Him-uson ang pagkasa kag Ibuwelo ang Inaway Gerilya sa bug-os nga Panay bilang amot sa Pagsulong sa Estratehiko nga Pagkapatas sang Inaway Banwa sa Pu

Concha Araneta
Partido Komunista sang Pilipinas - Panay Region
29 March 2012

Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon Panay sa ika-43 nga Anibersaryo sang New People`s Army

Ang Partido Komunista sang Pilipinas sa Panay nagsaludo sa mga Pulang hangaway kag mga Pulang Kumander sa ika-43 nga anibersaryo sang New People´s Army (NPA) sa mga kadalag-an nga naagum sini sang nagligad nga tuig. Kahigayunan man ini sa pagdumdum kay Aren “Ka Camlon” Canonero nga isganan nga nagbuhis sang iya kabuhi sa isa ka engkwerntro sa Bingawan, Iloilo sadtong Marso 19, 2011.

Ang daku nga kadalag-an sang NPA sa isla amo ang pagpaslaw sang atake sang 3rdID/PA sa pagpatuman sang Oplan Bayanihan sang rehimeng Aquino. Sa tunga sang mas masingki nga atake sang 82nd, 61st kag 12th IB sang Philippine Army kag mobile group sang PNP, nagbato ang mga yunit sang NPA sa mga depensiba nga aksyon kag ginlunsar sini ang isla-kalapad nga mga taktikal nga opensiba.

Nalunsar sang NPA ang indi makubos sa 20 ka mga taktikal nga opensiba halin sang naligad nga Marso 2011 asta subong nga Marso 2012 sa tanan nga mga prenteng gerilya sa isla. Nakaagaw ini sang walo ka naglalain-lain nga armas, mga bala kag iban nga kagamitan militar. Napatay diri ang lima ka tropa militar kag CAFGU, kag napilasan ang lima pa nga nagalakip sang duha ka tenyente sang command group sang Bravo Company sang 61stIB. Ang mga harassment kag mga taktikal nga opensiba, nagpuhag sang mga pwersa sang Philippine Army sa ila mga ditatsment kag nahitad ang pwersa sang mga batalyon sang 3rdID sa Panay sa pag-operasyon nila sa nagkalain-lain nga probinsya.

Labi nga nagbaskog man ang kahublagang masa sa kaumhan sa pagprotesta batuk sa paglapak sang tawhanon nga kinamatarung kag mga abuso sang mga tropa sang 3rdID. Gindemanda sang mga mangunguma kag mga Tumanduk ang pagpahalin sa mga tropa militar nga nagaagaw sang ila kadutaan nga nangin Army Reservation. Ginbuyagyag nila nga ining mga tropa tagabantay man sa interes sang mga korporasyon sang pagmina kag iban nga proyekto pabor sa mga dumuluong. Masobra 1,000 ka mga Tumanduk kag mangunguma ang nagmartsa-rali sa Calinog asta sa Lambunao sa pagprotesta sang militarisasyon sadtong nagligad nga Oktubre—pinakadako sa madamo nga protesta sang mangunguma s abilog nga isla. Pinakaulihi nga ginreklamo sang mga Tumanduk ang pagpanabat sang 61stIB sa pagkapatay kag malubha nga pagkapilas sang kabataan sa Tacayan, Tapaz halin sa ginpalupok nga eksplosibo sang militar nga nakaditatsment sa amo nga lugar.


Dugang man nga kadalag-an sang NPA ang pagpadaku sang kaugalingon nga kusog. Madamo nga mga pamatan-on ang nag-entra sa mga platun sang NPA. Nag-abot sa 20 porsyento ang pagdaku sang regular nga mga hangaway sang NPA. Nalunsar ang mga paghanas sa ila kag napauswag ang pangmilitar nga kapasidad sa inaway. Napauswag man ang ila pangpulitika nga ikasarang sa pagtungod sang pagpalapad kag pagkonsolida sang mga lugar nga ginahulagan. Nagbulig ang mga hangaway sa mga aktibidad sang organisasyon sang mga mangunguma sa pagpauswag sang produksyon, paghawan sang mga sindikato sang pagpangawat karbaw kag iban nga serbisyo para sa masa. Nangin desaysibo ang NPA sa pagpabaskog sang gahum pangpulitika sang pumuluyo sa kaumhan. Dugang nga naglig-on ang pagsuporta sang mga mangunguma sa NPA kag nagdaku man ang katapuan sang Lokal nga Milisya sang 18 porsyento. May mga lokal milisya nga direkta nagpasakup sa taktikal nga opensiba sang NPA.

