Gahiganteng myural ni Ka Roger, iniladlad sa Mendiola bilang pagpupugay sa NPA

Eduardo Labrador
Pambansang katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog
March 26, 2012

Pagpugayan at pakamahalin ang New People’s Army! – ito ang mensahe ng mamamayang naglunsad ng isang raling iglap bilang pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng NPA sa Marso 29 sa mismong tarangkahan ng Malakanyang.

Matapang na pinangunahan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Timog Katagalugan (PKM-TK), kasaping samahan ng National Democratic Front ang iba’t ibang sektor na lumahok sa pagkilos at nanawagan sa malawakang pagsuporta ng mamamayan sa armadong pakikibaka.

“Pinakamaataas na pagpupugay ang ibinibigay ng mamamayan sa hukbong tunay na naglilingkod sa bayan. Kaiba sa reaksyunaryong AFP na nagtatanggol sa interes ng mga mapagsamantala sa lipunan, ang NPA ay matapang na nagtatanggol sa mahihirap at inaapi sukdulang buhay man ay ialay,” ayon kay Eduardo Labrador, tagapagsalita ng PKM-TK.

Hawak ang mga plakard at istrimer na naglalaman ng mga panawagang “Cherish the New People’s Army! Serve the People! Join the Revolution!”, layunin ng grupo na hikayatin ang mamamayan na ipadama sa iba’t ibang anyo at porma ang pasasalamat at pagpupugay sa hukbong nag-armas upang palayain ang bayan.

“Tulad ni Ka Roger Rosal, Ka Armando Teng at iba pang rebolusyunaryong martir, ang mga NPA ay mga simpleng tao na piniling ialay ang kaisa-isang buhay para mag-ambag sa pagbabago ng lipunan. Sa araw-araw, integrado ang Hukbong Bayan sa karanasan at buhay ng naghihirap na mamamayan, nagbibigay ng lahat ng kakayaning serbisyo at tulong sa ating mga kababayan sa kanayunan,” paliwanag ni Labrador.

Nagladlad rin ang grupo ng gahiganteng myural (15’x36’) na may nakapintang mukha ni Ka Roger Rosal na kumikilala sa dating tagapagsalita ng NPA bilang “Bayani ng Uring Api”.

Ginawa ring pagkakataon ang pagkilos para ipakita ang pagkadismaya ng mamamayan sa kasaluyang rehimenat panawagang tuluyang ibagsak ang gobyernong US-Aquino.

“Sa buong kasaysayan, wala tayong nakitang tunay na pagbabago sa ilalim ng pinapangalandakang “daang matuwid” ni Aquino. Nananatiling pag-aari ng mga asyendero, panginoong maylupa at burgesya kumprador ang malalawak na lupain sa bansa gaya mismo ng Hacienda Luisita na pag-aari ng papet na Pangulo. Pinapatunayang nito na kahit nagdesisyon na ang Korte Suprema sa kaso ng Hacienda Luisita ay hindi sasapat ang ligal at parlyamentaryong pakikibaka dahil hindi kusang ibibigay ang ating mga lehitimong karapatan kung hindi tayo lalaban.”

Sa harap ng lumalalang krisis sa ekonomya at politika sa bansa, nanawagan ang PKM-TK ng patuloy na pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Ayon sa grupo, nananatiling ang kawalan-ng-sariling lupa ang pundamental na problema ng mamamayan. Nanawagan rin ang grupo na ipamahagi na ang lupa sa mga tunay na nagbubungkal at nagpapayaman nito.

“Sa mgalarangang gerilya na saklaw ng mga NPA, malaganap ang minimum naprograma ng rebolusyong agraryo at ang piling pagkumpiska at pamamahagi ng lupa. Sa pagsahol ng karalitaan, nahaharap ang mamamayan sa pagpapaigting ng ibat’t ibang laban. Kailangang pagpunyagian ito hanggang sa tagumpay,” pagtatapos ni Labrador.#