Operation Pacific Angel 12-01 ng 13th US Air Force: Todo-todong Saywar at Panlilinlang sa mga Bikolano

Gregorio "Ka Greg" Bañares
National Democratic Front -Bicol region
3 Marso 2012

Mariing tinutulan ng NDF Bikol at ng buong rebolusyonaryong kilusan ang pagdating ng 13th US Air Force sa Albay.

Nararapat na tutulan ng lahat ng makabayang mga Bikolano ang presensya ng mga dayuhang armadong sundalo sa Bikol, tahasan itong paglapastangan sa soberanya at kasarinlan ng ating bansa. Noong 2009, napaatras ng dambuhalang mga protesta ng nagkakaisang Bikolano ang planong maglunsad dito ng US-RP Balikatan military exercises. Naglunsad na lamang ito noon ng pakitang-taong "humanitarian mission".

Ngayong Marso 5 hanggang 10, ang Operation Pacific Angel 12-1 ay maglulunsad ng "humanitarian at relief mission", sa pangunguna ng 13th US Air Force na nasa ilalim ng US Pacific Command. Ang Operation Pacific Angel 12-1 ay isang joint military exercise, na bahagi ng kanilang Civil Military Operations (CMO). Ito ay may bitbit na kakarampot na "serbisyo" sa iilang barangay sa Albay ngunit hindi ito simpleng "humanitarian mission". Ito ay bahagi ng kanilang tuwirang paglahok sa Oplan Bayanihan, ang kontra-insurhensyang kampanya sa Pilipinas, na ginagamit sa marahas at malupit na pagsupil sa lehitimong mga paglaban ng mamamayan. Ikinukubli ang karahasan sa mapanlinlang na paggamit nila ng mga terminong “kaunlaran at kapayapaan”. Isa itong operasyong saywar na may layuning linlangin ang mamamayan upang maging katanggap-tanggap ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Bikol.

Mas mahalagang kunsiderasyon para sa 13th US Air Force ang layuning militar at hindi ang kapakanan ng mamamayan. Dati itong nakabase sa Clark Air Base, matapos ang operasyon nito sa Digmaan sa Vietnam noong 1975. Sa panahon ng digma, ito ang nasa kumand at kontrol ng mga combat operations o pambobomba ng US Air Force. Sa panahon naman na walang digma o naghahanda sa digma, naglulunsad ito ng information operations.

Kasabay sa mga aktibidad ng 13th US Air Force ang kanilang lihim na pagpapalipad ng mga "surveillance drones" o spy planes para mag-survey ng madarambong nilang likas na yaman; at magsagawa ng mas masinsing intel operations para magmanman sa mga pampulitikang kalaban ng estado, at magpamilyarisa sa mga kundisyon ng pakikidigmang gerilya sa Bikol.

Nitong Enero, bumisita sa Pilipinas ang matataas na upisyal ng US, ang Secretary of State na si Hillary Clinton at ang Defense Secretary na si Leon Panetta. Adyenda nila ang pagtatayo dito ng US ng isang mini-Subic Naval Base. Isang pasilidad militar para sa regular na pagpapadaong ng mga barko-de-gera, at istasyon ng kanilang mga spy planes.

Gagamitin din ang kalupaan at pasilidad ng Pilipinas para sa "rest and recreation" ng mahigit 3,000 tropang US na nakatakdang mag-"rotational visits" sa mga bansa sa Asya-Pasipiko sa darating na mga taon.

Ang agresibong pagtambak ng mga tropang US sa Pilipinas, at iba pang bahagi ng Asya ay nasa direksyon ng bagong Defense Strategy ni Barack Obama. Magiging pokus ng presensya ng tropang US ang Asya-Pasipiko dahil ito ang nakikita niyang makakasalba sa napakalubhang krisis sa ekonomya ng US, kaya itinuturing nitong sagabal ang China sa kanyang mga interes pang-ekonomya. Kaya sa harap ng lumalakas na pang-ekonomyang impluwensya ng China sa mga bansa sa Asya, muling ginagatungan ng US ang isyu sa Spratly para maitulak ang adyenda nito sa Pilipinas.

Ang "rotational na pagbisita" ng mga sundalong Amerikano sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nagtitiyak na buong taon ay may permanenteng tropa dito ang US. Nangangahulugan ito ng pag-igting ng mga military exercises at pagsinsin ng panghihimasok ng mga elementong pulitikal at militar ng US sa ating bansa.

Garapal na ipinapakita ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino na walang tunay na kasarinlan ang bansa at "iniimbitahan" pa nito ang mga tropang US na yurakan at bastusin ang soberanya at integridad ng bansa.


email: greg_banares@yahoo.com/
websites: www.ndfbicol.wordpress.com
twitter account: www.twitter.com/ndfbicol
facebook account: greg banares