Greece, lunod sa utang

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Daanlibong mamamayang Greek ang nakipagsagupaan sa mga pulis at nagmartsa papunta sa harap ng kanilang parlamento sa Athens para labanan ang panibagong pagbabawas sa pondong nakalaan para sa mga serbisyong panlipunan at napipintong malawakang tanggalan sa trabaho.

Noong Pebrero, muling tinaningan ng “troika” (European Commission, International Monetary Fund at European Central Bank) ang gubyernong Greek para bawasan ang badyet na nakalaan para sa mga panlipunang serbisyo at magdagdag ng mga hakbang sa pagtitipid. Kapalit nito ang 130 bilyong euro na pondong pansalba (bailout) na hinihingi ng gubyernong Greek sa European Council (EC).

Umaabot sa 325 milyong euro ang gusto ng “troika” na kaltas sa badyet. Kabilang sa babawasan ang pondong nakalaan sa serbisyong pangkalusugan at mga benepisyong tinatamasa ng mga manggagawang Greek na binawasan na noong nakaraang taon. Kakaltasan din ang mga pensyon nang 35%. Ang Greece ay isang welfare state kung saan sinasagot ng gubyerno ang lahat ng pangangailangang pangkalusugan, edukasyon at pensyon ng mamamayan. Ang mga hakbang na ito ay maglulugmok sa milyong Greek sa matinding kahirapan.

Kasabay ng malawakan at matinding pagkaltas sa mga serbisyong panlipunan at benepisyo, kakaltasan din ng 22% ang minimum na sahod na magreresulta sa hanggang 44% na pagbagsak sa halaga ng tunay na sahod. Kapag naipatupad ito, halos 600 euros na lamang ang matatanggap ng mga manggagawa at kawani na dating nakatatanggap ng hanggang 1,800 euros. Magkakaroon ng mga panibagong restriksyon sa pakikipagnegosasyon ng mga unyon habang naghahanda ang gubyerno na sisantehin ang mahigit 150,000 kawani nito. Ang mga kundisyong ito ay tinawag na isa sa “pinakamararahas na sistematikong atake ng kapitalismo” sa organisadong paggawa sa kasaysayan ng bansa.

Katulad ng nauna, ang pangalawang bailout na ito ay nakalaan pangunahin para matiyak na tuluy-tuloy na makapagbayad ng utang ang gubyernong Greek sa inutangan nitong mga bangko at institusyon sa EC. Katunayan, isa sa mga kundisyon ng “troika” ang pagpasok ng isang upisyal ng EC sa burukrasya ng Greece para direktang pamahalaan ang pondo. Titiyakin ng naturang upisyal na ginagasta ng Greece ang bailout para mabayaran ang mga utang at ipinatutupad nito ang iba pang kundisyong ipinataw ng “troika”.

Pumasok sa resesyon ang ekonomya ng Greece noong 2008. Bumagsak ang produksyon ng bansa nang 8% at sumirit ang tantos ng disempleyo mula 7% tungong 21% sa loob lamang ng tatlong taon. Para pagtakpan ang krisis, bumaling sa malakihang pangungutang ang gubyernong Greek. Dahil dito, taun-taon ay lumobo ang utang ng bansa at noong 2010 ay katumbas na ito ng 121% ng Gross Domestic Product. Noong Mayo 2010, pinautang ng “troika” ang gubyernong Greek ng 110 bilyong euro para iahon ang ekonomya at isalba ang bangkrap na mga bangko at institusyon.

Download PDF here