Pagbalewala ng Mainstream Media sa Bayan

Francisco “Ka Kiko” de Jesus
Kabataang Makabayan - Manila
Marso 30, 2012

Sa diwa ng dakilang araw ng pagpupugay sa ika-43 taon ng mga magigiting na Pulang mandirigma ng kanayunan, pinapaabot naming mga taga-lungsod ang pinakamataas na pagsaludo sa Bagong Hukbong Bayan na patuloy lang ang pakikibaka sa digmang bayan upang makamtan natin ng tuluyan ang minimithing pambansang demokrasya na magdadala sa atin sa bagong tanglaw ng liwanag ng sosyalismo.

Ang pakikibaka ng mga Pulang mandirigma na pinapatnubayan ng dakilang aral ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ay ang siyang pinakamahusay na praktikang maituturing upang ganap na na maisulong ang prinsipyong kasama sa daluyong ng sirkulasyon ng dugo sa ating mortal na mga katawan. Buhay ang iniaalay ng mga kasapi ng BHB, kaya’t masasabi nating hindi biro ang digmang bayan. Sa layuning maiangat pa ang pagpapalawak ng pundasyon ng rebolusyong bayan, patuloy na minumulat ng mga mulat nang Kabataang Makabayan ang kapwang mga kabataan na patuloy na nilalason ng pyudal na sistema sa pamamagitan ng paggamit mismo ng kanilang mga makinaryang pangkomunikasyon. Ikinagagalak mismo ng inyong lingkod ang pakikiisa sa pagmulat sa mga kapwang kabataan sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pahina ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino: kahit sa murang kaisipan ng mga hayskul upang waksiin na ang nakaka-sirang kuru-kuro na laganap na laganap sa lipunang kinalakhan: lalo na sa kalunsuran. Ninanais naming itatak sa puso’t isipan ng mayoryang kabataan na ang NPA ang tunay na nakikidigma upang mabigyan ng boses ang kanilang mga ipinaglalaba’t isinisigaw sa inutil at binging pamahalaan: boses na siyang alingawngaw ng armas upang matunugan, mabingi, at bumulusok ang bulok na estado na sa kasalukuya’y dinudunay ng Imperyalistang US sa pamumuno hasyenderong papet na si Noynoy Aquino.

Subalit noong nakalipas na Marso 29, 2012, ay mistula yatang hindi na binibigyan ng mga malalaking mainstream na komersyanteng nasa propesyong pamamahayag ang sigaw ng masang-api. Masasabi nating hindi na pinapahalagahan ng media ang panawagan at dahilan kung bakit may mga magigiting na Pulang mandirigma, na sinisiraan na rin nila sa pamamagitan ng mga salitang “subersibo”, “terorista”, “rebelde”, at kung anu-ano pang mga wika ng paninira sa NPA. Itinuturing na ngang negatibong pahayag ang mga katagang “komunista” at “NPA”.

Sa pagpapahayag ng mga kawikaang paninira laban sa mga rebolusyonaryong mandirigmang ipinagtatanggol ang malawak na masang sambayanan ay para na ring sinabi ito sa malawak na sambayanang Pilipino. Ito ang isang kaipokritohan ng mga kumpanyang katulad ng ABS-CBN, GMA-7, at TV-5 na sila raw ay para sa bayan. Kung sila nga’y para sa bayan, hindi ba dapat sila mismo ang makiisa sa laban ng masang api’t anakpawis sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang ipinaglalaban imbis sa paglapat ng mga programang pyudal at burges na isinusulong ng administrasyon ni Noynoy Aquino- gamit ang kanyang dilaw na laso na talagang nakakasakal na sa masa, lalo’t higit sa mga magsasakang patuloy na pinagmamalabisan ng kanyang angkang PML na Cojuangco-Aquino sa mga maralitang magsasaka-manggagawang nagbubuwis ng pawis sa Hacienda Luisita na kumakailan lang ay binakuran ng burges na kumpanyang RCBC. Sa pagbabalita ng ABS-CBN (na isang tunay na kaalyado ng administrasyong Aquino) tungkol sa pagpalag ng mga mambubukid laban sa bakod na itinayo ay masyadong nahahalata ang binigyang-opinyon na mababasa ng ordinaryong mamamayan at mangongomento na masama ang pagpalag ng mga ito dahil nga “hindi makatarungan”- isang pahayag na talagang kontradiksyon laban sa tunay na may karapatan na mag may-ari ng lupa na kanilang binubuhay! Ginagawa marahil ito ng ABS-CBN dahil nga’y nakakadungis ito sa huwad na dangal ng pamilyang Aquino. Nakakatawa rin na ang bungangang nagpuputakte ng kapatid ni Noynoy Aquino na si Kris Aquino ang sasagot laban sa mga tiradang makatotohanan laban sa pamilya nilang talagang mapang-api. Isa pa, mas mahalaga pa ata sa kanila ang balita tungkol sa buhay pag-ibig ni Noynoy Aquino kaysa sa mga mas kritikal na isyung panlipunan.

