Operation Pacific Angel 12-1: Mapanlinlang na mukha ng US Intervention

Liberato Magbanwa
Christians for National Liberation-Bicol
Marso 5, 2012

Inililihis ng Gobyerno ni P-Noy Aquino at ng Imperyalismong US ang tunay na layunin ng isinasagawang Operation Pacific Angel 12-1 ngayong Marso 5-10, 2012 sa ilang bayan sa lalawigan ng Albay sa Rehiyong Bicol. Inilalako sa mga Bikolano ang kanilang kasinungalingan na ang Operation Pacific Angel 12-1 ay isa lamang civil-military activities sa porma ng joint humanitarian mission ng United States Armed Forces (USAF) at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) upang paunlarin di-umano ang kakayahan ng mga NGOs at LGUs sa “humanitarian and disaster operations skills.”

Kinakasangkapan sa kanilang gimik-publisidad ang mga kawanggawang limos na serbisyong panlipunan gaya ng medical at dental mission at pagkumpuni ng mga silid aralan upang gawing katanggap-tanggap sa mga hikahos na Bikolano ang presensyang militar ng US sa Bicol at sa buong bansa. Kalkuladong hakbangin ito ng Gobyernong Aquino at Imperyalismong US para masanay ang mga Bikolano sa palagiang presensya ng tropang militar ng US sa ating bansa.

Proyektong militar ng US Pacific Command (US PACOM) ang Operation Pacific Angel. Taunan itong isinasagawa ng US PACOM particular sa mga bansa sa Asya. Aktibong kalahok dito ang 13th US Air Force na nakabase sa Air Force Base sa Hawaii. Ang US PACOM ang nakatalaga upang ipagtanggol ang estratehikong interes ng Imperyalismong US sa Asia Pacific Region. Misyon ng 13th US Air Force ang i-komand, i-kontrol, i-deliber, at i-assess ang air, space and information operations sa Asia-Pacific Region sa lahatang larangan sa panahong walang giyera at mga mayor na operasyong kombat. Sa Komand ding ito nakatalaga ang “planning, executing, assessing operations” suporta sa objectives ng US PACOM Commander.

Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Operation Pacific Angel ay isang mukha ng interbensyong militar ng US sa Pilipinas. Ikinukubli ng joint humanitarian mission na ito ang lantay militar na aktibidad, ang pagsasagawa ng surveillance at intelligence gathering gamit ang mga “drones” o unmanned aerial vehicle (UAV). Integral na bahagi ito ng pagpapatupad sa Oplan Bayanihan alinsunod sa US Counter-Insurgency Guide of 2009.

Pagyurak sa pambansang soberanya at Konstitusyon ng Pilipinas ang pananatili ng US military presence saan mang bahagi ng teritoryo ng ating bansa dahil sa Visiting Forces Agreement (VFA) at ng Mututal Defense Treaty (MDT). Kasuklam-suklam ang anumang porma ng US intervention sa ating bansa. Ang Pilipinas ay para sa sambayanang Pilipino. Ipagtanggol natin ang pambansang soberanya at pambansang interes ng ating bayan. Labanan ang imperyalismong US.

Makabayang Bikolano Magkaisa!
Labanan Ang Interbensyon Militar ng US!
Imperyalismo Ibagsak!
Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!