Sa ika-43 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan: Digmang Bayan ang sagot sa papatinding kahirapan

Fortunato Magtanggol
RCTU - Southern Tagalog
March 29, 2012

Pinakamataas na rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front-Southern Tagalog sa ika-43 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (New People’s Army)! Mataas na pagpupugay sa mga Pulang kumander at mandirigmang walang sawang naglilingkod at nag-aalay ng kanilang lakas, talino, at buhay para sa sambayanan at rebolusyon.

Sa kasalukuyang panahon kung kailan kinakaharap ng mamamayan ang matinding kahirapan at karahasan dulot ng pagkabulok at tuluyang pagbagsak ng sistemang kapitalista sa pandaigdigang saklaw, walang ibang landas kundi ang lumaban sa pamamagitan ng armadong rebolusyon. Higit na kinakailangang palakasin ang ating hukbong bayan upang ganap na maisulong ang armadong pakikibakang maghahawan ng daan upang maitayo ang lipunang may ganap na kasarinlan, katarungan at pagkalinga sa kanyang mamamayan.

Itinayo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang BHB noong Marso 29, 1969 bilang kanyang pangunahing rebolusyonaryong organisasyong masa. Bilang hukbong pangmilitar, pampulitika, pang-ekonomiya, at pangkultura, komprehensibong isinusulong ng BHB ang mga tungkulin ng kasalukuyang yugto ng pambansa-demokratikong rebolusyon hanggang sa kasunod na yugtong rebolusyong sosyalista.

Simula nang maitayo ang BHB, maraming buhay na ang ibinuwis upang maitayo ang mga bakal at matayog na moog ng rebolusyon sa kanayunan. Dahil sa walang tigil na paglulunsad ng mga mga programang kontra-rebolusyon ng mga nagdaang rehimen, naging masalimuot ang pinagdaanan ng BHB at buong rebolusyonaryong pwersa. Bagama’t may mga panahong nabalot ng pagkakamali, nagwasto ang BHB at muli nitong hinigpitan ang paghawak sa Marxismo-Leninismo-Kaispiang Mao Zedong bilang pang-ideyolohiyang gabay; naglunsad ng armadong pakikibaka ayon sa lapat na estratehiya at taktika; at nagsaayos at nagpatatag ng organisasyon mula sa walang tigil na pagpuna at pagpuna-sa-sarili at pagsunod sa demokratikong sentralismo bilang pangunahing prinsipyong pang-organisasyon ng buong rebolusyon.

Sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pag-oorganisa at pagpapasapi ng mga bagong mandirigma, unti-unting lumakas at lumawak ang kasapian ng BHB. Naitayo ang mga baseng bukid at sonang gerilya sa malawak na kanayunan. Sa kasalukuyan, aabot na sa relatibong malawak na saklaw ang mga pulang gobyernong naitatayo sa pamamagitan ng armadong pakikibakang pinamumunuan ng PKP.

Kaiba sa reaksyunaryong gobyerno at mga armadong pwersa nito, mapagkumbabang tumatanggap ng kamalian at natututo sa karanasan ang BHB. Hindi tulad ng pulisya at militar na nasasangkot sa mga sindikato at naghahasik ng terorismo sa masa, ang BHB ay nananatiling nagsisilbi sa interes ng masang inaapi kung kaya ito ay patuloy na umaani ng suporta sa malawak na sambayanan. Masalimuot man ang napagdaanan, muli at tuluy-tuloy na nagpapalakas ang BHB.

Sa gitna ng napakatinding pandaigdigang krisis na tumatagos sa bawat tahanan ng masang anakpawis, wala nang ibang masulingan ang mamamayan kundi ang lumaban. Sa patuloy na pagsasamantala ng imperyalistang US at ng kanyang mga lokal na papet na malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesya komprador, walang ibang solusyon ang mamamayang Pilipino kundi ang pagsusulong ng digmang bayan.

Sa Timog Katagalugan matatagpuan ang mahigit kalahati ng special economic zones (SEZs) sa buong bansa. Sa paghahabol ng mga kapitalista ng kanilang supertubo at upang isalba ang kanilang mga kompanya sa pandaigdigang krisis ng kapitalismo na sila ding may likha, dumaranas ng papatinding kahirapan ang maraming manggagawa. Malaon nang minamasaker ang regular na hanapbuhay, walang sapat na sahod at benepisyo, at sinusupil ang mga demokratikong karapatan sa pag-uunyon at pagwewelga.

Habang nagpapakasasa ang mga kapitalista mula sa murang lakas-paggawa ng manggagawa, hilaw na materyales at government incentives gaya ng tax holidays at 100% ownership sa Pilipinas, harap-harapan ding pinagkakaitan ng gobyerno ang mga manggagawa ng karapatan sa pabahay, panirikan, kalusugan, edukasyon, at iba pang serbisyong panlipunan.

Bunga ng walang tigil na pagsipsip sa lakas, talino at kabuhayan ng uring manggagawa, natutuyot na parang dahon ang kanilang kinabukasan. Gayunpaman, ang pagkatuyot na ito ay batayan upang mas mabilis na pasiklabin ang apoy ng rebolusyon na magtatapos sa kahirapan at magsisimula ng tunay na pagbabago. Ang maghimagsik ay makatwiran.

Dahil sa patuloy na paghihikahos, maraming manggagawa at mamamayan ang naghahangad ng reboluyonaryong hustisya sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Maraming manggagawa, magsasaka, kabataan, maralita at iba pang mamamayan ang patuloy na sumasapi at nagtatanghal sa BHB.

Sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagpapatupad ng rebolusyong agraryo at pagtatayo ng mga moog ng rebolusyon sa kanayunan, tuluyang maibabagsak ang gobyernong kontrolado ng imperyalismong US at lokal na mga naghaharing uri. Tanging sa paglahok ng mga manggagawa at mamamayan sa Bagong Hukbong Bayan at pangunguna sa rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran, maitatayo ang demokratikong gobyernong bayan sa pamumuno ng uring proletaryado.

MABUHAY ang Bagong Hukbong Bayan!
New People’s Army: Tunay na hukbo ng sambayanan!
Lubusin ang mga tungkulin ng demokratikong rebolusyong bayan!
Manggagawa at mamamayan, SUMAPI SA NPA!