Rebolusyunaryong magbubukid, nagsimulang magpugay sa ika-43 taong anibersaryo ng NPA

Eduardo Labrador
Pambansang katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog
March 27, 2012

"NPA: 43 taon nang tunay na naglilingkod at nagtatanggol sa sambayanang Pilipino!" ang makikita ngayong naghuhumiyaw na mga letrang pula sa karamihan ng mga pader at tulay sa Southern Tagalog.

Ayon kay Eduardo Labrador, tagapagsalita ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-TK), kasaping samahan ng National Democratic Front sa rehiyon, "Pagtugon ito ng rebolusyunaryong samahan ng mga magsasaka sa Timog Katagalugan sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas na pasiglahin ang kampanyang pagpapakilala at pagbibigay-pugay sa 43-taong kagitingan ng New People's Army (NPA).

Kaugnay nito, nagsagawa ng iba't-ibang tipo ng biswal na propaganda ang PKM-TK sa rehiyon sa pamamagitan ng Oplan Pinta, Oplan Dikit at sticker bombing.

Nilaman ng kanilang mga panawagan ang islogan na "Sumapi sa NPA!", "Isulong ang Digmang Magsasaka!' at "Ibagsak ang Hacienderong Rehimen ni Aquino!"
Napuno rin ang mga pader ng poster na may disenyo at nakasulat na "43 Years of Genuine Service and Protection of the People. Cherish the New People's Army."

Ang isa pang disenyo ng poster ay may nakalagay na "Join the NPA!" at sa ibaba nito ay ang panghihikayat na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Pulang Himpilan ng Melito Glor Command, ang grupo ng NPA na nago-operate sa rehiyon.

Bukod sa mga nakagawian pamamaraan ng mga rebolusyunaryong grupo na magpinta at magdikit ng poster sa mga pader at tulay, tumampok sa aktibidad ng PKM-TK ang kanilang pagdidikit ng sticker lalo na sa mga pampasaherong sasakyan na may nakasulat na "Barya na lang po sa umaga" at sa ilalim nito ay may karugtong na "Ang kinikita ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng Hacienderong Rehimen".

Naging katanggap-tanggap ito sa mga tsuper at pasahero dahil sa panawagang "Lansagin ang Kartel ng Langis" lalo na at kamakailan ay sunud-sunod na naman ang pagtaas ng presyong petrolyo na tila walang magawang paraan ang kasalukuyang gobyerno upang kontrolin ito.

"Masusundan pa ito ng marami pang tipo ng biswal at berbal na anyo ng pagpapakilala at pagdakila sa tunay na Hukbo ng mamamayan," dagdag ni Labrador.

"Dito masusukat kung gaano kamahal ng mamamayan, lalo na ng maralita sa kanayunan ang Bagong Hukbong Bayan at paano ito naiiba sa pasista at berdugong hukbong Armed Forces of the Philippines na nagsisilbing private army ng Hacienderong si Aquino at ng amo nitong Imperyalistang Kano," paglilinaw pa ni Labrador.

Ang NPA ay binuo noong Marso 29, 1969 ng bagong tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-Marxismo-Leninismo-Maoismo).#