Bloody are the hands of the leadership of the 3rd ID, PA and the 61st IB, PA in the death of a seven year-old Tumanduk girl

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command, NPA-Central Panay
March 13, 2012

On March 11, 2012, Rodelyn Aguirre, a 7-year-old Tumanduk girl died while her 5 year old sister was severely wounded. Both were children of Divina and Roberto Aguirre of Barangay Tacayan, Tapaz, Capiz. The barrio people believed that this deplorable incident was caused by an explosive which hit and exploded in the front yard of their family home where the two children were playing. The explosive came from the elements of the 61st IB’s Charlie Company encamped at a distance of more or less 200 meters from the Aguirre home.

The following day, Capt. Java, spokesperson of the 3rd ID Infantry Division, PA based in Camp Peralta , Jamindan, Capiz issued a statement to the media that the incident was caused by the explosion of an alleged improvised explosive device being assembled by two NPA. He further stated that the two NPAs were wounded and disappeared.

Even ordinary civilians cannot help but ask the following questions: are the two NPA fighters that brave or foolish to assemble an improvised explosive device knowing that they are less than five minutes away from a platoon-size detachment of the military? And how come that this platoon of the Philippine army had no idea that there are NPA fighters near the perimeter of their camp? And how is it that the two NPA who are themselves handling the explosives escaped with minor injuries while the two children who were supposed to be watching killed and severely wounded?

This absurd statement and denial of the military leadership of their atrocities is not new to the Tumanduk people especially to the people of Barangay Tacayan. The terror caused by the indiscriminate bombing of the military last June 29, 2009, is still fresh in their mind, when a bomb exploded 3 meters away from the house of Santiago and Merlinda Aquirre of Sityo Badas of the same barangay. The top brass of the 3rd ID, PA denied the said incident despite the results of a fact-finding mission by Human Rights groups which pointed to the military as responsible for the said atrocity. A month before this, the military also killed Charito Eulalio and wounded her husband Jason Eulalio, both Tumanduk people of Barangay Rizal Sur, Tapaz, Capiz. The military claimed that the incident was a result of an encounter between military troops and NPA rebels.

This latest bloody incident clearly shows the deceptive and anti-people objective of Oplan Bayanihan and adds to the long bloody record of the notorious butcher battalion, the 61st IB, which is the main implementing battalion of this program in the island of Panay through the Peace and Development Teams or PDT. It is not peace and development but terror and catastrophe that they sow among the people. This also shows the justness of the Tumanduk people’s call for the removal of the PDT and detachments of the Philippine Army-CAFGU from their communities which they declared through their petitions and blood compact during their assembly last October 2011. Above all, this clearly shows the truth that only by steadfast unity and working with the NPA, their true army, will the people achieve justice long denied them by the AFP and the reactionary government which represents the exploitative classes of big landlords, big bourgeois comprador and imperialists.

Justice for Rodelyn Aguirre and all victims of military atrocities!
Pull out the PDTs from the Tumanduk communities!

---------------
Pilipino Version

Duguan ang kamay ng military command ng 3rd ID PA at 61st IB PA sa pagkamatay ng isang pitong-taong gulang na batang Tumanduk

Noong Marso 11, 2012, namatay si Rodelyn Aguirre, isang pitong taong gulang na batang Tumanduk (katutubo), habang ang kanyang limang taong gulang na nakababatang kapatid ay malubhang nasugatan. Ang dalawang batang babae ay mga anak nina Divina at Roberto Aguirre ng Brgy. Tacayan, Tapaz, Capiz. Malakas ang paniniwala ng mga residente na ang nakakapangilabot na pangyari ay bunga ng pagbagsak ng isang eksplosibo at pagputok nito sa harapan ng bahay ng pamilya Aguirre, kung saan naglalaro ang dalawang bata. Ang eksplosibong ito ay nanggaling mismo sa mga pwersa ng Charlie Company ng 61st IB na nakakampo sa layong mas o menos 200 metro mula sa bahay ng mga Aguirre.

Kinaumagahan, agad na ipinahayag sa media ni Capt. Java, tagapagsalita ng 3rd Infantry Division, PA na nakabase sa Camp Peralta, Jamindan, Capiz, na ang pangyayari ay bunga ng pagputok ng diumano’y improvised explosive device na ina-asembol ng dalawang NPA. Dagdag pa sa pahayag na nasugatan raw ang dalawang NPA at naglaho.

