Ganap na Biguin ang Oplan Bayanihan, Labanan ang Papalaking Interbensyong Militar ng US at Matatag na Sumulong sa Estratehikong Pagkapatas

Kalihiman ng Komiteng Rehiyon - CPP - Southern Tagalog
Marso 29, 2012

Sa okasyon ng Ika-43 Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan, ipinararating ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan ang taas-kamaong pagbati sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng hukbong bayan at malawak na hanay ng rebolusyonaryong mamamayan. Ating gunitain at bigyan ng pinakamataas na pagpaparangal at pagpupugay ang lahat ng rebolusyonaryong martir sa kanilang kadakilaan, pagpapakasakit at walang-pag-iimbot na debosyon na paglingkuran ang interes ng mamamayan at rebolusyon.

Sa 43-taong singkad ng rebolusyonaryong pakikibaka, sentral ang papel na ginampanan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas upang patuloy na papag-alabin ang sulo ng armadong pakikibaka sa buong kapuluan. Kung wala ang hukbong bayan at pamumuno ng Partido, wala ni anuman ang mamamayan -- hindi maitatayo at uusbong ang mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika sa kanayunan ni matatamasa ang mga tagumpay sa rebolusyong agraryo o makahahakbang nang malayo't matatag ang rebolusyonaryong nagkakaisang prente para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Ang Bagong Hukbong Bayan ang pangunahing sandata ng Partido upang hakbang-hakbang na baliin ang gulugod ng pyudal na kapangyarihan ng malalaking panginoong maylupa sa kanayunan. Hindi lamang ito ekspresyon ng saligang alyansa ng dalawang pinakamakapangyarihang uri sa bansa -- ang uring manggagawa at magsasaka; salalayan din ito ng pambansang nagkakaisang prente ng lahat ng positibong pwersa ng rebolusyon laban sa makauring paghahari ng imperyalismong US at mga lokal na papet ng malalaking burgesya-kumprador at panginoong maylupa sa Pilipinas.

Maningning ang kasaysayan ng paglaban ng Bagong Hukbong Bayan at taus-pusong isinasabuhay ng mga upisyal at mandirigma nito ang dakilang adhikain ng Partido Komunista ng Pilipinas para tubusin ang malawak na sambayanang Pilipino mula sa duhagi at abang kalagayang likha ng bulok-sa-kaibuturang sistemang panlipunan sa Pilipinas.

At dahil makatarungan ang inilulunsad nitong rebolusyonaryong digma, patuloy na tinatamasa ng hukbong bayan at Partido ang suporta ng aping mamamayan sa buong kapuluan. Sa humigit-kumulang sa 110-120 mga larangang gerilya na nakakalat sa 800 bayan at 70 probinsya ng bansa, tinitingala ng populasyon sa kanayunan na umaabot ng ilang milyon ang demokratikong kapangyarihang bayan at pamumuno ng Partido bilang tanging magliligtas sa kanila sa kapahamakan. Binubuklod ang suportang ito ng mga organo ng demokratikong kapangyarihang bayan at mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan kung saan mapagpasya ang papel ng Bagong Hukbong Bayan sa pagpapanatili ng rebolusyonaryong kapangyarihang pampulitika. Sa kalunsuran, nagtatamasa ang hukbong bayan, Partido at kilusan ng papalaking popular na suporta dahil sa matatag at di mapagkumpromisong anti-imperyalismo, anti-pasismo at anti-pyudal na tindig para ipagtanggol ang kagyat at matagalang interes ng mamamayan.

Ang kasalukuyang rehimen ni Benigno Aquino III, sa kabila ng mga retorika para sa kapayapaan at 'daang matuwid' ay naglulunsad ng isang mapamuksang gera laban sa sambayanang Pilipino. Sunod-sunuran ito sa dikta ng imperyalismong US para kitlin ang demokratikong oposisyon laban sa naghaharing sistema ng malalaking burgesya-kumprador at panginoong maylupa. Buong-lugod na sinusunod nito ang US Counter-Insurgency Guide upang ilunsad ang Oplan Bayanihan laban sa mamamayang Pilipino. Higit pa, bukas-palad na iniaalok ni Aquino sa imperyalismong US ang teritoryo ng bansa para sa katuparan ng di-mahahamong hegemonyang ambisyon ng US sa rehiyong Asya-Pasipiko na isinasaad sa estratehikong gabay ng US Defense Department hinggil sa "mga prayoridad para sa ika-21 siglo" upang panatilihin ang pamumuno ng US sa daigdig.

