Singilin si Aquino sa patuloy na pagkabigong panagutin si Arroyo

Editoryal
Ang Bayan
Marso 7, 2012

Download PDF here

Ubos na ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa rehimeng Aquino na pananagutin nito si Gloria Macapagal-Arroyo sa mga malaki’t malalang kaso ng paglabag sa karapatang-tao at makataong batas, mga kaso ng pandarambong at iba pang malalaking krimen sa bayan.

Pinakahuli sa ikinadidismaya nila ang pagpigil noong nakaraang linggo sa presentasyon ng ebidensya sa paglilitis ng Senado kay Chief Justice Renato Corona para patunayan na siya ay tauhan ni Arroyo sa Korte Suprema. Ang ginawang ito ng mga tauhan ni Aquino sa pangkat ng mga tagausig ay pinaniniwalaang isang hakbangin upang tabunan ang usapin ng kuneksyon ni Corona kay Arroyo.

Sa paghadlang sa pagpapakita ng kuneksyong ito, lalong nalalantad na sinasakyan lamang ni Aquino ang malawak na sentimyento ng mamamayan para usigin at parusahan si Arroyo upang kunin ang kanilang suporta sa mga hakbangin niya para patalsikin si Corona sa Korte Suprema.

Lalong lumilinaw na ang pinakalayunin lamang ni Aquino sa kasong ito ay kontrolin at paluhurin ang Korte Suprema para baligtarin ang naunang kautusan nitong ipamahagi ang Hacienda Luisita ng pamilyang Cojuangco-Aquino at tiyakin ang pagsuporta nito sa mga hakbangin ng kanyang rehimen. Lumilinaw ngayon sa mamamayan na ang ipinakikita ni Aquino na determinasyong alisin si Corona ay walang kinalaman sa layuning papanagutin si Arroyo.

Naging malaking palabas ang paglilitis kay Corona. Halos araw-araw, binabatikos ni Aquino si Corona. Subalit kasabay nito, sunud-sunod naman ang ibinibigay niyang pabor at akomodasyon kay Arroyo. Hindi man lamang siya tumutol sa halos lahat ng hinihinging layaw ni Arroyo sa korte. Hindi niya tinutulan ang hiling ni Arroyo na manatiling nakabimbin sa ospital, sa kabila ng duda sa lala ng kanyang kundisyong medikal. Wala rin siyang pagtutol sa pagbibigay-pahintulot na dalawang ulit na lumiban sa detensyon si Arroyo para makabisita sa lamay ng kanyang bayaw, isang pribilehiyong hindi karaniwang ibinibigay sa mga detenidong may kinakaharap na kasong kriminal.

Lalo ring lumilinaw sa mata ng mamamayan na walang balak ang rehimeng Aquino na magsagawa ng mapagpasyang hakbangin upang papanagutin si Arroyo sa mahigit isanlibo’t isandaang kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang at ilang libong kaso ng malalalang paglabag sa karapatang-tao at makataong batas sa siyam na taon na pagtupad ng digmang Oplan Bantay Laya. Wala pa ni isang naparurusahan sa mga upisyal ng rehimeng Arroyo na responsable sa brutal na panunupil sa mamamayan. Kabilang dito si Gen. Jovito Palparan, na hindi pa rin naaaresto sa kabila ng nakasampa nang kasong kriminal laban sa kanya. Malala pa, ipinagpapatuloy at pinaiigting pa ni Aquino ang digmang panunupil sa mamamayan sa ilalim ng tinagurian niyang Oplan Bayanihan.

Wala ring ipinakikitang kapasyahan si Aquino na papanagutin si Arroyo sa malalaking krimen katulad ng pandarambong sa mga kaso ng pagtanggap ng suhol sa mga kontrata sa ZTE at IMPSA, sa mga anomalya sa mga pondo ng PCSO, OWWA at fertilizer at kung ilan pang mga kaso. Matapos ang halos dalawang taon sa poder, iisang relatibong maliit na kaso pa lamang ang naisasampa kay Arroyo kaugnay ng pagsabotahe sa eleksyong 2007 na sa obserbasyon ng di iilang abugado ay binuo para madaling matalo sa korte.

Hindi bababa sa pitong reklamo na ng pandarambong ang isinampa ng iba’t ibang mga indibidwal at organisasyon laban kay Arroyo. Pero kahit naipwesto na ni Aquino ang tauhan niya bilang ombudsman, wala pa ni isang kaso ng pandarambong ang naisampa laban kay Arroyo. Sa kabila ng pagbubulsa ng ilambilyong piso, ang kaso kaugnay ng ZTE Broadband Deal ay isinampa bilang simpleng kaso ng katiwalian o graft laban kay Arroyo.