Hindi maiiwasang kahit ang ordinaryong sibilyan ay magtanong: ganon na ba katapang o kabobo ng dalawang NPA na mag-aasembol sila ng improvised explosive device gayong wala pang 5-minuto ang layo nila sa isang platoon-kalaking detatsment ng militar? At paanong itong platoon-kalaking pwersa ng militar ay walang kamalay-malay na mayroon palang mga NPA malapit sa perimetro ng kanilang kampo? At paano na ang dalawang NPA na siya mismong may hawak ng diumano’y ekplosibo ay hindi malubhang nasugatan at nagawa pang makatakas samantalang ang dalawang bata na nanood daw ay namatay at nasugatan ng malubha?

Itong katawa-tawang pahayag at pagkakaila ng pamunuan ng military sa kanilang mga karahasan ay hindi na bago para sa mga mamamayang Tumanduk lalo na sa mga taga-barangay Tacayan. Preska pa sa kanilang alaala ang nangyaring walang habas na panganganyon ng militar noong Hunyo 29, 2009 kung saan ang bomba ay pumutok sa layong 3 metros sa bahay nina Santiago at Merlina Aguirre sa sityo Badas ng nabanggit din na barangay at nagdulot ng takot sa mga mamamayan sa nasabing lugar. Ipinagkaila din ng pamunuan ng 3rd ID, PA ang nasabing pangyayari sa kabila ng resulta ng fact-finding mission ng mga human rights groups na nagtuturo sa militar na siyang responsable na nasabing karahasan. Isang buwas bago nito, pinatay din ng militar si Charito Eulalio at nasugatan ang kanyang asawang si Jason Eulalio, mga mamayang Tumanduk ng Barangay Rizal Sur, Tapaz, Capiz. Pinalabas pa nila na isang engkwentro sa pagitan ng militar at NPA ang nasabing pangyayari.

Ang pinakaulihi nga maduguon nga insidente nagapakita sang mapaniplang kag kontra-pumuluyo nga katuyuan sang Oplan Bayanihan kag nagdugang lang sa duguon nga rekord sang bantog na nga berdugong batalyon nga 61st IB nga amo ang pangunahon nga batalyon nga tagapatuman sang sini nga programa sa isla sang Panay paagi sa ila mga Peace and Development Teams ukon PDTs. Indi kalinungan kag kauswagan kundi kakugmat kag kalalat-an sa pumuluyo ang matuod-tuod nga tugahon sini sa pumuluyo. Nagapakita man ini sang kahustuhan sang panawagan sang pumuluyong Tumanduk nga palayason ang mga PDTs kag mga detatsment sang Philippine Army-Cafgu sa ila mga komunidad nga ila ginpabutyag paagi sa mga petisyon kag Sanduguan sa ila pinakaulihi nga asembleya sadtong Oktubre 2011. Labaw sa tanan labi nga nagapasanag ini sang kamatuoran nga paagi lang sa mabakod nga paghiliusa kag mapagros nga pagbuligay upod sa NPA nga amo ang ila tunay nga hangaway maagum ang hustisya batuk sa malawig na nga pagpamigos sang AFP kag reaksyonaryo nga gobyerno nga nagatiglawas sang mapanghimulos nga dalagku nga agalon nga mayduta, mga dalagku nga burgesya komprador kag mga imperyalista.

Itong pinakahuling madugong insidente ay nagpapakita ng mapanlinlang at kontra-mamayang layunin ng Oplan Bayanihan at nagdagdag lang sa mahabang madugong rekord ng bantog na burdegong batalyon ng 61st IB na siyang pangunahing tagapagpatupad nito sa isla ng Panay sa pamamagitan ng kanilang mga Peace and Development Teams o PDT. Hindi kapayapaan at kaunlaran kundi takot at kapahamakan sa mamamayan ang dulot nito. Nagpapakita rin ito ng kawastuhan ng panawagan ng mamayang Tumanduk na palayasin ang mga PDT at detatsment ng Philippine Army-CAFGU sa kanilang mga komunidad na ipinahayag nila sa kanilang mga petisyon at sa Sanduguon sa kanilang asembliya noong Oktubre 2011. Higit sa lahat, lalong ipinapakita nito ang katotohanang sa pamamagitan lamang ng malakas na pakikiisa at pakikipagtulungan sa NPA na siyang tunay na hukbo ng mamamayan makakamit ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanila ng mapanupil na AFP at reaksyunaryong gobyernong kinakatawan ng mapagsamatalang malalaking panginoong may lupa, malalaking burgesya komprador at imperyalista.

Hustisya para kay Rodelyn Aguirre at lahat ng biktama ng karahasang militar!
Palayasin ang PDT sa komunidad ng mga Tumanduk!