Ang Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino ay maamong binihisan ng mga retorika para sa "kapayapaan at kaunlaran" upang itago ang mabangis at mapanalasa nitong anyo. Sa realidad at nilalaman, wala itong pinagkaiba sa Oplan Bantay Laya I at II ng rehimeng Arroyo na nagpakawala ng di mailalarawang lupit at dahas sa mamamayan, kumitil sa napakamaraming buhay, puminsala sa kabuhayan at ari-arian, at nag-iwan ng marka ng dugo sa mga pamayanang sinalasa ng mga pasistang operasyon. Ginagamit nito ang islogang "peace and development" upang lagyan ng maamong maskara ang mga mapanibasib na operasyong kombat ng AFP at PNP sa kanayunan. Nagtatago ito sa maskara ng "pagrespeto sa karapatang pantao" upang itago ang kalupitan ng pasismo ng estado na lansakang lumapastangan sa karapatang-pantao ng mamamayan at nagsasantabi sa mga internasyunal na tuntunin at batas na sumasaklaw sa mga internal na labanan. Gumagamit ito ng malawakang panlilinlang sa mamamayan upang pagmistulaing tupa ang mabangis na mukha ng estado.

Sinasangkalan ni Aquino ang popular na imahen upang ikubli ang anti-demokratiko, anti-mamamayan at anti-nasyunal na intensyon. Ginagamit ang mga retorika ng 'daang matuwid' at 'anti-korupsyon' upang gayumahin ang popular na sintimyento, ilihis ang pansin ng upinyong publiko sa ugat ng mga saligang problema ng mamamayan at itago ang kabiguan at kainutilan ng kanyang gubyerno na mapagpasyang lutasin ang kahirapan at pagkaatrasado ng bansa. Pinupuntirya ang diumanong katiwalian ng hudikatura at ginagamit ang impeachment kay Corona habang patuloy na sinasangkalan ang malalaking katiwalian ng rehimeng Arroyo upang pagtakpan ang pagkabangkarote ng kanyang gubyerno. Subalit kabalintunaan ng mga paninising ito, ipinagpapatuloy naman ni Aquino ang mga bigo at inutil na programa't patakaran ni Arroyo tulad ng Conditional Cash Transfer, pribatisasyon, deregulasyon, liberalisasyon at de-nasyunalisasyon. Isinusulong ng rehimeng Aquino ang Public-Private Partnership (PPP) upang lansakang isuko ang pambansang patrimonya sa malalaking dayuhang negosyong interes.

Kung wala ang malakas na sintimyentong bayan na papanagutin ang rehimen ni Arroyo sa mga dambuhalang katiwalian at pangungulimbat sa kaban ng bayan at ang popular na kahingian para sa hustisya ng mga biktima ng karahasan ng nagdaang rehimen, mas gugustuhin ni Aquino ang pakikipag-ayos sa pangkating Arroyo para magkasamang pagsaluhan ang mga kulimbat na ito. Sa isang panig, tinutungtungan ni Aquino at mga kapanalig ang impeachment laban kay Corona hindi dahil sa malinis na hangaring repormahin at linisin ang hudikatura at Korte Suprema sa mga katiwalian kundi upang hubugin ang isang Korte Suprema na sunod-sunuran sa kapritso ni Aquino at garantiyahan ang walang taning na kontrol ng kanyang angkang Aquino-Cojuangco sa Hacienda Luisita.

Samantala, walang kahihiyang ibinubukas ni Aquino ang hangganan ng bansa para sa walang taning na akses ng mga sundalong US at isinusuko ang pambansang soberanya sa gahamang ambisyon ng imperyalismong US na maghari sa rehiyong Asya-Pasipiko, mang-upat ng gera at sigalot sa China at North Korea, at kontrolin ang mayamang rekursong langis sa Spratly Islands at Sulu Sea. Patuloy na nangangayupapa at naninikluhod si Aquino para sa ayudang militar at ekonomiko sa US upang suhayan ang bangkaroteng ekonomya at gubyerno sukdang isuko ang pambansang soberanya at patrimonya.

