Intensive military operations in Pantukan occur as US-Aquino regime cooks up a deceptive executive order on mining

Anvil Guinto
Crucifino Uballas Command, NPA-Southern Mindanao
March 7, 2012

The small-scale miners and peasants have already spoken yet the US-Aquino regime and the local reactionary government of GPH Pantukan Mayor Celso Sarenas and the 71st Infantry Battallion-AFP, is adamant in coddling the foreign large-scale mining in the country.

Two platoons of the 71st IB have again rushed to Brgy. Panganasun, Diat, Boringot and Pulang Lupa, after miners held a peaceful protest rally last week in Davao City. This is only the latest in their combat operations to dislocate the thousands of small-scale miners under the pretext of the no habitation policy imposed in January in the aftermath of Pantukan landslides. Three weeks ago, at least 52 elements of the 71st IB also scoured Pantukan mining areas. GPH Mayor Sarenas has also busied himself in coercing presidents of small scale miners association to demolish the miners.

In Pantukan, the 71st IB, which protects the exploration operations of US-owned Russell Mines and Minerals, Inc., is fascist and corrupt to the core. Masses are made to provide for the provisions of its platoon-sized detachment in Brgy. Biasung, and headquarters in sitio Lumanggang and Biasung. Lumanggang is practically a hamletted area. The 71st IB forces, numbering to at least 200 all in all in Pantukan, are also dispersed in Landing and Buko-buko sa anay. Every now and then, it puts up barricades for the Russell Mines in the mining road of Maplag, Tibagun, and coerces motorists to pay up a toll fee of P300-500. The 71st IB also manages renegades and goons, which are responsible for the spate of extortion, drug trafficking and confiscating destino in the area.

As the masses are hounded with abusive combat and psychological war operations in Pantukan, the US-Aquino regime is peddling to the Filipino people a new policy that will attempt to sweeten the impact of destructive large scale mining operations in the country. Greedy mining capitalists have already spewed bile and noise, as if to remind Aquino of their sweetheart deal: to let the hated Philippine Mining Act stay, and to allow the continued plunder of the country's natural resources.

Abusive military operations, coercion, demolition of small-scale mining operations confront the masses of Pantukan, while Malacanang appeases the capitalists and plunderers with a deceptive mining scheme. The proposed new mining order is only consistent with the US-Aquino's sham "road to righteousness."

Thus, it is more justified that peasants, miners, and national minorities unite to defend their lands and intensify the struggle against this blatant land grabbing and plunder. And it is even more imperative to advance the people's war as the New People's Army gains ground with more tactical offensives against the imperialist plunder of foreign large-scale mining.

______________________________________________________

Subsob nga operisyong militar gipahigayon sa Pantukan samtang ang rehimeng US-Aquino nagaduso og malinglahong executive order kalabot sa mina

Anvil Guinto
Tigpamaba
Crucifino Uballas Command
Front 2 Operations Command
New People’s Army-Southern Mindanao

7 Marso 2012

Nagpadayag na ang mga gagmay’ng minero ug mga mag-uuma apan nagpabiling gahi ang rehimeng US-Aquino, ang lokal nga reaksyonaryong gobyerno sa GPH (Gobyerno sa Pilipinas) ubos kang Pantukan Mayor Celso Sarenas ug 71st Infantry Battalion-AFP dinha sa pagprotekta sa mga langyaw’ng dinagkong mina sa nasud.

Duha ka platun sa 71st IB-AFP ang misulong dayon sa mga barangay sa Panganasun, Diat, Boringot ug Pulang Lupa human nagpahigayon og malinawong lihok protesta ang mga minero niadtong milabayng semana sa Davao City. Mao lang ni ang pinakabag-o sa ilang mga operisyong kombat aron pugson pagdislokar sa liboan ka mga gagmay’ng minero ubos sa no habitation policy nga gi-imposar niadtong Enero human nahitabo ang lanslide sa Pantukan. Tulo ka semana na ang milabay, dili moubos sa 52 ka elemento sa 71st IB-AFP ang misuut sa mga erya sa mina sa Pantukan. Samtang si GPH Mayor Sarenas, gihikotar ang iyang kaugalingon dinha sa pagpugos sa mga presidente sa mga asosasyon sa gagmay’ng minero nga idemolis ang mga minero.

Sa Pantukan, ang 71st IB-AFP maoy tigpanalipod sa operisyong exploration sa Russel Mines and Minerals, Inc. -- usa ka kompanyang gipanag-iyahan sa Estados Unidos. Ang 71st IB-AFP, pasista ug kurakot sa kinauyokan. Mga masa ang gipugos nga muhatag sa mga panginahanglan sa mga sundalo dinha sa detatsmen sa Barangay Biasung, ug mga hedkwarters niini sa mga sityo sa Lumanggang ug Biasung. Ang sityo sa Lumanggang, erya nga gipailalom sa hamlet (diin kontrolado sa mga sundalo tanan lihok sa mga molupyo lakip na ang mga pagkaon nga ipasulod ug ipagawas sa komunidad). Ang 71st IB-AFP adunay pwersa nga dili muobos sa 200 ang ihap sa tibuok Pantukan; gideploy usab sila sa Landing ug Buko-buko sa anay. Sa matag karon ug unya, nagamontar sila og barikada alang sa Russel Mines dinha sa dalan sa Maplag, Tibagun; ug gipugos ang mga motorista nga mubayad og toll fee gikan 300 hantud 500 ka pesos. Ang 71st IB-AFP nagadumala usab og mga bandido ug goons, responsable sa sunud-sunod nga pagpangilkil, drug trafficking ug pagkompiska og destino sa erya.

Samtang ginagukod ang mga masa og abusadong mga operisyong kombat ug saywar sa Pantukan, ginabaligya sa rehimeng US-Aquino ang bag-o niining palisiya ngadto sa katawhang Pilipino. Tumong niini nga tagoan ang dakong epekto sa makadaot nga dinagkong operisyong mina sa nasud. Ang mga hakog nga kapitalista sa mina daghan nang gipagawas nga pamahayag, daw gipahinumdoman si Aquino sa ilang “sweetheart deal” o hiniusang kasabotan: nga ipabilin ang gikasilagang Philippine Mining Act ug tugotan ang padayong pagpangawkaw sa mga natural nga rekurso sa nasud.

Ang mga abusadong operisyong militar, pagpamugos ug demolisyon sa ginagmay’ng operisyon sa mina maoy ginaatubang sa mga masa sa Pantukan; samtang ginapakalma sa MalacaƱang ang mga kapitalista ug mga tigpangawkaw pinaagi sa malinglahong iskema sa mina. Ang bag-ong mining order o balaod sa mina nahiuyon sa kuno peke nga dalan-sa-pagkamatarong sa rehimeng US-Aquino.

Busa, makatarunganon lang nga maghiusa ang mga mag-uuma, minero ug nasudnong minorya aron panalipdan ang ilang kayutaan ug pakusgon ang pakigbisog batok sa walay uwaw nga pagpangawkaw ug pagpangilog og yuta. Mas mahinungdanon usab nga iasdang ang gubat sa katawhan samtang ang New People’s Army nagalunsad og mas daghang taktikal nga opensiba batok imperyalistang pagpangawkaw sa mga langyaw’ng dinagkong pagmina.