Ang militarisasyon sa kaumhan dugang nga nagapabug-at pa gid sa malala nga krisis nga ginabunal sang gubyernong Aquino sa rehiyon. Bisan nagbawi ang panubason sang paray sang nagligad nga tuig tubtob sa ami sining tuig, waay sang nabilin nga makasabat sa gutom sang mga imol kag iban nga tunga-tunga nga mangunguma bangod nahugakom na sang Binondo Kartel kag dalagko nga agalon komprador ang produkto sang mangunguma. Kag inutil ang rehimen sa pagsuporta pamakal sang paray sa ginsapsap sini nga pundo sa pagpamakal sang NFA sa mangunguma.

Ginapagustuhan sang rehimeng Aquino ang mga dumuluong nga kumpanya sa langis sa waay untata nga pagpataas sang presyo sang gasolina. Gani wala untat ang pagtaas sang presyo sang mga balaklon nga nagapalala sang kabuhian kapin sang mga imol sa kaumhan kag kasyudaran. Ang pagkatuta sang rehimen nagpatigayon man sa dugang nga pagpasilabot sang US nga nagalapak sa soberanya sang pungsod. Sang nagligad nga Marso 2, nag-abot sa Iloilo ang mga ahente sa US nga nagakasa sang Balikatan-2012 sa Abril sa Palawan. Magahanas ini sang mga tropa sang AFP kag maghatag sang mga kagamitan kontra sa NPA.

Sa tunga sang pagdalom sang krisis kag paglala sang interbensyon sang US, ang NPA sa isla padayon nga nakahanda sa pag-amot sa pungsodnon nga pagpaninguha sa pagpaslaw sang padihut sang rehimeng Aquino. Ang pagpalubha sang rehimen sa pagpaantus sang pumuluyo nagatulod sa mga mangunguma kag malapad nga pumuluyo sa pagrebolusyon. Ara sa pusisyon ang BHB sa pagbuylo sa pagpadaku sang kusog sa paglukso sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa sa Panay kag bilog nga pungsod sa nagahilapit nga tinuig.

Kaangut sini, hilikuton sang NPA subong ang pagpabuwelo sa pagdugang sang kusog-kumpanya nga mga prenteng gerilya kag pagpadaku pa gid sang kusog hangaway. Ginpanawagan sang nagkalain-lain nga yunit sang NPA sa mga pumuluyo kapin sa mga pamatan-on nga sa kaumhan kag kasyudaran ang pagpasakup sa rebolusyonaryong paghimakas paagi sa pag-entra sa NPA.

Pabweluhon sang NPA ang mga taktikal nga opensiba sa bilog nga isla agud padayon nga mapaslaw ang atake sang 3rd ID. Sa iya inisyatiba, sarangon sang mga yunit sang NPA ang paglunsar sang mga opensiba sa diin man nga lugar nga gustuhon sini sa Panay. Kaangut man diri nga hilikuton ang padayon nga pagpadamo sang mga organisasyong masa, pagpabuwelo sang hilikuton sa produksyon, paghimo tikang sa paglubad sa problema sa duta kag pagpamatuk sa militarisasyon.

Handa man ang NPA kag ang rebolusyonaryo nga pwersa sa militante nga pag-atubang sa pagbalik sang tropa nga Amerikano nga awas sa Panay sang Balikatan Exercise sa Abril. Mabatyagan nila ang ila nadangtan sa Vietnam, Afghanistan, Vietnam kon maggarison ining mga tropa sa bantay-salakay nga rason nga ‘nagabulig depensa’. Sa Panay una nabuyagyag ang ‘Manifest Destiny’ sang Kano sa pagpanakop sa Pilipinas sang sobra 110 na katuig sadto. Segurado nga matilawan nila liwat ang armado nga pagbato sang rebolusyonaryo nga pwersa pareho sang pinatilaw nanday Antonio Luna kag Henerala Isay sang Katipunan sadto, kon sila magpanakop liwat. Kag labaw pa diri; pila pa ka pilo nga kakusog sang bunal sang sa sadto.