Maingat na maingat si Aquino na galitin ang mga monopolyong kartel sa industria ng petrolyo at langis. Sa kabila ng walang puknat na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga produktong langis, manhid ang gubyerno ni Aquino na pakinggan ang daing ng mamamayan. Upang patuloy na bundatin ang bulsa ng malalaking negosyong dayuhan at lokal, walang pakundangan kung wasakin at gibain ang mga tirahan ng mga maralita sa kalunsuran para bigyan-daan ang mga dambuhalang proyekto sa real estate. Sa kanayunan, walang habas kung sagasaan ang mga komunidad at pamayanan ng masang magsasaka at mga katutubong mamamayan para sa pagpasok ng mga negosyo sa pagmimina, pagtotroso, ekoturismo at real estate na di lamang nagdidisloka sa kabuhayan ng libu-libong mamamayan kundi labis na mapaminsala sa kapaligiran at nag-iiwan ng permanenteng pagkasaid ng likas na yaman ng bansa.

Sa pamamagitan ng diumanong mga kasunduang bilateral sa depensa, inaakit ni Aquino na lantarang makialam ang US sa sigalot sa Spratly Islands upang pigilan ang agresibong intensyon ng China at ibang bansa na umaangkin dito. Dahil sa arogansya ng US na palawakin ang presensya ng kanyang lakas-militar sa lahat ng dako ng daigdig, hindi malayong pagsimulan ito ng mga sigalot at rehiyunal na alitan at pakikipagsukatan ng lakas-militar sa China sa hinaharap. At dahil sa pangangayupapa ni Aquino, inilalagay nya sa panganib ang buong bansa sakaling sumiklab ang komprontasyong militar ng US at China.

Sa harap ng mga kaganapan at realidad na ito, walang ibang landas kundi ang pag-ibayuhin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa buong kapuluan. Kailanman, hindi makakatikim ng biyaya at pagbuti ng kalagayan ang masang naghihikahos at iginapos ng pagsasamantala kung hindi wawakasan sa isang rebolusyonaryong paraan ang paghahari ng imperyalismong US at mga lokal na papet sa bansa. Magpapatuloy lamang ang siklo ng paghihirap at kaapihan ng bawat henerasyong Pilipino at mananatiling mailap ang katubusan mula sa isang bulok, mapagsamantala at atrasadong sistemang panlipunan kung hindi mapapakilos ang buong sambayanan para sa demokratikong rebolusyong bayan.

Oplan Bayanihan: Doble-Karang Anyo ng Pasistang Karahasan at Panlilinlang

Tulad ng lahat ng kontra-rebolusyonaryong programa, nakasalalay ang Oplan Bayanihan sa doble-karang maskara ng karahasan at panlilinlang. Subalit naiiba ang Oplan Bayanihan dahil sa pagsandig nito sa balakyot na mukha ng panlilinlang upang ipatupad ang pasistang karahasan at panunupil sa lahat ng uri ng oposisyon sa reaksyunaryong paghahari. Upang linlangin ang mamamayan, malawakang ginagamit nito ang mga "peace and development operations" upang pagmistulaing mabait at makatao ang mga pinakakawalang operasyong paghanap at paglipol laban sa mga mamamayang naninirahan sa mga larangang gerilya ng hukbong bayan. Itinatambol nito ang mga huwad na programa sa kaunlaran tulad ng conditional cash transfer o programang pantawid pamilya upang lumikha ng malawak na ilusyon ng kaseryusohan ng rehimeng Aquino na pawiin ang kahirapan at iahon ang mayorya ng mamamayan sa karalitaan.

Subalit dahil nasa kaibuturan ng mga operasyon at programang ito ang pasistang intensyon ng AFP at rehimeng Aquino, hindi mapipigilan na sa bawat "peace and development operations" na inilulunsad ng AFP, kakambal ang malawakang paglabag sa karapatang tao ng mamamayan at ang bawat "peace and development operations" ay nag-iiwan ng bakas ng dugo at karahasan sa mga mamamayan.

