NPA to AFP: Fr. Tentorio's killer, Wineger, was armed, legitimate military target by the NPA

Simon Santiago
Political Director, Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao
March 12, 2012

There is a world of difference between the extra-judicial killing of Fr. Fausto "Pops" Tentorio by the AFP and the punishment of Patrick Wineger by the New People's Army.

Fr. Tentorio was a civilian, an innocent non-combatant, whose life was cut short with at least 10 bullets by the hands of assassins who were instructing upon the orders of Wineger and the AFP. Wineger was an armed military asset who conscripted and coddled indigenous peoples to become paramilitary baganis who are active in terror and counter-revolutionary abuses in the hinterlands of North Cotabato.

Fr. Tentorio's murder October 17 last year ended a life well-spent as an advocate and servant of the masses who worked for the welfare of peasant and indigenous peoples in Arakan and who spoke and stood against the evils of imperialist plunder, feudalism and fascism. Only the encroaching capitalists, landlords and the AFP were happy when he was killed. In contrast,his family, thousands of masses, churchpeople, and human rights advocates wept for his brutal death and raged for justice.

Wineger and his family devoted themselves in enriching their wealth and accumulated lands for their own benefit. Wineger spent a life in connivance with the fascist AFP. He penetrated tribes and communities to sow terror and teach them to engage in proxy war with non-Lumad settlers. The proxy war was instigated to abet landgrabbing and
encroachment in the ancestral lands of big capitalists of mining, hydropower and other business interests. Falsely claiming to defend ancestral domain, Wineger organized fanatical bagani warriors, anti-NPA Alamara bandits, and Mansandong goons to become criminals, by extorting money from small businessmen and the masses and, harassing and killing innocent civilians.

In the hinterland villages, Fr. Tentorio helped cure the sick, supported free education and put up literacy schools for the Lumads, and saw to the economic well-being of poor peasants by teaching them self-reliance, while at the same time supporting their communal farm projects, water buffalo dispersal, among other endeavors.

Thus, it is ridiculous for Col. Cesar Sedillo of the 602nd Brigade-AFP and Maj. Gen. Rey Ardo of the 6th Infantry Division to claim that Wineger was a civilian-when he was not--and that his death was a violation to the international humanitarian law-when this was not for Wineger was an active AFP asset who carried a blood debt, a criminal in the eyes of the people. This made Wineger a legitimate military target by the NPA.

Wineger was one of the principals to Fr. Tentorio's murder. Before Fr. Tentorio's death, Wineger maliciously tagged him and his parish as supporting the NPA. In a peace meeting organized by the 6th ID-AFP at the North Cotabato provincial capitol, Wineger singled out Fr. Tentorio and his progressive Arakan Church as a big impediment to the AFP counter-revolutionary Oplan Bayanihan operations in North Cotabato and adjacent areas. Wineger and the AFP targeted Fr. Tentorio who rightly saw beyond the deceptive facade of the peace and development programs under the Oplan Bayanihan. After Fr. Tentorio's death, Wineger immediately conferred with the killer and his companions-- the bagani ringleaders in Barangay Dalag, Arakan-- to confirm the murder.


(Sgd.) Ka Simon Santiago
Political Director
NPA-Southern Mindanao

-----------------

Bisaya version

Regional Political Department
Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People’s Army

NPA ngadto sa AFP: Si Wineger nga mipatay kang Fr. Tentorio, armado ug lehitimong target sa NPA

Dako kaayo og kalahian ang extra-judicial nga pagpatay batok Fr. Fausto "Fr. Pops" Tentorio nga hinimoan sa AFP kun itandi sa gipahamtang nga silot sa New People's Army (NPA) batok Patrick Wineger.

Si Fr. Tentorio usa ka sibilyan, usa ka inosenteng non-combatant, kinsa ang kinabuhi gikutlo sa dili moubos 10 ka bala gikan sa kamot sa mga nagpatay o killer nga mipahamtang sa mando ni Wineger ug sa AFP. Si Wineger, usa ka armadong aset sa militar nga mirekluta ug miprotekta og mga lumad aron himuong paramilitar nga mga bagani kinsa aktibo dinha sa pagsabwag og kahadlok ug kontra-rebolusyonaryong pagpangabuso sa mga kabukiran sa North Cotabato.