---------

Pilipino version

Pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Rehiyon ng Panay para sa ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Lubusin ang pagkasa at palargahin ang pakikidigmang gerilya sa buong Panay bilang ambag sa pagsulong ng estratehikong pagkapatas ng digmang bayan

Nagpupugay ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Panay sa mga Pulang kumander at mga mandirigma sa ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga tagumpay na nakamit nito sa nakaraang taon. Pagkakataon din ito para sa pag-aalala kay Aren "Ka Camlon" Canonero na magiting na nagbuhis ng kanyang buhay sa isang labanan sa Bingawan, Iloilo noong Marso 19, 2011.

Ang malaking tagumpay ng BHB sa isla ay ang pagbigo sa mga atake ng 3rdID/PA sa pagtupad ng Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino. Sa gitna ng mas maigting na mga atake ng 82nd, 61st at 12th IB ng Philippine Army at mga Mobile Group ng PNP, lumaban ang mga yunit ng BHB sa mga depensibong aksyon at inilunsad nito ang isla-kalawak na mga taktikal na opensiba.

Nailunsad ng BHB ang hindi bababa sa 20 taktikal na mga opensiba sa lahat ng mga larangang gerilya sa isla mula noong Marso 2011 hanggang Marso 2012. Nakasamsam ito ng walong iba't ibang armas, mga bala at iba pang kagamitang militar. Napatay dito ang limang tropa ng militar at CAFGU, at nasugatan ang lima pa kabilang ang dalawang tinyente ng command group ng Bravo Company ng 61st IB. Binulabog ng mga harasment ang pwersa ng Philippine Army sa kanilang mga detatsment at nabanat ang pwersa ng mga batalyon ng 3rd ID sa Panay sa pag-ooperasyon nila sa iba't ibang prubinsya.

Lalong lumakas din ang kilusang masa sa kanayunan sa pagprotesta laban sa paglabag ng karapatang-tao at mga abuso ng mga tropa ng 3rd ID. Sigaw ng mga magsasaka at mga Tumanduk ang pagpalayas sa mga tropang militar na umaagaw sa kanilang lupain na nagiging Army Reservation. Ibinunyag nila na ang itong mga tropang militar ay tagabantay din sa interes ng mga korporasyon sa pamimina at iba pang proyektong pabor sa mga dayuhan. Mahigit 1,000 Tumanduk at magsasaka ang nagmartsa-rali sa Calinog hanggang sa Lambunao bilang pagtutol sa militarisasyon noong Oktubre -- pinakamalaki sa maraming protesta ng magsasaka sa buong isla. Pinakahuling inireklamo ng mga Tumanduk ang pagpapanagot sa 61st IB sa pagpatay at malubhang pagkasugat ng mga bata sa Tacayan, Tapaz mula sa pinaputok na eksplosibo ng militar na nakadetatsment sa nasabing lugar.

Dagdag ding tagumpay ng BHB ang pagpalaki ng tauhan nito. Maraming mga kabataan ang sumampa sa mga platun ng BHB. Umaabot sa 20 porsyento ang paglaki ng regular na mga mandirigma ng BHB. Naidaos ang kanilang mga pagsasanay at napaunlad ang kakayahang militar sa labanan. Napaunlad din ang kanilang paggampan ng mga tungkulin sa pagpalawak at pagkonsolida ng mga kinikilusang lugar. Tumutulong ang mga mandirigma sa mga aktibidad ng mga samahan ng mga mangsasaka sa pagpataas ng produksyon, pagsawata ng mga sindikato ng mga mangangalabaw at iba pang serbisyo para sa masa. Naging desaysibo ang BHB sa pagpalakas ng kapangyarihang pampulitika ng mamamayan sa kanayunan. Lalong tumibay ang suporta ng mga magsasaka sa BHB at lumaki rin ang kasapian ng Milisyang Bayan ng 18 porysento. May mga Milisyang Bayan na direktang sumasali sa taktikal na opensiba ng BHB.