Ganito ang mukha at tatak ng mga operasyong kombat sa mga probinsya ng Quezon, Rizal, Laguna at Batangas gayundin sa mga islang probinsya ng Mindoro at Palawan -- tatak na makikita sa walang pakundangang mga pagpatay tulad ng nangyaring masaker sa Magdalena, Laguna ng mga sibilyang menor de edad na nangangaso, sapilitang ebakwasyon at pagwasak sa kabuhayan sa mga katutubong mamamayan sa Mindoro at Palawan resulta ng mga population control operations, pagpapahirap sa mga pinagsususpetsahang kaanib ng rebolusyonaryong kilusan sa Quezon at Mindoro, ekstra-hudisyal na pagpatay at pagdukot sa mga lider masa sa Batangas, Mindoro at Palawan, maraming kaso ng iligal na pag-aresto at pagdetine, pagmolestya at paglapastangan sa dangal ng kababaihan, sapilitang pagrekrut ng mga menor de edad sa CAFGU, at demonisasyon ng mga lehitimong organisasyon ng mamamayan at ng mga progresibo. Ilang halimbawa lamang ito na mababanggit mula sa mahabang listahan ng krimen ng AFP sa mamamayan.

Sa kalunsuran ng rehiyon, ginawang militarisado ang maraming komunidad ng mga maralitang lungsod at mga pabrika sa eryang Calabarzon. Naging karaniwang tanawin na ang presensya ng mga army detachments sa mga komunidad ng mga manggagawa at maralita sa baybayin ng Laguna de Bay sa ilalim ng nilubid na mga dahilan ng "peace and order" at "community development".

Nananatiling pinakamilitarisado ang Timog Katagalugan sa mga rehiyon sa kapuluan. Nakakonsentra sa mga larangang gerilya ng Timog Katagalugan ang kabuuang 16 na batalyon ng AFP sa ilalim ng 2nd ID at Wescom. Hindi pa kasama dito ang mga pwersang SAF at public safety maneuver battalions ng PNP at mga CAA battalions na pinamamahalaan ng 59th Cadre Battalion ng Philippine Army.

Ang Quezon ang pinakamilitarisadong probinsya ng rehiyon kung saan nakadeploy ang apat (4) na batalyon ng army sa ilalim ng 201st at 202nd Brigade: ang 74th IB sa 4th District; 85th IB sa 3rd District; 76th IB sa 2nd District at 1st SFB sa 1st District. Pinakamasinsin ang latag ng kaaway sa South Quezon at Bondoc Peninsula (3rd at 4th district) kung saan humigit-kumulang sa anim (6) na batalyong pinagsamang pwersa ng AFP, PNP at CAA ang nakadeploy sa kabuuang 57 na mga kampo at ditatsment.

Sumusunod ang isla ng Mindoro na may tatlong (3) batalyon ng army sa ilalim ng 203rd Brigade -- ang 80th IB, 4th IB, lakas-batalyong pwersa ng 23rd DRC at 1 kumpanya ng Scout Ranger, tatlong (3) panagupang batalyon ng PNP at karagdagang tatlong (3) batalyon ng CAA na may kabuuang mahigit sa 2,400 tauhan at nakakalat sa kabuuang 54 na mga kampo at ditatsment.

Pangatlo ang Palawan na may dalawang (2) batalyon ng Philippine Marines -- ang 12th MBLT at 4th MBLT -- sa ilalim ng Wescom, 1 batalyon ng PAF (740th CG), isang (1) batalyon ng PNP at isang (1) batalyon ng CAA na nakakalat sa 20 mga kampo at ditatsment.

Samantala, ang 202nd Brigade na may hurisdiksyon sa mga probinsya ng Rizal, Laguna, Batangas at sa 1st and 2nd district ng Quezon ay may apat (4) na panagupang batalyon -- ang 76th IB sa North Quezon, 1st SFB sa Central Quezon, 1st IB sa Laguna, 730th at 733rd CG ng PAF sa Batangas at 16th IB sa Rizal. Dagdag pa, ang 58th IB sa ilalim ng 5th ID ay naglulunsad din ng mga operasyong militar sa hangganan ng Rizal at Bulacan.

