindi kanais-nais na kaganapan, ang malinis na rekord ng NPA ang palaging pinagsisikapang dungisan ng kaaway. Sa madaling salita, nais lamang ng kaaway na lamatan ang rebolusyonaryong pagkakaisang tumitibay sa Ifugao. Hindi na rin bago para sa atin ang mga ganitong uri ng panlilinlang at panloloko. Noon namang Disyembre 2011, may nagpakalat ng extortion letters sa hanay ng mga maliliit na negosyante at iba pang panggitnang pwersa sa mga lugar na kinikilusan ng NPA at ipinapakalat nilang gawa ito ng NPA. Hindi kataka-takang umabot sa ganitong klaseng panlilinlang ang miltar para siraan ang NPA na sya namang kinikilala ng mamamayan na tunay na hukbo nila.

Ang pamimintang ng AFP ay madaling gawing batayan upang paramihin ang mga tropa, checkpoint, kampo at headquarters nila sa buong Ifugao. Sa itinagal ng pananatili ng mga sundalo sa Ifugao, kahit sa ilalim ng mapagpanggap na Oplan Bayanihan, mapapatunayang panganib lamang sa buhay ng sibilyan ang kanilang idinulot. Hindi matatakpan ng tree-planting, saglit na pagtulong sa pagsasaka at iba pang repormistang programa ang tunay nilang katangian. Nakatanim pa rin sa isip ng taumbayan ang pamamaril ng isang kasapi ng Philippine National Police - Regional Mobile Group na kumitil sa buhay ng apat na katao sa Poblacion Tinoc noong Hulyo. Wala ring makakalimot kay Ama Bahiwag ng Amduntog, Asipulo na walang awang binaril ng mga sundalo ng 86th IB noong Septyembre kahit malayo ang kinaroroonan niya sa hanay ng mga kasama. Mismong militar din ang may rekord sa pagnanakaw sa mga barangay na kanilang inooperasyon gaya ng Camandag, Namal, Cawayan at iba pa. Manok, kahoy, airgun at sari-saring personal na kagamitan ng mga residente ang ninakaw o sapilitang kinuha ng mga sundalo. Samakatuwid, hindi nagkakalayo ang naganap na holdap at ang dati na nilang pang-aabuso. Pareho itong makikita sa AFP; maski ang kagustuhang paigtingin pa ito.

Isinabatas na Kriminalidad

Sa katunayan, hindi lang panghoholdap o pagpatay ang kriminal na aktibidad na ipinapatupad ng gobyerno at armadong pwersa nito. Ang gobyero, sa kabuuan, ay binubuo lang naman din ng naghaharing uri na lalong nagpapayaman at nagpapalakas ng kanilang kapit sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng burukrata kapitalismo, ginawa na nitong ligal ang iba't ibang isyu ng mamamayan tulad ng kawalan ng tulong para sa atrasadong pagsasaka. Sa halip, pinapanatili ng gobyerno na pyudal ang paraan ng pagsasaka para ipagkait sa mamamayan ang pag-unlad at lalong pahigpitin ang pagkakatali nito sa mga dikta ng imperyalismong United States. Dahil naman sa imperyalismo, malaganap ang pang-aagaw mula sa pambansang minorya ng kanilang lupa at kayamanan para ang mga negosyante ang makinabang. Ang kapalit nito ay ang pagtambak nila sa bansa ng kanilang sobrang produkto tulad ng gulay na dahilan ng pagbagsak ng halaga ng gulay ng magsasakang Pilipino. Ibig sabihin, ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo ang mga ugat nang matagal na pagnanakaw sa pinaghirapan ng mamamayan at unti-unting pagpatay sa kanila.

Ang tatlong salot na ito ay babagsak lamang sa tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Nanginginig ang naghaharing uri, lalo ang armadong pwersa nito, sa pag-iisip na sa ilalim ng Pulang bandera nagkakaisa ang laksa-laksang mamamayan. Ginagawa nito ang pinakabulok at pinakamasaol na mga taktika, mula sa pagnanakaw at paninira sa rebolusyonaryong kilusan hanggang sa karahasan, para pigilan ang tagumpay nito. Ngunit sa huli, nagsisilbi lamang ito para lalong malantad ang kanilang kontra-mamamayang katangian at mapatibay ang kapasyahan ng taumbayan na wakasan na ang paghahari ng mga mapagsamantala at mapang-aping kanilang pinaglilingkuran.


Mamamayan, magsuri! Ilantad ang mga panlilinlang ng kaaway!
Labanan ang pasismo! Biguin ang Oplan Bayanihan!
Isulong ang digmang bayan!
____________________________________________________

AFP ken Gobyerno: Kakaruan a kriminal!

Ka Wigan Moncontad
Tagapagsalita, Nona Del Rosario Command
New People's Army Ifugao

Idi agsapa ti 26 Pebrero, hinoldap ti maysa nga armado a grupo ti bus nga agbabyahe iti Tinoc-Kiangan road agturong iti Lagawe. Dakkel a balor ti naala ti armado a grupo manipud kadagiti masa a pasahero.

