Armadong interbensyon ng US sa ngalan ng "paghahanda sa sakuna"


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Mariing kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinaplanong pagsasanay ng mga pwersang militar ng US at Pilipino na gaganapin sa pusod ng Luzon sa darating na Abril. Binatikos ng PKP, sa partikular, ang paggamit sa tabing ng "paghahanda sa sakuna" upang bigyang-matwid ang isasagawang pagsasanay at pagpasok ng mga interbensyunistang tropang Amerikano sa Pilipinas.

Ang naturang pagsasanay ay kasunod ng isinagawang Operation Pacific Angel 12-1 na inilunsad sa Bicol noong Marso 5-10. Ang naturang operasyon na pinamunuan ng 13th US Air Force ay isinagawa rin sa tabing ng "paghahanda sa sakuna." Magkasabay na inilunsad ng mga tropang militar ng US at AFP ang mga misyong medikal at dental at mga operasyong surbeylans at pang-eespiya gamit ang mga drone para imapa ang kalupaan ng rehiyon.

Walang pagkakaiba sa Operation Pacific Angel 12-1 ang darating na pagsasanay. Pinalalabas na isasagawa ito upang maghanda sa posibilidad ng malaking sakuna sakaling lumindol sa paggalaw ng West Valley fault line (isang biyak sa lupa na tumatagos mula Bulacan; Rodriguez, Rizal; Quezon City; Marikina; Pasig; Taguig; Muntinlupa; San Pedro at Sta. Rosa, Laguna; at Carmona, Cavite). Ginagamit ng US at AFP ang "paghahanda sa sakuna" upang maisagawa ang mga operasyong paniktik sa National Capital Region at kalapit na mga prubinsya. Sa paglulunsad ng mga "makataong aktibidad" sa pusod mismo ng sentrong lunsod at kanugnog na mga lugar, layunin din ng US at ng papet na rehimeng Aquino na kontrahin ang malakas na pagtutol ng mamamayan sa presensya at panghihimasok ng US sa bansa.

Matagal nang ginagamit ng US ang iba't ibang usaping katulad ng mga sakuna, paglabag sa karapatang-tao at proteksyon ng mga minorya para tabingan ang kanilang panghihimasok sa mga bansang malakas ang pagtutol sa kanila. Ayon mismo sa US Army Field Manual on Counterinsurgency na inilabas noong 2006, walang isinasagawang makataong pagtulong o operasyong sibil-militar ang mga pwersa ng US na walang bahid ng layuning militar or pampulitika. Sa lahat ng pagkakataon, may target ang mga "disaster relief" na armadong paksyon, kilusan o gubyerno. Sa kaso ng matitigas na target, ginagamit pa ng US at mga alyado nito ang United Nations para ilusot ang armadong interbensyon.

Noong 1992, halimbawa, ginamit ng US ang laganap na kagutuman sa Somalia para salakayin ng 28,000 tropang Amerikano ang bansa at panghimasukan ang noo'y nagaganap na gera sibil sa lugar. Sa tabing ng United Nations Operations for Somalia, pinalabas ng US na pumasok ang kanilang mga tropa sa bansa para mamahagi ng pagkain at iba pang batayang pangangailangan ng mamamayang sinalanta ng halos isang taong tagtuyot. Ang totoo, halos araw-araw na nakikipagsagupaan ang mga tropang Amerikano sa noo'y mga armadong grupong may malakas na sentimyentong kontra-US. Nambomba sila ng mga sibilyang komunidad at gumawa ng iba pang mga paglabag sa karapatang-tao. Sa loob ng sampung buwang paglagi nila sa bansa sa tabing ng "disaster relief operations" ay umabot sa 10,000 sibilyang Somali ang napatay dulot ng interbensyon.

Noong 2004, ginamit ng US ang trahedyang dulot ng tsunami para pasukin ng kanilang mga armadong pwersa ang Aceh, Indonesia na noo'y mariing bumabatikos sa "gera kontra-terorismo" ng US na walang pakundangang tumatarget ng mga Muslim.

Naging palusot din ng US ang "disaster relief" nang pwersahin nito ang anti-US na gubyernong Burma na ibukas ang himpapawid at baybayin ng bansa para makapasok ang mga eroplano at barkong pandigma ng US sa pinakaapektadong lugar na sinalanta noong 2008.
Matapos ang malakas na lindol sa Haiti noong 2010, naging prayoridad ng US ang magpadala ng 20,000 tropa sa bansa, dagdag sa 12,500 dati nang nakatalaga roon, sa halip na magpadala ng pera at materyal na ayuda.

Download PDF here