Sa kabila ng labis-labis na kalamangan sa pwersa at kagamitang militar, magiting na hinaharap ng Bagong Hukbong Bayan ang bawat pagsalakay ng mersenaryong tropang militar at pulisya ng papet na rehimeng US-Aquino. Sa di kumpletong ulat ng mga probinsya at eryang militar, nailunsad ang kabuuang 89 na taktikal na opensiba sa nakaraang dalawang taon na puminsala sa kaaway ng 63 patay at 39 sugatan. Kinumpiska sa mga labanang ito ang kabuuang 85 na armas na kinabibilangan ng 48 matataas na kalibreng riple, 37 pistola't mababang kalibreng riple at maraming kagamitang militar tulad ng night vision goggles, mga radyong pangkomunikasyon, mga granada at maraming bala.

Lahat ng mga larangang gerilya ng hukbong bayan ay dumanas ng tuloy-tuloy na opensibang militar ng AFP na may maiksing patlang lamang ng pahinga. Sa kabila nito at sa gitna ng mga kahirapan, matagumpay na napreserba ang mahigit sa sampung (10) mga larangang gerilya sa pitong (7) lalawigan ng rehiyon. Nahawakan ng maliit at mahinang hukbong bayan ang inisyatiba at pleksibilidad upang iwasan ang pakikipagsagupang hindi lubos na napaghandaan at mababa ang tyansang maipanalo habang naghahanap ng pagkakataong banatan at pinsalain ang mahina at bulnerableng bahagi ng kaaway. Mahusay na sinamantala ng hukbong bayan ang maiksing panahon ng paghupa ng mga operasyong militar upang pukawin, organisahin at pakilusin ang masa, ilunsad ang mga pakikibakang antipyudal at rebolusyong agraryo, lumahok sa produksyon, itatag ang mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika at mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan, at papag-ibayuhin ang mga pagsasanay sa pulitika't militar. Dahil dito, patuloy na nalilikha at napapalawak ang baseng suporta para sa hukbo at sandatahang pakikibaka mula sa populasyong rural habang sa isang banda, nalilinang ang mahigpit na disiplina at kahandaan sa paglaban ng hukbo.

*Ang Ating Kagyat at Matagalang Tungkulin*

Mabigat at naglalakihan ang kahingian sa hukbong bayan at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon upang makamit ang malaking pag-igpaw pasulong ng rebolusyon at digmang bayan sa rehiyon. Umiinog ito sa sumusunod:

_*Biguin at Gapiin ang Oplan Bayanihan*_

Upang biguin at gapiin ang Oplan Bayanihan, kailangang matuto tayong tipunin at epektibong pamunuan ang kasalukuyang pwersa upang pukawin, organisahin at pakilusin ang papalawak na bilang ng mamamayan para sa rebolusyonaryong pakikibaka at digmang bayan. Ang di magagaping lakas ng hukbong bayan at rebolusyon ay nagmumula sa lakas-pampulitika na binubuo ng di masasaid na suporta ng mamamayan. Pinag-iibayo nang maraming ulit ng lakas-pampultikang ito ang lakas-pangmilitar ng hukbong bayan na susi upang biguin at gapiin ang mga kontra-rebolusyonaryong opensiba ng kaaway.

Habang nagbibigay pansin sa pagbubuo ng lakas-militar, dapat gawin ng hukbong bayan ang lahat ng makakaya at sagpangin ang lahat ng pagkakataon upang pukawin, organisahin at pakilusin ang mamamayan para sa rebolusyon, ilunsad ang rebolusyong agraryo upang pahinain at baliin ang gulugod ng kapangyarihan ng malalaking panginoong maylupa, buuin ang antipyudal na nagkakaisang prente at matatag na ipatupad ang patakarang pagbuklurin ang pinakamarami, nyutralisahin ang ilan, kabigin ang naliliwanagan at ihiwalay at banatan ang pinakadespotiko't palaban sa rebolusyon.