Dagdag ding pabigat sa malalang krisis ang militarisasyon sa kanayunan na hinahambalos ng gubyernong Aquino sa rehiyon. Kahit nakabawi ang ani ng palay noong nakaraang taon hanggang sa unang kwarto nitong taon, walang natira para makaligtas sa gutom ang mga maralita at iba pang gitnang magsasaka dahil sa kontrolado ng Binondo Cartel at malalaking panginoong maylupa-kumprador ang produkto ng mga magsasaka. Inutil rin ang rehimen sa pagsuporta sa pambili ng palay sa magsasaka dahil kinaltasan nito ang pondong pambili ng NFA.

Hinahayaan ng rehimeng Aquino ang mga dayong kumpanya sa langis sa walang awat na pagtataas ng presyo ng gasolina. Kaya walang awat ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nagpalala sa kabuhayan laluna ng mga maralita sa kanayunan at kasyudaran. Ang pagpakatuta ng rehimen ay nagpapahintulot din sa dagdag na pakikialam ng US na yumuyurak sa soberanya ng bansa. Noong nakaraang Marso 2, dumating sa Iloilo ang mga ahente ng US na naghahanda ng Balikatan 2012 sa Abril sa Palawan. Magsasanay ito ng mga tropa ng AFP at magbibigay ng mga kagamitan laban sa BHB.

Sa gitna ng paglalim ng krisis at paglala ng interbensyon ng US, ang BHB sa isla patuloy na nakahanda sa pag-ambag sa pambansang pakikibaka sa pagbigo ng pakana ng rehimeng Aquino. Ang pagpalubha ng rehimen sa paghihirap ng mamamayan ay nagtutulak sa mga magsasaka at malawak na mamamayan na pagrebolusyon. Nasa pusisyon ang BHB sa pagbwelo sa pagpalaki ng pwersa para sa pagtungo sa mas mataas na antas ng digmang bayan sa Panay at sa buong bansa sa paparating na mga taon.

Kaugnay nito, tungkulin ngayon ng BHB ang pagpabwelo sa pagdagdag ng laking-kumpanyang mga larangang gerilya at pagpalaki pa ng pwersa ng mandirigma. Ipinanawagan sa iba't ibang yunit ng BHB sa mamamayan laluna sa mga kabataan sa kanayunan at kasyudaran ang pagsali sa rebolusyonaryong pakikibaka sa pamamagitan ng pagsampa sa BHB.

Palargahin ng BHB ang mga taktikal na opensiba sa buong isla para sa patuloy na pagbigo sa mga atake ng 3rd ID. Sa kanyang inisyatiba, kakayanin ng mga yunit ng BHB ang paglunsad ng mga opensiba saan mang lugar sa Panay gugustuhin nito. Kaugnay din sa tungkuling ito ang patuloy na pagparami ng mga organisasyong masa, pagpalarga ng mga gawain sa produksyon, paggawa ng mga hakbang sa problema sa lupa at pagkontra sa militarisasyon.

Nakahanda rin ang BHB at ang rebolusyonaryong pwersa sa militanteng pagharap sa pagbalik ng tropang Amerikano na aawas sa Panay bunsod ng Balikatan Exercise sa Abril. Mararamdaman nila ang kanilang sinapit sa Vietnam at Afghanistan kung maggarison itong mga tropa sa bantay-salakay na dahilang "tumutulong sa depensa". Sa Panay unang nabunyag ang "Manifest Destiny" ng Kano sa pagsakop sa Pilipinas mahigit 110 taon ng nakalipas. Tiyak na lalasapin muli nila ang armadong paglaban ng rebolusyonaryong pwersa katulad ng pinatikim sa kanila noon nina Antonio Luna at Henerala Isay Magbanua ng Katipunan, kung sila ay muling manakop. At higit pa rito, ilang beses ang lakas ng hambalos kumpara sa nakaraan.

Concha Araneta
Tagapagsalita
PKP Panay (Komiteng Rehiyon)
Marso 29, 2012