Operation Pacific Angel sa Bicol, binatikos

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Mariing binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paglahok ng mga pwersang Amerikano sa Oplan Bayanihan sa rehiyon ng Bicol. Kasabay nito, iginiit ng PKP na iatras ng US ang kanilang pwersa sa rehiyon na maglulunsad ng Operation Pacific Angel 12-1 sa Marso 5 hanggang 10. Ang pinagsanib na pagsasanay-militar ng 13th US Air Force ay bahagi ng Civil-Military Operations (CMO) sa ilalim ng US Pacific Command.

Ayon naman kay Ka Greg Bañares, tagapagsalita ng National Democratic Front-Bicol, inilulusot ng US ang paglahok ng mga pwersa mula sa 13th US Air Force sa mga operasyon ng Oplan Bayanihan sa tabing ng kunwa’y mga misyong “humanitarian and relief.”

Ginagamit nila ang mga terminong “kaunlaran” at “kapayapaan” para ilusot ang kanilang panghihimasok sa bansa. Layunin nilang linlangin ang mamamayan upang maging katanggap-tanggap ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Bicol.

Nilinaw ni Bañares na ang tunay na kunsiderasyon ng 13th US Air Force ay ang layuning militar at hindi ang kapakanan ng mamamayan. Tinukoy ng PKP na ang yunit na ito ng militar ng US ay inatasan noong 2011 na magpakat ng mga pang-espiyang eroplano sa North Korea upang gumawa ng ditalyadong mapa ng kakayahang militar nito.

Kasabay ng mga aktibidad ng 13th US Air Force ang kanilang lihim na pagpapalipad ng mga “surveillance drones” o mga eroplanong paniktik. Magsasagawa rin ito ng mas masinsing mga operasyong paniktik para magmanman sa mga kaaway ng estado. Pinapamilyarisa rin nila ang mga kundisyon ng pakikidigmang gerilya sa Bicol.

Nararapat lamang na tutulan ng lahat ng makabayang Bikolano ang presensya ng mga dayuhang armadong sundalo sa Bicol, dagdag pa ni Bañares. Napaatras ng dambuhalang protesta ng nagkakaisang Bikolano ang planong maglunsad ng US-RP Military Exercise sa rehiyon noong 2009.

Samantala, naglunsad ng kilos-protesta sa harap ng embahada ng US ang mga kabataan at mga kababaihan laban sa pagbisita ni Demetrius Marantis noong Pebrero 28. Si Marantis ay Secretary of Trade ng US. Dumating siya para sa dagdag na usapan kaugnay ng pagpapasaklaw ng presensya ng pwersang militar ng US sa bansa.

Download PDF here