Kailangang maging mahusay at epektibong propagandista ang hukbong bayan upang panatilihing buhay at nag-aalab ang sulo ng digmang bayan sa lahat ng sulok ng kapuluan. Dapat ibandilyo ang mga tagumpay sa reporma sa lupa, pagbubuo ng base at pagsusulong ng armadong pakikibaka. Ang bawat matagumpay na taktikal na opensiba -- maliit man ito o malaki -- ay dapat itambol sa madla upang maging di masasaid na inspirasyon mula sa hanay ng mamamayang nakikibaka. Dapat ding itambol sa ating pang-araw-araw na propaganda ang walang kaparis na kagitingan at busilak na pagsasakripisyo ng bawat Pulang kumander at mandirigma na nagbuwis ng buhay sa larangan. Kahit sa harap ng pansamantalang kabiguan at labis na kahirapan, dapat buhayin at itaas ng rebolusyonaryong propaganda ang mapanlabang-diwa ng hukbong bayan at mamamayan. Samantala, mahalagang bigyan ng lugar sa ating rebolusyonaryong propaganda ang katangi-tanging ambag at kabayanihan ng mga partikular na indibidwal mula sa hanay ng ating baseng masa at mga rebolusyonaryong organisasyon. Isang patunay ito na ang bawat nakamit na pagsulong ng digmang bayan ay komulatibong produkto ng lahat na aktor sa larangan -- ng hukbong bayan at mamamayan.

Kailangang paunlarin at linangin ng bawat yunit ng hukbong bayan ang mataas na diwa sa pulitika at militar. Dapat samantalahin nito ang panahon ng paghupa ng mga operasyong militar ng kaaway upang magsanay at patuloy na itaas ang kakayahan sa taktikang militar at teknik sa pakikipaglaban. Kailangang iangat ng mga yunit ng hukbong bayan ang kakayahan sa matalinong paghawak ng inisyatiba at pleksibilidad, wastong paggamit ng dispersyon, konsentrasyon at paglilipat, at tamang pagtatalaga ng tauhan sa mga gerilyang operasyon.

Kailangang paunlarin ng bawat larangang gerilya at eryang militar ang pwersang gulugod ng hukbo na magsisilbing tipunan ng lakas-pangmilitar sa kanilang saklaw. Kung walang pwersang gulugod ng lakas-pangmilitar ang bawat larangang gerilya at eryang militar, hindi maitataas ang kakayahan ng hukbong bayan sa paglulunsad ng mga anihilatibong operasyong gerilya at hindi mapagpasyang magagapi ang Oplan Bayanihan. May masaklaw nang paglilinaw ang sentral na pamunuan ng Partido at komiteng rehiyon sa usaping ito na nakapaloob sa 5-taong programa ng Partido sa rehiyon, at mga papel pantalakayan at teoretikal. Dapat mahigpit na hawakan ng mga namumunong komite sa larangan ang mahalagang tungkuling ito.

Tungkulin ng bawat eryang militar na magpaunlad ng minimum 2-3 lakas-kumpanyang mga larangang gerilya (Lager). Ang mga lakas-kumpanyang Lager ang magsisilbing matatag na likuran para sa matagalang pagpapalakas at preserbasyon ng mga pwersang gerilya. Kung walang lakas-kumpanyang Lager na magiging likuran at gulugod, bulnerableng paisa-isang madurog at mapahina ang labis na nakakalat na mga pwersang gerilya sa isang eryang militar at maitulak sila sa ganap na pasibidad. Ang pangkalahatang tuntunin natin ay magbukas o magtayo ng isa o higit pang bagong mga larangang gerilya batay sa konsolidasyon ng isang lakas-kumpanyang larangang gerilya.

Patuloy na pukawin ang rebolusyonaryong kamalayan ng mamamayan at aktibong pakilusin sila para sa mga tungkulin at pangangailangan ng digma. Sa kanayunan at mga larangang gerilya, maramihang buuin ang mga milisyang bayan at mga yunit at komite para sa pagtatanggol-sa-sarili. Bigyan sila ng napapanahong pagsasanay sa pulitika't militar at pamunuan ang kanilang pagkilos para labanan, pinsalain at itaboy ang mga nahihiwalay na ditatsment ng kaaway na nasa pusod ng mga sona't larangang gerilya.


_*Ilantad at Matatag na Labanan ang Interbensyong Militar ng US*_

Kasalukuyang pinalalakas ng US ang presensyang militar sa Pilipinas bilang tungtungan sa pagtatatag ng di-mahahamong dominasyon sa rehiyong Asya-Pasipiko. Malaon nang nag-iimbot ang US na kontrolin ang mayamang rekursong langis na matatagpuan sa karagatan ng Sulu at Spratly Islands kaya ganun na lamang ang interes nilang gamitin ang teritoryo ng Pilipinas bilang base. Tusong ginagamit ng US ang krusada sa paglaban sa terorismo ng ekstremistang Islam sa Timog-Silangang Asya at ang kasunduan sa VFA sa Pilipinas upang permanenteng magtalaga ng mga tropang US sa Mindanao, magsagawa ng mga Balikatan Exercises sa iba't ibang panig ng bansa at civic and humanitarian missions bilang tabing sa kanilang operasyon sa paniniktik sa mga rebolusyonaryo.