Ang TV-5 na pag-aari ni Manny V. Pangilinan na siyang tagapagpangulo rin ng isang kumpanya na kumikita sa pagmimina ay patuloy sa pagtatanggol sa kanyang kumpanya sa gitna ng malawakang panawagan ng mga aktibistang makakalikasan laban sa epekto ng pagmimina. Hayagan rin ang pagsagot niya (Pangilinan) na malaki raw ang kita mula sa pagmimina: isang tilamsik-dila na nagpapatunay higit at ganid na pagpapahalaga ng mga mayayaman kaysa sa kapakanan ng mga taong nakatira doon at lalo na sa inaaping kalikasan!

Pangunahing prente ng ABS-CBN ang tagapagbalita na si Noli de Castro, na mas kilala bilang “Kabayan”, na alam nating lahat na kakababa palang sa kapangyarihan bilang huwad na bise-presidente sa ilalim ng administrasyong US-Arroyo. Sa kanyang paglilingkod noon sa papet na gobyerno ay ilang beses niyang binibira’t sinisiraan ng harap-harapan ang maralitang lungsod bilang ‘iskwater’. Arogante pa rin hanggang ngayon si de Castro kahit sa pagbalik niya sa media. Sa mga komentaryo niya sa radyo at telebisyon (lalo na sa programang TV-Patrol) ay makikita ang kaniyang mga pahayag na naaamoy ng karamihan bilang patuloy na pagtangkilik sa administrasyong nagpugay sa kanya bilang pulitiko. Lagi niyang sinisiraan ang mga maralitang lungsod at ang militante, samantalang pabor na pabor siya sa mga pagpalag at programa ng militar at ng pulisyang bayaran at lingkod ng mga naghaharing-uri.

Lagi rin binibira ng isang napaka-tapat kay Noynoy Aquino na kolumnista sa ‘The Philippine Star’ na si William Esposo ang hayagang paninira sa mga pulang maka-kaliwa. Sa isang pagtanggol ni Esposo sa nakakasirang-puri na ‘Noynoying’ ay nasabi niyang hindi na ngayon mahalaga at baliwala na ang ipinaglalaban na ideolohiya. Ganoon rin ang hayagang pambabastos ng galamay ng Malakanyang na manunulat na si Conrad de Quiros ng ‘Philippine Daily Inquirer.’

Sa araw mismo ng mga Pulang mandirigma, sa gitna ng malakas na pagpatak ng ulan sa Maynila, sinugod ng Anakpawis, Kilusang Mambubukid ng Pilipinas (KMP), at iba pang militanteng organisasyon ang pangunahing puga ng mga imperyalista sa Pilipinas, ang US Embassy sa Maynila. Ibinalita lang ang pagsugod at pagdampot sa isang kasamang aktibista. Nakita sa paraan ng pagbabalita ang paglalahad lamang ng buong detalye ng pagdampot at hindi ang dahilan kung bakit kailangang sugurin ang embahada ng US dahil sa simpleng pagsisigaw ng pagtataboy sa mga imperyalista.

Nakikita na natin na binabaliwa na ng mainstream media ang bayan. Baliwala na ang diwang rebolusyonaryo. Subalit alam nating patuloy na maninindigan ang rebolusyonaryong kilusan na ginagabayan ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagsulong ng digmang bayan.

Ang pagbaliwala sa sigaw ng bayan laban sa mga pangunahing ugat ng kahirapan: Imperyalismong US, Pyudalismo, at Burukrata Kapitalismo, at ang iba pang panawagan ng uring api at anakpawis, ay isang anyo ng pagbabaliwala mismo sa buong sambayanang Pilipino.

Padayon lang sa digmang bayan- ang buong sagot laban sa kahirapan!

(VIVA CPP-NPA-NDF!)

###