Kagiddan ti napinget a panagkondinar ti Nona Del Rosario Command, New People's Army Ifugao (NPA), iti kriminal nga aktibidad a daytoy ket ti panagkondinar met laeng iti awan gapu a pammabasol ti 86th Infantry Batallion (IB) iti NPA. Ni kaanoman, awan ti aramiden ti NPA a kontra-umili. Ti panangdangran ti biag ken pagbiagan ti umili iti peggad ket labsing iti prinsiyo ken disiplina ti Soldados ti Umili. Kangrunaan ken agtultuloy a rebbengen ti NPA ti agtignay tapno ipangato ti tukad ti kapanunutan ken pagbiagan ti umili bayat a salsalakniban isuda iti agtultuloy a pannaggundaway. Ti pammutbuteng ken panagtakaw ket direkta a kasupadi iti prinsipyo ken panggep ti rebolusyonaryo a tignayan. Nu arigen, dagitoy nga aramid ket as-asideg iti aktibidad ti reaksyunaryo a military a kas iti naipabuya idi napalabas.

Agtultuloy nga Abuso

Ti pammadakes ti Armed Forces of the Phlippines (AFP) ket paset ti nagdumaduma a taktika tapno isina ti masa iti sumaksaknap a rebolusyonaryo a kapanunutan. Tunggal madi a pasamak, ti nadalus a rekord ti NPA ti ikagkagumaan ti AFP a rugitan. Iti ababa a sao, kayat da laeng a maaddaan ti bittak ti rebolusyonaryo nga urnos a tumibtibker iti Ifugao. Saanen a baro ti kastoy a tipo ti panangallilaw, pananglokloko ken pamadakes. Idi Disyembre 2011, nangiwaras isuda ti extortion letters iti intar ti babassit a negosyante ken dadduma pay nga akintengnga a pwersa kadagiti lugar a tigtignayan ti NPA santo inbagada a kakadua ti nang-aramid. Saan a kaskasdaaw a dimmanon dan iti kastoy a desperasyon tapno padaksan ti NPA nga isu ti bigbigbigen ti umili a pudno a soldados da.

Ti pamabasol ti AFP ket nalaka a pagbalinen a gapu tapno nayunan ti tropa, checkpoint, kampo ken headquarters da iti intero nga Ifugao. Iti kabayag ti panagnaed da iti probinsya, uray iti sirok ti agin-agin ken manangallilaw nga Oplan Bayanihan, mapaneknekan a peggad laeng iti biag ti sibilyan ti iyeg da. Saan a makaluban ti tree-planting, apagbiit a tulong iti talon ken dadduma pay a repormista a programa ti pudno da a kagagalad. Naimulan iti panunot ti umili ti panagpaltog ti maysa a kameng ti Philippine National Police - Regional Mobile Group a pimmatay iti uppat a tao iti Poblacion Tinoc idi Hulyo. Awan met laeg ti makalipat kenni Ama Bahiwag ti Liwon, Amduntog, Asipulo nga awan-asi a pinaltugan ti soldados ti 86th IB idi Septyembre uray adayo isuna iti ayan ti kakadua. Ti mismo a military met laeng ti adda ti rekord iti panagtakaw kadagiti barangay a nagoperasyunan da kas iti Camandag, Namal, Cawayan ken dadduma pay a barbaryo. Manok, kayo, airgun ken nagdumaduma a personal a raminta dagiti residente ti tinakaw wenno inkapilitan nga inala ti soldados. Kayat a saoen, saan a naginnadayo ti napasamak a holdap iti dati dan a panagabuso. Pada dagitoy a mabuya iti AFP; uray ti gapu tapno pakaruen daytoy.

Kriminalidad iti Gobyerno

Ti kinapudno na, saan laeng panangholdap wenno panagpatay ti kriminal nga aktibidad ti ipatpatungpal ti gobyerno ken armado a pwersa na daytoy (AFP). Ti gobyero, iti kabuklan, ket bukbuklen met laeng ti agar-ari a dasig nga agpabpabaknang ken agpapairut iti iggem da iti bileg. Babaen iti burukrata kapitalismo, pinagbalin na daytoy a ligal ti nagdumaduma nga isyu ti umili kas iti kinaawan ti tulong para iti atrasado a panagtalon. Pagtaltalinaeden ti gobyerno ti pyudal a pamay-an tapno ipaidam ti panagdur-as ti umili ken pairuten ti kawar na daytoy iti panangidiktar ti imperyalismo nga United States. Gapu mettem iti imperyalismo, nasaknap ti panagagaw iti daga ken kinabaknang ti nailian a minorya tapno dagiti dadakkel a negosyante ti agnam-ay. Ti kasukat na daytoy ket ti panagtambak da ti sobra da a produkto iti pagilian a gapu ti panagbagsak met ti balor ti nateng ti mannalon a Pilipino. Kayat a saoen, ti imperyalismo, pyudalismo ken burukrata kapitalismo ket dagiti ramut ti nabayagen a panagtakaw iti nagling-etan ti umili ken in-inut a pumatpatay kaniada.

Marebbek laeng dagitoy a tallo a ramut nu agballigi ti Demokratiko a Rebolusyon ti Umili. Agtigtigerger ti agar-ari a dasig, aglalo ti armado a pwersa na daytoy, iti panagpanunot nga agkaykaysa ti kalawaan nga umili iti sirok ti Nalabaga a bandera na daytoy ti kabulukan ken kakaruan a taktika, manipud panangholdap ken pammadakes inggana kinaranggas, tapno lapdan ti balligi na daytoy. Ngem iti maudi, agserserbi laeng daytoy tapno maibutaktak ti usto a kontra-umili a kagagalad da ken mapatibker ti rebolusyonaryo a kapanunutan a gibusan ti panagari dagiti mananggundaway ken manangidadanes.###


Umili, agamiris! Ibutaktak dagiti panangallilaw ti kabusor!
Labanan ti pasismo! Paayen ti Oplan Bayanihan!
Iyabante ti gubat ti umili!