Ang rehiyon ay naging lunsaran ng mga Balikatan exercises sa nagdaang mga taon partikular sa Cavite, Mindoro at Hilagang Quezon. Dahil sa pagsangkot ng US sa sigalot sa Spratlys, nagtalaga ito ng permanenteng tropang militar sa Palawan. Ang mga sundalong US sa tabing ng Balikatan at diumano bilang pwersang pansansala sa banta at panghihimasok ng China ay lumalahok bilang mga tagapayo sa anti-gerilyang mga operasyong paghanap at paglipol ng Wescom sa Northern Palawan. Kasama ang US Navy sa pagsasagawa ng joint patrol sa Philippine Coast Guard para tiyakin na ligtas ang karagatan sa Spratly Islands at mga imprastruktura ng natural gas at eksplorasyon ng mga dayuhang kumpanya sa langis sa El Nido at karagatan ng Palawan.

Ang agresibong pagsangkot ng tropang US sa panloob na mga usaping pambansa na nababalutan ng mga kasunduan sa VFA at Mutual Defense Treaty ay di maipagkakamaling pasakalye para sa tuwirang interbensyong militar ng mga tropang Amerikano batay sa US COIN Guide at US Defense Department Strategic Guide kaugnay sa mga prayoridad sa depensa ng gubyernong US para sa ika-21 siglo. Itinutulak ang ganitong gahamang ambisyon ng US ng grabeng krisis sa ekonomya at pinansya ng monopolyo-kapitalismo na kinatatampukan ng pagsasanib ng malubhang depresyon at kronikong resesyon, pagkitid ng pamumuhunan, pamilihan, kalakalan at pautang at ang nakaambang pagsambulat ng mga rehiyunal na sigalot, kaguluhan at popular na paghihimagsik kapwa ng mga mamamayan sa mga industrialisadong bansa sa Europa at mga bansang Arabo na mayaman sa rekursong langis sa North Africa, Arabian Peninsula't kabuuan ng South-west at Central Asia.

Sa harap ng kalagayang ito, ang mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon ay kailangan humanay sa unahan ng mga paglaban para ilantad at tutulan ang imperyalistang ambisyon ng US sa Pilipinas. Dapat ihanda ng hukbong bayan ang sarili sa mas malupit at mahirap na pakikipaglaban at gera laban sa pangunahing kaaway ng daigdig -- ang imperyalismong US.

Dapat mobilisahin ng Partido ang lahat na matitipong lakas sa pulitika upang pukawin at papag-alabin ang kamalayan at patriotismo ng pinakamalawak na hanay ng mamamayang Pilipino sa banta at panganib na ibubunga ng aktibong panghihimasok ng US sa mga panloob na usaping pambansa tulad ng pagsuko ng pambansang soberanya at patrimonya sa gahamang interes ng US ng mga lokal na naghaharing papet sa bansa. Itranspormang isang malaking paaralan ang buong kapuluan sa paglalantad at paglaban sa imperyalistang disenyo ng US na maghari sa Pilipinas at sa buong rehiyong Asya-Pasipiko.

Sa isang banda, kailangang puspusang magpursige sa matagalang digmang bayan, sa pagbubuo ng isang malakas na hukbong bayan at sa pagpapalawak at pagpapatatag ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika ng rebolusyonaryong mamamayan sa kanayunan upang maging handa ito sa anumang magiging pagpihit ng kabuuang rebolusyonaryong pakikibaka sa bansa.


_*Isulong ang Digmang Bayan tungo sa Estratehikong Pagkapatas*_

Nilinaw ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa TK ang mga rekisitos upang mailagay sa matatag na pusisyon ang mga rebolusyonaryong gawain at pwersa sa pagsulong tungo sa estratehikong pagkapatas. Ito ang mga sumusunod:

Una, ang pagpapaunlad sa malalaking tipak ng kalupaan ng rehiyon bilang teatro ng pakikidigmang gerilya; at sa kabilang panig, ang pagpapaunlad ng mga eryang militar sa balangkas ng mas malaking entablado ng pakikidigmang gerilya sa eryang CALABARZON at MIMAROPA.