--------------

Hiligaynon Version


Duguon ang mga kamot sang pamunuan sang 3rd ID, PA kag 61st IB, PA
sa kamatayon sang pito ka tuig nga batang Tumanduk


Sadtong Marso 11, 2012 napatay si Rodelyn Aguirre, pito ka tuig nga babayeng Tumanduk, kag malubha nga napilasan ang iya lima ka tuig nga manghod. Ang duha lunsay mga kabataan nanday Divina kag Roberto Aguirre sang Brgy. Tacayan, Tapaz, Capiz. Ginapatihan sang mga taga-baryo nga ang makahalanusbo nga hitabo sa duha ka batang Tumanduk ang bunga sang pagtupa kag paglupok sang isa ka eksplosibo sa ugsaran sang pamilya Aguirre sa diin nagahampang ang duha ka bata. Ang eksplosibo naghalin sa mga pwersa sang Charlie Company sang 61st IB nga nakakampo sa kalayuon nga mas o menos 200 metros halin sa puluy-an sang pamilya Aguirre.

Pagkasunod nga adlaw gilayon nga nagpalayag sa media si Capt. Java, tagapamaba sang 3rd Infantry Division, PA nga nakabase sa Camp Peralta, Jamindan, Capiz, nga ang hitabo gintuga sang paglupok sang kuno improvised explosive device nga gina-asembol sang duha ka NPA. Dugang pa sang pahayag nga napilasan mismo ang duha ka NPA kag nagpangindulaan.

Indi malikawan nga bisan ang isa ka ordinaryo nga sibilyan makapamangkot sang masunod: sobra na gid bala kaisog ukon ka mango sang duha ka NPA nga maga-asembol sila sang improvised explosive device nga wala gani sang singko minutos ang kaluyu-on sa isa ka platoon-size nga detatsment sang militar? Kag ngaa nga ang ini nga platoon sang Philippine army wala gid nakabalo nga may hangaway gali sang NPA nga malapit sa perimitro sang ila kampo? Kag paano nga ang duha ka NPA nga amo mismo ang nagapangamot sang eksplosibo gamay lang ang kasamaran kag nakapalagyo pa samtang napatay iya kag malala nga napilasan ang duha ka bata nga mga tumalan-aw?

Ang tuman ka makahalam-ot nga pahayag kag pagpanginwala sang pamunuan militar sa ila mga kalakasan ang indi bag-o para sa pumuluyong Tumanduk ilabi na sa Brgy Tacayan. Lab-as pa sa ila pamensaron ang natabo nga patarasak nga pagpanganyon sang militar sadtong Hunyo 29, 2009 kon sa diin ang bomba naglupok sa kalapiton nga 3 metros halin sa balay ni Santiago kag Merlinda Aguirre sa Sityo Badas, Tacayan, Capiz kag nagtuga sang kakugmat sa mga pumuluyo sa amo nga lugar. Ginpanginwala sang pamunuan sang 3rd ID,PA ang amo nga hitabo sa pihak sang resulta sang fact-finding mission sang mga human rights groups nga nagatudlo sa militarya nga responsable sa amo nga kalakasan. Isa ka bulan antes sini, ginpatay man sang militar si Charito Eulalio kag napilasan ang iya bana nga si Jason Eulalio, lunsay mga pumuluyong Tumanduk sang Brgy Rizal Sur, Tapaz, Capiz. Ginpagwa sang militar nga engkwentro sa tunga sang militar kag NPA ang amo nga hitabo.

Ang pinakaulihi nga maduguon nga insidente nagapakita sang mapaniplang kag kontra-pumuluyo nga katuyuan sang Oplan Bayanihan kag nagdugang lang sa duguon nga rekord sang bantog na nga berdugong batalyon nga 61st IB nga amo ang pangunahon nga batalyon nga tagapatuman sang sini nga programa sa isla sang Panay paagi sa ila mga Peace and Development Teams ukon PDTs. Indi kalinungan kag kauswagan kundi kakugmat kag kalalat-an sa pumuluyo ang matuod-tuod nga tugahon sini sa pumuluyo. Nagapakita man ini sang kahustuhan sang panawagan sang pumuluyong Tumanduk nga palayason ang mga PDTs kag mga detatsment sang Philippine Army-Cafgu sa ila mga komunidad nga ila ginpabutyag paagi sa mga petisyon kag Sanduguan sa ila pinakaulihi nga asembleya sadtong Oktubre 2011. Labaw sa tanan labi nga nagapasanag ini sang kamatuoran nga paagi lang sa mabakod nga paghiliusa kag mapagros nga pagbuligay upod sa NPA nga amo ang ila tunay nga hangaway maagum ang hustisya batuk sa malawig na nga pagpamigos sang AFP kag reaksyonaryo nga gobyerno nga nagatiglawas sang mapanghimulos nga dalagku nga agalon nga mayduta, mga dalagku nga burgesya komprador kag mga imperyalista.

Hustisya para sa kay Rodelyn Aguirre kag iban pa nga mga biktima sang kalakasan militar!

Palayason ang mga PDTs sa mga komunidad sang Tumanduk!