Panibagong karahasan sa Hacienda Luisita

Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Mariing kinundena ng Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) at Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL) ang muling pagsambulat ng karahasan sa asyenda. Nangangamba silang mauulit ang masaker na naganap noong 2004 kung saan pinaputukan ng pinagsanib na pwersa ng militar, pulis at mga gwardya ng asyenda ang nakawelgang mga manggagawang bukid.

Noong Pebrero 20, walang pakundangang pinaputukan ng mga militar, pulis at gwardya ng Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) ang 300 nagpuprotestang manggagawang bukid ng asyenda. Hinarang noon ng mga manggagawang bukid ang pagbabakod ng RCBC sa 184-ektaryang bahagi ng asyenda sa Barangay Balite, Tarlac City na iligal na ibinenta ng pamilya Cojuangco-Aquino sa bangko. Kinabukasan, dalawang trak ng mga sundalo ang ipinadala sa Barangay Balete para buwagin ang kampo ng mga manggagawang bukid na nagsasagawa ng bungkalan doon.

Mula 2005, hindi na umalis sa asyenda ang mga pwersa ng AFP. Pagkatapos ng masaker ng 2004, nagdeploy ng mga pwersang militar sa sampung baryo sa loob nito para tuluy-tuloy na gipitin at manmanan ang mga residente.

Noong Pebrero 22, nagmartsa patungong Korte Suprema sa Maynila ang mahigit 200 kasapi ng AMBALA at mga tagasuporta nila para igiit na ilabas na ng pinakamataas na hukuman ang pinal na desisyon kaugnay sa pamamahagi ng 6,435-ektaryang asyenda. Ipinanawagan nilang ibasura na ng Korte Suprema ang motion for clarification and reconsideration na inihain ng HLI, na pag-aari ng pamilyang Cojuangco-Aquino, para pigilan ang pamamahagi ng lupa sa 6,296 nakatalang mga benepisyaryo.

Mahigit dalawang buwan na ang nakararaan mula nang magdesisyon ang Korte Suprema na ipamahagi ang asyenda sa mga magsasaka at bayaran ng HLI ang mga magsasaka ng P1.33 bilyon para sa pagbenta at kombersyon ng 500 ektaryang ginagamit sa komersyal na layunin.

Bukambibig ng pamilyang Cojuangco-Aquino at ng kinatawan nilang si Benigno Aquino III na handa silang sumunod sa desisyon ng Korte Suprema pero nagmamaniobra silang antalain hanggang sa tuluyan nang masagkaan ang pamamahagi ng asyenda.

Tinututulan ng pamilyang Cojuangco-Aquino ang resolusyon ng Korte Suprema na ang “makatarungang kompensasyon” para sa pamamahagi ng asyenda ay ibatay sa halaga ng lupa noong 1989. Ito ay P40,000 bawat ektarya at sa gayong kwentada ay magkakahalaga ang “makatarungang kompensasyon” ng P173 milyon para sa pamamahagi ng 4,335 ektarya.

Ngunit ang gustong gamiting batayan ng pamilyang Cojuangco-Aquino sa pagpepresyo ng asyenda ay ang taong 2006 kung saan tumaas na ang halaga nito dahil sa maraming imprastrukturang itinayo sa lugar gamit ang pondo ng gubyerno. Kaya ang hinihingi nito ay P9.8 bilyon at karagdagang P3.5 bilyon bilang interes. Ibig sabihin, magbabayad ang taumbayan ng P580 milyon bawat taon hanggang lubusang mabayaran ang P9.8 bilyon, bukod pa sa 6% interes.

Download PDF here