Ikalawa, ang pagpapaunlad at konsolidasyon ng dalawa (2) hanggang tatlong (3) laking-kumpanyang Lager sa bawat eryang militar at pagtatatag ng humigit-kumulang gayunding bilang ng malaking platun hanggang maliit na kumpanyang Lager bilang katuwang ng una.

Ikatlo, pagpapaunlad ng bertikal na mga rehiyunal na pwersang gerilya sa bawat eryang militar at/o probinsya na mula laking platun hanggang maliit na kumpanya kaakibat ng pagbubuo ng higit na maraming laking platun na mga horizontal na pwersang teritoryal at lokal sa mga larangang gerilya.

Ikaapat, pagbubuo at pagpapaunlad ng mga yunit partisano sa antas ng rehiyon, eryang militar at/o probinsya upang magsulong ng pakikidigmang partisano sa kalunsuran na kabahagi ng kabuuang digmang gerilya at suplementaryo sa pangunahing mga gerilyang operasyon sa kanayunan.

Ikalima, pagpapaunlad ng pakikidigmang gerilya ng masa kung saan nasa bag-as nito ang mga milisyang bayan at mga yunit pananggol-sa-sarili sa malawak na mga lokalidad na pinauunlad bilang mga pamayanang lumalaban sa kaaway.

At panghuli, pagpapaunlad ng koordinasyon ng iba-ibang tipo ng mga pwersang gerilya at eryang militar sa bawat mahalagang teatro ng pakikidigmang gerilya upang tuloy-tuloy na hawakan ang inisyatiba at pleksibilidad sa kabuuan ng gera.

Kung bawat eryang militar ay makapagpapaunlad ng 2-3 laking kumpanyang lager at gayunding bilang ng mga katuwang na malaking platun hanggang maliit na kumpanyang lager, magagawang latagan at saklawin ng pakikidigmang gerilya ang malaking mayorya ng mga distritong kongresyunal sa rehiyon. Sapat ang ganitong latag para isustine ang tuloy-tuloy na pagpapalakas ng mga rebolusyonaryong pwersang armado, ng Partido at rebolusyonaryong kilusang masa.

Sa balangkas na ito, ang bawat eryang militar at/o probinsya ay kailangang tupdin ang magkakambal na tungkulin -- una, mabilis na magpalakas sa sarili upang mapaunlad ang sariling kakayahang mag-ambag ng tauhan, rekurso at armas sa mahihinang lager; at pangalawa -- paigtingin at ikoordina ang pakikidigmang gerilya upang ikalat nang manipis at itali ang armadong pwersa ng kaaway at paluwagin ang mga bahaging prayoridad ng pagwasak ng kaaway.

Samantala, tungkulin ng kilusang masa at mga rebolusyonaryong organisasyon sa kalunsuran na makabuluhang mag-ambag sa pangangailangang kadre't tauhan at iba pang rekurso sa kanayunan. Pasiglahin ang rebolusyonaryong ahitasyon para suportahan ang hukbong bayan at paramihin ang mga boluntaryong kabataang aktibista mula sa batayang kilusang masa sa kalunsuran na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at gumampan ng mga rebolusyonaryong gawain sa kanayunan.

Samantala, ang katuparan ng mga tungkuling ito ay nakasalalay sa isang malakas na organisasyon at pamumuno ng Partido sa lahat ng antas. Mapangahas nating palawakin ang Partido batay sa mga saligang tuntunin sa ideolohiya, pulitika at organisasyon at maramihang magsanay ng mga kadreng may kumprehensibong kakayanan sa pamumuno at kaalaman sa Marxismo-Leninismo at Maoismo mula sa antas ng rehiyon hanggang mga batayang yunit ng Partido.

Maaliwalas ang hinaharap ng rebolusyon at madilim ang hinaharap ng imperyalismong US at lokal na mga naghaharing uri sa Pilipinas. Mahigpit tayong magkaisa sa paligid ng mga panawagan ng Partido at buong determinasyong sumulong tungo sa estratehikong pagkapatas ng ating digmang bayan.

Pakamahalin at Itanghal ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan sa Tagumpay!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!