Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon! MANGGAGAWA, SUMAPI SA NPA!

Pahayag ng RCTU sa ika-43 anibersaryo ng New People’s Army

Ang mga rebolusyonaryong manggagawa sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) ay nagpapaabot ng pinakamapulang pagpupugay sa pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng New People’s Army!

Kami ay nagbibigay-pugay sa lahat ng pulang mandirigma, kumander, rebolusyonaryong masa, at sa namumunong Partido Komunista ng Pilipinas sa pagkamit ng mga signipikanteng tagumpay sa pagsusulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan.

*Lumalala ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista*

Napakatindi na ng krisis ng sistemang imperyalista, bagamat ang sukdulan nito ay paparating pa lang. Nahihirapan itong umahon at maghari gaya nang dati. Hindi na umuubra ang mga neoliberal na patakaran para maisalba sa pagbagsak maging ang mga imperyalistang kapangyarihan.

Ang imperyalismong US, na nasa sentro ng krisis na ito, ay humahantong na sa desperadong hakbang ng pagpapasiklab ng mga bagong digmaan sa pagtatangkang makabangon sa lugmok na kalagayan.

Nagpapalakas ang US ng presensyang militar sa Asya-Pasipiko para protektahan at palakihin ang ganansya nito sa teritoryal at pang-ekonomiyang dibisyon ng daigdig. Hindi malayong dumulo ito sa panibagong digmaang pandaigdig lalo pa’t umuusbong ngayon ang Tsina bilang kakumpitensya nito.

Pero dahil lubog sa krisis, hindi kayang gastusan ng US ang pakanang ito. Kaya ipinapasa ng US sa mga bansang malakolonya gaya ng Pilipinas ang lahat ng gastusin ng mga digmaan at paghahanda para sa digma.

Habang lumalala ang krisis ng imperyalismo, tumitindi rin ang pagsasamantala sa mga manggagawa at mamamayan ng daigdig. Tumitindi ang kagutuman at kahirapan maging sa mga abanteng kapitalistang bansa. At hindi hamak na mas matindi ang bayo ng krisis na ito sa mga malakolonyal at malapyudal na lipunan gaya ng Pilipinas.

Ang sagad-sa-butong pagkapapet ng rehimeng US-Aquino ay nagpapabilis pa sa pagkabulok ng sistema sa Pilipinas.

Wala sa hinagap ng rehimeng ito ang gumawa ng anumang magpapaalwan sa kalagayan ng mga mamamayan. Sa halip, puro pahirap na patakaran ang ipapatupad nito sang-ayon sa mga neoliberal na dikta ng US at mga naghaharing uring panginoong maylupa at malaking burgesya-komprador.

Tiyak na magbubunga ang krisis na ito ng higit pang pagsasamantala sa lakas-paggawa nating mga manggagawa.

Lalong babaratin ang sahod kasabay ng pagsirit ng presyo ng langis at mga bilihin at serbisyo. Mas lalaganap din ang pleksible at kontraktwal na paggawa, mas lalaki ang mga buwis habang lumalaki rin ang kaltas sa subsidyo sa mga serbisyong panlipunan.

Sa madaling salita, mas matinding kahirapan at kagutuman!

*Labanan ang krisis at kagutuman, manggagawa tumungo sa kanayunan!*

Ginagawang halos imposible ng sistemang ito ang maski kaunting ginhawa para sa mga manggagawa at maralita. Kaya nanawagan ang RCTU sa mga manggagawa at sambayanang Pilipino na tumungo sa kanayunan, tumangan ng armas, lumahok sa armadong rebolusyon, at ibagsak ang naghaharing sistema!

Kailangang agawin ng mga manggagawa’t mamamayan ang pampulitikang kapangyarihan mula sa imperyalismong US at mga tuta nitong uring panginoong maylupa at malaking burgesya-kumprador, at itayo ang gobyerno ng mamamayan!

Mag-ambag tayo sa pagwakas sa gutom ng malawak na masang magsasaka sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa! Ito rin ang magiging salalayan ng pambansang industriyalisasyon!

Hinog na hinog na ang kasalukuyang mga kalagayan para paigtingin at dalhin sa mas mataas na antas ang ating digmang bayan. Ang papalalang krisis ay nagtutulak mismo sa mga manggagawa at maralita na lumaban at mag-aklas.

Nananawagan ang RCTU sa lahat ng rebolusyonaryong unyon, organisasyon, at pederasyon na magpasampa ng libu-libong manggagawa at mamamayan sa New People’s Army para isulong ang rebolusyong Pilipino!

Palakasin at pakamahalin natin ang NPA! Ito ang pangunahing sandata ng sambayanan sa pag-agaw ng pampulitikang kapangyarihan, sa pagsusulong at pananagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon na siyang maghahawan ng landas para makamit ang lipunang sosyalista.