Pakamahalin ang Hukbo ng Mamamayan! Humakbang at Mag-Ambag sa Armadong Pakikibaka! Kamtin ang Tagumpay, Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Timog Katagalugan (PKM-TK)
National Democratic Front - Southern Tagalog (NDF-ST)
March 27, 2012

Mensahe sa ika-43 taong Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Timog Katagalugan


"Gaano man kalaki at kalakas ang mga kalaban sa ngayon ay tiyak na magagapi ng higit na makapangyarihang nagkakaisang mamamayan. Dapat walang tigil na magpunyagi ang mga rebolusyonaryo sa demokratikong rebolusyong bayan hanggang sa tagumpay."

Sa ika-43 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), pinakamataas na pagpupugay ang ibinibigay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid ng Timog Katagalugan, kasaping samahan ng National Democratic Front sa rehiyon, sa lahat ng mga pulang kumander at mandirigmang hindi lamang armas ang tangan kundi ang di-nauupos na adhikaing mapalaya ang bayan sa tatlong salot ng lipunang Pilipino – ang imperyalismong US, katutubong pyudalismo, at burukrata kapitalismo.

Sa loob ng higit apat na dekada, sumuong ang ating hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusanng mamamayan sa di-matatawarang hirap at sakripisyo at kamatayan. Hindi iilang kumander at mandirigma ng BHB ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa pagtatanggol sa masang api't buong sambayanan.

Bitbit ang diwang palaban at prinsipyong Marxismo-Leninismo-Maoismo, isinapraktika ng bawat yunit ng BHB ang mahigpit na ugnay sa malawak na masang inaapi at pinagsasamantalahan at masikhay na ipinagtanggol ang kanilang interes. Hindi lamang sila isang hukbong panagupa na naglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa reaksyunaryo at mersenaryong Armed Forces of the Philippines (AFP) at namamarusa sa mga sagad-sagaring kaaway ng mamamayan tulad ng malalaking despotikong panginooong maylupa at mga mapagsamantalang korporasyon ng mga burges-kumprador—sila rin ay Hukbong pang-organisa, pangkultura, pamproduksyon at nagbibigay ng lahat ng kakayaning serbisyo sa mamamayan.

Ginagampanan ng BHB ang pagbibigay ng mga batayang serbisyong kinalimutan na ng reaksyunaryong gobyerno. Kongkreto itong nararanasan ng masang magsasaka at mamamayan sa mga saklaw ng sona at larangang gerilya, sa malalayong bahagi ng kanayunan na hindi inaabot ng kahit anumang pakitang tao't palamuting proyekto ng reaksyunaryong gobyerno.

Ang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan ay guro, doktor, manggagawa, magsasaka, magulang at anak ng bawat tahanan, pamilya at komunidad na kanyang pinupuntahan. Ang mahigpit na integrasyon sa masa, ng pagtalima sa linyang masa – ang pagsanib at pagtitiwala sa masa at mataas na pagpapahalaga sa kanilang mga hinaing at adhikain—ang nagtitiyak na hindi malilihis ng landas ang rebolusyonaryong pakikibakang inilulunsad ng Hukbong Bayan. Dahil rito minahal ng masang anakpawis ang kanyang hukbo at niyakap ang rebolusyonaryong adhikain at pakikibakang isinasabuhay nito.

Sa kanayunan, nagiging katawa-tawa sa harap ng masa ang pagpapanggap na ginagawa ng AFP na gayahin ang BHB at linlangin ang mamamayan. Nagpapakita ito ng desperasyon na kuhanin ang loob ng mamamayan sukdulang linlangin at lasunin ang kanilang isipan. Gayunman, nanatiling bigo ang kanilang maitim na pakana sapagkat ang kanilang pinaglilingkuran ay ang mga among buwaya sa tubo at mangangamkam ng lupang sinasaka ng mga maralita. Malaon nang bistado ng masang anakpawis, lalo na ng mga magsasaka ang doble-karang papel ng estado at kanyang mga tutang AFP sa pakana ng among imperyalismong US.

Kung wala ang Hukbong Bayan, wala ni anuman ang mamamayan! Mula nang maitatag ang BHB noong Marso 29, 1969, gumanap ng mahalagang papel ang mga mamamayan sa kanayunan sa pagtataguyod at pagpapalaganap nito sa buong kapuluan. Sila ay naging mga pulang kumander at mandirigma ng BHB. Ang pagkabatid sa ugat ng kahirapan ang nagbigay ng lakas ng loob at di-matitinag na katatagan sa masang magsasaka na sumalig at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.

Armado ng mga aral ng kasaysayan, malinaw na hindi kusang-loob na ibibigay ng panginoong maylupa-komprador ang malaon nang kahilingan ng mga magsasaka. Tanging sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at rebolusyong agraryo sa pangunguna ng BHB makakaalpas ang masang magsasaka sa lahat ng anyong pyudal at mala-pyudal na pagsasamantala.

Kasaysayan ang nagturo sa mapanibasib na katangian ng uring malalaking burgesya-kumprador-panginoong maylupa at ang tagapagtanggol nitong AFP at Philippine National Police. Mula noon hanggang sa kasalukuyan pinapatotohanang walang maaasahang tunay na pagbabago sa ilalim ng republikang asyendero ni Benigno Simeon "Noynoy" Aquino III. Sa pangunguna ng Hukbong Bayan, hakbang-hakbang na maitatayo ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa kanayunan. Sa pamamagitan ng rebolusyong agraryo, nabibigyang katuparan ang pagpapababa ng upa sa lupa, pagpapabuti ng ani at produksyon, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang bukid, pagpapataas ng presyo ng mga produktong bukid, promosyon ng kooperatiba upang pawiin ang usura hanggang sa maksimum na programa ng pagkumpiska sa lupain ng mga despotikong panginoong maylupa at pamamahagi ng lupa sa tunay na nagbubungkal at nagpapayaman nito. At kung magkagayon, magkakaroon ng katuparan ang programang demokratikong gubyernong bayan at malulutas ang dantaong tanikala ng pagkaalipin ng uri.

Sa ika-43 taon ng pagpupunyagi ng Bagong Hukbong Bayan, iginagawad ng mga rebolusyonaryong mamamayan sa kanayunan ang pinakamataas na pagpupugay. Walang pinakamataas na pagpaparangal ang maigagawad sa mga rebolusyonaryo at mamamayang nagbuwis ng buhay kundi ang ipagpatuloy ng sambayanan ang kanilang simulain—tanganan ang dakilang layuning paglingkuran ang sambayanan, maging magigiting na pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan at isulong ang rebolusyon hanggang sa tagumpay!

Mabuhay ang ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
Uring Magsasaka, Pangunahing Pwersa! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Isulong sa Tagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!
***