Look who's talking; NPA tells ANAD what cold-blooded murder means

Ka Simon Santiago
Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao
16 March 2012

The arm of revolutionary justice that has compelled the implementation of capital punishment against Patrick Wineger is, in fact, light and considerate, contrary to the claims of the 6th Infantry Division-AFP and its running dog Alliance for Nationalism and Democracy (ANAD) partylist that the March 7 NPA action was "cold-blooded."

The highest penalty of capital punishment are reserved for the most rabid, most fascist and incorrigible criminals and people's enemy like Patrick Wineger who carried blood debts against the masses and the revolutionary forces -- who actively, consistently participated, directly and indirectly, in the armed attacks and violence against the people.

It is not only inaccurate and misleading for the AFP and ANAD to project Wineger as a hapless victim of violence; it also perpetuates the mistaken notion that military assets and unrepentant counterrevolutionary criminals like Wineger would eternally enjoy the cover of human rights and international humanitarian law.

Unlike the reactionary US puppet regimes in the country which abducts, tortures, and kills without compunction innocent civilian of all ages and sexes, the revolutionary movement is genuinely humane and forgiving, and akin to giving the offenders chance to repent and serve the interest of the people.

Enough opportunities were given to Wineger to change his ways in the course of more than a decade of his active conscription of paramilitary Lumad fanatics, surveillance of peasant communities, psychological warfare operations, and human rights violations. Many warnings were relayed to him.

But because Wineger served the US-Aquino regime, and continued to be a part of the AFP's intelligence and finance network, he masterminded the brutal and heartless killing of the beloved priest Fr. Fausto "Pops" Tentorio, who was long part of the military's Order of Battle list. In this last project of his, Wineger was truly impenitent, ever the most loyal servant of the AFP's counterrevolutionary war machine. Thus, for masterminding the killing of Fr. Tentorio, Wineger was handed down the maximum penalty of capital punishment.

The masses, who grieved for Fr. Tentorio, are rejoicing because revolutionary justice has finally begun in the punishment of Wineger.

ANAD Partylist Jun Alcover's recent pronouncements merely serve to confirm what the revolutionary movement has known all along: that Fr. Fausto Tentorio was a victim of a conspiracy of the 6th ID-AFP, 10th Special Forces, 57th Infantry Battalion, criminal Lumad fanatic baganis and financier and asset Patrick Wineger. Nothing can be farther from the truth in Alcover's description of Wineger's killing as cold-blooded. Cold-blooded, in the eyes of the masses, refers to the track record of Alcover's buddy Jovito Palparan whose hands are bloodied with the hundreds of lives he snuffed in the course of the implementation of Oplan Bantay Laya. Cold-blooded, in the eyes of the masses, was the murder of Fr. Tentorio by a mercenary AFP and the fascist state.


__________________________________NPA gitudloan ang ANAD kun unsa’ng buot pasabot sa mabangis o wala’y kaluoy nga pagpatay

Ka Simon Santiago
Political Director
NPA-Southern Mindanao

Regional Political Department
Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People’s Army
Sulat Pamahayag

16 Marso 2012

Ang kamot sa rebolusyonaryong hustisya nga mipugos pagpahamtang og silot-kamatayon ngadto kang Patrick Wineger, sa pagkatinuod, gaan ug manggiangayon na nga silot sukwahi sa mga pasiatab sa 6th Infantry Division-AFP ug sa irong-tiggukod niini nga Alliance for Nationalism and Democracy (Anad) partylist nga nagkanayong bangis kuno o yawan-on ang Marso 7 nga aksyon sa NPA.

Ang pinakataas nga silot nga capital punishment o pagpahamtang og kamatayon gireserba alang sa pinaka-bangis, pinaka-pasista ug dili na mapanton o wala’y kausabang mga kriminal ug kaaway sa katawhan sama ni Patrick Wineger. Si Wineger adunay mga utang nga dugo batok sa mga masa ug rebolusyonaryong pwersa. Aktibo siya ug makanunayong misalmot, direkta man o dili, sa mga armadong pagpangatake ug pagpangdagmal batok sa katawhan.

Dili lang sayup og malimbungon ang gihimo sa AFP ug ANAD diha sa paghulagway kang Wineger isip usa ka makalolooy nga biktima sa pagpangdagmal; usa usab kini ka pamaagi aron padayong ipatunhay ang sayup nga panghunahuna nga ang mga asset sa militar ug wala’y paghinulsul nga mga kontra-rebolusyonaryong kriminal sama ni Wineger maproteksyonan ubos sa tawhanong katungod ug internasyonal nga makitawhanong balaod.

Dili sama sa mga reaksyonaryong papet nga rehimen sa US dinhi sa nasud nga nagapangdagit, nagatortyur ug wala’y tulubagon nga nagapatay og mga inosenteng sibilyan bisan unsa mang pangedaron ug sekso; ang rebolusyonaryong kalihokan bug-os nga makitawhanon ug mapasayloon, ug nagahatag kini og higayon ngadto sa mga nakalapas nga maghinulsul ug muserbisyo sa interes sa katawhan.

Gihatagan si Wineger og ikapila na ka mga higayon aron magtul-id, aron bag-ohon ang iyang mga hinimoan sa dagan sa kapin usa ka dekada nga aktibong pagrekluta og mga panatikong lumad nga paramilitar, pagpaniktik sa mga komunidad sa pisante, pagpangsaywar ug paglapas sa tawhanong katungod. Daghang mga pasidaan na ang gipaabot ngadto kaniya.

Apan, tungod nagaserbisyo si Wineger sa rehimeng US-Aquino ug padayong nahimong kabahin sa kutay sa AFP dinha sa pagpaniktik ug pagpangwarta, gi-mastermind niya ang bangis ug walay kaluoy nga pagpatay sa gipangga’ng pari nga si Fr. Fausto “Pops” Tentorio nga dugay nang anaa sa listahan sa order of battle sa militar. Sa maong katapusan niyang proyekto, gipakita ni Wineger nga wala siya’y pagbasol, nga lunod-patay siya’ng bata-bata sa AFP dinha sa kontra-rebolusyonaryong makinarya sa gubat niini. Busa, sa iyang pag-mastermind sa pagpatay kang Fr. Tentorio, gipakanaog ngadto kang Wineger ang silot kamatayon.

Ang mga masa nga nasubo sa kamatayon ni Fr. Tentorio, dako ang ilang pagmaya karon tungod nagsugod na ang pagpahamtang og rebolusyonaryong hustisya pinaagi sa pagsilot kang Wineger.

Ang mga bag-ohay’ng pasiatab ni Jun Alcover sa Anad partylist, mikompirma lang sa dugay na’ng nahibal-an sa rebolusyonaryong kalihokan: nga biktima si Fr. Fausto Tentorio sa panagkunsabo sa 6th ID-AFP, 10th Special Forces, 57th Infantry Battalion, mga kriminal nga panatikong baganing lumad, ug sa tig-pamuhunan ug asset nga si Patrick Wineger. Wala na’y mulayo pa sa kamatuoran dinha sa paghulagway ni Alcover nga bangis o wala kunoy kaluoy ang pagpatay kang Wineger. Sa mata sa mga masa, ang bangis o wala’y kaluoy mao ang track record sa higala ni Alcover nga si Jovito Palparan nga daghang utang nga dugo tungod sa gatosang gipatay dinha sa dagan sa pagpahamtang sa Oplan Bantay Laya. Sa mata sa mga masa, bangis ug yawan-on ang pagpatay kang Fr. Tentorio nga hinimoan sa mersenaryong AFP ug sa pasistang estado.