Hindi masaya sa Coke


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Mariing binatikos ng unyon ng mga manggagawa sa Coca-Cola Philippines ang pang-aatake ng kumpanya sa kanilang mga karapatang pang-unyon. Tumatanggi ang kumpanya na makipagnegosasyon sa mga manggagawa para sa dagdag sahod at panibagong collective bargaining agreement o CBA. Sa halip, pinalalaganap ng kumpanya ang iskemang 3P bilang batayan ng pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa halos 45 unyon sa parent company ng Coca-Cola Philippines, ang San Miguel Corporation. Sa ilalim ng 3P, itataas ang sahod ng mga indibidwal na manggagawa ayon sa tatlong "P" -- presensya, performance at partisipasyon sa halip ng isang across-the-board na pagtaas ng sahod. Isasagawa ang ebalwasyon bawat dalawang buwan at ang sinumang hindi papasa rito ay agad na tatanggalin.

Kasabay nito, kunwa'y nirerepaso ng Coke ang kumpanya para tukuyin ang mga "esensyal" at "di-esensyal" na mga pwesto. Naniniwala ang unyon na nagbabadya ito ng malawakang tanggalan ng mga regular na manggagawa at pagpapalit sa kanila ng mga kontraktwal.

Sa pamamagitan ng mga iskemang ito, sistematikong pinapatay ng Coke ang unyon ng mga manggagawa. Minamaniobra nito ang mga patakaran para iwasang makipagnegosasyon sa unyon para hindi makapagbigay ng dagdag na sahod at makapagpatupad ng malawakang tanggalan. Taliwas sa ibinabanderang imahen ng kumpanya sa publiko, hindi masaya sa Coke.

Download PDF here