Pukawin ang milyun-milyong mamamayan para sa armadong rebolusyon


Editoryal
Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Lubos na kinasasabikan ng mamamayang Pilipino ang nalalapit na okasyon ng ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Marso 29. Sa gitna ng madilim at mapanglaw na kalagayan, ng malawakang kagutuman at kahirapan, pagsasamantala at kaapihan, ang BHB at ang armadong rebolusyon ay nagsisilbing sinag ng pag-asa para sa malaya, maunlad at makatarungang kinabukasan.

Hungkag ang ipinamamaraling "daang matuwid" ng rehimeng US-Aquino. Malinaw na wala itong ibang pinatutunguhan kundi ang lalong paglaki ng agwat ng mga naghaharing uri at ng inaaping mga uri, ng lalong pagsidhi ng pagsasamantala at ng ibayong paglala ng paghihirap at paghihikahos ng bayan.

Sa ilalim ni Aquino, ipinagpapatuloy ang mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon na naglubog sa malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas sa krisis na di pa napapantayan sa loob ng nagdaang mahigit kalahating siglo. Kaliwa't kanan ang pangangamkam ng lupa, kawalan ng hanapbuhay, napakababang pasahod, pagsirit ng presyo ng langis, pagkain at batayang mga bilihin, pagkaltas sa badyet para sa serbisyong panlipunan at pagpapataw ng mas malaking buwis. Mabilis na dumadausdos ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino.

Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan ang rehimeng US-Aquino sa kalagayan ng mamamayang Pilipino. Sa kabilang panig, sunud-sunuran naman ito sa mga dikta ng imperyalismong US at nagkukumahog sa pagtataguyod sa interes ng dayong malalaking kumpanya. Binibigyan nito ng buong laya ang malalaking kumpanya sa langis na magtaas ng presyo at ang malalaking kumpanya sa pagmimina at malalaking plantasyon na kumamkam ng lupa at dambungin ang yaman ng bansa.

Patuloy na nagbibingi-bingihan si Aquino sa sigaw para sa nakabubuhay na sahod. Inaakit niya ang malalaking kapitalistang dayuhan na mamuhunan sa bansa at samantalahin ang murang lakas-paggawa at sikil na mga manggagawang Pilipino. Kaliwa't kanan ang pagpapalayas ng rehimeng Aquino sa mga maralitang lunsod mula sa kanilang mga bahay upang bigyang-daan ang mga proyektong pang-imprastruktura para sa mga kaibigan ni Aquino na malalaking burges kumprador. Ginagamit ni Aquino ang buong bangis ng pulisya, militar at mga grupong paramilitar upang supilin ang demokratikong kilusan ng mamamayan.

Sagad-sagad na ang pagtitiis ng mamamayang Pilipino sa labis na kahirapang idinudulot ng mga patakarang ipinatutupad ng rehimeng US-Aquino. Kabi-kabila ay sumisiklab ang mga pakikibakang masa at kilos-protesta upang ipahayag ang kanilang kolektibong pagtutol sa mga batas at patakaran na pinaiiral ng rehimeng Aquino. Kumukulo at natitipon ngayon ang galit ng sambayanang Pilipino. Para itong malaking bulkang nagbabantang sumabog at magluwal ng kapangyarihang bayang lilipol sa mapagsamantala at mapang-aping naghaharing sistema.

Napakainam ng sitwasyon para sumulong nang malaki ang armadong rebolusyon sa Pilipinas. Tungkulin ng lahat ng kasapi at kadre ng Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa na gamitin ang lahat ng pagkakataon upang pukawin ang galit ng bayan sa naghaharing rehimen at sa sistemang pinangangasiwaan nito. Ang malaking pagsulong ng armadong rebolusyon ay nakasalalay sa malawakang pagmumulat at pagpapakilos sa bayan sa kanilang mga demokratikong pakikibakang masa.

Pasiklabin ang mga pakikibakang agraryo sa malawak na kanayunan. Pukawin at pakilusin natin ang masang magsasaka at mga manggagawang bukid at isulong ang rebolusyong agraryo sa mas mataas at masaklaw na antas.

Pasiklabin ang mga pakikibakang masa sa kalunsuran. Pukawin at pakilusin natin ang mga manggagawa, mga maralitang mamamayan, mga estudyante, mga karaniwang kawani at iba pang demokratikong sektor sa makapangyarihang mga pakikibakang masa laban sa anti-mamamayan at makadayuhang mga patakaran ng naghaharing rehimen. Isulong ang mga pakikibakang anti-imperyalista, antipyudal at antipasista.

Pukawin natin ang patriyotismo at demokratikong kamulatan ng mamamayan. Isulong ang malawakang pag-aaral sa kasaysayan at sa syentipiko at rebolusyonaryong paraan ng pag-iisip. Ilang ulit na palawakin at tuluy-tuloy na patatagin ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Palalimin ang pag-ugat ng Partido sa hanay ng masa.

Abutin natin ang milyun-milyong mamamayan at pukawin sila para isulong ang armadong rebolusyon at ang digmang bayan sa mas mataas na antas. Itanghal ang mga tagumpay na nakamit ng mamamayan sa pagsusulong ng digmang bayan, laluna sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo at pagtatayo ng bagong demokratikong gubyerno sa kanayunan. Patatagin ang determinasyong higitan pa ang lahat ng nakamit na tagumpay sa nagdaang apat na dekada ng rebolusyonaryong pakikibaka.

Mula sa malawak na kilusang masa, dapat nating tipunin ang malawakan ding suporta para sa BHB at digmang bayan. Isagawa ang malawakang rekrutment ng bagong mga Pulang mandirigma, laluna mula sa hanay ng kabataan. Palawakin ang organisasyon ng mga milisyang bayan at mga yunit para sa depensa-sa-sarili para sa malawakang pagsasanay ng bagong mga Pulang mandirigma.

Determinado ang Bagong Hukbong Bayan na tuluy-tuloy na ibayong paigtingin ang armadong pakikibaka sa buong bansa. Alinsunod sa panawagan ng Partido, tuluy-tuloy na maglulunsad ang BHB ng paparami at papalaking mga taktikal na opensiba laban sa mga armadong pwersa ng reaksyunaryong estado. Tuluy-tuloy na sinasanay ng BHB ang mga tauhan at upisyal nito upang itaas ang kakayahan ng hukbong bayan sa pakikidigma.

Tuluy-tuloy na pinalalakas ng BHB ang kakayahan nito sa paglulunsad ng mga anihilatibong operasyon kaakibat ng mga mapamarusang operasyon laban sa kaaway. Tinatarget ng BHB ang pagsamsam ng papalaking bilang ng mga sandata mula sa kamay ng kaaway upang ilipat iyon sa kamay ng mga Pulang mandirigma. Libu-libong sandata pa ang dapat makuha ng BHB upang maarmasan nito ang libu-libong mamamayang nais maging Pulang mandirigma.

Determinado ang sambayanang Pilipino na isulong ang digmang bayan. Sa harap ng madilim na kalagayan ng naghaharing sistema, maaliwalas ang kinabukasan ng rebolusyonaryong kilusan.

Download PDF here