Ang linuog nga pagpatay batok Fr. Tentorio niadtong Oktubre 17 sa milabayng tuig, mitapos sa usa ka kinabuhing gihalad isip tigpanalipod ug tig-alagad sa katawhan; kinabuhing milihok alang sa kaayohan sa mga pisante ug kalumaran sa Arakan; kinabuhing mipasibaw ug mibarug batok kadaotan sa imperyalistang pagpangawkaw, pyudalismo ug pasismo. Bugtong mga misugok nga kapitalista, agalong yutaan ug AFP lang ang nalipay sa kamatayon ni Fr. Tentorio. Samtang ang iyang pamilya, liboan ka mga masa, tawong-simbahan ug tigpanalipod sa tawhanong katungod, labihan ang gibating kasubo ug kasilag sa linuog nga pagpatay kang Fr. Tentorio ug hugot ilang pagkab-ot og hustisya.

Gigugol ni Wineger ug sa iyang pamilya ang ilang kaugalingon sa pagpaka-adunahan, ug pagpanag-iya og mga kayutaan alang sa ilang kaugalingong benepisyo. Gigugol ni Wineger ang iyang kinabuhi dinha sa pakigkonsabo sa pasistang AFP. Misulod siya sa mga tribo ug komunidad aron magsabwag og kahadlok ug gitudloan niya ang mga mulupyo
nga mupasiugda og proxy war batok mga dili-lumad nga setler o mulupyo. Gihulhog ang proxy war aron makapangilog og yuta ug makasulod sa mga yutang kabilin ang mga dagkong kapitalista sa mina, hydropower ug uban pang mga negosyo. Gilingla ni Wineger ang katawhang lumad dinha sa pagbarog nga kuno nagapanalipod sa yutang kabilin; miorganisa si Wineger og panatikong bagani warriors, kontra-NPA nga mga bandidong Alamara ug Mansandong goons aron mahimong mga kriminal nga mangilkil
og kwarta gikan sa mga gagmay’ng negosyate ug mga masa, ug mang-haras ug mupatay og mga inosenteng sibilyan.

Sa mga suok nga barangay sa kabukiran, gitabangan ni Fr. Tentorio ang mga masakiton, misuporta siya alang sa libreng edukasyon ug mitukod og mga eskwelahan alang sa mga lumad. Nakita ni Fr. Tentorio ang panginahanglanon sa mga kabus nga pisante dinha sa ekonomiya ug busa, gitudloan niya kini nga mahimong self-reliant o masaligon sa
kaugalingon; samtang sa susamang panahon, misuporta siya sa ilang komunal nga proyekto dinha sa pagpanguma, water buffalo dispersal, mga pipila lang sa ilang panglimbasog.

Busa, dakong kataw-anan alang kang Col. Cesar Sedillo sa 602nd Brigade-AFP ug kang Maj. Gen. Rey Ardo sa 6th ID-AFP nga mupasiatab nga usa ka sibilyan si Wineger tungod dili kini tinuod. Dakong katawn-anan mga musulti sila nga usa ka paglapas sa internasyonal nga makitawhanong balaod ang pagpatay kang Wineger tungod dili kini sakto. Sa pagkatinuod, si Wineger usa ka aktibong aset sa AFP nga adunay giutang nga dugo, usa ka kriminal sa mata sa katawhan. Busa, si Wineger usa ka lehitimong target sa NPA.

Usa si Wineger sa mga utok sa pagpatay kang Fr. Tentorio. Ayha sa pagpatay kaniya, malisyosong gitawag ni Wineger si Fr. Tentorio ug ang iyang parokya nga nagasuporta sa NPA. Sa usa ka tigom alang sa kalinaw o peace meeting nga gi-organisa sa 6th ID-AFP dinha sa North Cotabao provincial capitol, gitudlo ni Wineger si Fr. Tentorio ug ang iyang progresibong simbahan sa Arakan nga usa ka dakong babag sa mga operisyon ubos sa kontra-rebolusyonaryong Oplan Bayanihan sa AFP dinha sa North Cotabato ug sikbit nga mga erya. Gitarget ni Wineger ug sa AFP si Fr. Tentorio tungod nakita niini nga malinglahon ang dagway sa programa alang sa kalinaw ug kalamboan kon peace and development programs ubos sa Oplan Bayanihan. Human mapatay si Fr. Tentorio,
hinanaling nakigkita si Wineger sa killer ug mga kauban niini -- ang mga nangulo sa bagani dinha sa Barangay Dalag, Arakan -- aron kompirmahon ang kamatayon ni Fr. Tentorio.


(Sgd.) Ka Simon Santiago
Political Director
NPA-Southern Mindanao