Malinaw sa mamamayan na ang walang awat na batikos ni Aquino laban kay Arroyo ay pawang ingay at palabas lamang. Hindi ito bago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginamit noon ni Arroyo ang pagkamuhi ng bayan kay Estrada, katulad ng paggamit ni Corazon Aquino kay Marcos at ni Magsaysay kay Quirino para isisi sa sinundan nilang rehimen ang nagpapatuloy na kahirapan at mga problema ng bayan at pagtakpan ang kabulukan at katiwalian sa ilalim ng kanilang paghahari.

Subalit sa nagdaang 60 taon sa ilalim ng papet na republika, wala pa ni isang naparusahan sa malalaking nandambong sa bayan, sumupil sa mga kalayaan at yumurak sa karapatang-tao. Kaya naman sa ilalim ng paghahari ni Aquino, magkakasama ngayon sa gubyerno ang mga nandambong at mga nagpairal at nagpatupad ng kalupitan mula noong panahon ng batas militar hanggang sa nakaraang brutal na paghahari ni Arroyo. Kung ibabatay lamang sa kilos ni Aquino, malamang na hindi mauunang maparusahan si Gloria Arroyo sa kabila ng laksang malalaki niyang krimen laban sa mamamayan.

Pinalalabas ng mga reaksyunaryong naghaharing uri na mabuting asal ang “magpatawad at kalimutan na ang nakaraan.” Subalit ginagamit lamang nila ito para bigyang-matwid ang kabiguan ng naghaharing sistema na igawad ang nararapat at hinihinging katarungan ng sambayanang Pilipino. Palibhasa, sa kabila ng kanilang mga pagtutunggali para sa pribilehiyo ng estado poder, lahat naman sila ay nagkakaisa sa panunupil, pagsasamantala at pangaapi sa mga manggagawa, magsasaka at karaniwang mamamayan. Lahat sila’y mga papet na yumuyuko sa bandila ng imperyalismong US habang namumulot ng mumo mula sa dayong pandarambong sa yaman ng ating bansa.

Sigaw ng sambayanang Pilipino na usigin at parusahan si Gloria Macapagal-Arroyo at lahat ng kanyang mga kriminal na kasapakat sa panunupil at pandarambong.
Dapat nilang ituloy at pagpunyagian ang mga pagsisikap na papanagutin si Arroyo, pati na ang kanyang mga susing upisyal tulad ni General Palparan, Gen. Hermogenes Esperon, Norberto Gonzalez, Raul Gonzales at iba pang utak at tagapagpatupad ng Oplan Bantay Laya at ang isinagawa sa ilalim nitong kampanya ng mga ekstrahudisyal na pamamaslang. Dapat nilang singilin at papanagutin ang malalaking mandarambong na nagnakaw sa kabang-bayan at nagpahirap sa mamamayan. Dapat nilang singilin, papanagutin, batikusin at labanan ang rehimeng Aquino sa ginagawa nitong akomodasyon kay Arroyo at sa pagbubukas nito ng daan para makalusot sa kanyang mga krimen laban sa bayan.

Maaari nilang gamitin ang mga reaksyunaryong institusyon at mga prosesong ligal sa balangkas ng naghaharing sistema para isulong ang layunin na papanagutin si Arroyo at lahat ng mga kriminal niyang kasapakat. Maaari silang mag-inisyatiba na singilin at usigin sa mga reaksyunaryong korte ang mga upisyal ng militar, mga tauhan ng AFP at iba pang utak at nagpatupad ng mga pasistang krimen sa nagdaang mga taon. Maari nilang itulak ang pagsasampa ng mga kasong pandarambong at paggiit ng pagbabasura ng mga patakarang nagpapahirap sa bayan.

Dapat nilang samantalahin ang mga hidwaan at ribalan ng mga naghaharing uri upang maisulong ang kanilang mga pakikibakang ligal. Subalit hindi sila dapat mag-ilusyon na mayroon silang makabuluhang makakamit sa pagpapanagot kay Arroyo, laluna sa mga labanan o prosesong ang pinakakontrol ay nasa kamay ng naghaharing pangkating Aquino.

Higit na mas mahalaga, kung gayon, ang magpunyagi at magpalakas sa larangan ng mga pakikibakang masa at armadong kilusan upang tuluy-tuloy na buuin at palakasin ang kanilang sariling demokratikong kapangyarihang bayan. Ang mapagpasyang pagpapanagot kina Arroyo at lahat ng mga kriminal na nandambong at sumupil sa bayan ay makakamit lamang sa pagwawakas ng kasalukuyang naghaharing sistema. Tanging ang demokratikong sistema at gubyernong ipinaglalaban ng bayan ang siyang may determinasyon para tunay na usigin at parusahan ang mga reaksyunaryo.

Download PDF here