CAFGU bumaliktad, Oplan Bayanihan bigo!

Ka Dencio Madrigal
Valentin Palamine Command, NPA-Far South Mindanao
April 20, 2012

Isang dagdag na patunay na naman sa kabiguan ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino sa probinsya ng Sarangani ang pagbaliktad ng isang membro ng CAFGU na si Pending Nonggod sa NPA, Guerilla Front 71 noong Marso 16, 2012. Si Nonggod ay nakatalaga sa detachment ng Sitio Salimama, Brgy. Datal Anggas, Alabel, Saranggani Province bago ito bumaliktad.

Isang malaking sampal sa 73rd IB at 1002nd Bde, PA ang pagbaliktad ni Nonggod dahil kabaliktaran ito sa ipinangangalandakan nilang mahina na ang NPA sa Saranggani Province. Ang pagbaliktad ni Nonggod ay patunay na lumalakas ang impluwensya ng rebolusyunaryong kilusan at ito'y tumatagos hanggang sa loob ng hanay ng CAFGU at enlisted personnel ng AFP sa probinsya.

Si Nonggod, na naging assistant team leader at apat na taon ng CAFGU sa ilalim ng 72nd Cadre Batallon ng 10th ID, PA, ay bumaliktad sa NPA dala ang kanyang isyung Garand rifle at mga bala sa kadahilanang hindi na niya matiis ang kabulukan, korapsyon, panggigipit at panunupil na umiiral sa loob ng kanilang detachment. Kinukurakot ng kanilang opisyal ang P700/month/tao na badyet nila sa pagkain kung kaya't halos wala na silang makain sa loob ng kanilang detachment. Hindi sila maaaring magpahayag ng reklamo dahil tinatakot silang tanggalin sa 'serbisyo' at kung minsan ay ipinapailalim sila sa 'body contact'. Dagdag pa rito, ang kanilang buwanang sweldo na P2,790 ay kinakaltasan ng buwanang medical fee na P20, cooperative fee ng 1002nd Bde na P50, badyet sa pagkain na P700 at kung anu-ano pang ibinabawas kung kaya't P1,700 na lamang ang neto nilang natatanggap bawat buwan. Umiiral din sa loob ng kanilang kampo ang kahayukan sa babae ng kanilang detachment kumander. Ilang ulit diuamanong pinagsamantalahan nito ang asawa ng isa nilang kasamahang CAFGU.

Ang ganitong kalakaran ay umiiral hindi lang sa detachment ng CAFGU na dating kinabibilangan ni Nonggod kundi sa buong organisasyon at institusyon ng AFP dahil ito ay likas na bulok, korap, mapanupil at mabangis bilang siyang pinakagulugod ng reaksyunaryong estado ng mga naghaharing uring malalaking burgesya komprador at panginoong maylupa.

Ipinahayag din ni Nonggod na hindi niya nakita't naramdaman ang sinasabing kapayapaan, kaunlaran at respeto sa karapatang pantao ng Oplan Bayanihan sa loob ng kanilang hanay at ganundin sa mga komunidad na sakop ng peace and development outreach program na ipinapatupad ng 73rd IB at 1002nd Bde sa probinsya ng Sarangani. Hindi totoong kapayapaan ang ipinapatupad ng mga tropa ng AFP kundi karahasan, pananakot, panlilinlang at panunupil sa mga magsasaka at lumad.

Pinili ni Nonggod na bumaliktad sa NPA at hindi lang simpleng humimto o umalis sa kanyang 'serbisyo' dahil umabot sa kanyang kaalaman ang panawagan at programa ng rebolusyunaryong kilusan para sa kanilang mga membro ng CAFGU at militar. Naniwala siyang ang kanyang inaasam-asam na demokrasya, totoong kaunlaran, respeto at pagkilala sa kanyang karapatang pantao ay kanyang mararanasan kung siya ay pumaloob sa rebolusyunaryong kilusan.

Ngunit ganunpaman, hindi siya tinanggap na maging isang regular na membro ng NPA dahil sa kasong pagpatay sa isang dating kagawad ng Brgy. Datal Anggas, Alabel noong Marso 15, 2012. Ang kasong ito sa ngayon ay patuloy na iniimbistigahan ng NPA, Guerilla Front 71.

Si Pending Nonggod ngayon ay makataong inaalagaan ng NPA batay sa prinsipyo at mga batas ng digma na nasa Protocol 1 ng Geneva Convention, CARHIHL at sa Tatlong Lagda at Walong Mahahalagang Punto ng disiplinang bakal ng NPA partikular sa makataong pagtrato sa mga kaaway na nabihag, sumuko at bumaliktad sa NPA. Ganundin, nasa proseso na ang pag-aayos ng pagbibigay sa kanya ng kabuhayan at kaakibat na suporta't subsidyo -- libreng lupa na masasaka batay sa programa ng rebolusyonaryong gobyerno hinggil sa tunay na reporma sa lupa.